Dospievanie

Kedy sa obdobie dospievania začína? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, lebo nejde len o dospievanie telesné, ale aj o dospievanie duševné. Telesné dospievanie sa veľmi často delí na tri obdobia: predpubertálne obdobie – v ňom dochádza k prípravným zmenám vnútri organizmu; pomerne krátke obdobie vlastnej puberty. adolescencia – toto obdobie bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce obdobia, nadelí ich nijaká významná hranica. Práve naopak, môžeme povedať, že nebadane nadväzuje na pubertu a telesné dospievanie uzatvára. Keďže je známe, že dievčatá a chlapci nezačínajú dospievať súčasne, môžeme povedať, že u dievčat je to okolo 12. až 13. roku a u chlapcov približne okolo 13. až 14. roku.

Čo je to vlastne dospievanie

Z praktických dôvodov o dospievaní hovoríme ako o období, ktoré predchádza a nasleduje niekoľko rokov po tom, čo chlapec alebo dievča dosiahne pohlavnú zrelosť. Neurobíme chybu, keď toto celé obdobie nazveme obdobím dospievania v širšom zmysle slova. Zmeny, ktoré sa odohrávajú v detskom organizme, vyvolávajú zmeny funkcie žliaz s vnútornou sekréciou v súčinnosti s ústrednou nervovou sústavou. Ďalšie príčiny zmien, ktoré sa týkajú hlavne duševného dospievania treba hľadať v celkovom formovaní nervovej sústavy a psychiky dospievajúceho chlapca či dievčaťa. Formovanie nervovej sústavy a psychiky totiž vo veľkej miere závisí od vplyvov vyučovania, výchovy a prostredia. Sociálne podnety, no predovšetkým výchov, môžu aj v období dospievania mať ohromný vplyv k kladnom aj v zápornom smere. Vzhľadom na to, že obdobie dospievania sa označuje ako obdobie najprevratnejších zmien vo vývine človeka, bolo by azda vhodné predpokladať, že by bolo najlepšie, keby prišlo čo najskôr. Takýto predpoklad by však nebol správny. Z výchovného hľadiska treba uviesť, že čím neskoršie telesné dozretie človeka prichádza, tým je to pre deti lepšie. Vysvetlenie je tu pomerne jednoduché.

Telesnému a duševnému rastu sa poskytuje dlhší čas na všestrannejší rozvoj. Nielenže každý má svoj neporovnateľný vývin, sú tu aj rozdiely medzi rastom a vývinom chlapcov a dievčat. Najzreteľnejšie sa to prejavuje vo výške. Po určitom období pomalého rastu dieťa narastie aj oveľa viac ako desať centimetrov za rok. Tento posun k dospelosti nie je prekvapujúci a záhadný len pokiaľ ide o centimetre a kilogramy alebo rozšírenie slovnej zásoby. Spomínaný rast sa neraz prejavuje aj inakšie. Chlapec v sebe objaví a navonok preukazuje svoje nové kvality tým, že sa napríklad zastane kamaráta pre neho v nepriaznivých podmienkach. Málokto by očakával, že to pochabé dievča dokáže prevziať na seba zodpovednosť za celú rodinu, keď matka ochorie. Tým, že si chlapec bez prikazovania, sám od seba očistí topánky, to možno pokladať za jeden z prvých prejavov záujmu o dievčatá. To je prejav snahy páčiť sa, takisto, ako keď sa dievča zjaví s leskom na perách.

Najvýraznejšie znaky duševného dospievania

S prudkým telesným rastom detí v období dospievania rozvíja sa aj ich psychika a pozvoľne sa približujú k dospelému človeku. Týka sa to predovšetkým myslenia, ktoré sa postupne odpútava od konkrétnosti a vyznačuje sa vyvíjaním abstraktného myslenia, schopnosťou zovšeobecňovať, presnejšou myšlienkovou analýzou a syntézou. Na rozvoj myslenia a reči dospievajúcich vplýva najmä škola svojím spôsobom a organizáciou vyučovania. V šiestom a v ďalších ročníkoch je zavedený systém učiteľov podľa jednotlivých predmetov. Vyučovanie sa diferencuje, čo súvisí aj so zvyšovaním počtu nových predmetov. Dospievajúcim pribúdajú predmety, ako je algebra, geometria, fyzika a chémia. Väčšiu pozornosť venujú dejinám literatúry a štruktúre jazyka.

Tieto vyučovacie predmety si nevyhnutne vyžadujú manipulovať s novými vedeckými pojmami. Dospievajúci vo svojom myslení už nepoužíva len konkrétne fakty a jednotlivosti, ale tým, že sa usiluje pochopiť podstatu rozličných stránok skutočnosti začína zovšeobecňovať. Dospievajúci sa už neuspokojuje s hotovými myšlienkami, ktoré mu často predkladáme. Na všetko hľadá odpoveď sám, všetko si chce zdôvodniť. Významnú úlohu v tomto smere má práve vyučovanie, ktoré by dospievajúceho malo viesť k návykom hľadať širšie súvislosti, vzájomnú spätosť a podmienenosť javov. Prevažná väčšina dospievajúcich chlapcov a dievčat je nesmierne zvedavá a vedychtivá. Dospievajúci prejavujú snahu všetko poznať, všade byť, čo najviac vidieť. Predmety, na ktoré sa majú pripravovať do školy mnohých nezaujímajú. Premýšľanie privádza dospievajúcich k najhlbším otázkam života a smrti, zmyslu života, k otázke, či jestvuje posmrtný život, či je duša a ak, tak v akej podobe. V posledných desaťročiach mimoriadnu pozornosť upútavajú otázky týkajúce sa vesmíru.

