Dajú sa požiadavky dopravcov splniť?

Zavedenie mýta prinieslo množstvo problémov. Časť z nich má na svedomí šlendriánska príprava, ďalšiu časť ekonomické ciele záujmových skupín. Autodopravcovia teraz blokujú dopravu v Bratislave a požadujú rokovanie s predsedom vlády Róbertom Ficom. Má tato aktivita zmysel? A ak áno, pre koho?

Vodiči, ktorí prišli na kamiónoch do Bratislavy, si už vystáli svoje v registračných miestach, alebo využili predregistráciu a potom skutočnú registráciu a následne naháňanie a urgovanie doručenia palubných jednotiek. Inak by boli ľahkou korisťou mýtnej polície.

Mýto ponorené do zmlúv a byrokracie

Dlhé rady na vstup do republiky má na svedomí byrokracia. Doteraz trvalo zakúpenie diaľničnej nálepky niekoľko sekúnd a vodič mohol pokračovať v jazde.

Po novom však samotné vybavenie jedného vodiča pre elektronické mýto trvá v priemere štvrť hodinu. Je to preto, lebo vodič zadáva aj pri kreditnej platbe zbytočné množstvo údajov, študuje a podpisuje nie jednu zmluvu ale dve. Jednu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a druhú so spoločnosťou SkyToll.

Tento stav je dôsledok nezodpovednej analýzy a arogancie. Vodičom by určite pomohlo, keby sa uvedené spoločnosti dohodli a uzatvorili medzi sebou zmluvu o postúpení práv. Vodič by potom potreboval riešiť len jednu zmluvu. A keby aj tá bola zjednodušená na spôsob elektronickej objednávky, výrazne by to skrátilo čakacie doby pri vstupe na Slovensko.

Prečo sa platí mýto aj na cestách I. triedy?

Druhá vec je cena za jazdu. Táto cena nie je stanovená podľa výšky nákladov potrebných na údržbu ciest, ale na základe politických a najmä ekonomických cieľov. Nie je žiadnym tajomstvom, že cieľom vysokých poplatkov za jazdu po ceste je úsilie kompetentných presunúť významnú časť dopravy na železnicu.

Z politického hľadiska sa dá cena zvyšovať len do úrovne cien iných štátov s podobnou infraštruktúrou a ekonomickou silou obyvateľstva.

Špecifickým problémom Slovenska je rozsah ciest, ktoré sú spoplatnené. Množstvo rokov sa zanedbávala výstavba diaľničnej siete a väčšina Slovenska diaľnice nemá. Sú len cesty prvej triedy, ktoré sú často súčasťou vnútorných cestných ťahov obcí a nie je ich možné uzatvoriť pre tranzitnú dopravu.

Ak by sa spoplatnili len diaľnice, tak len vysokou cenou, aby mýto dokázalo zarobiť. Doprava by však prešla na súbežné lokálne cesty aj so všetkými negatívami. Nedošlo by tak k naplneniu cieľa, ktorým je presun dopravy na železnicu.

Preto musia byť spoplatnené aj cesty prvej triedy. A to celoplošne a nielen tie ktoré kopírujú diaľnice. Toto spoplatnenie je ale dvojsečné, lebo pri súčasnej nedobudovanej infraštruktúre zasiahne aj miestnych netranzitných dopravcov. Cena by preto mala byť stanovená vyvážene.

Samozrejme, že nedostatky mýtneho systému, napríklad poplatok za začatý mýtny úsek namiesto spoplatnenia reálnej jazdnej dráhy, je potrebné odstrániť. U miestnych dopravcov výrazne deformuje výšku poplatkov, napríklad cez viacnásobné spoplatnenie úseku.

Pomôže blokáda hlavných ťahov miest dopravcom?

Pozrime sa na jednotlivé požiadavky dopravcov, ktoré zverejnila Únia Autodopravcov Slovenska (UNAS), vo vzťahu k známym informáciám, bez emócií. Dostaneme tak odpovede na otázku, či má význam blokáda Bratislavy a iných miest a požadovanie rokovania s vedením štátu.

1. žiadosť: Odsunutie termínu zavedenia mýta na 1. júl 2010, čo umožní dopravcom plnohodnotnú prípravu na zavedenie mýta spoločnostiam vzhľadom k nepripravenosti celého systému.

Posunutie začiatku zavedenia mýta z titulu očakávaných ekonomických profitov je nereálne. Akýkoľvek odsun by poškodil štát, aj keď je pravda, že štát nespravil nič pre to, aby včas a náležite upozornil dopravcov na zmenu ekonomických podmienok. Možno to bol zámer konkurenčných skupín. Navyše samotné posunutie termínu na začiatok prázdnin by prinieslo len posunutie problémov do ešte nevhodnejšieho obdobia - začiatku prázdnin.

Zhodnotenie požiadavky: nereálna

2. žiadosť: Vylúčenie spoplatnenie ciest I. triedy.

Spoplatnenie ciest I. triedy je na Slovenku dôsledok nedobudovanie diaľničnej infraštruktúry. Bez spoplatnenia ciest I. triedy by sa doprava presunula z diaľnic a tlak na presunutie dopravy na železnicu by bol neučinný. Nehovoriac o znížení objemu výťažku z mýta...

Zhodnotenie požiadavky: nereálna

3. žiadosť: Zrušiť pri post-platbách zábezpeky a depozity.

