Legislatívna rada vlády opäť odmietla novelu stavebného zákona. Zmení sa konečne protiústavné vyvlastňovanie?

Legislatívna rada vlády na svojom zasadnutí 29. apríla 2003 opäť nesúhlasila s predloženými novelami stavebného zákona.

30. 04. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Legislatívna rada vlády na svojom zasadnutí 29. apríla 2003 opäť nesúhlasila s predloženými novelami stavebného zákona.

Vláda totiž 4. 12. 2002 uložila ministrom predložiť na rokovanie vlády návrhy noviel všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré je potrebné novelizovať v súvislosti s prechodom kompetencií.

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) predložilo 20. 12. 2002 na medzirezortné pripomienkovanie svoj návrh úplne nového stavebného zákona. Návrh rátal s tým, že právomoc vyvlastňovať prejde z okresných úradov na obce a rozhodnutia o vyvlastnení bude podpisovať starosta či primátor. Proti tomuto návrhu zákona podali občianske iniciatívy hromadné pripomienky. Ministerstvu vyčítali, že paragrafy o vyvlastnení sú do návrhu prebrané bez akejkoľvek zmeny zo zákona z roku 1976. Ten umožňuje jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu, vyvlastňovať majetok občanov bez primeranej náhrady, za štátom určené ceny podľa vyhlášky z roku 1991. Prijatie zákona v navrhovanom znení a jeho vykonávanie by prinieslo najmä neprípustné a neústavné obmedzenie vlastníckych práv občanov a právnických osôb. Ministerstvo oznámilo predstaviteľom Občianskej iniciatívy (OI) "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme", že pripomienky občanov neakceptuje.

Svoj vlastný návrh predložilo aj ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (MVRR). Na medzirezortné pripomienkovanie, ktoré mimochodom trvalo iba dva dni, ministerstvo predložilo 10. 1. 2003 svoj návrh novely stavebného zákona. Ten bol však v rozpore s návrhom MŽP. Ministerstvo výstavby v dôvodovej správe doslova tvrdilo, že "Prechod pôsobnosti v oblasti vyvlastňovacieho konania z okresných úradov na obce nie je v celospoločenskom záujme, pretože obce, napr. v prípade nevyhnutnosti vyvlastňovať pre akcie presahujúce hranice obce, nedisponujú dostatočnými personálnymi, či inými kapacitami a preto je nevyhnutné aby tieto aktivity zabezpečovali okresné úrady".

Legislatívna rada vlády (LRV) následne odmietla návrhy oboch ministerstiev na svojom zasadnutí 4. 2. 2003. Odporučila ministerstvu výstavby, aby pripravilo nový návrh novely stavebného zákona. Ako vtedy pre TASR povedala podpredsedníčka LRV Lucia Žitňanská, je potrebné doriešiť ešte problematiku vyvlastňovacieho konania a v súvislosti s prechodom kompetencií medzi jednotlivými rezortmi špecifikovať ešte ekologické aspekty územného plánovania.

Národná rada schválila 27. 2. 2003 prechod právomoci vyvlastňovať z okresných úradov na obce od 1. 4. 2003. Vyvlastňovacie konania začaté pred týmto dátumom dokončia okresné úrady. Druhostupňovým odvolacím orgánom ostali krajské úrady.

Ministerstvo výstavby predložilo 3. 3. 2003 na medzirezortné pripomienkovanie ďalší návrh novely stavebného zákona. Otvorene označilo súčasnú právnu úpravu vyvlastnenia za protiústavnú a do paragrafovaného znenia vložilo ustanovenie, aby výška náhrady za vyvlastňovanú nehnuteľnosť bola trhová, určená doslova "podľa primeranej ceny zistenej podľa ceny, za ktorú sa v tom istom čase a mieste rovnaká alebo porovnateľná nehnuteľnosť predáva". Občianska iniciatíva "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" podala doplňujúce návrhy, v ktorých sa o. i. snaží, aby o vyvlastňovaní rozhodovali nezávislé súdy. Do dnešného dňa jej predstavitelia nedostali z ministerstva odpoveď.

MŽP však prišlo 25. 3. 2003 so svojim vlastným návrhom novely stavebného zákona. Dotýkal sa iba vymedzenia kompetencie ministerstva v rámci ekologických aspektov územného plánovania. Vôbec sa však nezaoberal vyvlastňovacím konaním, ako žiadala Legislatívna rada vlády po zasadnutí dňa 4. 2. 2003.

Legislatívna rada vlády po prerokovaní oboch návrhov na zasadnutí dňa 29. 4. 2003 odporučila predkladateľovi, aby v spolupráci s ministerstvom životného prostredia predložil jednotný návrh do dvoch týždňov.

Zatiaľ nezodpovedanou otázkou ostáva, či sa ministerstvá dokážu konečne dohodnúť, a ak áno, či protiústavné ustanovenia o vyvlastnení budú konečne zmenené, alebo sa aj naďalej bude vyvlastňovať podľa právnej úpravy s koreňmi v roku 1976 bez primeranej náhrady.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.