Je možné exekvovať veci, ktoré nepatria povinnému?

Moja matka (57 rokov), ktorá dlhuje na sociálnom poistení má bohužial štyri exekúcie, ktoré jej dlh pomaly strojnásobili. V jej veku viem, že to splatiť môcť nebude, keďže sa jej aj tažko získava práca, čo ma neprekvapuje, keďže ani štyridsiatnik si na Slovensku nemôže nájsť prácu, nieto ešte niekto, kto je pomaly na dôchodku. Trvalé bydlisko má v mojom byte, ktorý vlastním, no ja nemám ústrižky ku každej veci, ktorú som zakúpila. Čítala som, že posteľ, práčku, sporák a chladničku jej zobrať nemôžu, ale televízor, skrine, atď by mohli. Bohužiaľ pochybujem, že bločky ohľadom zakúpenia ešte mám.

Neviem, či ju mám odhlásiť z trvalého bydliska, no to by som chcela urobit len ako krajnú situáciu alebo spísať vyňatie veci z exekúcie alebo dôveryhodne dokázať, že hnuteľné veci v byte su moje, no neviem aká sú tam kritériá. Tak vám píšem, či by ste mi mohli poradiť.

Taktiež podľa dôchodkovej kalkulačky, matka pôjde na dôchodok v auguste budúceho roku, viem, že jej musia nechať 60 % zo životného minima, no keďže má tých exekúcií štyri, neviem či nemôžu zobrať všetko z jej dôchodku, keď každý exekútor bude chcieť voľačo.

Dobrý deň,
 
na Vašu otázku ohľadom vecí nepatriacich do exekúcie zaujímam nasledovné stanovisko.

Na konanie v časti pred súdnym exekútorom vo veci exekúcie Vašej matky je aplikovateľný zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (EP) s poukazom na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia (NARIADENIE) a v časti správneho konania Obecného úradu o návrhu na zrušenie trvalého pobytu občanovi Slovenskej republiky zákon NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky (ZRO). 

Vo všeobecnosti sa dá na úvod skonštatovať, že situácia, v ktorej sa Vaša matka ocitla, nie je vôbec prijateľná ako pre ňu, tak aj pre blízkych príbuzných, medzi ktorých patríte aj Vy. Prípad je o to zarážajúcejší, že Vaša matka je už vo vyššom veku a teda veku, ktorý sa blíži k takému, v ktorom jej po splnení podmienok ustanovených v osobitnom predpise priznajú nárok na starobný dôchodok, na ktorý si Vaša matka šetrila v starobnom dôchodkovom sporení  poctivou prácu celý život.

Prv ako sa dostaneme k samotnému nútenému výkonu rozhodnutia, teda konkrétnej exekúcii, pre všeobecnosť odpovede si vysvetlime, čo exekúcia vlastne je.

Exekúcia okrem toho, že je posledným štádiom pohľadávky oprávneného voči povinnému, je zároveň aj poslednou reálnou šancou oprávneného získať od povinného dĺžné finančné prostriedky (pohľadávku) naspäť. Mimo toho výkon nútenej exekúcie môžeme nazvať aj veľmi vážnym, i keď zákonným, zásahom do ústavných práv povinného (hlavne práva vlastniť majetok v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy SR). Preto exekútor pri obmedzovaní uvedeného ústavného práva musí dbať na jeho podstatu a zmysel a zároveň je povinný si počínať s maximálnou opatrnosťou a starostlivosťou tak, aby svoje právomoci verejného činiteľa, ktoré mu priznáva EP neprekročil.

Samotnému exekučnému konaniu predchádzajú štyri zákonné štádia:

  • Upomínanie dlžníka veriteľom, vo väčšine prípadov je to najlacnejší variant nato, aby sa budúci povinný ešte spamätal a svoje záväzky si začal plniť riadne a včas. Za týmto účelom sa mu odošle prvá upomienka, keď na tú nezareaguje tak aj druhá, ktorá už býva predžalobnou výzvou – pokusom o zmier.
  • pokus veriteľa o získanie exekučného titulu (ak nejestvuje ex lege) a to vo väčšine jasných pohľadávok návrhom na súd o vydanie platobného rozkazu. Aj v tomto štádiu má dlžník ešte stále šancu zareagovať a včasným zaplatením pohľadávky ušetriť značné trovy exekúcie.
  • Návrh na výkon nútenej exekúcie adresovaný ľubovoľnému exekútorovi podľa výberu oprávneného.
  • Vydanie súdneho poverenia na výkon exekúcie.

