Duch ústavy v ohrození

„Nebezpečie uzurpácie moci zo strany zákonodarcu musí viesť k rovnakej tyranii, aká hrozí od uzurpácie moci výkonnou zložkou, ak zhromaždí moc do svojich rúk.“ ­ James Madison: Listy federalistom.

V minulých týždňoch bolo častým predmetom úvah prijatie ústavného zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Zvláštne na tom je to, že text tohto ústavného zákona je prakticky totožný s textom, ktorého účinnosť pozastavil Ústavný súd Slovenskej republiky.

Ak by zákonodarný zbor prijal rovnaký text ako ústavný zákon, čoho sa hlavne časť opozície domáha, opakovane by obišiel rozhodnutie Ústavného súdu, respektíve by mu znemožnil rozhodovať. Takýmto postupom dochádza k degradácii funkcie Ústavného súdu ako ochrancu ústavnosti a zároveň je zneužívaný ústavný zákon na upravovanie takých skutočností, kde stačí obyčajný zákon.

Ústavná inflácia

Takáto inflácia ústavných zákonov má širší dosah, ako sa na prvý pohľad zdá. Ústavným zákonom sa predovšetkým mení a dopĺňa ústava. Samotná ústava výslovne upravuje, ktoré skutočnosti musia byť upravené ústavným zákonom. Ide napríklad o zmenu hraníc, vstú­penie či vystúpenie do štátneho zväzku s iným štátom.

V tejto súvislosti si položme otázku, či je možné prijať akýkoľvek zákon – napríklad ústavný zákon o zmene spoločenského poriadku, predĺženie mandátu poslanca na 20 rokov? V ústavách existujú písané alebo nepísané základy vyplýva­júce z ducha ústavy, ktorých prelomenie znamená zmenu moci.

Národná rada môže vykonávať zákonodarnú moc len v rozsahu a spôsobom, aký jej ustanovuje ústava a zákony. Parlament rozšírením svojej pôsobnosti nad rámec ústavy nemôže obmedziť pôsobnosť iných štátnych orgánov alebo prevziať ich kompetencie spôsobom, ktorý nie je v súlade s princípom právneho štátu. Ústava vytvára proporcie a hranice deľby moci medzi jednotlivými štátnymi orgánmi.

Aký vyšší záujem môže existovať, aby v demokratickom a právnom štáte sa takýmto spôsobom obchádzali rozhodnutia Ústavného súdu? Jednoznačne žiadne. Išlo by o ďalší precedens, kde parlament suspenduje právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky, lebo mu nevyhovujú určité jeho rozhodnutia. Jednostranné rozširovanie právomoci jednej zložky moci môže narušiť ústavou vytvorené vzťahy nielen medzi jednotlivými zložkami.

Paradox

Navyše môže dôjsť k paradoxnej situácii. Je odôvodnený predpoklad, že zákon o preukazovaní pôvodu majetku je okrem iného retroaktívny. Ak by sa takýto zákon povýšil na ústavný zákon, znamenalo by to, že ústava de facto nedovoľuje retroaktivitu právnych noriem ako jeden zo základných predpokladov právneho štátu, ale tento ústavný zákon by to dovoľoval.

Tu už sa narúša materiálny základ ústavy, ako aj demokratického a právneho režimu. Navyše, Ústavný súd by pri bu­dúcom posudzovaní ústavnosti napadnutých zákonov musel brať do úvahy nielen ústavu, ale aj všetky ústavné zákony. Ako by sa vyrovnal napríklad s námietkou retroaktivity, keď doterajšia ustálená judikatúra Ústavného súdu ju nedovoľuje a iný ústavný zákon by to umožňoval?

Uvedená „bohorovnosť“ nie je cudzia ani iným parlamentom. Svojho času prijal rakúsky ústavodarca ústavný zákon, s úmyslom obísť Ústavný súd. Rakúsky ústavný súd konštatoval, že takýto postup parlamentu prelamuje základné princípy rakúskej ústavy. Hoci ra­kúsky ústavný súd podobne ako náš nepreskúmava súlad ústavných zákonov s ústavou, v prípade, kde sa ústavným zákonom len suspendovala ústava a obchádzali rozhodnutia Ústavného súdu, takýto ústavný zákon zrušil. Možno je to aj inšpirácia pre Ústavný súd Slovenskej republiky, pokiaľ si novodobí ústavodarcovia myslia, že môžu „všetko“.

Podrobne monitorujeme:

Predpisy

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...