KÚ v Prešove povolil Slovenskej správe ciest výstavbu Nábrežnej komunikácie na nevysporiadaných pozemkoch

Niekoľko protestov kvôli nezákonnosti podala aj Krajská prokuratúra v Prešove. Zdá sa, že márne. Zámer vydať stavebné povolenie a vyhovieť tak záujmom investora za každú cenu, bez splnenia zákonných podmienok bol silnejší. Krajský úrad Nábrežnú komunikáciu povolil.

03. 09. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Rozhodne v kauze ministerstvo dopravy v prospech ním zriadenej SSC alebo podľa zákona?

Kauza Nábrežnej komunikácie v Prešove bola neraz medializovaná kvôli škandalóznemu vyvlastňovaniu pozemkov a domov obyvateľov ulice Pod Kalváriou. Niekoľko protestov kvôli nezákonnosti podala aj Krajská prokuratúra v Prešove. Zdá sa, že márne. Zámer vydať stavebné povolenie a vyhovieť tak záujmom investora za každú cenu, bez splnenia zákonných podmienok bol silnejší. Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva Nábrežnú komunikáciu povolil.

Na žiadosť Slovenskej správy ciest sa v marci 2001 začalo na KÚ v Prešove stavebné konanie. Tamojší odbor dopravy mal podľa zákona oznámiť jeho začatie dotknutým občanom verejnou vyhláškou alebo doručením oznámenia. Neurobil to a tak stavebné konanie ostalo utajené. Ďalší vývoj vyvolal už len množstvo otáznikov.

Koncom apríla sa v Prešove stretli primátor Prešova Juraj Kopčák, minister dopravy a súčasne prešovský poslanec Jozef Macejko a prednosta krajského úradu a tiež prešovský poslanec Jozef Polačko. Rokovali aj o Nábrežnej komunikácii. O výsledku stretnutia informoval v médiách i na brífingu prešovský primátor. Pripustil, že bude problém s občanmi, ale vyjadril istotu, že aj napriek tomu bude stavebné povolenie vydané do konca júna 2001 a komunikácia bude sprejazdnená do konca roka.

Na 29. mája 2001 nariadil KÚ v Prešove ústne prejednanie návrhu na vydanie stavebného povolenia za účasti niektorých dotknutých občanov. Tentoraz už nemožno názvať náhodou, že pozvánku nedostali obyvatelia najviac dotknutej časti ulice Pod Kálváriou. Na ústnom prejednaní sa zúčastnili desiatky rozhorčených občanov. Hoci bolo povinnosťou KÚ urobiť z prejednania zápisnicu, pracovník úradu Ing. Ondirko to odmietol.

Ako vysvitlo na ústnom prejednaní, ani vtedy ešte SSC, ako investor stavby, nebola vlastníkom všetkých pozemkov pod zamýšľanou komunikáciou, ktorej časť je už vybudovaná. Zlom nastal 11. júna 2001, keď krajský úrad na protest krajskej prokuratúry zrušil pre nezákonnosť niektoré hromadné vyvlastňovacie rozhodnutia Okresného úradu v Prešove, ktoré mimochodom rok predtým ten istý odbor KÚ potvrdil ako bezchybné a v súlade so zákonom. Vlastníctvo pozemkov sa vrátilo pôvodným majiteľom a bolo logické očákavať, že je to dôvod na zamietnutie návrhu SSC na vydanie stavebného povolenia. Lenže v prípade SSC logika a zákony neplatia - KÚ v Prešove ignoroval aj nesplnenie ďalších podmienok stavebného zákona.

Nábrežná komunikácia má prechádzať cez ulicu Pod Kalváriou. Domy po ľavej strane ulice majú byť zbúrané, domy po pravej strane ostanú. Budúca štvorprúdová cesta, pripomínajúca diaľnicu, bude prechádzať štyri metre od okien asi tridsiatich obývaných rodinných domov. V územnom rozhodnutí z roku 1998 sa jednoznačne konštatuje, že zostávajúce rodinné domy nemožno dostatočne ochrániť pred nežiadúcimi účinkami hluku. Preto je Slovenskej správe ciest uložená bezpodmienečná povinnosť zabezpečiť všetkým obyvateľom týchto domov primerané náhradné bývanie (bod 62 územného rozhodnutia). Domy možno využiť iba na podnikateľské účely, v žiadnom prípade nie na trvalý pobyt ľudí. Zrazu, pri stavebnom konaní, KÚ posúdil požiadavku občanov na presťahovanie z budúceho neobývateľného prostredia za neopodstatnenú - odôvodnil to tým, že ju nevzniesli pred vydaním územného rozhodnutia. Keby to bola pravda, pousmiali by sme sa nad logikou úradníkov. Do smiechu však nebude obyvateľom, ktorým budú v noci burácať automobily meter za oknami.

