Krajskí úradníci sa pri vydaní stavebného povolenia „sekli" v dvanástich paragrafoch

25. 10. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Ešte v máji tohto roku po kontrolnom dni na Nábrežnej komunikácii sa primátor Juraj Kopčák pred novinármi vyjadril, že stavebné konanie na odbore dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove rozhodne o rýchlosti postupu prác na 0,7 až 0,9 kilometri.

Vtedy podotkol, že Oto D r u t a r o v s k ý (jeden z asanantov, ktorý sa ako jediný doposiaľ nedohol s kompetentnými orgánmi - pozn. red.) sa iste proti rozhodnutiu odboru dopravy odvolá a to stavbu zdrží. Bol však presvedčený, že najneskôr v júli bude pokračovať.

Pomaly sa však končí október a nie je to tak. Proti stavebnému konaniu sa totiž neodvolal len pán D r u t a r o v s k ý, ale ďalších i 13 ľudí, nehovoriac o tom, že konanie sa dotklo 130 účastníkov. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) SR, presnejšie odbor štátnej cestnej správy, posúdilo ich pripomienky a ako sme sa včera dozvedeli, vo výrokovej časti zrušuje rozhodnutie odboru dopravy a cestného hospodárstva na KÚ z júna tohto roku. V rozhodnutí totiž porušili ustanovenia 12 paragrafov správneho poriadku, ako aj zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Riaditeľka spomínaného odboru na MDPaT SR Ing. Gabriela Korbačková v odôvodnení uviedla, že KÚ vydal v júni rozhodnutie, ktorým povoľuje stavbu I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa, proti ktorému 14 účastníkov podalo odvolanie v zákonom stanovenej lehote s návrhom zrušiť ho. O pripomienkach niektorých účastníkov budeme neskôr čitateľov informovať podrobnejšie, ale vo všeobecnosti vyjadrili nesúhlas s posudzovaním ich požiadaviek zo strany stavebníka, namietali nerešpektovanie územného rozhodnutia, ale najmä vydanie stavebného povolenia aj napriek Rozhodnutiu odboru životného prostredia na KÚ zo dňa 11. 6. 2001 o vyhovení protestu krajského prokurátora, ktorým došlo k zrušeniu rozhodnutia o vyvlastnení. Nehovoriac o odložení vykonateľnosti rozhodnutia na základe uznesenia Krajského súdu v Prešove o vyvlastnení jedného z účastníkov.

Suma sumárum, príslušný odbor nerešpektoval príliš veľa zákonných ustanovení. Otázkou je prečo postupoval v rozpore so správnym poriadkom a stavebným zákonom. "Po preštudovaní predloženého spisového materiálu ministerstvo konštatuje, že žiadosť s predloženými dokladmi a dokumentáciou má nedostatky. Napríklad nekompletné územné rozhodnutie, chýba originálny geometrický plán stavby, v časti projektovej dokumentácie nie je preukázané, že ju vypracovala oprávnená osoba na projektovanie. Ďalej, v dokumentácii je nedostatočne riešený prístup k rodinným domom po pravej strane ulice Pod Kalváriou. Navrhovaný pojazdný chodník nie je definovaný v cestnom zákone, ani v platných technických normách," uviedla Korbačková s podrobným vysvetlením, ako mal príslušný odbor postupovať. Medzi iným aj to, že zrušením rozhodnutí o vyvlastnení zaniklo žiadateľovi vlastnícke právo k pozemkom, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

V závere uviedla, že proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať a zdôraznila: "Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odôvodnení ministerstvo napadnuté rozhodnutie zrušuje z dôvodu, že predložený spisový materiál nie je jednoznačný a dostačujúci pre spoľahlivé zistenie stavu veci. Od vydania a doručenia rozhodnutia vyšli najavo nové skutočnosti týkajúce sa vlastníckych práv k pozemkom, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie, preto ministerstvo vracia uvedenú vec prvostupňovému orgánu, teda stavebnému úradu na nové prerokovanie a rozhodnutie."

Na ťahu sú teraz krajskí štátni úradníci a, samozrejme, zaujímalo nás, ako budú ďalej postupovať. S vedúcim odboru dopravy a cestného hospodárstva sa nám nepodarilo skontaktovať a jeho zástupca Stanislav Ondirko, ktorý, ako sme sa dozvedeli, bude so spismi ďalej pracovať, bol u lekára. O názor sme teda požiadali vedúceho odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove Mariána Harčaríka. "V otázke stavebného povolenia nie sme kompetentní rozhodovať. Náš odbor konal ako prvý v súvislosti s územným konaním a to bolo tiež napadnuté na prokuratúre aj na ministerstve. Uplynulý týždeň som dostal stanoviská, že územné rozhodnutie je v poriadku a nie je dôvod na jeho zrušenie, alebo opravu."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...