Info o rokovaní o modernizácii železnice

V pondelok 21. 2. 2011 sa na mestskom úrade uskutočnilo druhé rokovanie na tému modernizácie železničnej trate. Primátor pozval trenčianskych architektov, niekoľko aktivistov a pár ľudí z mestského úradu.

Zhruba polovica prítomných sa vyjadrila proti navrhovanému riešeniu/trasovaniu žel. trate, najmä pre jeho dopady na centrum mesta. Ostatní trasovanie tiež nepovažujú za ideálne, ale za realistickejšie považujú skôr kozmetické zmeny v rámci navrhnutého riešenia. Zopár zúčastnených považuje vybudovanie mimoúrovňových križovaní za veľký prínos pre mesto.

Z priebehu diskusie vyplynulo, že v dôsledku doterajších praktík investora a minulého vedenia mesta prakticky nikto nemá k dispozícii úplné a presné informácie o navrhovanom riešení modernizácie žel. trate (projektovú dokumentáciu) a aktuálnom stave jej povoľovania (vydané rozhodnutia). Bez týchto informácií nie je možné sa kvalifikovane vyjadrovať, identifikovať problémové body, navrhovať riešenia, vyjednávať. Primátor preto prisľúbil sprístupnenie dokumentácie, stanovísk mesta, vydaných rozhodnutí a pod.

Písomne som ho požiadal, aby na webovej stránke mesta zabezpečil bezodkladné sprístupnenie:

  • všetkých zmlúv týkajúcich sa MŽT uzavretých Mestom Trenčín
  • všetkých uznesení MsZ týkajúcich sa MŽT
  • všetkých doteraz vydaných (záväzných) stanovísk Mesta Trenčín a odborných útvarov k MŽT
  • všetkých doteraz vydaných povolení/rozhodnutí a ich zmien vydaných Mestom Trenčín aj inými orgánmi k MŽT (územné, stavebné, vodoprávne, ...)
  • kompletnej projektovej dokumentácie (minimálne však všetkých situačných výkresov, rezov, technických správ, ... tak, aby bolo možné skúmať vzťahy a vplvy)

Uvedené informácie (najmä stav povoľovania jednotlivých úsekov/UČS/SO) v rámci možností pre názornosť a lepšiu orientáciu vyznačiť aj v mape.

Diskusia sa vzhľadom na nedostatok informácií a informačné šumy točila viac-menej v kruhu. Okrem vytlačenia železnice mimo mesta sa hovorilo najmä o až 9 metrov vysokej bariére, ktorá fyzicky i opticky rozdelí mesto (problémom je aj bánovecká trať). Investor presadzuje trať na betónových stenách, všetci prítomní sa zhodli na nutnosti vedenia trate na estakáde (piliere). Okrajovo sa tiež spomenulo naväzujúce problematické riešenie dopravy v centre mesta, dopady modernizácie v Zámostí, problém vlastníctva starého žel. mosta. Hovorilo sa aj o "nových" vyvolaných investíciách, resp. nákladoch na dokončenie novej plavárne vo výške niekoľko miliónov - plaváreň nemá vyriešené napojenie na inžinierske siete, parkovanie a most na Ostrov vraj vyžaduje rekonštrukciu.

Primátor vzhľadom na okolnosti nepovažuje zastavenie modernizácie za realistické, v najbližších dňoch plánuje sformulovať postoj mesta k modernizácii železničnej trate, v spolupráci s ním vybranými odborníkmi zosumarizovať požiadavky mesta a začať vyjednávať s investorom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...