Krajskí úradníci sa pri vydaní stavebného povolenia „sekli" v dvanástich paragrafoch

25. 10. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Ešte v máji tohto roku po kontrolnom dni na Nábrežnej komunikácii sa primátor Juraj Kopčák pred novinármi vyjadril, že stavebné konanie na odbore dopravy a cestného hospodárstva na Krajskom úrade (KÚ) v Prešove rozhodne o rýchlosti postupu prác na 0,7 až 0,9 kilometri.

Vtedy podotkol, že Oto D r u t a r o v s k ý (jeden z asanantov, ktorý sa ako jediný doposiaľ nedohol s kompetentnými orgánmi - pozn. red.) sa iste proti rozhodnutiu odboru dopravy odvolá a to stavbu zdrží. Bol však presvedčený, že najneskôr v júli bude pokračovať.

Pomaly sa však končí október a nie je to tak. Proti stavebnému konaniu sa totiž neodvolal len pán D r u t a r o v s k ý, ale ďalších i 13 ľudí, nehovoriac o tom, že konanie sa dotklo 130 účastníkov. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPaT) SR, presnejšie odbor štátnej cestnej správy, posúdilo ich pripomienky a ako sme sa včera dozvedeli, vo výrokovej časti zrušuje rozhodnutie odboru dopravy a cestného hospodárstva na KÚ z júna tohto roku. V rozhodnutí totiž porušili ustanovenia 12 paragrafov správneho poriadku, ako aj zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Riaditeľka spomínaného odboru na MDPaT SR Ing. Gabriela Korbačková v odôvodnení uviedla, že KÚ vydal v júni rozhodnutie, ktorým povoľuje stavbu I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, II. etapa, proti ktorému 14 účastníkov podalo odvolanie v zákonom stanovenej lehote s návrhom zrušiť ho. O pripomienkach niektorých účastníkov budeme neskôr čitateľov informovať podrobnejšie, ale vo všeobecnosti vyjadrili nesúhlas s posudzovaním ich požiadaviek zo strany stavebníka, namietali nerešpektovanie územného rozhodnutia, ale najmä vydanie stavebného povolenia aj napriek Rozhodnutiu odboru životného prostredia na KÚ zo dňa 11. 6. 2001 o vyhovení protestu krajského prokurátora, ktorým došlo k zrušeniu rozhodnutia o vyvlastnení. Nehovoriac o odložení vykonateľnosti rozhodnutia na základe uznesenia Krajského súdu v Prešove o vyvlastnení jedného z účastníkov.

Suma sumárum, príslušný odbor nerešpektoval príliš veľa zákonných ustanovení. Otázkou je prečo postupoval v rozpore so správnym poriadkom a stavebným zákonom. "Po preštudovaní predloženého spisového materiálu ministerstvo konštatuje, že žiadosť s predloženými dokladmi a dokumentáciou má nedostatky. Napríklad nekompletné územné rozhodnutie, chýba originálny geometrický plán stavby, v časti projektovej dokumentácie nie je preukázané, že ju vypracovala oprávnená osoba na projektovanie. Ďalej, v dokumentácii je nedostatočne riešený prístup k rodinným domom po pravej strane ulice Pod Kalváriou. Navrhovaný pojazdný chodník nie je definovaný v cestnom zákone, ani v platných technických normách," uviedla Korbačková s podrobným vysvetlením, ako mal príslušný odbor postupovať. Medzi iným aj to, že zrušením rozhodnutí o vyvlastnení zaniklo žiadateľovi vlastnícke právo k pozemkom, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

V závere uviedla, že proti tomuto rozhodnutiu o odvolaní sa nemožno ďalej odvolať a zdôraznila: "Vzhľadom na skutočnosti uvedené v odôvodnení ministerstvo napadnuté rozhodnutie zrušuje z dôvodu, že predložený spisový materiál nie je jednoznačný a dostačujúci pre spoľahlivé zistenie stavu veci. Od vydania a doručenia rozhodnutia vyšli najavo nové skutočnosti týkajúce sa vlastníckych práv k pozemkom, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutie, preto ministerstvo vracia uvedenú vec prvostupňovému orgánu, teda stavebnému úradu na nové prerokovanie a rozhodnutie."

Na ťahu sú teraz krajskí štátni úradníci a, samozrejme, zaujímalo nás, ako budú ďalej postupovať. S vedúcim odboru dopravy a cestného hospodárstva sa nám nepodarilo skontaktovať a jeho zástupca Stanislav Ondirko, ktorý, ako sme sa dozvedeli, bude so spismi ďalej pracovať, bol u lekára. O názor sme teda požiadali vedúceho odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove Mariána Harčaríka. "V otázke stavebného povolenia nie sme kompetentní rozhodovať. Náš odbor konal ako prvý v súvislosti s územným konaním a to bolo tiež napadnuté na prokuratúre aj na ministerstve. Uplynulý týždeň som dostal stanoviská, že územné rozhodnutie je v poriadku a nie je dôvod na jeho zrušenie, alebo opravu."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.