Krajský úrad prerušil stavebné konanie k druhej etape výstavby Nábrežnej komunikácie

29. 07. 2002

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - "Počas stavebného konania stavebný úrad zistil, že predložená žiadosť s prílohami obsahuje niektoré nedostatky, pre ktoré nie je možné stavbu povoliť," uvádza sa vo verejnej vyhláške, ktorú parafoval vedúci odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu v Prešove Ing. Jaroslav Greguš. Ide teda o faktické prerušenie stavebného konania. Ide o stavbu I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, privádzač II. etapa km 0,00 - 1,30, I. úsek km 0,000 - 0,379 pre stavebné objekty cestná komunikácia, skľudnená komunikácia a protihlukové steny. Stavebný úrad vyzýva Slovenskú správu ciest (SSC), investorský útvar Košice ako stavebníka, aby v lehote 30 dní odstránila nedostatky. V opačnom prípade bude stavebné konanie zastavené.

Odbor dopravy pritom ešte v máji na žiadosť SSC vydal formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí stavebného konania. "Stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie stavby. Upúšťa sa v zmysle paragrafu 61 odst.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 11. júla 2002," uvádza sa vo verejnom oznámení, vyvesenom na KÚ 7. júna, ktoré taktiež podpísal vedúci odboru dopravy Ing. Greguš.

Obyvatelia dotknutých ulíc ako účastníci verejného konania zareagovali a ešte v júni písomne podali námietky, v ktorých upozorňujú najmä na to, že stavebník nepreukázal, že je vlastníkom pozemku, alebo má k nemu iné právo, aby mohol realizovať predmetnú stavbu. Tiež upozorňujú, že osadenie stavby je v rozpore s už vydaným územným rozhodnutím, ale aj to, že stavebný úrad v zozname účastníkov konania uvádza aj bydliská niekoľkých účastníkov na ulici Pod Kalváriou, ktoré už neexistujú, lebo príslušné rodinné domy už boli asanované. "Ak by stavebnému úradu boli dobre známe pomery na stavenisku, nemohol by určiť miesto doručenia oznámenia do neexistujúcich domov na neexistujúce adresy. Z uvedeného dôvodu nie je splnený predpoklad na upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania," uvádza sa v jednej z hromadných námietok.

Mimochodom, aj odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove upozornil SSC ako investora, že označenie stavby v predloženej dokumentácii nie je v súlade s názvom stavby, na ktoré bolo úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie). Vedúci odboru Marián Harčarík vyslovil súhlas s vydaním stavebného povolenia až po zosúladení názvu stavby s vydaným rozhodnutím o jej umiestnení.

Krátko po začatí stavebného konania, presnejšie v júni, začala v Prešove kolovať petícia za presadzovanie záujmov občanov mesta pri výstavbe Nábrežnej komunikácie a za riešenie neúnosného vplyvu dopravy na obyvateľov ulíc Levočská, Obrancov mieru a ďalších ulíc v susedstve hlavného ťahu Košice-Poprad. Podporili ju viac ako štyri stovky Prešovčanov a petičný výbor ju adresoval primátorovi Jurajovi Kopčákovi a prešovskému mestskému zastupiteľstvu. Kompetentní zatiaľ mlčia.

Termín na vyjadrenie námietok uplynul 11. júla. Podľa našich informácií sa rokovanie medzi investorom (SSC), stavebnými úradmi a niektorými individuálnymi účastníkmi uskutočnilo 18. júla, ale verejná vyhláška odboru dopravy a cestného hospodárstva na KÚ, ktorá deklaruje rozhodnutie o prerušení stavebného konania, je datovaná dňom 12. júla. Na oznamovacej tabuli sa objavila 16. júla.

Medzi vytknutými nedostatkami je napríklad požiadavka na zosúladenie dokumentácie stavebného objektu protihlukové steny v km 0,000 - 0,379. Tá totiž ráta s protihlukovými stenami do výšky 2,4 metra, ale na požiadanie už bola Dopravoprojektom vypracovaná Hluková štúdia, kde sa ráta s jej výškou 3 metre. Tieto podmienky napokon súvisia s VZN mesta Prešov týkajúceho sa ekologických limitov. Ďalej ide o zosúladenie šírkových parametrov chodníka s platnou STN, alebo súhlas na odlišné technické riešenie. Alebo napríklad taký detail. Na materiáli Posúdenie účinkov dopravy na okolitú zástavbu chýbajú podpisy autorov. Žiadajú tiež, aby bola splnená podmienka v bode 62. územného rozhodnutia zo dňa 20. 10. 1998 týkajúca sa poskytnutia náhradného ubytovania pre asanantov, ale aj výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...