Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu, Štátneho fondu cestného hospodárstva, hospodárenia a nakladania so štátnym majetkom a plnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným Najvyšším kontrolným úradom SR v Slovenskej

31. 10. 2002

Zdroj: Najvyšší kontrolný úrad

Kontrola bola vykonaná v súlade so zameraním kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu SR na 2. polrok 2001 v Slovenskej správe ciest Bratislava, Miletičova 19, Bratislava v 2. polroku 2001 a 1.štvrťroku 2002. Účelom kontroly bolo preveriť stav a správnosť plnenia príjmov, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny pri používaní prostriedkov štátneho rozpočtu a Štátneho fondu cestného hospodárstva, hospodárenia a nakladania so štátnym majetkom, plnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným pri kontrole NKÚ SR a získavanie podkladov pre vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu rozpočtovej kapitoly MDPT SR za rok 2001. Kontrolované obdobie boli roky 2000 a 2001. V rámci kontrolnej akcie boli vykonané aj kontroly na podriadených organizačných zložkách v Slovenskej správe ciest, Správe a údržbe (ďalej len SSC SÚ) Prešov, v SSC SÚ Poprad, SSC SÚ Trenčín a SSC SÚ Košice.

Zistené boli nasledujúce nedostatky:

Slovenská správa ciest Bratislava

 • SSC v roku 2000 a 2001 nedodržala podmienky za ktorých jej boli rozpočtové prostriedky poskytnuté (nedodržala viazanie prostriedkov štátneho rozpočtu v celkovej čiastke 107 497 384 Sk), čím porušila rozpočtovú disciplínu v zmysle § 47 ods. 1 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 • SSC pri verejnej súťaži na dodávku výpočtovej techniky a hardvérových služieb v piatich kritériach na vyhodnotenie ponúk neurčila pravidlá zabezpečujúce kvalitatívne rozlíšenie ich splnenia a následným nesprávnym postupom porušila zásady vyhodnocovania súťažných návrhov, čím konala v rozpore s ustanovením § 2 ods. 1 zákona č 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní. Uvedený postup je súčasne v rozpore s § 10 ods. 7 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení predpisov, podľa ktorého sa rozpočtové prostriedky môžu použiť len na určené účely a na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov, pričom je nevyhnutné zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia,
 • kontrolou dokumentácie verejného obstarávania metódou rokovacieho konania bez zverejnenia bolo zistené, že v niektorých prípadoch nebola dodržaná sedemdňová lehota na zverejnenie oznámenia o výsledku rokovacieho konania bez zverejnenia vo vestníku, čo je v rozpore s ustanovením § 53 ods. 2 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní lebo nebola dodržaná sedem dňová lehota,
 • SSC uzavrela zmluvu na zabezpečenie správy a údržby počítačovej siete na základe rokovacieho konania bez zverejnenia za mesačnú úhradu vo výške 35 000 Sk. Ako dôvod použitia tejto metódy verejného obstarávania je uvedená časová tieseň. Časovú tieseň si SSC spôsobila sama a preto jej postup bol v rozpore s ustanovením § 52 ods. 4 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní,
 • SSC uzatvorila v roku 2000 zmluvu na nákup výpočtovej techniky v celkovej hodnote 3 642 598 Sk. Výber dodávateľa bol uskutočnený metódou rokovacieho konania bez zverejnenia napriek tomu, že na použitie uvedenej formy obstarania nebol dôvod. Svojim postupom SSC porušila ustanovenie § 2 ods. 1 zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní. Súčasne neuplatnením postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní porušila SSC ustanovenie § 10 ods. 7 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení predpisov,
