Je možné drobiť trvalé trávnaté porasty?

Otec má v úmysle darovať mi pozemok. Je spoluvlastníkom v pomere 1/2. Celý pozemok má 2527 m2. Darovať má v úmysle svoju polovicu, čiže menej ako 2000 m2. Jedná sa o pozemok MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE, konkrétne o TRVALÉ TRÁVNATÉ PORASTY. Dočítala som sa, že pozemky v extraviláne nesmú byť menšie ako 2000 m2, no píše sa len o POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE alebo LESNOM PORASTE. Platí to aj pre spomenuté trvalé trávnaté porasty?

Dobrý deň,
 
na Vašu otázku, či vykonaním právneho úkonu smerujúceho k tomu, aby bol darovaním prevedený spoluvlastnícky podiel vyjadrený zlomkom 1/2 na pozemku, ktorý je katastrom vedený ako trvalé trávnaté porasty, nachádzajúci sa v extraviláne obce, zaujímam nasledovné stanovisko.
 
Úvodom by som Vás ako i ostatných ctených čitateľov a priaznivcov našej poradne upozornil na Podmienky poskytovania poradenstva, v ktorých sa uvádza: “Predpokladá sa, že niektoré otázky sa vo svojej podstate budú opakovať, preto je vhodné pred zadaním otázky si prečítať aj predchádzajúce Otázky a odpovede. V opačnom prípade je riziko zadania duplicity v merite otázky a takáto nebude zodpovedaná vôbec, prípadne v odpovedi bude občan odkázaný na prečítanie si obdobnej odpovede.“ 
 
Vaša otázka vo svojej podstate už bola zodpovedaná dňa 24. 10. 2012 v tomto článku "Ako legálne drobiť pozemky v extraviláne?", ktorý nájdete medzi odkazmi na konci tohto textu, preto Vás žiadam a zároveň Vás odkazujem si odpoveď podrobnejšie prečítať tam.
 
Opatreniu proti drobeniu pozemkov sa venuje tretia časť zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom (ďalej len “Zákon”) v paragrafoch 21až 24.
 
Účelom Zákona je záujem zákonodarného zboru zamedziť drobeniu poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce v tzv. extraviláne.
 
§23 ods. 1 Zákona:  Ak tento zákon neustanovuje inak, nemôže na základe právneho úkonu  alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva  alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.
 
§24 ods. 1 Zákona: Ak majú na základe právneho úkonu alebo rozhodnutia súdu o vyporiadaní spoluvlastníctva alebo rozhodnutia o dedičstve vzniknúť k jestvujúcim pozemkom uvedeným v § 21 ods. 1 spoluvlastnícke podiely, platia podmienky uvedené v § 22 a 23.
 
Predmetom otázky je pozemok s klasifikáciou trvalých trávnatých porastov a nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce. Preto sa teoreticky správne domnievate, že vykonaním právneho úkonu darovania by ste mohli porušiť zásadu drobenia pozemkov v extraviláne.

Zákon jednoznačne špecifikuje zákaz drobenia iba poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov.

Trvalé trávnaté porasty sú podľa § 2 písm. b) zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradené medzi poľnohospodársky produkčne potenciálne pôdy a preto v prípade, ak vykonáte právny úkon smerujúci k tomu, aby vznikol k jestvujúcemu pozemku spoluvlastnícky podiel podľa §24 rozlohovo menší ako je uvedené v §22 Zákona prichádzate do kolízie s opatrením proti drobeniu pozemkov.

Veľká iskierka nádeje mi tu predsa len svieti.

Napriek tomu, že trvalé trávnaté porasty patria do skupiny poľnohospodárskych pozemkov, vo Vami  popisovanom prípade dochádza k prevodu už jestvujúceho spoluvlastnícky podielu a tak sa drobenia spoluvlastníckych podielov ani pozemku nedopúšťate. Aby ste Zákon porušili, opätovne zdôrazňujem, že by ste museli daným právnym úkonom vytvoriť nové spoluvlastnícke podiely.
 
Právo nakladania vlastníka so svojím vlastníctvom (aj spoluvlastníctvom) vyplýva z § 123 Občianskeho zákonníka, ktorý udeľuje vlastníkovi toto dispozičné právo in personam v medziach zákona.
 
Môžete teda pokojne s darcom (Vašim otcom) uzavrieť darovaciu zmluvu, na základe ktorej ako obdarovaná nadobudnete spoluvlastnícky podiel Vášho otca na predmetnom pozemku, ktorý je v katastri evidovaný ako trvalý trávnaté porasty.
 
Po uzavretí darovacej zmluvy je potrebné navrhnúť správe katastra podľa obvodu, v ktorom sa pozemky nachádzajú, aby rozhodla o povolení vkladu. Za tento úkon je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 66 €. Ak návrh podávate elektronicky, správny poplatok sa znižuje na polovicu.
 
Tip: Znížiť správny poplatok o 15 € je možné aj vtedy, ak navrhovateľ adresuje správe katastra oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 katastrálneho zákona.
 
Záverom ešte pre všeobecnosť odpovede upozorňujem, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 
 
S úctou
 
Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...