Na prípad Vašej matky sa však nevzťahuje mnou uvedené druhé štádium, pretože sa jedná o exekučný titul ex lege (zo zákona) v zmysle §41 ods. 2 písm. h) EP, kde exekučným titulom je aj vykonateľné rozhodnutie vo veciach sociálneho zabezpečenia a poistenia.  
 
Píšete, že Vaša matka je momentálne nezamestnaná, žiadnym iným príjmom momentálne nedisponuje, čo je samozrejme príčina toho, že exekútor momentálne výkon exekúcie zrážkami zo mzdy a iných príjmov nevie vykonať. Treba však určite reflektovať aj na fakt, že buduje jej nadchádzajúcej generácii (teda aj Vám) pasíva, takže v prípade ak by nedajbože v budúcnosti zomrela (samozrejme jej prajem pravý opak nech sa teší zo zdravia a života) a Vy sa rozhodnete prijať po nej dedičstvo, v rámci masy pasív budete musieť tieto exekúcie ako zákonný dedič zaplatiť, samozrejme v rovnom diele s ostatnými zákonnými dedičmi. Dedičstvo môžete aj odmietnuť. 
 
V otázke správne píšete a aj konštatujete, že exekučným konaním sa pôvodná pohľadávka neúmerne zvyšuje a povinný s tým už veľa urobiť nemôže. Tieto šance mal ešte v bodoch 1 a 2. Dočasná výsledná exekvovaná suma,  ktorú vyčísli exekútor v Upovedomení o začatí exekúcie obsahuje pôvodnú pohľadávku oprávneného, tzv. istinu dlhu, a ostatok je príslušenstvo, ktoré sa skladá z úrokov z omeškania (ak sú predmetom exekučného titulu), z trov právneho zastúpenia oprávneného v exekučnom konaní (ak je zastúpený advokátom) a v nekonečnom rade samozrejme odmenou, hotovými výdavkami a náhradou za stratu času exekútora.

Preto je dôležité si uvedomiť, že čím neskôr sa exekúcia zaplatí, priamoúmerne tomu viac povinný zaplatí (preplatí) na úrokoch z omeškania ako i hotových výdavkoch a náhrade za stratu času exekútora, ktorý musí vo veci urobiť viac úkonov na zabezpečenie hmotného práva oprávneného.

V prípade Vašej matky spôsob vykonania exekúcie určuje exekútor (§64 EP) a môže sa rozhodnúť pre ľubovoľnú kombináciu (§65 EP) medzi zrážkami zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti a predajom podniku.

V momentálnom faktickom stave môže Vašu matku reálne tak ako správne uvádzate postihnúť exekúcia predajom hnuteľných vecí. Pravdou je aj to, že nie je jednoduché dokázať vlastníctvo k hnuteľnej veci, nakoľko nejestvuje generálna evidencia práv k hnuteľným veciam (okrem práv k motorovým vozidlám) obdobne ako je to pri veciach nehnuteľných, kde občan má svoje právo k nehnuteľnosti zapísané a evidované konkrétnou Správu katastra Katastrálneho úradu kraja, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Podľa §120 ods. 1 EP, exekútor má oprávnenie urobiť opatrenia, aby sa v byte povinného, prípadne na inom mieste, kde má povinný svoje veci umiestnené, spísali veci, ktoré by sa mohli predať, a to v takom rozsahu, aby výťažok predaja spísaných vecí postačil na uspokojenie pohľadávky a jej príslušenstva spolu s trovami exekúcie. Za týmto účelom sa spíšu predovšetkým veci, bez ktorých sa povinný bude môcť najskôr zaobísť a ktoré sa najľahšie na prípadnej dražbe predajú.

Z vecí, ktoré sú vo vlastníctve povinného, sa nemôže exekúcia týkať tých, ktoré povinný nevyhnutne potrebuje na uspokojovanie hmotných potrieb svojich a svojej rodiny alebo na plnenie svojich pracovných úloh alebo na svoje podnikanie, ani iných vecí, ktorých predaj by bol v rozpore s morálnymi zásadami. Ďalej sú ešte z výkonu exekúcie vylúčené aj bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, rádioprijímač), domáce zvieratá s výnimkou tých, ktoré slúžia na podnikanie, veci povinného slúžiace na plnenie jeho pracovných úloh alebo na podnikanie do výšky 331, 94 eura, zdravotnícke potreby a iné veci, ktoré povinný potrebuje vzhľadom na svoju chorobu alebo telesnú chybu, veci, na ktoré sa poskytli dávky sociálnej pomoci alebo peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, snubný prsteň a obrúčka, hotové peniaze do sumy 99, 58 eura a študijná literatúra a hračky (§115 ods. 1, ods. 2 EP).