 • kontrolou bolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní v celkovej čiastke 479 046 661,60 Sk, z toho:
  • porušenie § 27 ods. 1 v hodnote 6 743 991,60 Sk
  • § 38 ods. 1, 2 243 278 059,00 Sk
  • § 52 ods. 1 písm. b) 3 642 598,00 Sk
  • § 52 ods. 4 1 680 000,00 Sk
  • § 53 ods. 2 223 702 013,00 Sk
 • SSC nepredložením záznamu z ktorého by bol zrejmý dôvod výberu zhotoviteľa tunela Branisko, porušila ustanovenie § 1 ods. 1 zákona č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, pretože pri obstarávaní nezabezpečila priehľadnosť procesu obstarávania.
 • Oproti pôvodnej cene v hodnote 2 486 734 065 Sk sa cena tunela Branisko zvýšila o 771 330 845 Sk, čo predstavuje 31,0%. Pri kontrole dodatkov k zmluve o dielo bolo zistené, že pri zmene ceny nie je v dodatkoch uvedené, ako sa cena zmenila vplyvom dodatku, t.z. nevie sa, aká bola v danom okamihu výška zmluvnej ceny.
 • V rámci kontroly bola preverená II. etapa – stavba D1 Behárovce Branisko – technológia. Kontrolou bolo zistené, že banková garancia v prospech objednávateľa, t.z. SSC Bratislava vo výške 5% z ceny diela, ktorej znenie mal odsúhlasiť objednávateľ, nebola vystavená, čím boli porušené zmluvné podmienky. Kontrolnej skupine bola predložená zmenka vo výške 750 000 CHF, ktorá však nebola avalovaná bankou a nebola na nej uvedená splatnosť. Taktiež nedosahovala stanovenú hodnotu 5 %  jej hodnota bola nižšia o 431 349 CHF,
 • dňa 19.11.2001 boli medzi objednávateľom SSC Bratislava, zhotoviteľom a nástupcom zhotoviteľa podpísané dodatky k zmluvám, podľa ktorých v rámci vkladu časti podniku zhotoviteľa prevzala jej 100% -ná dcérska spoločnosť (nástupca zhotoviteľa) vložené hnuteľné a nehnuteľné veci, iné majetkové hodnoty, pohľadávky a záväzky a tiež práva a povinnosti zo záväzkových vzťahov. Kontrolou fakturácie 6-tich stavieb ktoré prešli na nástupcu zhotoviteľa bolo zistené, že za mesiac október 2001, kedy ešte nebol medzi SSC Bratislava a nástupcom zhotoviteľa uzavretý zmluvný vzťah, boli nástupcom zhotoviteľa vyfakturované a SSC uhradené práce v hodnote 79 914 168,40 Sk,
 • SSC v roku 1999 a 2000 obstarala formou cenovej ponuky opravu 743 ks hliníkových okien v celkovej hodnote 1 673 220,67 Sk, aj keď na použitie zvolenej formy obstarávania neboli splnené zákonné podmienky. SSC postupovala v rozpore s ustanovením § 3 ods. 2 zákona 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. SSC obstaraním opravy hliníkových okien priamym zadaním nezabezpečila maximálnu hospodárnosť a efektívnosť použitých prostriedkov v zmysle § 10 ods 7 zákona 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 • SSC poskytnutím preddavku nad 10%-ný limit (64 768,-Sk) porušila ust. § 2 ods. 4 výnosu MF SR č. 41/59/96, ktorým s vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Nedodržaním podmienok, za ktorých sa rozpočtové prostriedky v čiastke 265 232,- Sk poskytli, porušila SSC rozpočtovú disciplínu podľa ust. § 47 ods. 1 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa za porušenie rozpočtovej disciplíny považuje aj nedodržanie podmienok, za ktorých sa rozpočtové prostriedky poskytli,
 • SSC obstaraním investičného majetku z bežných výdavkov v čiastke 1 480 971,10 Sk porušila ustanovenie § 6 ods. 9 a ods. 11 a § 10 ods. 1 zákona č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách, v znení neskorších predpisov, podľa ktorých možno prostriedky štátneho rozpočtu poskytovať podľa ich účelu ich použitia vo forme bežných alebo kapitálových výdavkov a to len na účely, na ktoré boli štátnym rozpočtom určené,