Dospievajúceho očarujú epochálne objavy elektronickej a atómovej energie. U prevažnej väčšiny sa už v tomto období prejaví trvalý záujem o techniku. Chlapci poznávajú všetky značky automobilov i lietadiel a získavajú informácie o ich konštrukčných vlastnostiach, prednostiach a nedostatkoch. Rozširovaním vedomostí a skúseností sa rozširuje schopnosť „cenzurovať“ správnosť myslenia, zvyšuje sa kritičnosť k mysleniu a prejavom iných ľudí, zvlášť voči učiteľom a rodičom. Starší žiaci posudzujú rodičov i učiteľov a podrobujú ich slová a skutky prísnej kritike. U dospievajúcich aj v oblasti myslenia prebiehajú podstatné zmeny, ktoré sa bytostne dotýkajú toho, o čom dospievajúci premýšľajú a v čom sa začínajú širšie orientovať.

Aké vlastnosti sa uplatňujú v správaní dospievajúcich?

V konaní a správaní sa mládeže i dospelého sa v podstate uplatňujú tri druhy vlastností: vrodené, vývinové a získané. Pokiaľ ide o vrodené vlastnosti, ku ktorým rátame napríklad aj pudy, tie sú len čiastočne a veľmi ťažko meniteľné. Druhá skupina – vývinové vlastnosti sa u každého normálneho človeka zjavujú nevyhnutne, zákonite, a to v určitom období jeho vývinu. Tretia skupina – získané vlastnosti, to sú také, ktoré tiež nadobúdame počas života, no nemusia sa všetky prejaviť u každého človeka. Cieľavedomou výchovou a sebavýchovou u dospievajúcich možno napríklad dosiahnuť, že ich vrodená výbušnosť sa do istej miery tlmí. Zistenie toho, že u daného jedinca možno utvárať nové vlastnosti je dôležité nielen z výchovného hľadiska, ale predovšetkým pre ďalší vývoj všetkých ľudí. Je v našich silách cieľavedomými, správne premyslenými zásahmi do istej miery meniť duševné vlastnosti dospievajúcej mládeže, upevňovať a utvárať jej kladné vlastnosti a utlmovať vlastnosti nežiadúce.

Veľmi dôležitým činiteľom pri výchove charakterových vlastností je konanie rodičov. Dospievajúci pozorujú správanie rodičov, ich správne i nesprávne konanie a napodobňujú ich. Z toho vyplýva aj požiadavka, aby obaja rodičia zaobchádzali s dospievajúcimi zhodne a aby sa pri výchove nerozchádzali s učiteľmi. Pestovanie charakterových vlastností dospievajúcich značne ovplyvňujú dobré alebo zlé príklady, knihy, filmy, programy v televízii. Značný vplyv môže mať aj zmena zdravotného stavu.

Formovanie charakteru

V období dospievania sú priaznivé podmienky na to, aby sme charakter dospievajúcich stále formovali a dotvárali. Môžeme postupovať aj takým spôsobom, že im pokojne bez podráždenia hovoríme o tom, čo je správne a čo nie. Usilujeme sa pritom pôsobiť na rozum i city. Debatujeme s nimi o dobrých a zlých príkladoch a žiadame ich, aby sa sami vyslovili, čo by robili, ako by postupovali, keby sa ocitli na mieste napríklad niektorého románového hrdinu. Takéto rozhovory s dospievajúcimi o ich správaní možno viesť buď v kolektíve, ktorý môže na názory svojich členov morálne pôsobiť, alebo v rodine aj individuálne, medzi štyrmi očami, kde v niektorých prípadoch môže na dospievajúceho silne pôsobiť osobnosť vychovávateľa alebo rodiča.

Niekedy nás správanie mládeže v období dospievania veľmi prekvapí. Nazdávame sa, že chlapca či dievča dobre poznáme, neváhali vy sme aj stávku uzavrieť, že dospievajúci to alebo ono neurobí. A naraz sa v nejakej konkrétnej situácii presvedčíme, že sme sa mýlili, že povaha chlapca alebo dievčaťa sa značne zmenila. S takouto zmenou sa neraz stretneme aj pri skutočne dobrej a starostlivej výchove napríklad pod vplyvom silných duševných otrasov, ktoré niekedy môžu viesť až k duševným chorobám. Individuálne rozdiely detí môžu byť mnohoraké. Tiché dieťa a hlučné dieťa v jednej rodine vyvoláva údiv práve tak ako nezvyčajne svetlovlasé či veľmi tmavé. Dieťa, ktoré má mimoriadne pekného brata či sestru, sa často cíti ukrivdené. Do istej miery je každé dieťa ovplyvnené poznámkami, ktoré počulo. Všetko to, čo hovoria, ako ho posudzujú iní, cudzí ľudia, má značný vplyv na vedomie dieťaťa.

