379-metrový úsek Nábrežnej komunikácie bol povolený

02. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Obidve stavebné konania, ktorých výsledkom malo byť vydanie rozhodnutia o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove, vyústili do vydania stavebných povolení pre 379-metrový úsek komunikácie. Je to druhý pokus Slovenskej správy ciest (SSC) o vydanie stavebného povolenia. V roku 2001 sa SSC pokúsila získať stavebné povolenie na 700-metrový úsek cesty, avšak vtedy vydané stavebné povolenie bolo ešte pred nadobudnutím právoplatnosti zrušené zo strany ministerstva dopravy pre porušenie 16 ustanovení niekoľkých zákonov.

SSC podala v apríli 2002 žiadosti o vydanie stavebného povolenia na krajský úrad a tiež na okresný úrad v Prešove. Rozdelenie stavebného konania do pôsobnosti dvoch úradov predpisuje stavebný zákon, podľa vecnej príslušnosti stavebných objektov - cestnú komunikáciu povoľuje krajský úrad, povolenie prekládok inžinierskych sietí spadalo v roku 2002 ešte do kompetencie okresného úradu. Tentoraz ide iba o 390-metrový úsek cesty z pôvodného 700-metrového úseku. Na zostávajúcom úseku totiž ešte stále stoja štyri rodinné domy a jedna ďalšie budova, ktoré majú byť asanované. V dvoch domoch zatiaľ stále bývajú ich obyvatelia, obyvateľ tretieho medzičasom zomrel.

Krajský úrad v konaní postupoval protiobčiansky. Nikoho z občanov neinformoval o začatí konania. Začiatok konania oznámil iba verejnou vyhláškou na úradnej tabuli úradu. Súčasne upustil aj od ústneho konania a tak občanom vzal aj túto možnosť zapojiť sa a vyjadrovať k stavebnému konaniu. Občania sa aj napriek tomuto hendikepu do konania zapojili podávaním písomných podaní. Dôsledkom bolo, že vybraných občanov krajský úrad vylúčil z konania, najmä tých, ktorí upozorňovali na závažné nedostatky.

Občania ešte v priebehu stavebných konaní upozornili na množstvo nedostatkov. Obidva stavebné úrady stavebné konania načas prerušili a nariadili Slovenskej správe ciest aby namietané nedostatky odstránila. Slovenská správa ciest ich neodstránila. Napokon krajský úrad konštatoval, že po "preskúmaní skutočností" už netrvá na odstránení nedostatkov a 21. októbra 2002 vydal stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu. O mesiac neskôr, 25. novembra 2002 vydal aj okresný úrad stavebné povolenie pre prekládky inžinierskych sietí.

Občania sa koncom roka 2002 odvolali proti obidvom stavebným povoleniam. Stavebné povolenia teda nenadobudli právoplatnosť a budú o nich rozhodovať odvolacie orgány.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...