Informačné povinnosti úradov sa od 1. 1. 2004 sprísnili

07. 01. 2004

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Výrazné zmeny v povinnostiach úradov priniesla od začiatku roka novela zákona o tzv. správnom konaní.

Zákon upravuje práva a povinnosti úradov voči občanom a právnickým osobám. Týka sa všetkých konaní, pri ktorých úrady vydávajú rozhodnutia, povolenia a oprávnenia. Ide napríklad o rozhodnutia o sociálnych dávkach, o dôchodkoch, ale aj o stavebné povolenia, živnostenské oprávnenia, rozhodnutia o vyvlastnení, či priestupkové konania alebo sprístupňovanie informácií, či mnohé ďalšie.

Po tridsiatich siedmich rokoch ide o prvú zásadnú novelu tohto základného zákona verejnej správy, prijatého ešte v roku 1967. Novela prináša spolu 84 zmien, čo predstavuje priemerne jednu zmenu v každom paragrafe. Niektoré z nich podstatne menia práva občanov a firiem pri úradných konaniach:

1. Úrady sú povinné na úradnej tabuli a súčasne aj na internete informovať verejnosť o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo u ktorých to vyplýva zo zákona. Doposiaľ táto povinnosť nebola a tak sa občania často ani nedozvedeli, že úrady napríklad v ich susedstve pripravujú povolenie škodlivej stavby.

2. Úradná tabuľa musí byť nepretržite prístupná verejnosti. Do prijatia novely legislatíva pojem „úradná tabuľa“ dokonca vôbec nepoznala a úrad ju mať ani nemusel. Alebo bola v mieste, kde sa mimo úradných hodín nikto nedostal. Nová povinnosť sa vzťahuje na všetky obce, mestá, vyššie územné celky, na nové obvodné úrady, krajské úrady, ale aj ministerstvá a ďalšie centrálne orgány štátnej správy.

3. Mení sa aj spôsob doručovania písomností tzv. „verejnou vyhláškou“. Úrady musia písomnosti zverejňovať v mieste obvyklým spôsobom, a to najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli na mieste, ktorého sa konanie týka.

4. Úrady musia dbať, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Ešte do konca minulého roka tak nebolo v rozpore so zákonom, ak úrad rozhodol v dvoch navlas podobných prípadoch úplne opačne.

5. V úradnom rozhodnutí musí byť napísané, ako sa úrad vyrovnal s vyjadreniami účastníkov konania. Doposiaľ úrady nemali zo zákona výslovnú povinnosť zaoberať sa tvrdeniami účastníkov. Mnohé to síce robili, ale nebolo porušením zákona, ak úrad vyjadrenia občanov ignoroval.

6. Účastníci konania konečne získali právo dostať kópie zo spisov. Občan samozrejme musí zaplatiť materiálne náklady. Doteraz mohol úrad odmietnuť takúto priamu požiadavku a občan bol nútený postupovať podľa infozákona.

7. Pri právnických osobách sa písomnosť považuje za doručenú aj keď sa o nej adresát nedozvie alebo ju neprevezme. Stačí, ak ju úrad pošle na adresu podľa obchodného, živnostenského alebo iného registra a zásielka sa vráti ako nedoručená. Doposiaľ mohli firmy nepreberaním zásielok či zmenou adresy s úspechom mariť úradné konania. Po novom to už týmto spôsobom nie je možné.

8. V každom písomnom rozhodnutí o odvolaní musí byť uvedené, či rozhodnutie možno preskúmať súdom. Hoci sa väčšina takýchto rozhodnutí dá napadnúť na súde, doteraz úrady neboli povinné upozorniť na túto možnosť. Práve naopak, zákon pochádzajúci z roku 1967 určoval formuláciu, že rozhodnutie je konečné a nedá sa proti nemu odvolať. Občania tak často len z neznalosti nevyužili možnosť obrátiť sa v dvojmesačnej lehote na súd.

9. Zvyšuje sa dnes už symbolická 200-korunová pokuta za sťažovanie postupu úradného konania. Pokuta 5 000 korún hrozí každému, kto sa nedostaví po predvolaní na úrad, kto počas konania ruší poriadok, odmietne svedčiť, predložiť listinu alebo znemožní úradnú obhliadku.

10. Nebude viac možné „len tak“ vziať späť návrh na začatie úradného konania. Doposiaľ dochádzalo k zneužívaniu, najmä v konkurenčnom boji, či v susedských sporoch. Jeden zo subjektov mohol iniciovať konanie proti inému subjektu s cieľom dosiahnuť vlastnú výhodu či privodiť druhému ujmu. Tesne pred vydaním nepriaznivého rozhodnutia mohol bez akýchkoľvek následkov svoj návrh vziať späť a k rozhodnutiu tak nikdy nedošlo. Po novom na to bude nevyhnutný súhlas protistrany.

Novela zákona o správnom konaní posilnila niektoré práva občanov a firiem voči úradom. Na druhej strane sa však zvýšila zodpovednosť občanov za dianie vo svojom okolí a nevyhnutnosť aktívnejšie participovať v rozhodovaní o sebe. Oplatí sa mať na pamäti, že tu nejde iba o rozhodovanie úradov o občanovi, ale aj o rozhodovanie o protichodných požiadavkách záujmových skupín, napríklad investora na jednej strane a občanov na opačnej. Úspech môže dosiahnuť často len ten aktívnejší a znalejší.

Ak si predstavitelia úradov ctia zákon, už dnes by sme sa mali na každom úrade stretnúť s novými úradnými tabuľami dostupnými 24 hodín denne priamo z ulice a na existujúcich internetových stránkach by mal mať každý úrad už zriadenú internetovú úradnú tabuľu.

Podrobne monitorujeme:

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

1967/071 Správny poriadok

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...