Podiel prostredia na vývine osobnosti

Sú ľudia a medzi nimi aj odborníci zaoberajúci sa vplyvom prostredia na vývin osobnosti dieťaťa, ktorí tvrdia, že rozhodujúci vplyv na formovanie osobnosti nemá dedičnosť alebo výchova, ale práve prostredie. Priamy i nepriamy vplyv prostredia je skutočne značný a mali by sme s ním rátať na každom kroku. Je známe, že vplyvy prostredia sú kladné i záporné a ich usmerňovanie je dnes veľmi dôležitým nielen výchovným, ale aj spoločenským problémom. Najväčší problém je vlastne v tom, že prostredie, v ktorom sa jedinec vyvíja nie je niečím stálym, nemenným. Neustále sa menia ľudia a súčasne sa mení aj ich vedomie. V súčasnosti môžeme konštatovať, že prostredie sa aktívne zúčastňuje na vývine a formovaní osobnosti dospievajúceho, no nie ako jediná a rozhodujúca sila, ale ako sila, ktorá aktívne spolupôsobí s ostatnými činiteľmi vývinu. Vnútorné a vonkajšie podmienky musia byť v určitom vzťahu. Vonkajšie podmienky však nikdy nepôsobia mechanicky, ale vždy len prostredníctvom vnútorných podmienok.

Vzťahy s rodičmi

U mnohých mladých ľudí sú vzťahy k otcovi a k matke dobré, u iných sa vyskytujú problémy. Niekedy z menších nezhôd, z malých problémov vznikajú väčšie, pričom nemalú úlohu tu zohráva tvrdohlavosť a precitlivenosť. Na jednej strane: Rodičia želajú svojim deťom v každom veku len to najlepšie. Robia všetko preto, aby z nich vychovali statočných ľudí, ktorí si neskôr dobre zastaný svoje miesto v zamestnaní a založia si vlastnú rodinu. Na druhej strane: Dospievajúce deti majú rady svojich rodičov. Život bez nich si ani nevedia predstaviť. Vedia, že rodičia im poskytujú všetko, čo je v ich silách. To je základný odveký postoj rodičov k deťom a naopak. Na tom sa nič nemení, aj keď sa z času na čas vyskytnú problémy. Tie sú zvyčajne len dočasné, a práve obojstranný pozitívny základný postoj ich pomáha prekonať. Nezáleží na tom, či sa na určité veci vyskytnú v rodine rozdielne názory, ale podstatné je, či je tu dobrá vôľa objasniť si tieto názorné nezhody.

Rodičia si vážia prácu detí v škole, vážia si aj cenné priateľstvá a rozumné koníčky. S pribúdajúcim vekom rodičia dávajú deťom čoraz väčšiu možnosť samostatne rozhodovať, ak to vyplýva z ich celkového správania. Deti si vážia prácu, názory a presvedčenie rodičov, či už diaľkové štúdium, spoločenské funkcie, ako aj zodpovednosť za výchovu. Rodičia prejavujú deťom dôveru tým, že im poskytujú čoraz viac samostatnosti, ale vyžadujú aj čoraz väčšie vedomie zodpovednosti. Deti prejavujú rodičom dôveru tak, že sa s nimi rozprávajú o všetkom, čo ich trápi, čo robia, alebo by rady robili, radia sa, keď majú problémy a očakávajú, že rodičia zhodnotia ich výkony v škole alebo v zamestnaní.

Rodičia prejavujú živý záujem o činnosť detí v škole a vo voľnom čase a venujú sa im. Deti majú skutočný záujem o život svojich rodičov v zamestnaní a vo voľnom čase, tešia sa z ich uznania, rozmýšľajú, ako by im mohli pomôcť pri ich prípadných starostiach a ťažkostiach. Vzťahy medzi rodičmi a dospievajúcimi deťmi nie sú teda jednostranné. Úcta, ohľaduplnosť, dôvera, porozumenie, spoluúčasť by mali byť obojstranné.

Záver

Každý mladý dospievajúci človek, ktorý si už uvedomuje svoju identitu by sa mal snažiť o vyformovanie čo najlepšej identity. Pretože naši rodičia nás vychovávali s láskou a snažili sa o to, aby z nás vytvorili čo najlepšieho človeka, ktorý sa bude vedieť orientovať spoločnosti. Aj keď je niekedy ťažké rozlišovať, čo je správne a čo nie, mali by sme sa riadiť svojim svedomím a konať vždy tak, aby sme to neskôr neľutovali. Podľa môjho názoru by sa mal každý riadiť krédom, ktoré znie: „Ži tak, aby si sa nikdy nemusel hanbiť.“ Ak by sa každý riadil týmto krédom, svet by bol krajší a lepší.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...