Ako na výchovný rez orecha?

V České republice se v různých lokalitách úspěšně pěstuje ořešák královský (Juglans regia). Vysazovat jeho odrůdy je možné jak v podzimních měsících od října do listopadu, tak v jarních měsících do dubna.

Obecně je vhodnější výsadba v podzim­ním období, neboť ořešák lépe zakoření. Při jarní výsadbě stromy později raší a v případě suchého jara se stromky hůře ujímají.

Hlavním pěstitelským tvarem ořešáků je vzhle­dem k charakteru a bujnosti jejich růstu čtvrtkmen až vysokokmen s volně rostoucí, případně kotlovitou korunou.

Nižších tvarů lze dosáhnout roubová­ním na semenáče ořešáku královského nebo ořešáku černé­ho, při kterém bylo prokázáno zmenšení koruny až o 20 % vůči semenem množeným odrůdám. Zmen­šit celkovou velikost stromů lze také roubováním na příbuzné druhy, jako je např. ořešák Sieboldův (J. sieboldiana), případně ořešák skalní (J. rupestris).

Pěs­tování roubovanců oproti semenáčům má výhody i v urychlení nástupu do plodnosti, přičemž semenáče plodí nejdříve 15. rokem po výsadbě, kdežto roubované stromy často již ve školce. Nevýhodou štěpování ořešáků je však obecně horší srůstání a špatná afinita s ostatními druhy.

Spon výsadby ovlivňuje nejen způsob dopěstování stromků roubovanec/semenáč), ale i půdní a klimatické podmínky V oblastech s horšími pod­mínkami a u roubovanců se volí spon užší, a to 8 až 10 x 8 až 10 m. V teplých oblastech s dostat­kem vláhy a optimálními půdními vlastnostmi pak spon 14 až 18 x 14 až 18 m.

Ořešáky patří k dlouhověkým dřevinám a jejich životnost se pohybuje i okolo několika set let. Pro­dukční výsadby mají životnost podle celkového sta­vu stromů a zvoleného sponu výsadby 45 let i více.

Ořešák je spolu s broskvoní dřevina s nejvyšší re­generační schopností. Dlouholeté pokusy prokázaly, že u řezem neošetřovaných korun stromů může být 50 až 70 % jejich aktivní plochy neplodné. Naproti tomu, pokud je koruna pravidelně řezem ošetřová­na, sníží se procento neplodné plochy na akcepto­vatelných 30 %.

Optimální termín řezu je v pozdním jaru, v období po vyrašení listů do konce května, ve vyšších polohách i později při délce letorostů asi 10 cm. V tomto období ořešáky po řezu neroní mí­zu a rány do konce vegetace vytvoří kalus.

Ořešák lze prosvětlovat i v průběhu srpna, kdy rány taktéž neroní mízu. Nicméně tento termín řezu není příliš vhodný, neboť vytvořené rány se již do konce vege­tace nezahojí, a hrozí tak poškození mrazem.

Řez volně rostoucí koruny s terminálem

Řez po výsadbě

Pokud se vysazuje špičák, je nezbytné nejprve pro­vést řez na korunku. Optimální výška kmínku ořešáku je 150-180 cm. Pokud se vysazuje kratší špičák, po výsadbě se nezakracuje. Při výsadbě výpěstku s korunkou se provede korekce po­čtu základních výhonů na 3-4 a terminální výhon. Současně je nezbytné odstranit konkurenční vý­hon. Ponechané výhony se zakrátí na dva pupeny. Z prorůstajících pupenů se vybere silnější lépe situovaný letorost, přičemž druhý rezervní se od­straní nebo silně zakrátí.

V průběhu vegetace se postranní obrost na kmínku buď přímo odstraňuje ve větevním kroužku, nebo zakracuje za prvním listem. Všechen obrost z kmene i rezervní letorost musí být do poloviny srpna odstraněn.

Řez ve druhém roce

Po výsadbě špičáku nejsou v prvním roce přírůst­ky příliš intenzivní. V předcházejícím roce narostlé výhony se zakrátí na dva pupeny. Cílem řezu je dosáhnut přírůstků o délce 0,5-0,6 m. V následu­jícím roce se řez opakuje v případě kratších pří­růstků, než je uvedeno. Pokud letorosty dosáhnou v průběhu vegetace délky přes 0,6 m, zaštípnou se v polovině srpna na délku jen o několik centimetrů přesahující 0,6 m. Tento způsob řezu se opakuje i ve 3. a 4. roce, tím se zapěstuje dostatek postran­ního plodného obrostu a stromek plodí již 6-7. rokem po výsadbě.

Řez kotlovité koruny

Řez po výsadbě

Vysazuje-li se stromek se zapěstovanou korunou, ponechají se maximálně 3-4 hlavní výhony. Ostatní přebytečné se ve větevním kroužku odstraní. Pone­chané výhony se zkrátí na délku 0,3-0,4 m, termi­nál se odstraní na nejvýše ponechaný hlavní výhon. V průběhu vegetace se postranní obrost bud přímo odstraňuje ve větevním kroužku, nebo zakracuje za prvním listem. Obrost z kmene se musí též do po­loviny srpna odstranit řezem ve větevním kroužku.

Řez ve druhém roce

Pokud přírůstky hlavních větví dorostly do délky pře­sahující 0,3 m, zakrátí se právě na délku 0,3-0,4 m. Konkurenční a korunu zahušťující výhony se odstra­ňují ve větevním kroužku. Pokud přírůstky nedosáh­ly potřebné délky nebo jsou příliš slabé (slabší než 0,7 cm), zakrátí se pouze na první pupen.

Řez ve třetím a čtvrtém roce

Přírůstky hlavních větví a dostatečně silné výhony 2. a 3. řádů se opět zakrátí na délku 0,3-0,4 m. Slabé a krátké výhony se zakrátí na první pupen.

Výhony křížící a zahušťující korunu se odstraňují. Ve čtvrtém roce se postup zopakuje. Na konci čtvrtého roku je formování koruny ukončeno.

Udržovací a zmlazovací řez

Na udržovací řez jsou ořešáky nenáročné, vlastní řez spočívá v odstraňování poškozených a namrzlých větví, dále pak v prosvětlování koruny. Na rozdíl od ostatních dřevin není nutné prosvětlovat každo­ročně, ale plně postačí v periodě 2-3 let.

Zmlazování ořešáků je vzhledem k jejich silné re­generační schopnosti úkon poměrně bezproblémo­vý. Optimální termín řezu je bud po vyrašení, nebo koncem srpna. Zmlazování se provádí u přestárlých a mrazem poškozených stromů. Optimální čas zmlazovacího řezu nastává v období, kdy hlavní kosterní větve postupně od vrcholu odumírají (zasychají), pří­růstky jsou minimální (méně než 10 cm/rok) a výrazně klesá výnos.

Technika řezu spočívá v hlubším sesazení na rozvětvení, ze kterého vyrůstá mladší a zdravá větev (nejlépe za prvním větvením). Čím hlubší řez se prove­de, tím je intenzita regenerace silnější. Ořešák lze jako jednu z mála dřevin zmladit z pařezu (řezem u země). Zapěstování nového plodného stromku po celkovém zmlazení trvá 5-10 let. Velké řezné rány je nezbytné ošetřit vhodným přípravkem (nejlépe neředěný Latex), čímž se zamezí průniku infekcí do stromu a zahnívání.

(Pre obrázky odporúčame otvoriť originálny článok)

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.