Kedy sa oplatí nechať sa vyvlastniť?

29. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

V januári 2003 som dostala rozhodnutie o vyvlastnení pozemkov, lebo som nepodpísala kúpnu zmluvu. Nakoľko išlo o líniovú verejnoprospešnú stavbu, v prípade neuzavretia zmluvy Slovenská správa ciest (v zastúpení: SSC - Investorský útvar Banská Bystrica) podľa §108, odst. 2 písm. a) a f) zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov mohla nechať vyvlastniť dotknuté pozemky.

Nepodpísala som zmluvu, lebo som nesúhlasila s cenou odkupovaných nehnuteľností (14,- Sk/m2). Okrem toho som mala  dať na 8-ich zmluvách overiť podpis u notára za príslušný poplatok. Neponúkli ani výmenu ornej pôdy z katastra za adekvátnu rozlohu ornej pôdy v inej časti pôdneho fondu, ako v prípade výkupu pozemkov v Trnave (významná investícia). Niektorí vlastníci dostali za vyvlastnenú rozlohu pôdy napr. 52,- Sk a platili notárom za overovanie podpisov na kúpnej zmluve zhruba 250,- Sk. Nevedeli, že aj bez podpisu kúpnej zmluvy dostanú rovnakú sumu. Ušetrili štátu 3000,- Sk za jeden návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti. Neboli informovaní, že vlastník pozemku, ktorý sa má vyvlastniť, neplatí žiadne správne poplatky. Podľa sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona o správnych poplatkoch (zák. č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov), položky 62 písm. b) (jeho V. časť), je spoplatnený iba návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti, a to v sume 3000,- Sk. Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti podáva orgán štátnej správy, fyzická alebo právnická osoba, ktorá má predmet vyvlastnenia využiť, teda nie doterajší vlastník.

Bez ďalšieho komentára každý pochopí, že zákony diskriminujú vlastníkov. Poľnohospodár kupuje ornú pôdu za trhovú cenu a vyvlastnia mu za pár korún bez jeho súhlasu. Niečo mi to pripomína.

Ema

Naša čitateľka presne opísala okolnosti okolo spoplatnenia procesu vyvlastnenia a jeho porovnanie so situáciou, keď vlastník podpíše kúpnu zmluvu. V drvivej väčšine prípadov je navrhovaná kúpna cena rovnaká ako náhrada za vyvlastnenie, pretože je v obidvoch prípadoch určená podľa vyhlášky ministerstva financií č. 465/1991 Zb.

Ak vám hrozí vyvlastnenie, v niektorých prípadoch sa oplatí nechať sa vyvlastniť. Najmä ak vám vyhovuje ponúkaná kúpna cena, prípadne nevidíte žiadnu možnosť získať vyššiu cenu za nehnuteľnosť alebo vám nebude chýbať, prípadne sa nechcete z rôznych dôvodov o svoj majetok súdiť. V tomto prípade nepodpisujte s investorom žiadnu kúpnu zmluvu. Investor vám totiž spravidla návrh kúpnej zmluvy posiela iba preto, lebo je povinný mať vo vyvlastňovacom konaní dôkaz, že urobil krok k dohode.

Ak vám totiž ponúkaná cena z nejakého dôvodu vyhovuje, podpísaním kúpnej zmluvy by ste v podstate "prerobili". Keďže ide o kúpnu zmluvu na nehnuteľnosť, musí byť podpísaná pred notárom. Zaplatíte teda notárske poplatky za overenie podpisu na každom exemplári zmluvy. Prirátajte si aj poštovné poplatky za doručenie zmlúv späť investorovi. Navyše vám to zaberie nemálo času. V niektorých prípadoch sa stáva, že na poplatkoch zaplatíte viac ako vám investor vyplatí za odkúpenú nehnuteľnosť. Stáva sa to najmä vtedy, ak ste iba podielovým spoluvlastníkom, prípadne ide o záber malej časti pozemku. V popisovanej situácii ešte musíte rátať s tým, že peniaze dostanete spravidla až po dosť dlhej dobe od povolenia vkladu v katastri. V nepriaznivom prípade, ak sa investor pri vytváraní zmluvy pomýli alebo je zmluva neakceptovateľná katastrom, čaká vás ďalšie kolo poplatkov.

Na porovnanie, ak na zmluvu nezareagujete (čo nie ste povinná a stojí to ďalšie peniaze na poštových poplatkoch), dostanete čoskoro predvolanie na ústne konanie vo veci vyvlastnenia vašej nehnuteľnosti. Ak nezareagujete a neprídete, je aj bez vašej prítomnosti vydané rozhodnutie o vyvlastnení. Rozhodnutie vám príde poštou. Či ho prevezmete alebo nie, je jedno. Tak či tak nadobudne právoplatnosť a potom spravidla do 30-tich dní dostanete avízo o platbe za vyvlastnenú nehnuteľnosť.

Prečo je niekedy výhodnejšie nechať sa vyvlastniť? Po podpise kúpnej zmluvy s investorom už prakticky neexistuje cesta ako sa dostať späť k predanému majetku. Naproti tomu, ak je váš majetok vyvlastnený a vy sa odvoláte, po zamietnutí vášho odvolania sa v lehote dvoch mesiacov môžete obrátiť na súd. Tiež platí, že ak sa v stanovenej lehote (môže byť dlhá najviac dva roky) nezačne s využívaním vyvlastnenej nehnuteľnosti na účel pre ktorý bola vyvlastnená, musí byť vyvlastňovacie rozhodnutie na žiadosť pôvodného vlastníka zrušené. Takú žiadosť však možno podať len do dvoch rokov od uplynutia stanovenej lehoty a ako pôvodný vlastník musíte samozrejme vrátiť prijatú náhradu od investora - čiže si navzájom usporiadať vzťahy.

Za návrh na vyvlastnenie sa platí tzv. správny poplatok. Platí ho ten, kto potrebuje vyvlastnením získať nehnuteľnosť. Ak ide o štátnu organizáciu, je od platenia poplatkov oslobodená. Vyvlastňovaný vlastník neplatí vo vyvlastňovacom konaní žiadne správne poplatky. 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.