Chystáte sa na pojednávanie pred súdom? Odpoveď, ako máte postupovať - ľudsky vysvetlené

V blízkej alebo ďalekej budúcnosti sa možno ocitnete pred súdom či už ako žalobca, žalovaný alebo svedok.

Článok sa bude snažiť bežným ľuďom vysvetliť ako prebieha pojednávanie, ako sa na ňom správať, čo robiť môžete, nemôžete a čo by ste mali. Najmä, článok sa bude snažiť zodpovedať aj na tie “najhlúpejšie” otázky. Upozorňujem, že článok je zameraný najmä na situáciu, ak sa ocitnete pred súdom ako žalobca alebo žalovaný, a to v občianskom súdnom konaní, teda nie v trestnom konaní.

Predvolanie

Na pojednávanie sa predvoláva takmer výhradne písomne, zákon umožňuje aj iné spôsoby, s tými sa však takmer nikdy nestretnete. Na predvolaní na pojednávanie sa zvyčajne píše, že si ho máte vziať so sebou. Ľudia v strese však naňho často zabudnú. Mať predvolanie so sebou však nie je povinnosť, 99,9 % sudcov a sudkýň ho nevyžaduje.

Na predvolaní sa tiež často píše, že Vaša účasť je nutná. Nie je to úplne tak. Či je Vaša účasť nutná alebo nie, záleží od prípadu. Ak sa však rozhodnete neprísť na pojednávanie a akceptujete,  že súd rozhodne Váš spor aj bez Vašej prítomnosti, dajte to dopredu (aspoň 3 dni) vedieť a napíšte súdu ospravedlnenie (stačí aj mailom), v ktorom uveďte, že žiadate, aby súd rozhodol aj bez Vašej neprítomnosti. V ospravedlnení uveďte prípadne aj dôvod, prečo sa pojednávania nezúčastníte (napr. považujete to za nehospodárne, pretože súd je ďaleko, predložené dôkazy a vyjadrenia považujete za dostatočné a pod.).

Existuje možnosť žiadať odročenie pojednávania (aby sa pojednávanie v nariadenom termíne nekonalo), avšak pozor, musí ísť o dôležitý dôvod. V žiadosti musíte uviesť dôvod, pre ktorý žiadate odročiť pojednávanie, deň, kedy ste sa o ňom dozvedeli a údaje, kde Vám môže súd oznámiť, či Vašej žiadosti vyhovel alebo nie (ideálne uviesť aj telefónne číslo a email). O odročenie žiadajte bez zbytočného odkladu, odkedy ste sa o dôvode dozvedeli, teda nečakajte na poslednú chvíľu. Ak žiadate o odročenie z dôvodu, že ste PN, zákon v súčasnostivyžaduje, aby v lekárskej správe bolo vyjadrenie ošetrujúceho lekára, že Váš zdravotný stav Vám neumožňuje účasť na pojednávaní bez ohrozenia života alebo závažného zhoršenia zdravotného stavu. Ak o Vašej žiadosti nerozhodli a už je deň pred pojednávaním, volajte na súd asistentke sudcu a zistite, či Vaše pojednávanie odročené bude alebo nie.

Súd je v inom meste

Ak by ste mali na pojednávanie cestovať, deň vopred si zavolajte asistentke sudcu/sudkyne a zistite si, či sa vôbec pojednávanie bude konať. Niekedy sa stáva, že napr. sudca je dlhodobo PN a zabudnú Vám to oznámiť. Ak by sa Vám nepodarilo spojiť s asistentkou a cesta je dlhá a nákladná, vypýtajte si k telefónu sudcu a jeho sa spýtajte, či sa pojednávanie bude konať.

Ak Vám bude oznámené, že sa pojednávanie konať nebude, písomne sa ospravedlňte (najľahšie emailom) a uveďte, že Vám bolo oznámené, že sa pojednávanie nebude konať a z akého dôvodu. Mohlo by sa teoreticky stať, že napriek tomu, že Vám bolo telefonicky povedané, že sa pojednávanie odročí, nakoniec by sa neodročilo a vy by ste o tom nemali žiaden dôkaz.

Oblečenie

Na pojednávanie nemusíte prísť vo fraku či večernej róbe, ale tiež nie sú vhodné tepláky, športové tričko, žabky a pod. (žiaľ, aj také som zažil). Chlapi, ak nie ste práve milovníkmi oblekov,  pokojne si môžete dať slušnejšie rifle a športové sako, prípadne niečo, čo vyzerá športovo elegantne. Ide o to, aby ste vyzerali dôveryhodne a keď to odignorujete, budete automaticky považovaný za arogantného.

Pred pojednávaním

Na pojednávanie sa snažte prísť v predstihu (15 minút vopred). Ak by sa Vám po ceste malo niečo stať, prečo by ste mali meškať alebo nestihnúť, majte pripravené číslo súdu a volajte asistentke alebo priamo sudcovi, že budete meškať alebo prípadne to nestihnete vôbec.

Ak ste pred pojednávacou miestnosťou, čakajte kým Vás sudca nezavolá (cez reproduktor alebo osobne). Na niektorých súdoch sa stáva, že budete čakať na začiatok pojednávania aj viac ako polhodinu.