Neuvádzate síce región v ktorom sa nachádza Vaša nehnuteľnosť, ktorú Vaša matka obýva, ale ak Vás to poteší, v zásade platí pre Zápodoslovenský región nepísané pravidlo, že exekútor neexekvuje hnuteľné veci menšej hodnoty z dôvodu, že nie je záujem o ich následnú kúpu na aukciách. Tým pádom exekútor má ďalšie zbytočné náklady s ich exekvovaním, prípadne skladovaním, ktoré v konečnom prípade by musel znášať on alebo oprávnený a prípade neúspešného výkonu exekúcie, tieto by mu nemal kto preplatiť. Pravý opak však platí pre regióny smerujúce na východ Slovenka, kde o exekučné burzy je zo strany poplulácie celkom slušný záujem.

Spisovanie hnuteľného majetku menšej hodnoty a jeho následné zaexekvovanie (samozrejme bez následného predaja na burze) preto skôr považujem iba za zastrašovanie povinného bez príjmu s cieľom pôsobiť naňho, aby začal plniť exekúciu dobrovoľne.

Ak k tomu vo Vašom prípade dôjde, je dobré, aby ste Vy, prípadne Vaša matka ihneď na mieste upozornili exekútora, že daná hnuteľná vec nie je vo vlastníctve povinného a teda nie je možné ju exekvovať. Ak bude exekútor trvať naďalej na exekvovaní danej veci, neostáva Vám nič iné, ako žalobou sa domáhať vylúčenia veci z exekúcie (§55 ods. 1 EP).

Pred samotným podaním žaloby je dobré adresovať exekútorovi predžalobnú výzvu, kde priložíte aj dôkaz, ktorý svedčí o tom, že hnuteľná vec je vo Vašom vlastníctve. Pochopiteľne si človek neskladuje všetky účtenky a faktúry, preto keď nemáte dôkaz v tomto smere, zabezpečte si nezávislého svedka, ktorý Vám čestným prehlásením potvrdí vlastníctvo k veci. Nato, aby exekútor na základe tohto upustil od exekúcie danej hnuteľnej veci menšej či väčšej hodnoty by to mohlo aj postačiť ak nie a na výzvu nezareaguje, podajte žalobu. Dôkazná sila dvoch svedkov Vám určite pomôže uniesť dôkazné bremeno aktívne legitimovanej strany v konaní a šancu na úspech tu vidím, aj keď samozrejme každý prípad je individuálny. Ak budete mať vo veci úspech, súd zároveň zaviaže exekútora na úhradu trov konania, keď Vám nejaké vznikli. Následne by som ešte zvažoval aj osobnostnú žalobu za zásah do vlastníckeho práva garantovaného ústavou.

V prípade ak exekútor nebude úspešný pri zistení hnuteľného majetku povinného a exekúciu nie je možné v momentálnom stave vykonať žiadnym iným zákonným spôsobom, neznamená to automaticky zastavenie exekučného konania, aj keď sa javí momentálne ako neúčelná. EP dokonca v ustanovení §77 ods. 1 písm. h) pozná zastavenie exekúcie v prípadoch, ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, avšak obávam sa, že tento návrh súdu exekútor nepodá práve z dôvodu, že v blízkej budúcnosti sa očakáva pravidelný príjem Vašej matky a bude teda čakať na vydanie Rozhodnutia o pridelení starobného dôchodku podľa osobitného zákona.

Po pridelení uvedenej dávky môže vykonať exekúciu zrážkami z nej podľa §89 ods. 1 EP s poukazom na §68 a nasl. EP, avšak iba za predpokladu, že Vaša matka sa nestane klientkou zariadenia sociálnych služieb.

Podľa § 71 ods. 1 EP z čistej mzdy (aj dávky), ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v odseku 2 sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

Tu treba podotknúť skutočnosť, že pohľadávka na sociálnom zabezpečení a poistení patrí medzi prednostné pohľadávky (§72 ods. 2 písm.d).

