Je možné drobiť trvalé trávnaté porasty?

Otec má v úmysle darovať mi pozemok. Je spoluvlastníkom v pomere 1/2. Celý pozemok má 2527 m2. Darovať má v úmysle svoju polovicu, čiže menej ako 2000 m2. Jedná sa o pozemok MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE, konkrétne o TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY. Dočítala som sa, že pozemky v extraviláne nesmú byť menšie ako 2000 m2, no píše sa len o POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE alebo LESNOM PORASTE. Platí to aj pre spomenuté trvalé trávnaté porasty?

Dobrý deň,
 
na Vašu otázku, či vykonaním právneho úkonu smerujúceho k tomu, aby bol darovaním prevedený spoluvlastnícky podiel vyjadrený zlomkom 1/2 na pozemku, ktorý je katastrom vedený ako trvalé trávnaté porasty, nachádzajúci sa v extraviláne obce, zaujímam nasledovné stanovisko.
 
Úvodom by som Vás ako i ostatných ctených čitateľov a priaznivcov našej poradne upozornil na Podmienky poskytovania poradenstva, v ktorých sa uvádza: “Predpokladá sa, že niektoré otázky sa vo svojej podstate budú opakovať, preto je vhodné pred zadaním otázky si prečítať aj predchádzajúce Otázky a odpovede. V opačnom prípade je riziko zadania duplicity v merite otázky a takáto nebude zodpovedaná vôbec, prípadne v odpovedi bude občan odkázaný na prečítanie si obdobnej odpovede.“ 
 
Vaša otázka vo svojej podstate už bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2012 v tomto článku "Ako legálne drobiť pozemky v extraviláne?", ktorý nájdete medzi odkazmi na konci tohto textu, preto Vás žiadam a zároveň Vás odkazujem si odpoveď podrobnejšie prečítať tam.
 
Opatreniu proti drobeniu pozemkov sa venuje tretia časť zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len “Zákon”) v paragrafoch 21až 24.
 
Účelom Zákona je záujem zákonodarného zboru zamedziť drobeniu poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce v tzv. extraviláne.
 
§23 ods. 1 Zákona:  Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu  alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva  alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.
 
§24 ods. 1 Zákona: Ak majú na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť k jestvujúcim pozemkom uvedeným v § 21 ods. 1 spoluvlastnícke podiely, platia podmienky uvedené v § 22 a 23.
 
Predmetom otázky je pozemok s klasifikáciou trvalých trávnatých porastov a nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce. Preto sa teoreticky správne domnievate, že vykonaním právneho úkonu darovania by ste mohli porušiť zásadu drobenia pozemkov v extraviláne.

Zákon jednoznačne špecifikuje zákaz drobenia iba poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov.

Trvalé trávnaté porasty sú podľa § 2 písm. b) zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradené medzi poľnohospodársky produkčne potenciálne pôdy a preto v prípade, ak vykonáte právny úkon smerujúci k tomu, aby vznikol k jestvujúcemu pozemku spoluvlastnícky podiel podľa §24 rozlohovo menší ako je uvedené v §22 Zákona prichádzate do kolízie s opatrením proti drobeniu pozemkov.

Veľká iskierka nádeje mi tu predsa len svieti.

Napriek tomu, že trvalé trávnaté porasty patria do skupiny poľnohospodárskych pozemkov, vo Vami  popisovanom prípade dochádza k prevodu už jestvujúceho spoluvlastnícky podielu a tak sa drobenia spoluvlastníckych podielov ani pozemku nedopúšťate. Aby ste Zákon porušili, opätovne zdôrazňujem, že by ste museli daným právnym úkonom vytvoriť nové spoluvlastnícke podiely.
 
Právo nakladania vlastníka so svojím vlastníctvom (aj spoluvlastníctvom) vyplýva z § 123 Občianskeho zákonníka, ktorý udeľuje vlastníkovi toto dispozičné právo in personam v medziach zákona.
 
Môžete teda pokojne s darcom (Vašim otcom) uzavrieť darovaciu zmluvu, na základe ktorej ako obdarovaná nadobudnete spoluvlastnícky podiel Vášho otca na predmetnom pozemku, ktorý je v katastri evidovaný ako trvalý trávnaté porasty.
 
Po uzavretí darovacej zmluvy je potrebné navrhnúť správe katastra podľa obvodu, v ktorom sa pozemky nachádzajú, aby rozhodla o povolení vkladu. Za tento úkon je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 66 €. Ak návrh podávate elektronicky, správny poplatok sa znižuje na polovicu.
 
Tip: Znížiť správny poplatok o 15 € je možné aj vtedy, ak navrhovateľ adresuje správe katastra oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 katastrálneho zákona.
 
Záverom ešte pre všeobecnosť odpovede upozorňujem, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 
 
S úctou
 
Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.