Bezbariérový pohyb vo verejných priestoroch - zásady projektovania

Manuál pre debarierizáciu urbanizovaných priestorov.

05. 12. 2012

Výber z obsahu

Ako už bolo povedané TP sú určené najmä odbornej verejnosti, ale v konečnom dôsledku najväčší benefit zo zavedenia TP do praxe budú mať práve osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Rád by som poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili tohto školenia pretože verím, že aj vďaka vám sa TP zavedú rýchlo do praxe a zlepší sa debarierizácia verejných priestorov.

Debarierizácia verejného priestoru je základnou podmienok pre sociálnu inklúziu zdravotne postihnutých osôb do spoločnosti.

Parkoviská

Identifikácia problému - zlý stav existujúcich parkovacích stojísk.

Nedostatočná šírka vyhradených parkovacích stojísk prípadne chýbajúce bezbariérové parkovacie stojiská.

Princíp navrhovania - zabezpečiť 4 % vyhradených stojísk, najmenej však jedno stojisko pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vyhradené stojisko musí byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby a musí byť označené medzinárodným symbolom prístupnosti.

Zastávky HD

Identifikácia problému - zastávky bez vhodného vybavenia.

Zastávky neumožňujúce naplno využívať výhody nízkopodlažných a bezbariérových vozidiel.

Princíp navrhovania - navrhovať zastávky, ktoré umožnia naplno využívať výhody nízko podlažných vozidiel. Navrhovať zastávky, ktoré budú môcť bez pomoci druhých osôb používať aj zdravotne postihnuté osoby, hlavne osoby na invalidnom vozíku, nevidiace a slabozraké osoby.

Rampy

Identifikácia problému - neprístupné vstupy do budov z dôvodu rozdielu výškovej úrovne medzi vonkajším terénom a interiérom. Problémom sú i výškové rozdiely na peších komunikáciách. Problémy spôsobuje i nedostatok alebo nesprávne navrhnuté rampy, ktoré sú príliš strmé a/alebo dlhé či úzke prípadne bez sú navrhnuté bez odpočívadiel.

Princíp navrhovania - zabezpečiť bezbariérové rampy s ohľadom na osoby na invalidnom vozíku a osoby s obmedzenou pohyblivosťou všade tam, kde schody prekážajú voľnému pohybu chodcov.

Schodiská, vstupy do stavby

Identifikácia problému - chýbajúci či nejasne označený bezbariérový vstup, alebo nedostatočný priestor pred bezbariérovým vstupom.

Princíp navrhovania - zabezpečiť ľahko identifikovateľný bezbariérový vstup, hlavne s ohľadom na osoby na invalidnom vozíku a s ohľadom na nevidiace a slabozraké osoby.

Vnútorné komunikácie

Identifikácia problému - dlhé a úzke koridory vytvárajúce nepríjemné priestory, ktoré spôsobujú problémy s fyzickou prístupnosťou osôb na invalidnom vozíku.

Princíp navrhovania - zabezpečiť správne navrhnuté koridory, ktoré zabezpečia prechod a manévrovanie osôb na invalidnom vozíku.

Prekážky

Identifikácia problému - práce na ulici, voľne stojace objekty (sezónne sedenia, reklamné tabule a pod.) a vyčnievajúce objekty na chodníkoch, parkujúce autá na chodníkoch, poruchy povrchu chodníkov, nedodržaná podchodná výška a nedostatok varovných signálov okolo prekážok, výkopy.

Princíp navrhovania - zabezpečiť bezbariérovú cestu pre bezpečný a nezávislý pohyb najmä nevidiacich a slabozrakých osôb a osôb na invalidnom vozíku.

Hmatateľné povrchy

Identifikácia problému - chýbajúce hmatateľné povrchy. Chybná a nejednotná aplikácia hmatateľných povrchov.

Princíp navrhovania - pomocou hmatateľných povrchov zabezpečiť zjednodušenie orientácie v priestore a varovať človeka pred nebezpečným miestom.

Sprostredkovať informáciu o blízkosti dôležitého miesta a naviesť nevidiacich a slabozrakých k tomuto miestu. Na miestach kde chýbajú prirodzené vodiace línie sa doplnia umelé vodiace línie. Za týmto účelom sa používajú dva typy hmatateľných povrchov.

Manipulačný priestor

Identifikácia problému - nedostatočný priestor na manévrovanie, najmä osôb na invalidnom vozíku. Ovládacie prvky umiestnené mimo dosahu osôb na invalidnom vozíku.