 • vo viacerých prípadoch SSC nepreukázala účtovné prípady účtovnými dokladmi, čím porušila § 6 ods. 1 zákona 563/1991 Zb. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovné jednotky dokladujú skutočnosti, ktoré sú predmetom účtovníctva, účtovnými dokladmi a § 7 ods. 1 cit. zákona tým, že neviedla účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom,
 • dobropisy z vyúčtovaných faktúr v celkovej sume 1 799 676,30 Sk za spotrebu elektrickej energie a plynu, za rok 2000 boli zaúčtované SSC v roku 2001 ako príjem štátneho rozpočtu namiesto toho, aby boli zúčtovanie so Štátnym fondom cestného hospodárstva. SSC svojim postupom porušila § 6 ods 1 a 2 zákona 153/1993 Z.z. o ŠFCH v znení neskorších predpisov, pretože podľa ods. 1 zákona prostriedky cestného fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté, nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť do ŠFCH a podľa ods. 2 ak žiadateľ nesprávne použil alebo zadržal prostriedky cestného fondu v rozpore s dohodnutými alebo určenými podmienkami, je povinný ich cestnému fondu vrátiť a zároveň zaplatiť penále podľa osobitného predpisu,
 • kontrola čerpania prostriedkov na mzdy nebola vykonaná, pretože kontrolovaný subjekt odmietol kontrolnej skupine predložiť požadované doklady. V tejto oblasti sa v súčasnosti vykonáva samostatná kontrola,
 • evidencia pozemkov v inventarizácii nespĺňa podmienky stanovené v zmysle § 30 ods. 1 zákona č. 563/1991 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pozemky, ktorých vlastníkom je podľa výpisov z katastrálnych úradov SSC, neboli ocenené, čo je v rozpore s § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa hmotný majetok okrem zásob s výnimkou majetku vytvoreného vlastnou činnosťou oceňuje obstarávacími cenami alebo reprodukčnými obstarávacími cenami. SSC tým, že nemá doklady preukazujúce vlastnícke právo štátu, dôvod nadobudnutia a identifikačné údaje, týkajúce sa pozemkov uvedených v evidencii nehnuteľností, porušila ustanovenie § 3 ods. 7 zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, podľa ktorého správca majetku štátu je povinný viesť o majetku evidenciu, ktorá sa má viesť v zmysle zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • nepreukazným vedením evidencie o prevádzke motorových vozidiel nebola zabezpečená maximálna hospodárnosť a efektívnosť použitia pridelených finančných prostriedkov na PHM v súlade s § 10 ods. 7 cit. zákona, podľa ktorého rozpočtové prostriedky sa môžu používať len na určené účely a na krytie nevyhnutných potrieb. Nedostatky pri vykonávaní opráv v tejto evidencii (nečitateľné prepisovanie údajov, ako aj používanie opravného laku) sú v rozpore s § 35 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého opravy v účtovných dokladoch, účtovných knihách a v ostatných písomnostiach nesmú viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti a nesprávnosti účtovníctva,
 • v kontrolovanom období boli zo strany zamestnancov spôsobené škody pri prevádzke motorových vozidiel. Celková čiastka škody spôsobenej zamestnancami SSC spolu činí 443 046,90 Sk. V dokumentácii o spôsobených škodách neboli priložené hlásenia o šetrení havárií a ani konečné došetrenie v súvislosti so zistením zodpovednosti za spôsobenú dopravnú nehodu. Organizácia tým, že tieto škody neriešila, a ako správca majetku nenakladala s ním tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, poškodeniu, zneužitiu alebo zmenšeniu, nekonala v zmysle § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Rovnako tak neriešením škodových prípadov a neurčením osobnej zodpovednosti za spôsobené škody vznikla organizácii škoda, pričom vzniknuté pohľadávky voči vinníkom nevymáhala, čím porušila § 6 ods. 4 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.