Začiatok pojednávania

Keď vojdete do pojednávacej miestnosti, je dôležité si správne sadnúť (žalobca po pravej ruke sudcu, žalovaný po ľavej. Následne sa Vás sudca spravidla opýta, kto ste a vyzve Vás na predloženie dokladu. K sudcovi máte zásade pristupovať  naokolo a na jeho pokyn, ako je znázornené na obrázku.

Čo, ak nepríde druhá strana?

Ak už ste sa na pojednávaní ocitli a pojednávanie sa zapríčinením druhej strany sporu nekoná, presaďte si  do zápisnice, že žiadate náhradu podľa § 147a Občianskeho súdneho poriadku (zapíšte si ho - uvedené platí len do 1. 7. 2016), teda náhradu vo výške 15 eur alebo 100 eur (záleží, či má druhá strana právneho zástupcu). Odsledujte si, či uvedené nadiktoval sudca do diktafónu, resp. či povedal zapisovateľke, aby to zapísala do zápisnice. V opačnom prípade budete musieť o to žiadať do 15 dní osobitným podaním, čo je práca navyše.

Ako oslovovať sudcu/sudkyňu?

Pán predseda, pani predsedníčka či pán sudca, pani sudkyňa.

Ak hovoríte k sudcovi, máte sa postaviť. Ak Vám povie, že môžete ostať sedieť, tak ostaňte sedieť.

Zápisnica

O každom pojednávaní sa spisuje zápisnica. Zvyčajne sa zapisuje spôsobom, kedy sudca alebo sudkyňa diktuje do diktafónu podstatný obsah toho, čo bolo povedané. Preto sledujte si, či bolo nadiktované všetko podstatné a spôsobom, ktorý odznel na pojednávaní. Ak nie, namietajte. Dnes je už uvedené menej podstatné, keďže každé pojednávanie by malo byť nahrávané (v praxi to nie vždy funguje).

Ak chcete zápisnicu zadarmo, musíte o ňu požiadať. Najlepšie je, ak o ňu požiadate hneď na začiatku pojednávania :  „Pán, predseda, dovolím si Vás požiadať o zaslanie zápisnice z dnešného pojednávania na emailovú adresu fero@mrvicka.sk“.  Ak ju požiadate potom, čo pojednávanie bolo odročené, môže od Vás súd vyžadovať zaplatenie poplatku za vyhotovenie zápisnice (1,50 Eur za každých 10 strán). Uvedené však môžete obísť tým, že pôjdete nahliadnuť do spisu a odfotíte si ju napr.  mobilom.

Priebeh pojednávania

Po zistení prítomnosti sa sudca žalobcu zvyčajne opýta, či trvá na svojom návrhu, prípadne sa opýta či sa nechcú strany dohodnúť.

Následne žalobca odpovie, že trvá na svojom návrhu, teda navrhuje žalobe vyhovieť. Žalovaný odpovie, že návrh považuje za nedôvodný a preto ho navrhuje zamietnuť. V tejto časti pojednávania sa zvyčajne neprednášajú žiadne nové skutočnosti ani sa obšírne nevysvetľuje podaný návrh, nie je možné však vylúčiť ani takýto postup. Ak sa chcete dohodnúť, či zobrať čiastočne návrh späť, uznať časť nároku žalobcu, táto časť pojednávania je na to vhodná.

Ďalej by súd mal oznámiť výsledky prípravy pojednávania, teda čo sa uskutočnilo, aké listiny má v spise, prípadne Vám odovzdá písomné stanovisko druhej strany. Ďalej by súd mal oznámiť, čo možno považovať za zhodné, čo je sporné a je potrebné to dokazovať a aké navrhnuté dôkazy bude vykonávať (napr. či vypočuje Vami navrhnutého svedka). Tiež táto časť je vhodná na to, aby ste požiadali sudcu o jeho predbežný názor na vec (je na sudcovi, či ho vysloví alebo nie). V tejto časti nie každý sudca je veľmi dôsledný a niekedy rovno prejde k veci.

Následne zvyčajne prebieha výsluch žalobcu, potom právny zástupca môže klásť otázky žalobcovi, až potom kladie otázky žalobcovi žalovaný. Ďalej prebieha výsluch žalovaného obdobným spôsobom.

Počas výpovede druhej strany nie je vhodné skákať do reči a pri otázkach by ste mali zásadne klásť otázky a nie prednášať vlastné prejavy. Ak je to nevyhnutné a dôležité, tak je to v poriadku – môžete povedať, čo je potrebné, prípadne povedať sudcovi, že k uvedenému považujete za nevyhnutné sa vyjadriť a preto buď Vám to povolí hneď, alebo sa vyjadríte po skončení otázok.

Následne môžu prebiehať výsluchy svedkov, oboznamovanie s listinami a ďalšie prejavy strán.

Ku kladeniu otázok je potrebné si pamätať na jednu zásadu, a to nepýtať sa na všetko, ale pýtať sa iba na otázky, na ktoré si myslíte, že odpoveď bude vo Váš prospech.

