379-metrový úsek Nábrežnej komunikácie bol povolený

02. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Obidve stavebné konania, ktorých výsledkom malo byť vydanie rozhodnutia o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove, vyústili do vydania stavebných povolení pre 379-metrový úsek komunikácie. Je to druhý pokus Slovenskej správy ciest (SSC) o vydanie stavebného povolenia. V roku 2001 sa SSC pokúsila získať stavebné povolenie na 700-metrový úsek cesty, avšak vtedy vydané stavebné povolenie bolo ešte pred nadobudnutím právoplatnosti zrušené zo strany ministerstva dopravy pre porušenie 16 ustanovení niekoľkých zákonov.

SSC podala v apríli 2002 žiadosti o vydanie stavebného povolenia na krajský úrad a tiež na okresný úrad v Prešove. Rozdelenie stavebného konania do pôsobnosti dvoch úradov predpisuje stavebný zákon, podľa vecnej príslušnosti stavebných objektov - cestnú komunikáciu povoľuje krajský úrad, povolenie prekládok inžinierskych sietí spadalo v roku 2002 ešte do kompetencie okresného úradu. Tentoraz ide iba o 390-metrový úsek cesty z pôvodného 700-metrového úseku. Na zostávajúcom úseku totiž ešte stále stoja štyri rodinné domy a jedna ďalšie budova, ktoré majú byť asanované. V dvoch domoch zatiaľ stále bývajú ich obyvatelia, obyvateľ tretieho medzičasom zomrel.

Krajský úrad v konaní postupoval protiobčiansky. Nikoho z občanov neinformoval o začatí konania. Začiatok konania oznámil iba verejnou vyhláškou na úradnej tabuli úradu. Súčasne upustil aj od ústneho konania a tak občanom vzal aj túto možnosť zapojiť sa a vyjadrovať k stavebnému konaniu. Občania sa aj napriek tomuto hendikepu do konania zapojili podávaním písomných podaní. Dôsledkom bolo, že vybraných občanov krajský úrad vylúčil z konania, najmä tých, ktorí upozorňovali na závažné nedostatky.

Občania ešte v priebehu stavebných konaní upozornili na množstvo nedostatkov. Obidva stavebné úrady stavebné konania načas prerušili a nariadili Slovenskej správe ciest aby namietané nedostatky odstránila. Slovenská správa ciest ich neodstránila. Napokon krajský úrad konštatoval, že po "preskúmaní skutočností" už netrvá na odstránení nedostatkov a 21. októbra 2002 vydal stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu. O mesiac neskôr, 25. novembra 2002 vydal aj okresný úrad stavebné povolenie pre prekládky inžinierskych sietí.

Občania sa koncom roka 2002 odvolali proti obidvom stavebným povoleniam. Stavebné povolenia teda nenadobudli právoplatnosť a budú o nich rozhodovať odvolacie orgány.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.