Aké sú oprávnenia policajta pri dopravnej kontrole?

Keď mám uzatvorenú zákonnú poistku, ale neplatím to šekom, ale cez internet banking, čo mi môže urobiť policajt, keď nemám potvrdenie o zaplatení pri sebe, ale pritom ju mám zaplatenú?

Dobrý deň,

na Vašu otázku ohľadom výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky príslušníkom Policajného zboru zaujímam nasledovné stanovisko.

Na Vami položenú otázku je možné aplikovať zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZCP) spolu so zákonom NR SR č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZPZP).

Aby Vám príslušník Policajného zboru (ďalej len „Policajt“) v rámci jeho zákonných právomocí pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a spolupôsobení pri jej riadení, vedel skontrolovať platné doklady predpísané ZCP a/alebo iným osobitným predpisom, na ktorý sa uvedený zákon odvoláva, musí Vaše vozidlo zastaviť počas jazdy, pretože musí byť zrejmé, že ste vozidlo riadili naozaj Vy. Hovoríme tomu subjektívna zodpovednosť za vedenie motorového vozidla, prípadne priestupku/ov na úseku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré motorovým vozidlom počas jeho vedenia spáchate.

Tu by som rád ešte na okraj dodal, že nováciou ZCP a to zákonom NR SR č. 68/2012 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2012 sa do praxe zavádza aj tzv. inštitút objektívnej zodpovednosti.

Ten spočíva v tom, že držiteľ vozidla uvedený v technickom preukaze k motorovému vozidlu je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané nasledovné pravidlá cestnej premávky (§6a ZCP):

a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
b) rýchlosť jazdy podľa § 16,
c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky "Stoj, daj prednosť v jazde!" alebo na signál so znamením "Stoj!",
d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,
g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51,
h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

V prípade, ak Policajt pri výkone odhaľovania priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky zistí priestupok podľa vyššie uvedeného a má ho aj riadnou dôkaznou silou zadokumentovaný, je to na jeho slobodnej vôli, či uplatní subjektívnu zodpovednosť, to znamená zastaví priamo vodiča motorového vozidla a následne s ním priestupok prejedná v blokovom konaní, alebo uplatní zásadu objektívnej zodpovednosti a priestupok bez samotného zastavenia vodiča odstúpi Dopravnému inšpektorátu v obvode, v ktorom sa priestupok stal. Pre hospodárnosť veci môže konanie prebiehať aj mieste obvyklého pobytu držiteľa vozidla.

V druhom prípade na základe správy Policajta o výsledku objasňovania priestupku začne príslušný dopravný inšpektorát správne konanie, kde prebehne výsluch držiteľa vozidla. Je čisto na ňom, či bude vedieť spoľahlivo správnemu orgánu preukázať nezavinenie priestupku jeho osobou (akurát v tom čase viedol motorové vozidlo niekto iný, komu ho požičal alebo zveril) a uviesť generálie osoby, ktorá vozidlo v daný čas viedla alebo sa mu to nepodarí, v tom prípade zodpovedá za spáchanie priestupku v rovnakej miere, ako keby ho fakticky aj spáchal.

Vo vodičskej praxi som sa v niektorých prípadoch v našej republike (v zahraničí to tak nie je) stretol aj s tým, že Policajt zastavil vodiča motorového vozidla iba z dôvodu, že mu bol nesympatický a/alebo sa naňho na križovatke škaredo pozrel. Občania si mylne myslia, že Policajt ich môže kedykoľvek a za akýmkoľvek účelom zastaviť, aj keď v princípe má v zákone širokú paletu možnosti sa vyhovoriť, aby výkon kontroly vodiča motorového vozidla bol relevantný.

Tieto právomoci sú obsiahnuté v zákone NR SR č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore, kde úlohou Policajta je mimo iného aj:

  • spolupôsobnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
  • dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a spolupôsobnosť pri jej riadení,
  • odhaľovanie priestupkov a zisťovanie ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj objasňovať a prejednávať,
  • vykonávať pátranie po osobách a pátranie po veciach.

Toto všetko sú dôvody, prečo Vás policajt môže ako vodiča motorového vozidla zastaviť. Majte na vedomí, že ste povinný uposlúchnuť výzvu Policajta, inak sa dopúšťate priestupku proti úseku verejnému poriadku a zároveň ste povinný strpieť aj jeho zákonné oprávnenia v zmysle zákona o policajnom zbore (§34).

Na zodpovedanie položenej otázky si teda požičajme bod 2 a aplikujme do praxe ustanovenie §4 ods. 1 písm.b) ZCP, ktoré viaže vodiča motorového vozidla obligom mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom a osobitným predpisom.

Platným dokladom na vedenie motorového vozidla podľa ZCP je vodičský preukaz a v individuálnych, v tomto zákone stanovených prípadoch, aj lekárska prehliadka a psychologické vyšetrenie držiteľa vodičského preukazu.
Dokladmi na vedenie motorového vozidla podľa osobitných predpisov sa na interpretáciu ZCP rozumejú tieto ďalšie doplnkové doklady:

  • podľa zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov: technické osvedčenie vozidla (osvedčenie o evidencii časť I. časť II.), doklad o vykonaní technickej kontroly a doklad o vykonaní emisnej kontroly,
  • podľa ZPZP potvrdenie o poistení zodpovednosti,
  • podľa zákona o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v individuálnych prípadoch vodiči musia na výzvu Policajta predkladať Osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku a kvalifikačná karta vodiča,
  • doklady podľa zákona o cestnej doprave (taxislužba, osobná preprava, autobusová doprava).

§18 ods. 1 ZPZP pojednáva: pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe potvrdenie o poistení zodpovednosti, ktoré je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť.

Z uvedeného preto vyplýva, že starosti s tým, či ste zaplatili povinné zmluvné poistenie cez internet alebo poštovou poukážkou poštovému podniku si robiť nemusíte. Policajt totiž nemá oprávnenie pri kontrole platných dokladov na vedenie motorového vozidla od Vás požadovať potvrdenie o jeho zaplatení.

Musí si vystačiť s potvrdením o poistení zodpovednosti, ktoré Vám predpokladám poisťovňa pri uzavretí poistnej zmluvy/návrhu poistnej zmluvy vystavila. Zaväzuje ju tak učiniť neodkladne §11 ods. 1 veta prvá ZPZP.

Ak Vaša otázka pramení z praxe a Policajt od Vás žiadal dôkaz o zaplatení PZP, presiahol svoje zákonom stanovené právomoci, konal kontra legem (proti zákonu), je možné teda naňho na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v kraji, v ktorom sa protiprávne konanie stalo, podať sťažnosť. Túto sťažnosť môžete adresovať aj inšpekcii Ministerstva vnútra, ale nakoľko sa nejedná o trestný čin Policajta, iba o disciplinárny delikt, táto Vaša sťažnosť bude odstúpená na ďalšie riešenie Krajskému riaditeľstvu.

S úctou

Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...