Je dôležité snažiť sa presadiť a povedať všetko, čo je dôležité, aj keby ste nedodržali vyššie uvedené. Niekedy pojednávanie môže prebiehať rýchlo a preto je dôležité za každú cenu sa snažiť vyjadriť, alebo avizovať sudcovi, že sa chcete vyjadriť.

Po vyššie uvedenom postupe nasleduje tzv. poučenie podľa § 120 ods. 4 O.s.p., teda súd Vás poučí, že môžete navrhnúť vykonanie dôkazov najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa končí dokazovanie. Ak ich navrhnete, súd vyhodnotí, či ich vykoná alebo nie. Ak nie, tak vyhlási uznesením dokazovanie za skončené a nasledujú záverečné reči, najprv žalobcu a potom žalovaného.

Typické pojednávanie na Slovensku trvá približne hodinu. V extrémnych prípadoch aj niekoľko hodín, a to najmä na menších okresných súdoch, keďže zvyčajne nie sú také preťažené ako okresné súdy vo väčších mestách.

Ak súd neskončí vec na prvom pojednávaní, pojednávanie odročí. To sa deje často. Často sa stihne napr. len výsluch žalobcu alebo žalovaného a pod. Ak súd odročuje pojednávanie väčšinou ho odročuje na pevný termín v rozmedzí 1 – 4 mesiacov, ale stáva sa že ho odročujú až o pol roka či na neurčito. Termín je potrebné si zapísať, keďže súd Vás už nebude písomne volať na ďalšie pojednávanie.

Je potrebné uviesť, že od 1. 7. 2016 budú platiť nové pravidlá, ktoré upravia viaceré otázky inak a až prax ukáže ako reálne bude prebiehať vyššie uvedený postup.

Ďalšie pravidlá, ktoré by ste mali dodržiavať

Ak hovoríte o protistrane, hovorte o pánovi odporcovi, pani navrhovateľke, pánovi otcovi, pani matke (ak ide o rodinnú vec a jedná sa o maloleté deti). V pojednávacej miestnosti sa v zásade netyká - pri rodinných veciach sa to zvyčajne v praxi akceptuje, keďže účastníci sú blízke osoby.

Neprekrikujte druhú stranu, neskáčte do reči, môžete dostať pokutu až do výšky 820 eur a pri opakovanom porušovaní až do výšky 1640 eur (je potrebné však uviesť, že pokuty súdy dávajú takmer výnimočne). Na druhej strane vždy sa snažte vyjadriť ku všetkému dôležitému, čo súvisí so sporom, neskôr pred odvolacím orgánom už jednak nemôžete predkladať dôkazy, ktoré ste mohli predložiť na prvom stupni a ak by ste uvádzali ďalšie nové argumenty, súd Vám v zásade neuverí.

Zamerajte sa na podstatu sporu a nehádajte sa či pred siedmimi rokmi ste pokosili záhradku Vy alebo Váš sused, ak riešite otázku vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov k danej záhradke.

Ak chcete niečo vyargumentovať, najprv povedzte, čo chcete povedať („v nasledujúcom prejave Vám vysvetlím prečo je nárok žalobcu neodôvodnený...“), potom to hlbšie vysvetlite („nárok nemá základ v zákone, je vymyslený,...“) a zopakujte Váš pôvodný argument („na základe uvedeného je nutné dôjsť k záveru, že nárok žalobcu je potrebné zamietnuť“).

Z mojej skúsenosti ako člena debatného klubu na vysokej škole, rečníckeho klubu Toastmasters a právnika, ktorý má za sebou niekoľko desiatok pojednávaní, som sa naučil, že ak chcete niečo vyjadriť, je dobré si svoje myšlienky štruktúrovať. Napísať si na papier podstatu a ísť po bodoch (Po 1., po 2., ....). Tiež je dobré v zásade hovoriť pomalšie, rozdeľovať súvetia, robiť počas prejavu menšie pauzy a nesnažiť sa povedať všetko naraz. Ak nie ste žiadny Cicero či Martin Luther King, nemusíte sa obávať, ide o súdne pojednávanie a nie o rečnícke preteky.

Dôkazy majte vždy v kópiách a to jeden pre sudcu a jeden pre každého ďalšieho účastníka konania (napr. ak ide o rodinnú vec, tak nielen pre sudcu, otca/matku, ale aj pre úrad práce, ktorý zastupuje maloleté deti).

Užitočné predpisy – Občiansky súdny poriadok (od 1. 7. 2016 pre občianske súdne konania platí Civilný sporový poriadok) a Spravovací a kancelársky poriadok.

Vyššie uvedené je stručným zhrnutím najpodstatnejšieho, čo by ste mali o pojednávaniach vedieť. Viacero vecí bolo zjednodušených pre lepšie pochopenie pre bežného čitateľa, preto vyššie uvedený súhrn Vám nenahradí Vášho právneho zástupcu.

Autor pôsobí na pozícii senior právnik v advokátskej kancelárii, ktorá bola zaradená medzi významné advokátske kancelárie na Slovensku.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...