Vnútorné organizačné jednotky

V rámci kontrolnej akcie boli vykonané aj kontroly vo vnútorných organizačných jednotkách v Slovenskej správe ciest – Správe a údržbe (SSC SaÚ) Prešov, SSC SaÚ Poprad, SSC SaÚ Trenčín a SSC SaÚ Košice, ktoré hospodária samostatne so zverenými preddavkami.

 • SSC SaÚ Prešov, SSC SaÚ Poprad a SSC SaÚ Košice – okolie mala v kontrolovanom období vedené účty finančných prostriedkov ŠR a ŠFCH v komerčnom bankovom ústave, čím porušila § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť organizácie viesť svoje účty v NBS,
 • SSC SaÚ Prešov v roku 2000 čerpala kapitálových výdavkov zo ŠFCH vo výške 22 781 481 Sk za nákup pozemkov. Z uvedenej hodnoty vyplatila finančné prostriedky jednotlivým vlastníkom pozemkov v závere roka 2000 cez pokladňu v hotovosti vo výške 1 638 725 Sk, čím porušila ustanovenie § 10 ods. 10 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa platby z prostriedkov štátneho rozpočtu uskutočňujú zásadne bezhotovostne,
 • SSC SaÚ Prešov uhradila neoprávnene z bežných výdavkov obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku v čiastke 3 265 171,60 Sk, čo je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a čím bola zároveň porušená rozpočtová disciplína v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 zákona cit. zákona,
 • v SSC SaÚ Prešov bolo zistené, že neboli dané na zápis do katastra nehnuteľnosti budovy v celkovej hodnote 18 731 187,83 Sk a stavby v celkovej hodnote 1 724 576 721,10 Sk. Niektoré listy vlastníctva pozemkov boli vyhotovené, avšak pozemky neboli evidované v účtovníctve a naopak – niektoré pozemky boli vedené v účtovnej evidencii, avšak neboli doložené listami vlastníctva. SSC SaÚ Prešov svojim postupom nezabezpečila ochranu majetku, čím konala v rozpore s § 21 ods. 9 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozpočtové organizácie sú povinné zabezpečiť zápis majetku v zmysle § 19 písm. a) a zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Zároveň porušila § 3 ods. 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • pri inventarizácii majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch DHIM a súpisoch PHM chýbali podpisy osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie a osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, čím bolo porušené ustanovenie § 30 ods. 1 písm. i) zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. SSC SaÚ Prešov tým, že nevykonala správne dokladovú inventúru a inventarizačné rozdiely nevyúčtovala do účtovného obdobia (rozdiel + 85 077 055 Sk), porušila § 29 ods. 1 a § 30 ods. 1 a ods. 3 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • SSC SaÚ Poprad tým, že pri obstarávaní nafty v roku 2000 a  2001 v celkovej hodnote 13 323 837,80 Sk nepoužil metódy a postupy verejného obstarávania podľa zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, porušil ustanovenie § 2 ods. 1 a ods. 2 písm a) cit. zákona a pri použití rozpočtových prostriedkov nezabezpečil maximálnu hospodárnosť a efektívnosť v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 • SSC SaÚ Poprad vykonala v roku 2001 verejné obstarávanie na dodávku posypovej soli metódou rokovacieho konania bez zverejnenia, čím porušila § 52 ods. 4 zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nepreukázala ani jednu z podmienok uvedených § 52 ods. 1 potrebných pre použitie vyhlásenej metódy rokovacieho konania bez zverejnenia. Zároveň nebola zabezpečená maximálna hospodárnosť a efektívnosť v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 • v SSC SaÚ Poprad bolo zistené, že budovy, haly a stavby v celkovej hodnote 667 470 000 Sk vykázané v súvahe k 31.12.2000 neboli dané na zápis do katastra nehnuteľnosti. SaÚ Poprad užíva a spravuje hmotný investičný majetok, ktorý nebol vykázaný v účtovnom stave majetku a nebol daný na zápis do katastra nehnuteľnosti (18 objektov) a listy vlastníctva pozemkov boli vyhotovené, avšak pozemky neboli evidované v účtovníctve. SSC SaÚ Poprad tým, že nezabezpečila zápis hmotného investičného majetku do katastra nehnuteľnosti, porušila ustanovenie § 21 ods. 9 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Zároveň porušil § 3 ods. 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. SSC SaÚ Poprad tým, že v účtovnej evidencii a v stave majetku neevidovala hmotný investičný majetok, nezabezpečila jeho dostatočnú ochranu pred poškodením, stratou, zneužitím alebo zmenšením, porušila § 3 ods. 2, 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Zároveň porušila § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že neviedla účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom, správne a že nezúčtovala všetky účtovné prípady týkajúce s účtovného obdobia,
