Info o rokovaní o modernizácii železnice

V pondelok 21. 2. 2011 sa na mestskom úrade uskutočnilo druhé rokovanie na tému modernizácie železničnej trate. Primátor pozval trenčianskych architektov, niekoľko aktivistov a pár ľudí z mestského úradu.

Zhruba polovica prítomných sa vyjadrila proti navrhovanému riešeniu/trasovaniu žel. trate, najmä pre jeho dopady na centrum mesta. Ostatní trasovanie tiež nepovažujú za ideálne, ale za realistickejšie považujú skôr kozmetické zmeny v rámci navrhnutého riešenia. Zopár zúčastnených považuje vybudovanie mimoúrovňových križovaní za veľký prínos pre mesto.

Z priebehu diskusie vyplynulo, že v dôsledku doterajších praktík investora a minulého vedenia mesta prakticky nikto nemá k dispozícii úplné a presné informácie o navrhovanom riešení modernizácie žel. trate (projektovú dokumentáciu) a aktuálnom stave jej povoľovania (vydané rozhodnutia). Bez týchto informácií nie je možné sa kvalifikovane vyjadrovať, identifikovať problémové body, navrhovať riešenia, vyjednávať. Primátor preto prisľúbil sprístupnenie dokumentácie, stanovísk mesta, vydaných rozhodnutí a pod.

Písomne som ho požiadal, aby na webovej stránke mesta zabezpečil bezodkladné sprístupnenie:

  • všetkých zmlúv týkajúcich sa MŽT uzavretých Mestom Trenčín
  • všetkých uznesení MsZ týkajúcich sa MŽT
  • všetkých doteraz vydaných (záväzných) stanovísk Mesta Trenčín a odborných útvarov k MŽT
  • všetkých doteraz vydaných povolení/rozhodnutí a ich zmien vydaných Mestom Trenčín aj inými orgánmi k MŽT (územné, stavebné, vodoprávne, ...)
  • kompletnej projektovej dokumentácie (minimálne však všetkých situačných výkresov, rezov, technických správ, ... tak, aby bolo možné skúmať vzťahy a vplvy)

Uvedené informácie (najmä stav povoľovania jednotlivých úsekov/UČS/SO) v rámci možností pre názornosť a lepšiu orientáciu vyznačiť aj v mape.

Diskusia sa vzhľadom na nedostatok informácií a informačné šumy točila viac-menej v kruhu. Okrem vytlačenia železnice mimo mesta sa hovorilo najmä o až 9 metrov vysokej bariére, ktorá fyzicky i opticky rozdelí mesto (problémom je aj bánovecká trať). Investor presadzuje trať na betónových stenách, všetci prítomní sa zhodli na nutnosti vedenia trate na estakáde (piliere). Okrajovo sa tiež spomenulo naväzujúce problematické riešenie dopravy v centre mesta, dopady modernizácie v Zámostí, problém vlastníctva starého žel. mosta. Hovorilo sa aj o "nových" vyvolaných investíciách, resp. nákladoch na dokončenie novej plavárne vo výške niekoľko miliónov - plaváreň nemá vyriešené napojenie na inžinierske siete, parkovanie a most na Ostrov vraj vyžaduje rekonštrukciu.

Primátor vzhľadom na okolnosti nepovažuje zastavenie modernizácie za realistické, v najbližších dňoch plánuje sformulovať postoj mesta k modernizácii železničnej trate, v spolupráci s ním vybranými odborníkmi zosumarizovať požiadavky mesta a začať vyjednávať s investorom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...