Ako prebieha zasadnutie výboru v mestskej časti?

Dostávam často otázky, kde a kedy sa môže obyvateľ mesta stretnúť so svojim poslancom. Pozrime sa spolu na to, ako prebieha zasadnutie tzv. výboru v mestskej časti.

Stretnutie obyvateľov a poslancov prebieha už roky zvykovo pravidelne, raz mesačne. Podujatie sa volá: "výbor v mestskej časti". Zaužívala sa skratka "VMČ".

V Prešove je sedem volebných obvodov, každý volebný obvod má potom počas funkčneho obdobia svoj výbor v mestskej časti, ktorý reprezentujú v ňom zvolení poslanci.

V našej mestskej časti sú traja poslanci (z celkového počtu 31 zvolených poslancov v celom meste) a naša mestská časť má v úradníckom číslovaní pridelené číslo "2", čiže sa niekedy môžete stretnúť s označením "VMČ č. 2".

Termíny zasadnutí

Termíny zasadnutí sú spravidla stanovené tak, že vychádzajú na prvý pracovný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod. Počas letných dovoleniek cez prázdniny sa jedno zasadnutie spravidla vynecháva.

Termíny zasadnutí všetkých výborov sú zverejňované aj na internetovej stránke mesta a pokiaľ dostávate do schránky prešovský magazín, tak spravidla aj tam.

Miesto zasadnutí

Zasadnutia sú až na ojedinelé výnimky v jedálni základnej školy na Odborárskej ulici č. 30. Výnimky sú vopred oznámené.

Pri budove je parkovisko pre niekoľko osobných vozidiel. V blízkosti je aj zastávka mestskej hromadnej dopravy.

Priebeh zasadnutia

Na podujatie neexistujú žiadne špeciálne pozvánky, kto má vôľu a chuť prísť, je vítaný, miestnosť je počas celého času otvorená a zasadnutie je verejné. Možno kedykoľvek prísť a odísť.

Zasadnutie prebieha na základe Štatútu mesta Prešov.

Predseda výboru (poslanec, ktorého za predsedu zvolili ostatní poslanci) na úvod otvorí zasadnutie a privíta obyvateľov a vedúceho policajta z mestskej polície.

V minulosti chodievali na zasadnutie aj zamestnanci jednotlivých odborov mestského úradu, avšak nové vedenie mestského úradu ich účasť od februára 2015 zrušilo pre ich pasivitu a neefektívne využívanie pracovného času.

Mestský úrad zastupuje vlastne len vedúci policajt, ktorý pozorne počúva všetky prednesené príspevky a je v prípade potreby pripravený hneď odpovedať na otázky obyvateľov a poslancov, ak vie.ˇ

Je možné veci, týkajúce sa bezpečnosti, prebrať s ním v ústraní medzi štyrmi očami, ak ide o problém, pri ktorom nie je vhodné, aby ste o ňom hovorili verejne.

Poviem, ako potom prebieha zasadnutie u nás. Niektoré výbory v iných častiach totiž postupujú podľa miestnych zvyklostí inak, ako ten náš.

Predseda výboru po úvodnom otvorení informuje prítomných o listoch z mestského úradu, v ktorých si úrad žiada stanovisko výboru. Ide najmä o vyjadrenia k žiadostiam o predaje mestského majetku v našej mestskej časti. Občas aj k pripravovaným stavebným aktivitám, no stanovisko výboru má len poradný charakter.

Každý, kto je totiž plánovanými a povoľovanými stavebnými aktivitami nejako dotknutý, môže byť sám účastníkom týchto povoľovacích konaní (územné konanie, stavebné konanie). Výbor v mestskej časti túto kompetenciu nemá, keďže právo vyjadrovať sa a namietať má priamo každý obyvateľ, ktorého sa takéto zámery akokoľvek dotýkajú.

Potom predsedajúci prečíta písomné odpovede, ktoré vypracoval úrad na niektoré požiadavky a otázky z minulých zasadnutí. Tých je však v súčasnosti málo, mestský úrad na mnohé požiadavky v podstate nereaguje, reaguje formálne, prípadne zdĺhavo.

Prítomná je totiž aj zapisovateľka, ktorá všetky požiadavky a názory zapisuje do zápisnice. Zápisnicu potom spracujú príslušné odbory na mestskom úrade, a v niektorých prípadoch o výsledku informujú písomne buď predsedu výboru a niekedy aj obyvateľa, ktorý požiadavku alebo otázku vzniesol.

Tip: Kde nájdete zápisnice zo zasadnutí výboru?

O internetovej stránke mesta, cez ktorú si môžete pozrieť zápisnice všetkých výborov mestských častí, je odkaz na osobitný článok na konci tohto textu. Prosím, pozrite si ho, ak si chcete pozrieť zápisnice zo zasadnutí.

Na zasadnutí výboru je dobré sa predstaviť a povedať aj adresu, na ktorú príde prípadná odpoveď.

Vybavovanie požiadaviek a názorov sá dá sledovať cez internet, takže len po odpoveď nemusíte chodiť na zasadnutie.

