Akú záväznosť malo mapovanie územia v roku 1979?

Prídelovou listinou r. 1945 moji rodičia dostali od štátu parcelu spolu so susedovcami, ktorú si delili v 1/2 medzi 2 manželské páry, keďže parcela mala rozmer, delili si ju meraním presne na polovice. R.1979 sme od rodičov kúpili dom s pozemkom,predtým sme boli na KÚ, kde v pozemkovej mape bol zakreslený len jeden dom, pridelili nám geodeta, ten zakreslil geom. plán, ktorý mal slúžiť ku kúpno-predajnej zmluve a mal znázorňovať stavebný pozemok, ktorý chceme kúpiť Na KÚ nám povedali, že je vyhotovený zle, ale v obci prebieha THM, takže komisia nám to zmerá a podľa toho nám zapíšu výmery do LV, takže podkladom do zmluvy bolo zameranie skutočného stavu. Podľa tohto sme namiesto kupovaných 799 m2 dostali 737 m2, akú právoplatnosť má THM?

Dobrý deň,

k Vašej otázke o vyjadrenie sa k záväznosti technicko-hospodárskeho merania z roku 1979 zaujímam nasledovné stanovisko.

Politické pozadie a novinky vo vedecko technologickom vývoji prispeli vo výraznej miere k tomu, že v rokoch 1969 až 1981 postupne nastala na území vtedajšej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky druhá etapa technicko – hospodárskeho mapovania (tzv. „THM“) celého územia. Práve táto etapa si vynútila vytvorenie známej smernice č. S-4/7- 1969, ktorá vstúpila do platnosti 1. augusta 1969.

Podľa tejto smernice v modifikovanej verzii po roku 1975 sa teda postupovalo aj pri THM na území Vašej obce v roku 1979, tak ako to uvádzate vo svojej otázke. V rámci konania o obnove katastrálneho operátu (KO) medzi ktoré aj uvedené THM patrí, bolo podľa uvedenej smernice nariaďované miestne prešetrenie v teréne danej obce. Pri tomto prešetrovaní boli prítomní zástupcovia vtedajších jednotlivých orgánov, vlastníci aj užívatelia reálnych pozemkov a okrem rozlohového mapovania prebehlo aj preverovanie druhov pozemkov.

Píšete, že kataster Vám dal na vedomie prebiehajúce meranie vo Vašej obci, neuvádzate však, či ste sa ho Vy, alebo aspoň Vaši rodičia zúčastnili. Ak áno, námietku ste mohli vzniesť už vtedy na mieste.

Mám zato, že kataster Vám práve kvôli prebiehajúcemu THM odmietol geodetom vytvorené vytyčovanie hraníc pozemku Vašich rodičov a ich susedov akceptovať. Údaje, ktoré sa totiž v rámci konania o obnove KO získali boli pre kataster záväzné a preto aj tieto údaje z THM boli zaznamenané na jednotlivé Listy vlastníctva.

Ak správne rozumiem Vašej otázke, geodet pri vytváraní geometrického plánu a vytyčovaní hraníc pozemkov pracoval s rozlohou pozemku 799 m2 (predpokladám, že uvedená rozloha je polovicou z rozlohy uvedenej na prídelovej listine z roku 1945), avšak THM sa zistila skutočná rozloha 737 m2 a Vy sa cítite byť ukrátený o ten rozdiel. Otázne je však to, prečo ste rozlohový rozdiel nenapadli už v roku 1979.

Podľa §100 ods. 2 prvej vety Občianskeho zákonníka sa premlčujú všetky majetkové práva s výnimkou vlastníckeho práva.

To znamená, že aj teraz, 33 rokov po výkone THM, sa môžete žalobou na súde domáhať určenia, či tu právo k tomu zvyšku pozemku je alebo nie tzv. určovacou žalobou. Dokazovanie vo veci však bude pre časový odstup veľmi náročné a pre rozdiel v rozlohe 62 m2 v tom ani veľký význam nevidím.

S úctou

Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...