 • kontrolou inventarizácie majetku SSC SaÚ Poprad bolo zistené, že v inventúrnych súpisoch neuviedla skutočný stav pozemkov v mernej jednotke, čím porušila ustanovenie § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a podľa geometrických plánov a listov vlastníctva SSC SaÚ Poprad vlastní a užíva objekty a pozemky, ktoré neboli inventarizované, čím porušila § 6 ods. 3, § 7 ods. 3 a § 29 ods. 1, 4 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • SSC a SaÚ Trenčín za rok 1999 zadržala príjmy v čiastke 30 359,84 Sk a v roku 2000 v čiastke 37 599,42 Sk. Uvedený postup bol v rozpore s § 7 ods. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom,
 • nevylúčením uchádzača, ktorý nesplnil podmienky zo súťaže, SSC SaÚ Trenčín porušila ustanovenie § 24 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa ktorého uchádzač alebo záujemca o účasť vo verejnom obstarávaní musí spĺňať podmienky stanovené citovaným ustanovením zákona,
 • kontrolou personálnej agendy zameranej na správnosť uzatvárania pracovného pomeru bolo zistené, že riaditeľ SSC SaÚ Trenčín a jeho dvaja námestníci boli do svojich funkcií menovaní generálnym riaditeľom SSC. V prípade námestníkov bolo ich menovanie do funkcií v rozpore s § 27 ods. 4 a 5 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, podľa ktorých vymenovaním sa pracovný pomer zakladá u vedúcich zamestnancov vymenovaných do funkcie. Vedúcimi funkciami sú funkcie vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu,
 • SSC SaÚ Trenčín vykonala úhrady kapitálových výdavkov z bežných výdavkov, resp. výdavkov štátneho rozpočtu z prostriedkov ŠFCH a naopak, čo je v rozpore s § 6 ods. 3 zákon NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého rozpočtové prostriedky možno použiť do konca rozpočtového roka a to v rozsahu a na účely stanovené zákonom na príslušný rozpočtový rok. Uvedený postup bol zároveň v rozpore s § 7 ods. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, podľa ktorého účtovné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom a správne tak, aby zobrazovalo skutočnosti, ktoré sú jeho predmetom,
 • SSC SaÚ Košice – okolie poskytla preddavky na nákup tovarov vo výške 380 500,50 Sk a 95 940 Sk bez zmluvnej dohody, čím porušila ustanovenie § 10 ods. 5 písm. d) zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, ustanovenia § 2 ods. 5 písm. a) výnosu MF SR č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Kontrolovaný subjekt podľa ustanovenia § 47 ods. 1 cit. zákona neoprávneným použitím rozpočtových prostriedkov v celkovej sume 476 440,50 Sk, porušil rozpočtovú disciplínu,
 • SSC SaÚ Košice – okolie tým, že prijala súťažný návrh na opravu a údržbu vozoviek ciest, v ktorom nebol uvedený rozsah požadovaných prác, postupovala v rozpore s ustanovením § 35 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,
 • SSC SaÚ Košice – okolie budovy a stavby vykázané v účtovnej evidencii k 30. 6. 2001 v hodnote 750 550 tis. Sk nedala na zápis do katastra nehnuteľnosti; spravuje a užíva v areáli strediska Košice pozemky o celkovej výmere 25 843 m2, ktoré neboli evidované v účtovníctve (hodnota cca 20 674 400 Sk). SSC SaÚ Košice – okolie tým, že nezabezpečila zápis majetku do katastra nehnuteľnosti porušila ustanovenie § 21 ods. 9 zákona NR SR č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a ustanovenie § 19 písm. a) zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Zároveň porušila ustanovenie § 3 ods. 8 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
 • SSC SaÚ Košice – okolie tým, že v účtovnej evidencii a v stave majetku neevidovala hmotný investičný majetok, nezabezpečila jeho dostatočnú ochranu pred poškodením, stratou, zneužitím alebo zmenšením, porušila § 3 ods. 2, 7 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Zároveň porušila § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov tým, že neviedla účtovníctvo úplne, preukazným spôsobom, správne a že nezúčtovala všetky účtovné prípady týkajúce s účtovného obdobia,
 • pri inventarizácii majetku sa zistilo, že účtovný stav HIM nesúhlasil s fyzickým stavom majetku (rozdiel v čiastke 1 077 456 Sk). SSC SaÚ Košice - okolie užíva a spravuje majetok, ktorý nebol vykázaný v účtovníctve a v súvahe za rok 2000 a nebol ani inventarizovaný k 31.12.2000. Jedná sa o pozemky garáže a plechové oplotenia. Kontrolovaný subjekt tým, že neoveril ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2000, či stav majetku v účtovníctve zodpovedá skutočnosti, porušil ustanovenie § 29 ods. 1 a ods. 4, ustanovenie § 30 ods. 1 a ods. 3 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zároveň bolo porušené ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o účtovníctve, keď neviedol účtovníctvo úplne, správne a preukazným spôsobom.
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...