Kedy sa oplatí nechať sa vyvlastniť?

29. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

V januári 2003 som dostala rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov, lebo som nepodpísala kúpnu zmluvu. Nakoľko išlo o líniovú verejnoprospešnú stavbu, v prípade neuzavretia zmluvy Slovenská správa ciest (v zastúpení: SSC - Investorský útvar Banská Bystrica) podľa §108, odst. 2 písm. a) a f) zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov mohla nechať vyvlastniť dotknuté pozemky.

Nepodpísala som zmluvu, lebo som nesúhlasila s cenou odkupovaných nehnuteľností (14,- Sk/m2). Okrem toho som mala  dať na 8-ich zmluvách overiť podpis u notára za príslušný poplatok. Neponúkli ani výmenu ornej pôdy z katastra za adekvátnu rozlohu ornej pôdy v inej časti pôdneho fondu, ako v prípade výkupu pozemkov v Trnave (významná investícia). Niektorí vlastníci dostali za vyvlastnenú rozlohu pôdy napr. 52,- Sk a platili notárom za overovanie podpisov na kúpnej zmluve zhruba 250,- Sk. Nevedeli, že aj bez podpisu kúpnej zmluvy dostanú rovnakú sumu. Ušetrili štátu 3000,- Sk za jeden návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti. Neboli informovaní, že vlastník pozemku, ktorý sa má vyvlastniť, neplatí žiadne správne poplatky. Podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch (zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov), položky 62 písm. b) (jeho V. časť), je spoplatnený iba návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti, a to v sume 3000,- Sk. Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti podáva orgán štátnej správy, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť, teda nie doterajší vlastník.

Bez ďalšieho komentára každý pochopí, že zákony diskriminujú vlastníkov. Poľnohospodár kupuje ornú pôdu za trhovú cenu a vyvlastnia mu za pár korún bez jeho súhlasu. Niečo mi to pripomína.

Ema

Naša čitateľka presne opísala okolnosti okolo spoplatnenia procesu vyvlastnenia a jeho porovnanie so situáciou, keď vlastník podpíše kúpnu zmluvu. V drvivej väčšine prípadov je navrhovaná kúpna cena rovnaká ako náhrada za vyvlastnenie, pretože je v obidvoch prípadoch určená podľa vyhlášky ministerstva financií č. 465/1991 Zb.

Ak vám hrozí vyvlastnenie, v niektorých prípadoch sa oplatí nechať sa vyvlastniť. Najmä ak vám vyhovuje ponúkaná kúpna cena, prípadne nevidíte žiadnu možnosť získať vyššiu cenu za nehnuteľnosť alebo vám nebude chýbať, prípadne sa nechcete z rôznych dôvodov o svoj majetok súdiť. V tomto prípade nepodpisujte s investorom žiadnu kúpnu zmluvu. Investor vám totiž spravidla návrh kúpnej zmluvy posiela iba preto, lebo je povinný mať vo vyvlastňovacom konaní dôkaz, že urobil krok k dohode.

Ak vám totiž ponúkaná cena z nejakého dôvodu vyhovuje, podpísaním kúpnej zmluvy by ste v podstate "prerobili". Keďže ide o kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, musí byť podpísaná pred notárom. Zaplatíte teda notárske poplatky za overenie podpisu na každom exemplári zmluvy. Prirátajte si aj poštovné poplatky za doručenie zmlúv späť investorovi. Navyše vám to zaberie nemálo času. V niektorých prípadoch sa stáva, že na poplatkoch zaplatíte viac ako vám investor vyplatí za odkúpenú nehnuteľnosť. Stáva sa to najmä vtedy, ak ste iba podielovým spoluvlastníkom, prípadne ide o záber malej časti pozemku. V popisovanej situácii ešte musíte rátať s tým, že peniaze dostanete spravidla až po dosť dlhej dobe od povolenia vkladu v katastri. V nepriaznivom prípade, ak sa investor pri vytváraní zmluvy pomýli alebo je zmluva neakceptovateľná katastrom, čaká vás ďalšie kolo poplatkov.

Na porovnanie, ak na zmluvu nezareagujete (čo nie ste povinná a stojí to ďalšie peniaze na poštových poplatkoch), dostanete čoskoro predvolanie na ústne konanie vo veci vyvlastnenia vašej nehnuteľnosti. Ak nezareagujete a neprídete, je aj bez vašej prítomnosti vydané rozhodnutie o vyvlastnení. Rozhodnutie vám príde poštou. Či ho prevezmete alebo nie, je jedno. Tak či tak nadobudne právoplatnosť a potom spravidla do 30-tich dní dostanete avízo o platbe za vyvlastnenú nehnuteľnosť.

Prečo je niekedy výhodnejšie nechať sa vyvlastniť? Po podpise kúpnej zmluvy s investorom už prakticky neexistuje cesta ako sa dostať späť k predanému majetku. Naproti tomu, ak je váš majetok vyvlastnený a vy sa odvoláte, po zamietnutí vášho odvolania sa v lehote dvoch mesiacov môžete obrátiť na súd. Tiež platí, že ak sa v stanovenej lehote (môže byť dlhá najviac dva roky) nezačne s využívaním vyvlastnenej nehnuteľnosti na účel pre ktorý bola vyvlastnená, musí byť vyvlastňovacie rozhodnutie na žiadosť pôvodného vlastníka zrušené. Takú žiadosť však možno podať len do dvoch rokov od uplynutia stanovenej lehoty a ako pôvodný vlastník musíte samozrejme vrátiť prijatú náhradu od investora - čiže si navzájom usporiadať vzťahy.

Za návrh na vyvlastnenie sa platí tzv. správny poplatok. Platí ho ten, kto potrebuje vyvlastnením získať nehnuteľnosť. Ak ide o štátnu organizáciu, je od platenia poplatkov oslobodená. Vyvlastňovaný vlastník neplatí vo vyvlastňovacom konaní žiadne správne poplatky. 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...