Druhé stavebné konanie pre Nábrežnú komunikáciu bolo prerušené na 30 dní

04. 08. 2002

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Foto: vyvlastnenie.sk
Foto: vyvlastnenie.sk
Foto: vyvlastnenie.sk
Foto: vyvlastnenie.sk

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, ako stavebný úrad, oznámil verejnou vyhláškou zo dňa 12. júla 2002 rozhodnutie o prerušení stavebného konania pre Nábrežnú komunikáciu v úseku 0,000 - 0,379 km. Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnú tabuľu 16. júla 2002.

V rozhodnutí sa konštatuje, že "počas stavebného konania stavebný úrad zistil, že predložená žiadosť s prílohami obsahuje niektoré nedostatky, pre ktoré nie je možné stavbu povoliť".

Z týchto dôvodov stavebný úrad vyzval stavebníka, aby v lehote 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia:

 • zosúladil dokumentáciu stavebného objektu č. 302-00 protihlukové steny v km 0,000 - 0,379, ktorá ráta s protihlukovými stenami do výšky 2,4 m, s Hlukovou štúdiou, spracovanou Dopravoprojektom, a. s., Bratislava, stredisko 26 Prešov, kde sa ráta s jej výškou 3,0 m, a zosúladil dokumentáciu tak, aby spĺňala podmienky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 99/2001, týkajúcich sa ekologických limitov v časti RL 2.3.4 a RL 2.3.1,
 • zosúladil šírkové parametre chodníka s STN 73 61 10, resp. doložil (ak bol udelený) súhlas s odlišným technickým riešením,
 • doplnil chýbajúce podpisy autorov materiálu "Posúdenia účinkov dopravy na okolitú zástavbu",
 • opravil chybné situovanie stavby v prílohe č. 1 Posúdenia účinkov dopravy na okolitú zástavbu,
 • dokladoval, ako bola splnená podmienka v bode č. 62 územného rozhodnutia č. ŽP ÚP 188/96/98-Tu zo dňa 20. 10. 1998, týkajúca sa poskytnutia náhradného ubytovania,
 • doložil výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 127/1994 Z. z.

Súčasne krajský úrad upozorňuje, že ak v určenej lehote nebudú nedostatky podania odstránené, stavebné konanie bude zastavené podľa stavebného zákona. Proti rozhodnutiu o prerušení konania sa nemožno odvolať.

Pod rozhodnutím je meno Ing. Jaroslava Greguša, vedúceho odboru.

Ide o stavebné konanie, ktoré sa začalo na žiadosť Slovenskej správy ciest, Investorského útvaru Košice. Stavebník o vydanie stavebného povolenia požiadal 18. apríla 2002 a svoju žiadosť doplnil 20. mája 2002. V konaní ide o tri stavebné objekty:

 • cestná komunikácia v km 0,000 - 0,379,
 • tzv. skľudnená komunikácia,
 • protihlukové steny v km 0,000 - 0,379.

Odbor dopravy v tomto konaní upustil od miestneho zisťovania a ústneho konania, čo odôvodnil tým, že sú mu dobre známe pomery na stanovisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie stavby.

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania bolo Slovenskej správe ciest doručené 18. 7. 2002. Koniec tridsaťdňovej lehoty uplynie 19. 8. 2002.

Keďže krajský úrad je miestne príslušným stavebným orgánom iba pre niektoré stavebné objekty Nábrežnej komunikácie, požiadala Slovenská správa ciest o vydanie stavebného povolenia pre ďalšie stavebné objekty Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia. Toto stavebné konanie prebieha a doposiaľ v ňom nepadlo rozhodnutie.

O čom je 62. bod územného rozhodnutia?

Rozhodnutie o umiestnení stavby "I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa v km 0,00 - 1,3", inak aj územné rozhodnutie, vydal Okresný úrad v Prešove, Odbor životného prostredia, dňa 20. 10. 1998 pod číslom ŽP SP 188/96/98-Tu. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. marca 1999. Bod 62. rozhodnutia znie doslova takto:

Posúdenie hlukových pomerov na navrhovanej trase nábrežnej komunikácie bolo vykonané samostatne. Z výpočtov vyplýva, že:

 • dopravné zaťaženie na navrhovanej nábrežnej komunikácii bude mať negatívny účinok na okolie vo forme nadmerného hluku,
 • protihlukovými opatreniami tech. charakteru je možné znížiť negatívne účinky nadmerného hluku z dopravy iba čiastočne a nie u všetkých objektov, pretože to miestne podmienky neumožňujú,
 • posúdenie a výpočet hlukovej situácie bol vykonaný len pre zdroje z cestnej dopravy a nebralo sa do úvahy synergické pôsobenie hluku z ostatných miestnych zdrojov, hlavne zo športovej a spoločenskej haly,
 • použitie navrhovanej protihlukovej steny pri objektoch školy (učilišťa) a rodinných domov vychádzalo z možnosti a parametrov v čase, kedy sa hlukové posúdenie robilo. Rešpektujúc požiadavku orgánu štátnej hygieny na zabezp. svetla pre tieto objekty sa navrhuje použitie protihlukových stien z vrstveného skla alebo metalkrylátu,
 • Vzhľadom na to, že nie je možné protihlukovými stenami v plnej miere zabezpečiť ochranu obyvateľstva v dotknutom území uvedených ulíc, neodporúča sa ďalšie využitie objektov IBV riešením výnimkou. Ponechať ich možno s podmienkou zmeny využitia na vyrobné a podnikateľské aktivity. Obyvateľom poskytnúť náhradné bývanie.

Poznámka: IBV znamená Individuálna Bytová Výstavba.

Ďalšie fotografie z prostredia plánovanej Nábrežnej komunikácie nájdete v časti Fotobanka.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...