379-metrový úsek Nábrežnej komunikácie bol povolený

02. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Obidve stavebné konania, ktorých výsledkom malo byť vydanie rozhodnutia o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove, vyústili do vydania stavebných povolení pre 379-metrový úsek komunikácie. Je to druhý pokus Slovenskej správy ciest (SSC) o vydanie stavebného povolenia. V roku 2001 sa SSC pokúsila získať stavebné povolenie na 700-metrový úsek cesty, avšak vtedy vydané stavebné povolenie bolo ešte pred nadobudnutím právoplatnosti zrušené zo strany ministerstva dopravy pre porušenie 16 ustanovení niekoľkých zákonov.

SSC podala v apríli 2002 žiadosti o vydanie stavebného povolenia na krajský úrad a tiež na okresný úrad v Prešove. Rozdelenie stavebného konania do pôsobnosti dvoch úradov predpisuje stavebný zákon, podľa vecnej príslušnosti stavebných objektov - cestnú komunikáciu povoľuje krajský úrad, povolenie prekládok inžinierskych sietí spadalo v roku 2002 ešte do kompetencie okresného úradu. Tentoraz ide iba o 390-metrový úsek cesty z pôvodného 700-metrového úseku. Na zostávajúcom úseku totiž ešte stále stoja štyri rodinné domy a jedna ďalšie budova, ktoré majú byť asanované. V dvoch domoch zatiaľ stále bývajú ich obyvatelia, obyvateľ tretieho medzičasom zomrel.

Krajský úrad v konaní postupoval protiobčiansky. Nikoho z občanov neinformoval o začatí konania. Začiatok konania oznámil iba verejnou vyhláškou na úradnej tabuli úradu. Súčasne upustil aj od ústneho konania a tak občanom vzal aj túto možnosť zapojiť sa a vyjadrovať k stavebnému konaniu. Občania sa aj napriek tomuto hendikepu do konania zapojili podávaním písomných podaní. Dôsledkom bolo, že vybraných občanov krajský úrad vylúčil z konania, najmä tých, ktorí upozorňovali na závažné nedostatky.

Občania ešte v priebehu stavebných konaní upozornili na množstvo nedostatkov. Obidva stavebné úrady stavebné konania načas prerušili a nariadili Slovenskej správe ciest aby namietané nedostatky odstránila. Slovenská správa ciest ich neodstránila. Napokon krajský úrad konštatoval, že po "preskúmaní skutočností" už netrvá na odstránení nedostatkov a 21. októbra 2002 vydal stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu. O mesiac neskôr, 25. novembra 2002 vydal aj okresný úrad stavebné povolenie pre prekládky inžinierskych sietí.

Občania sa koncom roka 2002 odvolali proti obidvom stavebným povoleniam. Stavebné povolenia teda nenadobudli právoplatnosť a budú o nich rozhodovať odvolacie orgány.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...