Diaľnica D3, Čadca, Bukov - Svrčinovec

Riešený úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec je navrhnutý ako štvorpruh v kategórii D24,5(80) a začína v km 37,07 D3 pravým dopravným pásom tesne pred križovatkou "Čadca, Bukov". Úsek končí pred križovatkou "Svrčinovec".

17. 11. 2007

Ťah:

D3

Dĺžka:

5787 m

Lokalizácia stavby:

Žilina,

Aktuálny stav stavby:

v príprave

Predpokladaný začiatok výstavby:

09/2009

Predpokladané ukončenie výstavby:

10/2012

TŠ:

technická štúdia Kysucké Nové Mesto - Skalité (1996), dodatok v r. 1997

EIA:

03.11.2000
záverečné stanovisko bolo predĺžené do 01.02.2008

DÚR:

1998
aktualizácia 09/2006

 

Financovanie

Štátna expertíza:

6.165.980.000,- v SKK bez DPH v cenovej úrovni 2006

Spôsob financovania:

príspevok z fondu TEN-T (príprava)
kohézny fond + štátny rozpočet + NDS (výstavba)

Charakteristika úseku

Riešený úsek Čadca, Bukov - Svrčinovec je navrhnutý ako štvorpruh v kategórii D24,5(80) a začína v km 37,07 D3 pravým dopravným pásom tesne pred križovatkou "Čadca, Bukov". Ľavý dopravný pás je v prevádzke, vrátane tunela "Horelica". Ďalej pokračuje v súbehu so železničnou stanicou Čadca po pravej strane. V týchto miestach diaľnica prechádza v zastavanom území miestnych častí Bukov, Mančovci, U Špindli. Nasleduje mostná estakáda "Podzávoz", ponad rovnomennú miestnu časť. V križovatke "Čadca, Podzávoz" bude mesto pripojené zo severnej strany smerom na Svrčinovec a spolu s križovatkou "Čadca, Bukov" tvoria kompletné napojenie zo všetkých smerov. Diaľnica ďalej prechádza medzi zastavané časti obce Svrčinovec, Pod Hájky, Blažkov, Pod Grapami. Úsek končí pred križovatkou "Svrčinovec".

Objekty na úseku

Mosty:

Na úseku bude vybudovaných 24 mostov, z toho:

  • 13 mostov na diaľnici v celkovej dĺžke 4800 m
  • 3 mosty nad diaľnicou v celkovej dĺžke 426 m
  • 8 ďalších mostných objektov v celkovej dĺžke 215

Križovatky:

Počet križovatiek: 2

  • neúplná mimoúrovňová križovatka "Čadca, Bukov" (dobuduje sa vetva v smere Žilina - Čadca)
  • neúplná mimoúrovňová križovatka "Podzávoz"

Obe križovatky tvoria kompletné napojenie zo všetkých smerov.

Ostatné

Životné prostredie:

V záujme kompenzácie negatívnych účinkov diaľnice a zachovania čo najlepšej ekologickej stability sú v rámci stavby navrhnuté tieto opatrenia: v zmysle hlukovej štúdie sú protihlukové clony a fasádne úpravy dotknutých objektov, ktoré eliminujú hlukové emisie v zmysle vyhlášky o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácii. V zmysle imisnej štúdie sa budú komunikácie počas výstavby udržiavať v bezpečnom stave, stavenisková doprava sa bude viesť po navrhnutých cestách, pri cestách v intraviláne sa upraví do vyhovujúcich časov. Ochrana podzemných vôd je zabezpečená systémom odvodnenia (cestnou kanalizáciu, drenážami, ORL, priepustami, kalovými jamami), voda zo spevnených plôch diaľnice, križovatkových vetiev a privádzača bude zachytávaná do kanalizácie a potom cez ORL do recipienta. Vplyv na pôdu je minimalizovaný vhodným umiestnením oporných a zárubných múrov, dočasné zábery sú navrhované v minimálnom množstve. V rámci stavby sa predpokladá minimalizácia navŕšenia ekologickej rovnováhy prírodného prostredia výsadbou náhradnej zelene a vegetačnými úpravami diaľnice, v miestach migrácie zveri návrhom mostov, narušeniu stability územia zabránia sanačné opatrenia.

Vyvolané investície:

Stavba je situovaná v intraviláne mesta Čadca, čo si vyžiada aj demolácie objektov v jej trvalom zábere. Jedná sa predovšetkým o rodinné domy a k nim patriace hospodárske budovy. Stavba D3 si vyžiada aj množstvo preložiek resp. úprav inžinierskych sietí, ide o úpravy vzdušných vedení, diaľkových káblov, káblov NN, úprav káblov zabezpečovacieho zariadenia pre ŽSR, optických káblov, telefónnej siete, úpravy STL plynovodu, vodovodu a vodných tokov. V súvislosti s výstavbou D3 je potrebné preložiť resp. upraviť cestu I/11 v Podzávoze, miestnu komunikáciu pri rušňovom depe, miestnu komunikáciu U Špindli-Bukov, Podhájky, Pod Grapami, v Podzávoze, účelové komunikácie, poľné cesty a chodník pre peších. Medzi vyvolané investície je zaradená aj rekonštrukcia mosta nad železnicou na ceste I/11.

Správy

V súčasnosti je ukončená aktualizácia dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečujú sa podklady potrebné k žiadosti o územné rozhodnutie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...