Sotva však obyvateľov domov ochráni dva a polmetrová "stena" z priehľadného plastu, podľa predstavy SSC postavená štyri metre od ich okien na slnečnej strane domov. Problémom je aj takto vzniknutý akýsi štvormetrový tunel medzi stenami domov a protihlukovým "paravánom" o dĺžke niekoľkosto metrov. Je to jediné verejné priestranstvo, cez ktoré sa obyvatelia dostanú ku svojim domom a pozemkom. V tomto štvormetrovom koridore má byť trojmetrová "chodníko-cesta". Má slúžiť ako verejná komunikácia pre autá i ako chodník pre chodcov. Autá tak budú prechádzať jeden meter (!) pred oknami domov. Obyvatelia protestovali. Tvrdia, že takéto riešenie im obmedzí aj prístup do dvorov, bude nebezpečné pre deti a chodcov, nedovolí im spanie a vetranie obydlí. Zbytočne. KÚ posúdil aj tieto námietky ako neopodstatnené.

KÚ sa nezaoberal ani tým, že niektorým obyvateľom domov určených na asanáciu dodnes investor nezabezpečil primerané náhradné bývanie. Je to mimochodom tiež jedna z podmienok územného rozhodnutia, ktoré mal KÚ dôsledne skúmať. Nesplnených podmienok je viac. Napriek tomu KÚ vydal v polovici júla stavebné povolenie, datované na 29. júna 2001. Do bodky sa splnilo vyslovené želanie prešovského primátora. Podľa rozhodnutia, Mesto Prešov nemá námietky proti vydaniu rozhodnutia. Rozhodnutie podpísal vedúci odboru dopravy krajského úradu Ing. Jaroslav Greguš. Konštatuje v ňom, že je v súlade so zákonom a nezistil nič, čo by bránilo jeho vydaniu.

Občania sa proti rozhodnutiu odvolali. Ešte predtým, ako uplynula lehota na ich vyjadrenie k odvolaniam, dostali od KÚ list s lakonickým konštatovaním, že odvolania neobsahujú žiadne nové skutočnosti a budú odstúpené na Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii, ktoré o nich rozhodne. Za novú skutočnosť úradníci na KÚ nepovažovali ani zrušenie ďalšieho vyvlastňovacieho rozhodnutia, ku ktorému došlo 23. 7. 2001.

Mimochodom, zrušené vyvlastňovacie rozhodnutia nezostali dlho zrušené. Okresný úrad v Prešove, odbor životného prostredia, vydal v dňoch 6. a 7. augusta 2001 sériu nových vyvlastňovacích rozhodnutí, takmer navlas rovnakých ako boli zrušené rozhodnutia. Tentoraz ich už iba doručil vlastníkom nehnuteľností na vedomie, bez toho aby vydaniu rozhodnutia predchádzalo nejaké konanie a aby sa k nemu mohli vyjadriť.

Nikto nepochybuje ako o odvolaniach proti stavebnému povoleniu rozhodne ministerstvo dopravy. Stavebné povolenie bolo vydané na návrh Slovenskej správy ciest, ktorá je podriadená ministerstvu dopravy. Predstaviteľ ministerstva, predstaviteľ mesta, predstaviteľ krajského úradu i predstaviteľ generálneho dodávateľa - všetko sú funkcionári a prominentní členovia jednej strany. V prípade Nábrežnej komunikácie je vidieť, že ide iba o úzke stranícke záujmy na úkor obyvateľov Prešova. Jeden z vymenovaných predstaviteľov sa pred časom v médiách vyjadril, že ulica Pod Kalváriou je určená na vymretie. Z takého vyjadrenia musí človeku prebehnúť mráz po chrbáte. Je naozaj nezvratné rozhodnutie ľudí, ktorí za svojim cieľom idú za každú cenu, nerešpektujú zákon a tentoraz si zahrávajú so zdravím mnohých občanov Prešova?

Postup Krajského úradu v Prešove vyvolal množstvo otázok, na ktoré doposiaľ nikto neodpovedal. Odpoveď nedali ani oficiálne dokumenty a rozhodnutia. Tie napriek faktom tvrdia, že všetko je v najlepšom poriadku. Donúti ešte niekto súčasných úradníkov postupovať podľa zákona, alebo budeme už iba svedkami ich svojvoľného konania?

Námietky, ktoré hromadne podali občania ulice Pod Kalváriou pred ústnym prejednaním.
Odvolanie, ktoré hromadne podali občania proti vydanému stavebnému rozhodnutiu.
Odvolanie jedného z občanov, spojené s právnou analýzou porušení zákona.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...