Informácia o investičnom zámere stavby: "III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba"

Projektová dokumentácia stavby III/06815 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie bola čiastkovým delimitačným protokolom odovzdaná Prešovskému samosprávnemu kraju v októbri roku 2004.

05. 06. 2007
Prešov, Kuzmányho ulica - mapa

15. zasadnutie zastupiteľstva prešovského vyššieho územného celku

Bod č. 11.e. Rôzne

Dôvodová správa

Projektová dokumentácia stavby III/06815 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie bola čiastkovým delimitačným protokolom odovzdaná Prešovskému samosprávnemu kraju v októbri roku 2004. Na predmetnú stavbu bolo dňa 30.9.2003 vydané Mestom Prešov územné rozhodnutie číslo SÚ ÚR 03/05800/755/2003-Tu voči ktorému sa viacerí účastníci konania odvolali. Krajský stavebný úrad v Prešove rozhodnutím zo dňa 22.01.2004 číslo: 1/2004/00019-002/SP-BUJ odvolanie zamietol a potvrdil v celom rozsahu napadnuté územné rozhodnutie. Platnosť územného rozhodnutia bola predĺžená na základe žiadosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“) o ďalšie tri roky, t.j. do 30.10.2009.

Navrhovaná komunikácia je funkčnej triedy B1 a kategórie MS 14/50. Plynule nadväzuje na jestvujúcu komunikačnú sieť mesta Prešov v priesečných križovatkách ul. Kuzmányho-Masarykova-Škultétyho a Kuzmányho-Východná-Rusínska cesta. Obe križovatky sú riadené cestnou svetelnou signalizáciou. Dĺžka trasy je 297,28 m, šírka dopravného priestoru tvorí spolu 17,5 m (hlavný 14 m, pridružený 3,5 m). V rámci prípravy staveniska je potrebné vybúrať jestvujúcu vozovku na ul. Kuzmányho na celkovej ploche 2.900 m2. Prestavba bude prebiehať naraz bez rozdelenia na etapy a začne demoláciami, prepojením plynovodu na ul. Reimanovej a výstavbou dočasného oplotenia. Vybudujú sa pilóty dĺžky 4 m v osovej vzdialenosti 2,5 m a základový železobetónový pás protihlukových stien. Súbežne sa začne s rozšírením mosta, pričom predpokladaná plocha rozšírenia bude 11 m2. Následne budú pokračovať zemné práce, vybuduje sa vozovka vrátane chodníkov a protihlukové steny. Tie sú navrhnuté ako stálozelené výšky 2,5 m a 3 m. Ich dĺžky sú 118 m, 148 m a 107 m. Pri prestavbe cesty III/068 15 je potrebné zdemolovať nasledujúce objekty:

  • predajňa farby-laky Renojava na ul. Kuzmányho č. 5/2771
  • hospodársky objekt garáží Výskumného ústavu pôdnej úrodnosti na Reimanovej č.1
  • časť budovy (laboratória a byt) Výskumného ústavu pôdnej úrodnosti na Reimanovej č.1
  • rodinný dom vrátane oplotenia s podmurovkou, Kuzmányho č. 3/2770
  • rodinný dom vrátane oplotenia s podmurovkou, Kuzmányho č. 4
  • rodinný dom vrátane oplotenia s podmurovkou, garáž, Kuzmányho č. 6
  • hospodárske objekty nemocnice vrátane oplotenia

SÚC PSK v rámci etapy prípravy uvedenej stavby v roku 2006 v zmysle schváleného plánu kapitálových výdavkov organizácie zabezpečila podklady pre zadanie spracovania súdnoznaleckých posudkov, ocenenia nehnuteľností pre trvalý a dočasný záber stavby. Termín vypracovania posudkov bol stanovený k 31.3.2007. Súpis vlastníkov podľa majetkovoprávnej dokumentácie v rozsahu trvalého a dočasného záberu stavby s predpokladanou výškou nákladov bol odstúpený Mestskému úradu Prešov, odboru výstavby a dopravy listom č.j. 1099/2007 zo dňa 19.4.2007.

Celková hodnota pre výkup zabraných nehnuteľností sa pohybuje v rozsahu 31až 32 miliónov Sk. Na základe záverov z rokovaní medzi zástupcami mesta Prešov a Prešovského samosprávneho kraja z marca 2007 a mája 2007 o spoločnom postupe v procese prípravy a realizácie uvedenej stavby hľadajú sa možnosti financovania nárokov dotknutých organizácii a občanov.

SÚC PSK realizuje proces výberu spracovateľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v súlade s obdŕžaným súhlasom z Úradu PSK. Predpokladaný zmluvný termín dodania projektovej dokumentácie je mesiac september 2007.

Prešovský samosprávny kraj si uvedomuje zložitosť dopravnej situácie v meste Prešov a potrebu realizácie prestavby Kuzmányho ulice, ktorá je pokračovaním cesty III/06815. Vzhľadom na vysoké rozpočtové náklady, ktoré v cenovej úrovni roku 2001 predstavujú čiastku 92 127 tis. Sk , uvedenú prestavbu nie je možné realizovať z kapitálových výdavkov SÚC PSK. Jednou z možností zabezpečenia finančných prostriedkov z iných zdrojov je zaradenie do zásobníka projektov pre Národný strategický referenčný rámec pre roky 2007 – 2013.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

Uznesenie č. 219 / 2007

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
dňa 5. júna 2007

K informácii o investičnom zámere stavby „III/06815 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba“.

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja

A/ berie na vedomie

informáciu o aktuálnom stave prípravy stavby „III/06815 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba“

B/ poveruje

predsedu PSK pripraviť podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, súvisiace s prípravou realizácie stavby „III/06815 Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba“.

V Prešove dňa 11. júna 2007

MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Milan Cocuľa
MUDr. Dušan Hruška

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.