Dopravná nehoda v tuneli. Čo robiť pri ľahkej nehode v tuneli? Zastavenie v tuneli

Video ukazuje príklad, ako sa správať pri ľahkej dopravnej nehode v cestnom tuneli.

03. 02. 2017

Príklad je z Južnej Kórei. Podobne sa môžu vodiči zachovať aj pri ťažšej nehode a zabezpečiť tak dostupnosť miesta nehody pre záchranné zložky z obidvoch strán tunelovej rúry.

Pochopiteľne, v prípade hrozby požiaru alebo iného obdobného ohrozenia zdravia a životov, platia aj ďalšie pravidlá.

Metodika správania pri nehode v cestnom tuneli

(autor: Jozef Legerský)

Touto metodikou chceme priblížiť verejnosti hlavné zásady, ktoré by mal účastník jazdy - teda vodič - dodržať v prípade jazdy v cestnom tuneli a v prípade neočakávanej udalosti, ako je porucha vozidla, dopravná nehoda alebo požiar.

Pred vjazdom do cestného tunela treba pozorne sledovať dopravné značenie, ktoré upozorňuje na rýchlosť a parametre cestného tunela, ďalej informuje o rádiovej frekvencii, na ktorej môžu vodiči v prípade núdze alebo neočakávanej udalosti dostať inštrukcie o udalosti, a o tom, ako sa majú správať a konať. Táto frekvencia je na rádiu Slovenský rozhlas.

Pri vjazde do tunela a počas jazdy tunelom treba zvýšiť svoju pozornosť vedeniu motorového vozidla.

Treba sledovať rýchlosť svojho vozidla v tuneli, nakoľko na viacerých vodičov pôsobí stiesnený priestor tunela tak, že počas jazdy v tuneli zvýšia rýchlosť vozidla. Podvedome sa snažia čím skôr opustiť stiesnený priestor.

V tuneli treba vždy “dvojnásobne“ dodržiavať dostatočný odstup pred idúcim motorovým vozidlom. Ak za vami ide nákladné auto alebo kamión, treba myslieť na to, že brzdná dráha nákladných áut je dlhšia, ako osobných motorových vozidiel. V takýchto situáciách treba mať väčší odstup pred vami idúcim vozidlom, a najmä vtedy, keď sa na vás nákladné auto "lepí" (bliknite mu brzdovými svetlami, možno sa trošku vzdiali).

V prípade prudkého brzdenia vozidla pred vami takto zabezpečíte dlhšiu brzdnú dráhu aj pre za vami idúce nákladné vozidlo. Vo všeobecnosti vodiči nákladných áut nedodržujú dostatočnú vzdialenosť pred idúcim vozidlom, čo má často za následok nehody spôsobené nedobrzdením nákladného vozidla.

Pri náhlom znížení rýchlosti (ak sa prudko brzdí), je nutné:

 • čím skôr použiť výstražné svetlá – ešte počas brzdenia,
 • v spätnom zrkadle sledovať situáciu za vaším vozidlom, aj keď už stojíte
  pred vozidlom, ktoré zastavuje alebo už stojí pred vami, sa snažte zastaviť tak, aby ste mali možnosť ho v prípade nutnosti okamžite obísť - bez zbytočného cúvnutia.

Nehoda v tuneli

Všeobecné zásady správania pri nehode v tuneli:

 • ak ste účastníkom nehody v tuneli, zastavte automobil na okraji cestného pruhu, vypnite motor, kľúče nechajte v štartovacom zámku a zapnite výstražné svetlá,
 • ak ste priamy svedok nehody, pokúste sa zastaviť tak, aby v okolí nehody bol dostatočne veľký voľný priestor, a ak to rozsah nehody umožňuje, aby tunel zostal priechodný.

Dôvody zabezpečenia dostatočne veľkého voľného priestoru

Záchranári sa so svojou technikou budú môcť dostať priamo k nehode, skráti sa čas zásahu.

Zabezpečíte si tak svoju väčšiu bezpečnosť. Havarované vozidlo môže začať horieť, môže explodovať unikajúci benzín. Požiar by sa mohol rýchlo rozšíriť na blízko stojace vozidlá, čo by bolo veľmi negatívnym a nebezpečným javom (väčšie množstvo prudko jedovatých splodín horenia, väčší zdroj tepla) – pri požiari v tuneli rýchlo narastá teplota, pretože ide o uzatvorený a pomerne malý priestor. Teplý vzduch sa šíri do strán a vysoká teplota je aj v nižších vrstvách vzduchu, keďže tunel nie je príliš vysoký – od sálavého tepla by sa mohli vznietiť blízko stojace vozidlá.

Ak ide o nehodu viacerých vozidiel a niektoré z nich horí, požiar treba čím skôr eliminovať hasením. Najvýhodnejšie je zrealizovať hasenie súbežne viacerými hasiacimi prístrojmi, ak na mieste nehody je viacero vodičov s hasiacimi prístrojmi, resp. tiež treba použiť hasiace prístroje, ktoré sa nachádzajú v tuneli.

Ak sa vozidlá, ktoré ešte nehoria, dajú odtiahnuť od horiaceho vozidla (vozidlá nie sú v sebe zakliesnené), treba to urobiť čím skôr.

