854 občanov žiada odvolanie úradníka Krajského úradu v Prešove kvôli nezákonnému rozhodnutiu

Občanom Prešova nie je ľahostajné porušovanie zákona zo strany štátnych úradníkov. Aj preto 854 občanov podporilo petíciu za odvolanie vedúceho odboru dopravy na Krajskom úrade v Prešove Jaroslava Greguša.

14. 11. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občanom Prešova nie je ľahostajné porušovanie zákona zo strany štátnych úradníkov. Aj preto 854 občanov podporilo petíciu za odvolanie vedúceho odboru dopravy na Krajskom úrade v Prešove.

Vedúci odboru dopravy Ing. Jaroslav Greguš podpísal rozhodnutie z 29. 6. 2001 o povolení stavby „I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia, privádzač II. etapa km 0,000-1,300, ulica Obrancov mieru – Škultétyho ulica". Toto stavebné povolenie bolo 16. 10. 2001 zrušené ministerstvom dopravy pre porušenie trinástich ustanovení stavebného zákona, správneho poriadku a aj pre ďalšie závažné nedostatky.

V petícii občania žiadajú prednostu Krajského úradu v Prešove, aby:

 • odvolal vedúceho odboru dopravy a cestného hospodárstva Ing. Jaroslava Greguša pre hrubé porušenie povinností zodpovedného pracovníka orgánu štátnej správy, pre porušenie zákona, neodbornosť a vyvodil voči nemu príslušné opatrenia,
 • vysvetlil, ako došlo k vydaniu stavebného povolenia s množstvom závažných nedostatkov,
  odôvodnil, na základe akých kritérií ho prednosta KÚ vymenoval za vedúceho odboru,
 • prijal také opatrenia, aby viac nedochádzalo k vydávaniu neodborných a nezákonných rozhodnutí na Krajskom úrade v Prešove,
 • o prešetrení petície bola spísaná zápisnica a následne poskytnutá osobe poverenej na zastupovanie v styku s orgánom vybavujúcim petíciu.

Prednosta Krajského úradu v Prešove prisľúbil 29. októbra 2001 na tlačovej besede, že do dvoch týždňov prešetrí postup svojho podriadeného a s výsledkom oboznámi verejnosť prostredníctvom médií. Svoj sľub nedodržal a tak sa občania rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť podaním petície.

Aké nezákonnosti obsahovalo stavebné povolenie?

V rozhodnutí ministerstva dopravy je dôvod zrušenia stavebného povolenia uvedený jednoznačne: pre porušenie zákona zo strany Krajského úradu v Prešove. V odôvodnení je porušenie zákona rozobrané podrobnejšie. Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva pochybil tým, že:

 • je nedostatočne vyriešený prístup k rodinným domom po pravej strane ulice Pod Kalváriou, boli hrubo porušené platné normy a obyvatelia rodinných domov by prakticky ostali zablokovaní,
 • nemal dokladované vlastníctvo Slovenskej správy ciest k pozemkom, čím vlastne povolil výstavbu privádzača na cudzích pozemkoch,
 • nepreveril dodržanie podmienok územného rozhodnutia,
 • vydal stavebné povolenie na objekty, pri ktorých nie je vecne príslušný na konanie,
 • mal nekompletné územné rozhodnutie, v ktorom chýbal situačný výkres stavby a geometrický plán, ktorý jednoznačne vymedzuje územie, na ktorom má stáť diaľničný privádzač,
 • dokumentácia neobsahovala originálny geometrický plán stavby,
  nemal preukázané, že projektovú dokumentáciu diaľničného privádzača vypracoval oprávnený projektant,
 • neboli dodržané platné normy,
 • ignoroval, že v projektovej dokumentácii je nesúlad technického riešenia vo výkresoch, kde ten istý výkres umiestnenia diaľničného privádzača je v dvoch odlišných verziách, ale s tým istým číslom a dátumom výkresu,
 • nemal odsúhlasenú dokumentáciu dopravného značenia,
 • nemal súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy,
 • odvolal sa na neplatné povolenie na výrub 1 589 ks stromov a 4 376 štvorcových metrov krovia,
 • na ústnom konaní nespísal zápisnicu s námietkami a pripomienkami účastníkov,
 • oznámenie o začiatku stavebného konania, rozhodnutie o prerušení konania i rozhodnutie vo veci samej nedoručil účastníkom konania,
 • neoznámil začatie stavebného konania,
 • nesprávne poučil účastníkov o tom, ako sa môžu v stavebnom konaní nechať zastupovať.

