Krajský úrad prerušil stavebné konanie k druhej etape výstavby Nábrežnej komunikácie

29. 07. 2002

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - "Počas stavebného konania stavebný úrad zistil, že predložená žiadosť s prílohami obsahuje niektoré nedostatky, pre ktoré nie je možné stavbu povoliť," uvádza sa vo verejnej vyhláške, ktorú parafoval vedúci odboru dopravy a cestného hospodárstva Krajského úradu v Prešove Ing. Jaroslav Greguš. Ide teda o faktické prerušenie stavebného konania. Ide o stavbu I/68 Prešov - Nábrežná komunikácia, privádzač II. etapa km 0,00 - 1,30, I. úsek km 0,000 - 0,379 pre stavebné objekty cestná komunikácia, skľudnená komunikácia a protihlukové steny. Stavebný úrad vyzýva Slovenskú správu ciest (SSC), investorský útvar Košice ako stavebníka, aby v lehote 30 dní odstránila nedostatky. V opačnom prípade bude stavebné konanie zastavené.

Odbor dopravy pritom ešte v máji na žiadosť SSC vydal formou verejnej vyhlášky oznámenie o začatí stavebného konania. "Stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie stavby. Upúšťa sa v zmysle paragrafu 61 odst.2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania. Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 11. júla 2002," uvádza sa vo verejnom oznámení, vyvesenom na KÚ 7. júna, ktoré taktiež podpísal vedúci odboru dopravy Ing. Greguš.

Obyvatelia dotknutých ulíc ako účastníci verejného konania zareagovali a ešte v júni písomne podali námietky, v ktorých upozorňujú najmä na to, že stavebník nepreukázal, že je vlastníkom pozemku, alebo má k nemu iné právo, aby mohol realizovať predmetnú stavbu. Tiež upozorňujú, že osadenie stavby je v rozpore s už vydaným územným rozhodnutím, ale aj to, že stavebný úrad v zozname účastníkov konania uvádza aj bydliská niekoľkých účastníkov na ulici Pod Kalváriou, ktoré už neexistujú, lebo príslušné rodinné domy už boli asanované. "Ak by stavebnému úradu boli dobre známe pomery na stavenisku, nemohol by určiť miesto doručenia oznámenia do neexistujúcich domov na neexistujúce adresy. Z uvedeného dôvodu nie je splnený predpoklad na upustenie od miestneho zisťovania a ústneho konania," uvádza sa v jednej z hromadných námietok.

Mimochodom, aj odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove upozornil SSC ako investora, že označenie stavby v predloženej dokumentácii nie je v súlade s názvom stavby, na ktoré bolo úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie). Vedúci odboru Marián Harčarík vyslovil súhlas s vydaním stavebného povolenia až po zosúladení názvu stavby s vydaným rozhodnutím o jej umiestnení.

Krátko po začatí stavebného konania, presnejšie v júni, začala v Prešove kolovať petícia za presadzovanie záujmov občanov mesta pri výstavbe Nábrežnej komunikácie a za riešenie neúnosného vplyvu dopravy na obyvateľov ulíc Levočská, Obrancov mieru a ďalších ulíc v susedstve hlavného ťahu Košice-Poprad. Podporili ju viac ako štyri stovky Prešovčanov a petičný výbor ju adresoval primátorovi Jurajovi Kopčákovi a prešovskému mestskému zastupiteľstvu. Kompetentní zatiaľ mlčia.

Termín na vyjadrenie námietok uplynul 11. júla. Podľa našich informácií sa rokovanie medzi investorom (SSC), stavebnými úradmi a niektorými individuálnymi účastníkmi uskutočnilo 18. júla, ale verejná vyhláška odboru dopravy a cestného hospodárstva na KÚ, ktorá deklaruje rozhodnutie o prerušení stavebného konania, je datovaná dňom 12. júla. Na oznamovacej tabuli sa objavila 16. júla.

Medzi vytknutými nedostatkami je napríklad požiadavka na zosúladenie dokumentácie stavebného objektu protihlukové steny v km 0,000 - 0,379. Tá totiž ráta s protihlukovými stenami do výšky 2,4 metra, ale na požiadanie už bola Dopravoprojektom vypracovaná Hluková štúdia, kde sa ráta s jej výškou 3 metre. Tieto podmienky napokon súvisia s VZN mesta Prešov týkajúceho sa ekologických limitov. Ďalej ide o zosúladenie šírkových parametrov chodníka s platnou STN, alebo súhlas na odlišné technické riešenie. Alebo napríklad taký detail. Na materiáli Posúdenie účinkov dopravy na okolitú zástavbu chýbajú podpisy autorov. Žiadajú tiež, aby bola splnená podmienka v bode 62. územného rozhodnutia zo dňa 20. 10. 1998 týkajúca sa poskytnutia náhradného ubytovania pre asanantov, ale aj výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...