Ak nie ste zranený

Ďalšie pravidlá správania pri nehode v cestnom tuneli:

 • kľúč dajte do nulovej polohy, aby ventilácia nebola v činnosti,
 • kľúč nechajte v štartovacom zámku pre prípad nutnosti premiestnenia vozidla počas záchranných prác,
 • o vozidlo bude postarané záchrannými zložkami, neskoršie po ukončení záchranných prác bude majiteľovi vydané políciou a záchrannými zložkami
 • ak by ste chceli opustiť tunel s vozidlom, vytvoríte paniku, zablokujete vjazd záchranným zložkám, ohrozíte seba, svoj majetok a aj iných účastníkov tejto udalosti
 • preto opustite vozidlo,
 • ak hrozí požiar, zoberte hasiaci prístroj a snažte sa ho eliminovať,
 • zistite, či sú na mieste udalosti zranené osoby, ak je možnosť, snažte sa ich dostať na krajnicu a ošetriť ich,
 • vo všeobecnosti: z havarovaného vozidla sa zranené osoby nevyťahujú (riziko poškodenia krčnej chrbtice), pokiaľ netreba zranenú osobu resuscitovať, pokiaľ vozidlo nehorí a nehrozí výbuch unikajúceho benzínu, pokiaľ vozidlo nie je nestabilné napríklad v prudkom svahu, nad roklinou a pod., pokiaľ zraneným osobám v havarovanom vozidle nehrozí ďalšie nebezpečenstvo, ako napríklad náraz ďalšieho vozidla počas hustej hmly, zníženej viditeľnosti, alebo v neprehľadnom úseku cesty a pod.,
 • ak v tuneli vznikne požiar, tak zranené osoby treba premiestniť - transportovať do SOS chránenej miestnosti. V takýchto situáciách treba pomôcť deťom, starým a imobilným osobám,
 • ak v tuneli horí a vaše vozidlo sa nachádza v bezprostrednej blízkosti požiaru, pokúste sa zo svojho vozidla zobrať výbušné látky, napr. propán butánové fľaše, rezervu benzínu, spreje a pod.,
 • na stenách tunela je značenie, ktoré vás dovedie k SOS chránenej miestnosti, kde máte možnosť privolať pomoc, nájsť hasiaci pristroj, jednorázovú masku na dýchanie,
 • ak vyžiadate pomoc, oznámte dispečingu čo sa stalo, koľko je zranených - uvedomte si, že ste pod dohľadom kamerového systému, obsluha vás sleduje a môže vás naviesť k najbližšiemu evakuačnému východu, ktorý je chránený,
 • orientujte sa podľa značenia na stenách tunela, ktoré vás dovedie do bezpečia,
 • uvedomte si, že pomoc je na ceste,
 • vždy unikajte alebo postupujte po krajnici, aby ste neboli zranení iným vozidlom, ktoré o udalosti nevie,
 • po vstupe do evakuačnej šachty ste v bezpečí, na stenách vám značenie ukazuje ďalší smer úniku,
 • v smere úniku môžete stretnúť záchranné zložky - hasičov, zdravotníkov - riaďte sa ich pokynmi,
 • po vyjdení z evakuačnej šachty sa dostanete na voľné priestranstvo, kde stretnete označeného človeka, ktorý bude sústreďovať všetkých, ktorí opustili tunel, na jedno zhromažďovacie miesto,
 • ak vás vyzvú, poskytnite adekvátnu pomoc – ukladá vám to zákon,
 • riaďte sa pokynmi pracovníka obsluhy tunela, ktorý sústredil všetkých pred tunelom

Ak ste  zranený

Odporúča sa dodržiavať nasledujúce zásady:

 • postupujte podľa schopností, ktoré vám zranenia dovoľujú,
 • vypnite motor,
 • zapnite výstražné svetlá,
 • zistite zranenia vašich spolucestujúcich,
 • ak vám zranenia dovoľujú, ošetrite spolucestujúcich a ostatných účastníkov tejto udalosti,
 • ak máte mobilný telefón, volajte 112, 150, 155 a informujte o udalosti, z každého tunela v Slovenskej republike je možnosť volať na tiesňové linky
 • nerobte paniku! Aj keď nemáte možnosť nikoho požiadať o pomoc, v tuneli ste pod neustálym dohľadom kamerového systému. Znamená to, že udalosť sledujú záchranné zložky: obsluha tunela, hasičský a záchranný zbor, polícia,
 • hneď po vzniku takejto udalosti je pomoc na ceste k vám a vašim spolucestujúcim,
 • neotvárajte okná vo vozidle, ak vidíte požiar a nie ste pre zranenia schopný ho eliminovať, alebo nie ste pre zranenia schopný opustiť vozidlo. Vždy si uvedomte, že pomoc je na ceste práve k vám, ak otvoríte okná, môžete ohroziť seba a spolujazdcov jedovatými splodinami horenia - dymom,
 • čakajte na príchod záchranných zložiek,
 • riaďte sa ich pokynmi, len oni vám môžu adekvátne pomôcť!

Čo hovoria dopravné predpisy?

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ustanovuje povinnosti pri zastavení vozidla v tuneli takto:

§ 26 Zastavenie vozidla v tuneli

(1) Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

a) vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie,

b) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky v tuneli; ak to okolnosti vyžadujú, je oprávnený zastavovať iné vozidlá,

c) oznámiť telefonicky alebo iným vhodným spôsobom zastavenie vozidla v tuneli osobe vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela.

(2) V prípadoch uvedených v odseku 1 nesmie vodič a prepravovaná osoba fajčiť alebo manipulovať s otvoreným ohňom.

(3) Vodič alebo prepravovaná osoba sú v prípadoch uvedených v odseku 1 povinní na pokyn osoby vykonávajúcej dohľad nad prevádzkou tunela opustiť vozidlo a sústrediť sa do miest na to určených, prípadne tunel opustiť.

(4) Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. Také osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný odev.

(5) Ustanovenia odseku 1 písm. a) a b) a odsekov 2 až 4 sa vzťahujú aj na ostatných vodičov a prepravované osoby.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...