Aké rozhodnutie potrebujem od úradu v prípade pokládky záhradného domčeka vo vlastnej záhrade?

Mám záhradu v mojom vlastníctve. Keď tam chcem položiť záhradnú chatku (také čo sa predávajú v baumaxe), potrebujem na to povolenie od mesta alebo niečo iné?

Dobrý deň,

k Vašej otázke o uvedenie úradného postupu v konaní pred stavebným úradom v prípade pokládky záhradného domčeka (zakúpeného v predajni so stavebninami) vo vlastnej záhrade zaujímam nasledovnú odpoveď.

Na Vami popisovaný prípad je aplikovateľný zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (StZ).

Záhradný domček, aký má v ponuke na predaj napríklad aj predajňa baumaxu, podľa správnej interpretácie StZ, patrí do kategórie drobných stavieb, pretože občanom väčšinou slúži ako stavba sekundárna a to na skladovanie, prípadne individuálnu rekreáciu.

Podľa § 54 StZ: Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Drobné stavby špecifikuje stavebný zákon ako stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

V stavebnom konaní platí nepísané pravidlo, že pokiaľ nie je potrebné stavebné povolenie, treba stavbu aspoň stavebnému úradu ohlásiť. Zákon však pozná aj výnimky, kde stavebné povolenie ani ohlasovacia povinnosť občana potrebné nie sú. Ja osobne však aj v tomto prípade klientom odporúčam stavebnú činnosť obecnému úradu aspoň dať aspoň na vedomie, pretože v budúcnosti keď náhodou dôjde k výkonu stavebného dozoru na predmetnej stavbe a stavebný úrad z vykonaného dokazovania zistí, že stavba mala predsalen podliehať ohlasovacej povinnosti, stavebník sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu podľa §105 ods. 1 písm.a) StZ hrozí sankcia do výšky až 10 000 slovenských korún. Termín slovenskej koruny som určite nepoužil omylom, StZ de lege lata totiž stále ešte pracuje v našej predošlej mene.

Práve v prípade zahájenia priestupkového konania pred stavebným úradom môže občan vytiahnuť eso z rukáva vo forme listiny adresovanej obecnému úradu, v ktorej daný úmysel obci na vedomie dal. Analogicky sa to môže považovať aj za samotné ohlásenie, pretože úrady sú povinné podania (listiny) skúmať hlavne podľa ich obsahu.

Ohlásenie osadenia záhradného domčeka ste povinný vykonať pred započatím samotnej stavebnej práce písomne a adresovať stavebnému úradu obecného úradu obce, v ktorej území sa Vaša záhrada nachádza. K ohláseniu je potrebné pripojiť jednoduchý situačný výkres stavby. Vo Vašom prípade okrem ručného výkresu pripojte aj fotokópiu iných listín, ktorými by ste z titulu kúpy záhradného domčeka mohli disponovať a ktoré by mohli byť pre stavebný úrad smerodajné na posúdenie otázky, či ide o drobnú stavbu (napríklad montážny manuál od domčeka, ekologické certifikáty či iné dokumenty, ktoré Vám predajňa spolu s domčekom doručí).

V rámci zachovania občianskej procesnej lehoty sa za deň ohlásenia považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo odovzdané na poštovú prepravu.

Práce osadenia záhradného domčeka je možné započať až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. K písomnému oznámeniu stavebný úrad pripojí aj overený jednoduchý situačný výkres.

Po preskúmaní Vami podaného ohlásenia môže stavebný úrad nariadiť, že ohlásené osadenie záhradného domčeka možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. K uvedenému môže dôjsť vtedy, keď stavba bude presahovať 25 m2 zastavanej plochy a/alebo 3 metre hĺbky.

Záverom konštatujem, že stavebný úrad si s najväčšou pravdepodobnosťou vyžiada aj stanovisko Obvodného úradu, odboru životného prostredia ako dotknutej inštitúcie, ktorá bude mať za úlohu zhodnotiť, či daná stavba na danom mieste nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. Zamietavé stanovisko životného prostredie sa môže taktiež pričiniť o to, že vo veci bude musieť prebehnúť konanie o stavebné povolenie.

S úctou

Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...