Základnou sumou sa na interpretáciu tohoto zákona rozumie suma, ktorá sa nesmie povinnému zraziť z jeho mesačného príjmu, a je daná výškou 60%  zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platnou v mesiaci, v ktorom sa daná zrážka vykonáva (§1 ods. 1 NARIADENIA).

Preto teda z budúceho starobného dôchodku Vašej matky bude exekútor zrážať dve tretiny zo sumy, ktorú bude tvoriť rozdiel sociálnej dávky a uvedenou základnou sumou.

Ak je pohľadávok, teda exekučných konaní viac, podľa §72 ods. 1 EP sa jednotlivé pohľadávky uspokoja z prvej tretiny zvyšku čistej mzdy podľa svojho poradia bez ohľadu na to, či ide o prednostné pohľadávky alebo o ostatné pohľadávky.

To, či odhlásite Vašu matku z trvalého pobytu v nehnuteľnosti vo Vašom vlastníctve, teda jej ten trvalý pobyt zrušíte, je čisto Vaše dispozičné právo vlastníka. Generálne platí, že vlastník nehnuteľnosti môže kedykoľvek zrušiť trvalý pobyt nevlastníkovi. Treba však reflektovať na skutočnosť, že trvalý pobyt podľa ZRO má iba evidenčný charakter a nezakladá nevlastníkovi žiadne vlastnícke ani užívacie právo k predmetnej nehnuteľnosti.

V prípade ak sa pre zrušenie trvalého pobytu rozhodnete, stačí podať miestne príslušnej ohlasovni pobytu (obci v ktorej obvode sa nehnuteľnosť nachádza, pre Bratislavu a Košice mestskej časti) Návrh na začatie správneho konania na zrušenie trvalého pobytu občanovi podľa §7 ods. 1 písm. f) ZOR. Ohlasovňa pobytu dotknutej obce je povinná návrhu vyhovieť, občanovi, ktorý nemá vlastnícke právo k nehnuteľnosti (s výnimkou spoluvlastníka, manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu) pobyt zrušiť. V tomto prípade sa má zato, že trvalým pobytom občana, ktorému sa trvalý pobyt v nehnuteľnosti zrušil, je obec, na ktorej území bol trvalý pobyt zrušený. Ohlasovňa túto skutočnosť oznámi Vašej matke oznamom na vývesnej tabuli obce po dobu 15 dní (§7 ods. 2 ZOR).

Záver

  • Exekúcia je posledným štádiom pohľadávky preto jej treba predchádzať a keď už začne konanie, je dôležité si uvedomiť, že čím neskôr sa exekúcia zaplatí, priamoúmerne tomu viac povinný zaplatí (preplatí) na úrokoch z omeškania ako i hotových výdavkoch a náhrade za stratu času exekútora, ktorý musí vo veci urobiť viac úkonov na zabezpečenie hmotného práva oprávneného.
  • Výkon nútenej exekúcie môžeme nazvať aj veľmi vážnym, i keď zákonným, zásahom do ústavných práv povinného (hlavne práva vlastniť majetok v zmysle čl. 20 ods. 1 Ústavy SR). Preto exekútor pri obmedzovaní uvedeného ústavného práva musí dbať na jeho podstatu a zmysel a zároveň je povinný si počínať s maximálnou opatrnosťou a starostlivosťou tak, aby svoje právomoci verejného činiteľa, ktoré mu priznáva EP neprekročil.
  • Ak exekútor dobrovoľne nesúhlasí s nezaexekvovaním hnuteľnej veci, treba sa tohoto hmotného práva domáhať súdnou žalobou, je však dobré ho predtým ešte raz písomne vyzvať.
  • Exekvovať sa dá suma rozdielu medzi výškou dávky a základnou sumou, ktorá je daná NARIADENÍM na 60% zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platnou v mesiaci, v ktorom sa daná zrážka vykonáva až do výšky 2/3, keďže sa u Vás jedná o tzv. prednostnú pohľadávku.
  • Viac exekúcií neoprávňuje exekútora vykonať exekúciu nad základnú sumu danú v NARIADENÍ, naopak je to na platiteľovi mzdy alebo dohode platiteľa mzdy s exekútorom, aby zrazená čiastka mohla byť rovnomerne rozvrhnutá medzi všetkých oprávnených, alebo podľa zákonom stanovených priorít.
  • Vlastník nehnuteľnosti môže kedykoľvek zrušiť trvalý pobyt nevlastníkovi. Trvalý pobyt má len evidenčný charakter, nezakladá vlastnícke ani iné práva k nehnuteľnosti.

S úctou
 
Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...