Je dobré, ak si pred zasadnutím nájdete a prečítate ten váš prípadne tie, ktoré sa vás týkajú alebo zaujímajú.

V čase písania tohto článku sú na tejto stránke:

http://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=921:0:

Na tejto stránke môžete váš podnet aj priamo vložiť, o čom vás týmto láskavo prosím. Veľmi to môže urýchliť a upresniť riešenie.

Pri problémoch, na ktoré poslanci nemajú priame kompetencie sa snažíme nájsť východisko, pomocť sa zorientovať v probléme a poradiť ďalší postup.

Diskusia

Po prečítaní odpovedí nasleduje diskusia.

Nie sú na to potrebné žiadne formality. Stačí prísť a pri podpisovaní prezenčnej listiny do nej vyznačiť, že si prajete vystúpiť v diskusii.

To preto, aby bolo dané poradie tém o ktorých sa postupne diskutuje. Tento systém sme zaviedli v našom výbore preto, aby sa predchádzalo konfliktom pri udeľovaní slova, keďže dovtedajšie hlásenie sa o slovo vyvolávalo občas nervozitu.

Keď je do diskusie prihlásených viac obyvateľov, predseda výboru postupne udeľuje slovo. Po príspevkoch všetkých obyvateľov predseda alebo ďalší prítomní, ktorí majú k veci čo povedať, zareaguje.

Ak je to potrebné na doplnenie nejakej informácie alebo vysvetlenie nejasnosti, tak sa stručne diskutuje.

Naozaj to nie je nič komplikované. Niektorí si prídu povedané názory len vypočuť, väčšina prichádza s požiadavkami a otázkami.

Aby som priblížil aj na fotografii, ako to na zasadnutí vyzerá, pošťastilo sa mi navštíviť zasadnutie výboru na sídlisku Šváby. Záber môžete vidieť na obrázku v úvode článku.

Po vyčerpaní tém zasadnutia obyvatelia spravidla odchádzajú. Spravidla je koniec diskusie podľa množstva prítomných približne okolo 20-tej hodiny.

Členovia výboru spravidla ešte ostávajú a formulujú spolu so zapisovateľkou závery zasadnutia do zápisnice.

Ide o už spomenuté stanoviská k majetkovým prevodom mestského majetku v našej mestskej časti, k investičným zámerom a ďalším podobným záležitostiam, ku ktorým na úrad potrebujú poznať názor poslancov z výboru v mestskej časti.

To je posledný bod zasadnutia výboru v mestskej časti.

Príďte aj vy na zasadnutie výboru v mestskej časti

Rád by som vás pozval na tieto naše spoločné stretnutia. Zo skúseností viem, že sa po nich dosť veľa záležitostí rýchlejšie a k väčšej spokojnosti vysvetlí a vyrieši.

Niektoré problémy sa podarí pohnúť až vďaka vašej účasti na zasadnutí.

Hneď z prvej ruky a priamo sa totiž o nich dozvedia poslanci, ktorí poznatky môžu prenášať do ďalších orgánov mesta (komisie mestského zastupiteľstva, mestská rada, mestské zastupiteľstvo).

Informácie sa dostanú priamo aj k vedúcemu policajtovi mestskej polície, takže ich mestská polícia vie využiť pri svojej práci.

Teším sa na naše stretnutie.

Mňa môžete samozrejme kontaktovať aj mimo týchto zasadnutí, niektoré ďalšie spôsoby nájdete popísané v článku v zozname na konci tohto textu.

Kontakty na poslancov, vrátane telefonických kontaktov nájdete aj na internetovej stránke mesta. V čase písania tohto článku je to adresa:

http://www.presov.sk/poslanci-msz.html

Čo sa mňa týka, pokojne mi môžete zatelefonovať. Ak práve môžem zdvihnúť telefón, určite ho zdvihnem. Ak práve nemôžem, lebo napríklad šoférujem alebo mi to nedovoľujú povinnosti, skúšajte volať opäť neskôr.

Ak sa nepodarí v daný deň, skúšajte prosím neskôr, prípadne si dohodnime orientačný čas mailom.

Píšem to preto, lebo poslanecký mandát sa vykonáva popri "riadnom" civilnom zamestnaní človeka, ktorý ho vykonáva, a tak jednoducho pracovné povinnosti niekedy naozaj neumožňujú venovať sa telefónu.

Napriek tomu som však radšej, ak vec, ktorá sa dá odkomunikovať cez telefón, odkomunikujeme cez telefón. Je to obyčajne oveľa rýchlejšie, počas dialógu si vieme navzájom klásť doplňujúce otázky, čo veľmi uľahčuje komunikáciu a minimalizuje nedorozumenia.

Mail, je zasa výhodný pre posielanie dokumentov, odkazov a písomných informácií.

Čo na zasadnutí výboru nevybavíte?

Každodenný chod mesta zabezpečujú zamestnanci mestského úradu. Majú na to potrebné informácie, prehľad a oni rozhodujú o dennej operatíve. Je to ich každodenná práca za ktorú im mesto vypláca mzdu a odmeny.