Princíp navrhovania - poskytovať dostatočný priestor pre samostatný pohyb a umiestňovať ovládacie prvky v spoločnej dosiahnuteľnej zóne.

Minulosť a súčasnosť

Tieto opatrenia, ktoré budú zahŕňať identifikáciu a odstraňovanie prekážok a bariér brániacich prístupnosti, sa budú vzťahovať, okrem iného, na: budovy, cesty, dopravné a iné vnútorné a vonkajšie zariadenia, vrátane škôl, obytných budov, zdravotníckych zariadení a pracovísk, informačné, komunikačné a iné služby, vrátane elektronických a pohotovostných služieb.

Označovanie bezbariérových zariadení

Identifikácia problému - orientačné problémy vyplývajúce z nečitateľnosti značiek, názvov ulíc, piktogramov, popisných čísiel a/alebo ich nedostatku. Nehody chodcov spôsobené nevhodne umiestnenými značkami. Nebezpečenstvo spôsobené nedostatkom varovných signálov a dopravných značení. Neoznačené bezbariérové cesty a bezbariérové zariadenia.

Princíp navrhovania - uľahčiť orientáciu cieľových skupín, hlavne osôb s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Toalety

Identifikácia problému - toalety, ktoré nie sú navrhnuté tak, aby ich mohli používať osoby na invalidnom vozíku. Problémom sú i nedostatočne a nevhodne podané informácie o prítomnosti bezbariérovej toalety.

Princíp navrhovania - navrhovať toalety tak, aby boli vhodné pre všetky osoby. Musí byť umožnený prístup a použitie toalety osobe na invalidnom vozíku.

Pokladne / Informácie / Mobiliár

Identifikácia problému - pokladne a informácie, ktoré nie sú navrhnuté tak, aby ich mohli používať osoby na invalidnom vozíku alebo chýba navádzanie k nim pre nevidiace a slabozraké osoby. Problémom je i nedostatok alebo nevhodne navrhnutý mobiliár, prípadne nevhodne umiestnený a neprístupný mobiliár. Pri pokladniach, informáciách a mobiliári je potrebné zachovať dostatočný manipulačný a akumulačný priestor.

Princíp navrhovania - navrhovať pokladne a informácie, automaty, poštové schránky, koše na odpadky a pod. tak, aby boli vhodné a dostupné pre všetky osoby. Tvar a umiestnenie mobiliáru je potrebné navrhovať tak, aby bol vhodný pre všetky osoby a neprekážal voľnému pohybu chodcov na chodníkoch.

Výťahy

Identifikácia problému - nedostatočný priestor v kabíne výťahu. Nevhodne umiestnené či reliéfne neoznačené tlačidlá. Reliéfne označenie býva nevhodne umiestnené priamo na tlačidlách. Nevhodné je na ovládanie navrhovať dotykový displej a pod. problémom je i absencia zvukovej signalizácie. Úzke dvere do kabíny, nedostatočný manipulačný priestor pred výťahom alebo nedostatočný akumulačný priestor pre výťahom znemožňuje použitie výťahu osobám na invalidnom vozíku. Neprípustný vertikálny rozdiel medzi kabínou výťahu a podlahou väčší ako 20 mm.

Princíp navrhovania - zabezpečiť správne navrhnuté výťahy, ktoré môžu byť samostatne používané.

Rampy a chodníky

Identifikácia problému - nerovný povrch s prekážkami a jamami, nevyhovujúce alebo nebezpečné poruchy na chodníkoch, šmykľavé povrchy, nedostatočná šírka či vertikálne rozdiely.

Princíp navrhovania - poskytovať čisté, bezprekážkové, rovné a dostatočne široké chodníky, vhodné pre všetky osoby, obzvlášť pre nevidiace a slabozraké osoby a osoby s obmedzenou pohyblivosťou.

Cyklotrasy

Identifikácia problému - cyklotrasa vedená ako súčasť chodníka neoznačená hmatateľným povrchom.

Princíp navrhovania - vyznačiť cyklotrasu vedenú pozdĺž chodníka špeciálnym varovným pásom tak aby bol pre nevidiacu a slabozrakú osobu presne vymedzený bezpečný priestor.

Koncepcia TP vychádza z anglického predpisu ministerstva dopravy Inclusive mobility. Tento manuál bol lokalizovaný pre naše podmienky a spĺňa podmienky našej legislatívy.

Podrobne monitorujeme:

1976/050 Stavebný zákon

Stavebný zákon: Otázky a odpovede

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...