Pripomíname, že v zrušenom rozhodnutí, s podpisom vedúceho odboru Ing. Jaroslava Greguša, sa napriek týmto všetkým vytýkaným nedostatkom uvádza: „Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia".

Ministerstvo uložilo odboru dopravy na Krajskom úrade v Prešove, aby vydal nové rozhodnutie, ktoré bude rešpektovať stanovisko ministerstva. Odbor dopravy nové rozhodnutie vydal a 29. 10. 2001 stavebné konanie zastavil. Paradoxné je, že občania upozorňovali na väčšinu nedostatkov ešte v máji 2001 pred vydaním stavebného povolenia a žiadali zastavenie konania už vtedy, keďže boli na to splnené zákonom ustanovené podmienky. Vedúci odboru Ing. Jaroslav Greguš sa s nimi vtedy vysporiadal tak, že ich prehlásil za neopodstatnené.

Súvislosti

Napriek očividnej neodbornosti zostáva Ing. Jaroslav Greguš naďalej na poste vedúceho odboru dopravy a vydáva ďalej rozhodnutia o ktorých odbornosti a zákonnosti možno pochybovať. Ide len o neodbornosť alebo aj o korupciu či zneužívanie právomoci? Veď vydaním stavebného povolenia bez dodržania podmienok územného rozhodnutia, „ušetril" investorovi stavby - štátnej Slovenskej správe ciest - nemalé prostriedky na ochranné opatrenia obyvateľstva v asi tridsiatich priľahlých domoch. V územnom rozhodnutí sa totiž konštatuje, že investor je obyvateľom povinný poskytnúť v inom prostredí primerané náhradné bývanie a ochrániť zostávajúce domy pred otrasmi a vibráciami. Dôvodom na takéto opatrenia je posudok štátneho hygienika o tom, že zostávajúce rodinné domy nebudú po sprevádzkovaní Nábrežnej komunikácie spôsobilé na trvalý pobyt ľudí najmä kvôli hluku. Preto je ich možné využiť iba na podnikateľské účely, nie však na bývanie.

Ani jedna z týchto podmienok nebola splnená a tak vydaním rozhodnutia bol nad obyvateľmi vynesený ortieľ v podobe dožitia v štvormetrovej vzdialenosti od štvorprúdovej komunikácie. Majú byť od nej oddelení protihlukovou stenou z plexiskla o hrúbke 1 centimeter na slnečnej strane ich domov, pred oknami spálni a detských izieb. Tento dlhý koridor o šírke štyri metre medzi protihlukovou stenou a stenami domov má byť jediným verejným priestranstvom z ktorého sa budú môcť dostať do svojich domov - chodci aj autá. Je to lacné riešenie, v rozpore s normami a zákonmi - napriek tomu bolo Slovenskej správe ciest povolené. Seriózne ochranné opatrenia obyvateľstva by možno zvýšili celkové potrebné náklady na dvojnásobok. Ide o nemalý peniaz a možno to vysvetľuje ústretovosť štátnych orgánov ku štátnemu investorovi. Ušetrí sa na občanoch a pokiaľ sa oni spamätajú a dovolajú spravodlivosti, budú už po komunikácii premávať autá...

Občania petíciou vyjadrili nesúhlas a žiadajú vysvetlenie. Prednosta krajského úradu Jozef Polačko má možnosť, ba i povinnosť, situáciu vysvetliť a napraviť. Postaví sa na stranu dodržiavania zákona, poriadku a odbornosti - alebo ostane na strane Ing. Jaroslava Greguša a bude obhajovať neobhájiteľné?

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...