Ide o ekonomický spôsob finančného zúčtovania. Kaucia na palubnú jednotku je opodstatnená. Ide o zálohu na zapožičanú vec. Prevádzkovateľ mýta sa takto istí pre prípad skrachovania dopravcov. Jedené, čo by sa dalo v tomto prípade akceptovať, by bola banková záruka na určitý objem platieb, čo by nemal byť problém u dôveryhodných organizácií pre banku.

Zhodnotenie požiadavky: nesprávny adresát, treba rokovať s bankami

4. žiadosť: Znížiť poplatky za servisný balíček s následnou montážou palubnej jednotky a vrátiť preplatky.

Montáž palubnej jednotky len pre vyhradené organizácie je podľa mňa kartelovou dohodou. Tu by mal zasiahnuť protimonopolný úrad. Výrobca a dodávateľ palubnej jednotky mal špecifikovať konkrétne podmienky, ktoré musí spĺňať záujemca o ich inštaláciu a umožniť inštaláciu komukoľvek, kto je oprávnený na takúto činnosť, ak sa uňho certifikuje.

Cena za inštaláciu by mala byť tvorená konkurenčnou súťaživosťou a nie nadiktovaná.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

5. žiadosť: Zabezpečiť zvýšenie rozdielu výšky sadzby mýtneho v prospech ekologických vozidiel.

Zníženie negatívneho dopadu dopravy na ekológiu je jedným z cieľov mýta a táto požiadavka je odôvodnená. Otázkou je ale miera rozptylu ceny. Na druhú stranu, rozdiel ceny sa dá zrealizovať aj zvýšením ceny pre nemej ekologické vozidlá bez toho, aby sa zmenili ceny pre ekologické vozidlá.

Zhodnotenie požiadavky: nevhodný spôsob definovania požiadavky

6. žiadosť: Predložiť celý vzorec na výpočet výšky mýta dopravcom.

Tento vzorec bol predložený počas prezentácii mýtneho systému spoločnosťami NDS a SkyToll. Lenže, výsledok vzorca znamenal vyššie sadzby, než sú teraz po ich politickej úprave.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku, treba požiadať na základe prístupu k informáciám

7. žiadosť: Umožniť platiť dopravcom skutočne prejazdené vzdialenosti a nie prejazdené celé úseky ciest.

Platiť by sa malo naozaj podľa zaťaženia ciest, emisnej triedy a odjazdenej vzdialenosti. Veď preto sa preferovalo využitie satelitného systém elektronického mýta, lebo to umožňuje. To, že sa platí za úseky a nie za prejdené vzdialenosti, je chyba v systéme, na ktorú možno legitímne poukazovať pri zúčtovaní.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

8. žiadosť: Obmedziť dvojité platby pri dodávkových vozidlách s prívesmi.

Duplicitné poplatky sú dôsledkom neodborne vykonanej analýzy. Duplicita v platení by nemala byť.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

9. žiadosť: Zrušiť všetky výnimky pri platbách elektronického mýta.

Je legitímne, aby mali všetci mali rovnaké podmienky, bez výnimky, pričom podmienky by mali byť závislé len od zaťaženia ciest, emisnej triedy a odjazdenej vzdialenosti. Ak chce niekto niekoho dotovať, môže to spraviť priamo finančne bez použitia výnimky.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

10. žiadosť: Zrušiť všetky ďalšie poplatky, ktoré súvisia s prevádzkovaním mýta.

Poplatky by mali byť stanovené prehľadne a nemali by existovať skryté poplatky alebo iné poplatky za nevyžiadané služby.

Zhodnotenie požiadavky: oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

11. žiadosť: Aby vláda riešila zníženie spotrebnej dane z palív a dane z motorových vozidiel.

Keďže mýto sa nezavádza pre všetky vozidlá, tak celoplošné zníženie spotrebnej dane z palív z dôvodu zavedenia mýta je nepriechodné. Z pohľadu druhu vozidiel je to však iné. Elektronické mýty zasahuje predovšetkým vozidlá, ktoré jazdia na naftu. Preto by zníženie spotrebnej dane u tohto paliva bolo adresné.

Na jednej stane by to bola politická a ekonomická kompenzácia, na strane druhej spôsob na pritiahnutie zákazníkov, ktorí práve z dôvodu ceny paliva tankujú prednostne v zahraničí. To by v konečnom dôsledku mohlo byť  prospešné nie len pre dopravcov, ale aj pre štát.

Ak dopravcovia myslia pod pojmom daň z motorových vozidiel na cestnú daň, tak požiadavka je legitímna. Daň na základe prejazdenej vzdialenosti je spravodlivejšia ako daň na vozidlo.

Zhodnotenie požiadavky: čiastočne oprávnená, ale nevhodný spôsob nátlaku

Záver

Dopravcovia nátlakovou akciu nič významné nezískajú. Oveľa väčší efekt by dosiahli, keby zalobovali u poslancov Národnej rady, alebo v tomto volebnom roku dali hlas tým, kto ich bude zastupovať.

Je zrejmé, že chyby zo zavádzania mýtneho systému sa časom odstránia, ale mýtu ako takému alebo inému spôsobu spoplatnenia na základe odjazdenej trasy sa vyhnúť nedá.

Taktiež cena sa dlhodobo nebude výrazne líšiť od cien v okolitých štátoch. Odberatelia dopravných služieb si tiež budú musieť uvedomiť, že dopravcovia zahrnú poplatky za používanie ciest do nákladov, čo sa odrazí v cene služby a následne v predajnej cene výrobkov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...