Mestský úrad riadi primátor mesta (v súčasnosti je to primátorka mesta). Výkonnú prácu zabezpečujú podriadení vedúci zamestnanci a ich podriadení (takých činností je však minimum) alebo sprostredkovane mestské firmy resp. súkromné firmy na základe objednávok a zmlúv.

Ako som už napísal "funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru" (§ 25 ods. 5 zákona o obecnom zriadení).

Poslanci teda popri verejnej funkcii pracujú vo svojej práci riadne tak, ako pracovali pred zvolením, až na malé výnimky vo voľnom čase popri iných povinnostiach, ktoré má každý.

Nemajú nič spoločné s každodenným chodom mesta a ani kompetenciu ho z pozície poslanca ovplyvňovať.

Moc poslanca sa prejavuje vtedy, keď ako poslanec zasadá v mestskom zastupiteľstve, ktoré rozhoduje o tzv. "základných otázkach života mesta". Ktoré to sú, obsahuje § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. Tam sa tvoria najzásadnejšie rozhodnutia na najvyššej úrovni rozhodovania v mestskej samospráve. Tieto zasadnutia sú verejné, prenášané naživo cez internet a ich záznamy hneď dostupné tiež na internete.

Poslanec obyčajne zasadá ešte aj v niektorej jednej (niektorí aj vo viacerých) komisiách mestského zastupiteľstva. Niektorí aj v mestskej rade či v ďalších orgánoch.

Tieto orgány zasadajú priemerne raz do mesiaca, takmer vždy v popoludňajších hodinách a poslanci tam prichádzajú po svojej práci.

Tam a na tejto úrovni môže poslanec prenášať požiadavky a témy zo zasadnutí výborov v mestských častiach od obyvateľov mesta.

Poslanec nedisponuje každodennými informáciami tak, ako výkonní zamestnanci mestského úradu.

Preto je vhodnejšie (a často aj rýchlejšie a efektívnejšie) takéto záležitosti riešiť priamo so zamestnancami mestského úradu alebo tými zamestnancami, ktorí o nich niečo vedia.

Hoci sa ja osobne nebránim na zasadnutí výboru ani takýmto požiadavkám, obyčajne poslanci - členovia výboru nemajú potrebné detailné informácie a tak sa požiadavky len spíšu do zápisnice. Nevýhodou takého postupu je, že už pri zápise do zápisnice môže dôjsť ku skresleniu. Kým sa vec dostane k správnemu úradníkovi, prebehne typicky niekoľko týždňov.

Keďže požiadavky v zápisniciach nie je úrad povinný vybavovať v takých lehotách, ako priame oficiálne požiadavky obyvateľov, neraz sa požiadavky zo zápisníc výborov dostanú na spracovanie po niekoľkých mesiacoch. Neraz vtedy, keď už ich riešenie nemá pre značný odstup času zmysel.

Klientské centrum

S mestským úradom a jeho zamestnancami sa dá komunikovať osobne, telefonicky, mailom, cez internetový "chat" a samozrejme aj poštou.

Veľa požiadaviek sa týka zisťovania informácií. Mnoho z nich je však zverejnených na internete, len o tom väčšina ľudí nevie. Každodenného rozhodovania, ktoré sa vás môže dotýkať, sa týka napríklad internetová tabuľa alebo zverejňované materiály na zasadnutia orgánov mesta (mestské zastupiteľstvo, mestská rada, komisie).

Mestská internetová stránka je dosť neprehľadná a neprívetivá, vyznať sa v nej vyžaduje istú skúsenosť. Ale po zvládnutí je to pre získavanie niektorých informácié najrýchlejšia cesta.

Mestský úrad má zverejnený aj telefónny zoznam, takže je možné kontaktovať telefonicky konkrétneho zamestnanca ak je prítomný, prípadne mailom.

Ak sa však neorientujete v štruktúrach mestského úradu, tak na takú situáciu by mali byť najlepšie pripravení zamestnanci klientského centra na Jarkovej ulici 26.

Je možné tam zájsť aj osobne alebo zatelefonovať. Mali by byť pripravení zvládnuť väčšinu bežných situácií, informovať o postupe, poskytnúť príslušné formuláre, pomôcť s ich vyplnením alebo aj priamo vyvolať hovor či dohovoriť stretnutie s príslušným zamestnancom.

Ochota jednotlivých zamestnancov môže byť kolísavá, no často len oni majú potrebné informácie a znalosti.

Tak by sa malo dať vybaviť veľa vecí bez toho, aby ste museli zájsť na zasadnutie výboru v mestskej časti alebo kontaktovať svojho poslanca.

Ak si nebudete vedieť poradiť

V ďalších situáciách, ak budem vedieť a môcť, rád pomôžem svojimi znalosťami a informáciami pri základnej orientácii v tom, ako čo najrozumnejšie riešiť Váš problém.

Ďalšie informácie odo mňa môžete nájsť aj na mojej poslaneckej internetovej stránke:

http://vyvlastnenie.sk/poslanec

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...