Lipšicova vyvlastňovacia novela je účelová a pomýlená

Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“ považuje narýchlo pripravovanú novelu vyvlastňovania za účelovú a pomýlenú.

12. 04. 2005

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“ považuje narýchlo pripravovanú novelu vyvlastňovania za účelovú a pomýlenú.

Vláda na svojom minulom zasadnutí 6. 4. 2005 uložila ministrovi výstavby, aby do 15. 4. 2005 pripravil a predložil novelu o úprave vyvlastňovacieho konania v prípadoch tzv. významných investícií. Novela má vychádzať zo schválenej analýzy, ktorú tesne pred zasadnutím predložil minister spravodlivosti Daniel Lipšic. Vláda zároveň rozhodla, že navrhnutú novelu nebude môcť pripomienkovať verejnosť, ani žiadny rezort.

Podľa predkladacej správy reaguje analýza ministra spravodlivosti na konkrétne problémy pri realizácii projektu Hyundai/KIA. Opiera sa o vyjadrenia zástupcov ministerstva hospodárstva, podľa ktorých „najväčšie problémy sú spojené s dĺžkou (vyvlastňovacieho) konania“. Riešenie vidí v odňatí súčasných vyvlastňovacích kompetencií samospráve a ich presun zo stavebných úradov v mestách a obciach na ministerstvo výstavby alebo na krajské stavebné úrady.

Novela má tiež vziať súdom právomoc tzv. „odloženia vykonateľnosti“ vyvlastňovacích rozhodnutí, aby súdna moc nemohla investorovi narušiť využitie vyvlastnených nehnuteľností skôr ako sa právoplatne a definitívne rozhodne o prípadnej nezákonnosti vyvlastnenia.

Analýza predpokladá, že zrušením možnosti pripomienkovať návrh novely zákona a predložením na skrátené legislatívne konanie v parlamente, by mohla byť schválená a účinná už v máji. Aby ju bolo možné využiť na získanie pozemkov pre projekt Hyundai/KIA, minister spravodlivosti navrhuje zaradiť do novely klauzulu o spätnom uplatnení novely na vyvlastňovacie konania, ktoré sa začali v minulosti.

OI „Za spravodlivé vyvlastňovanie“ spochybňuje argumenty a dôvody na takúto zmenu vyvlastňovacej legislatívy. Schválenú analýzu považuje navyše aj za vnútorne rozporuplnú.

Analýza paradoxne konštatuje, že údajnú zdĺhavosť vyvlastňovacieho procesu umožňuje efektívne vyriešiť už súčasná právna úprava, a to aj v prípade nečinnosti obce, ako stavebného úradu. Vzápätí však bez zrejmých argumentov a odôvodnenia navrhuje presunúť vecnú príslušnosť vyvlastňovacích konaní z obcí na ministerstvo výstavby resp. na krajské stavebné úrady.

Nemožno preto vyjadriť súhlas ani s medializovaným výrokom ministra Lipšica: "Pretože je celkom normálne, že ak má vyvlastňovať obecný úrad, pričom starosta je volený občanmi, voči ktorým vyvlastňovacie konanie existuje, tak to konanie nie je ani rýchle, ani efektívne." Vo všeobecnosti totiž o vyvlastňovanom území rozhodujú poslanci obecných a mestských zastupiteľstiev v tzv. vyvlastňovacej doložke územného plánu, a tí sú tiež priamo volení. Starosta už v prípade vyvlastňovania iba realizuje prenesený výkon štátnej správy. Pre úplnosť treba dodať, že v prípade projektu Hyundai/KIA sa starostovia tamojších obcí vzdali vyvlastňovacích právomoci v prospech mesta Žilina.

Predkladacia správa tvrdí, že novela údajne zachová procesné práva vyvlastňovaných vlastníkov. To je v rozpore so skutočnými dôsledkami návrhu. Súčasťou vyvlastňovacieho konania je totiž tzv. ústne pojednávanie, ale napr. aj zákonné právo účastníkov konania nahliadať do administratívneho spisu a vyjadrovať sa k jeho obsahu. Je nepredstaviteľné, aby si občania z celého Slovenska chodievali uplatňovať svoje práva na ministerstvo či cestovali kvôli tomu do krajského mesta. Prístup k spravodlivosti by sa tak pre občanov stal oproti súčasnému stavu obtiažnejší. Je to v príkrom rozpore s decentralizáciou verejnej správy a zásadou približovania orgánov verejnej moci k občanovi. Vládny materiál navyše predpokladá zatiaľ nevyčíslený nárast počtu štátnozamestnaneckých miest na ministerstve resp. na krajských stavebných úradoch.

Argumenty chýbajú aj k návrhu na zrušenie kompetencie súdov „odložiť vykonateľnosť“ rozhodnutia o vyvlastnení. Rozhodnúť o odložení vykonateľnosti totiž nemôže predseda senátu svojvoľne, ale len ak by okamžitým výkonom vyvlastnenia hrozila závažná ujma, čo musí súd aj patrične podložiť a odôvodniť. Navyše tak nemôže urobiť bez návrhu investora alebo vlastníka. Navrhovaná zmena by naopak skomplikovala právnu situáciu v prípadoch, ak by sa napokon preukázalo, že vyvlastnenie bolo nezákonné a spôsobenú nezvratnú ujmu by už nebolo možné nijako napraviť, keďže investor by čas súdneho konania využil napr. na odstránenie vyvlastnených stavieb z pozemku a na jeho zastavanie. Možno sa domnievať, že zrušenie možnosti „odložiť vykonateľnosť“ by v prípade základných ľudských práv (kam patrí aj vlastnícke právo) bolo proti zásadám právneho štátu a vyvolalo by otázky o smerovaní Slovenska v ľudskoprávnej oblasti.

Pre úplnosť treba uviesť, že ani súčasný rozsah právomocí súdu nedokázal ochrániť vlastnícke práva mnohých vyvlastňovaných občanov, čo by hovorilo skôr za posilnenie kompetencií súdov v oblasti vyvlastňovania resp. v prospech presunu kompetencií rozhodovania o vyvlastnení nie na ministerstvo, ale práve na súdy. Navyše sa štát doposiaľ nevyrovnal ani s krivdami, ktoré spôsobil mnohým vlastníkom dlhoročným vyvlastňovaním podľa neplatnej cenovej vyhlášky, čo musel až na základe konkrétnych káuz skonštatovať Ústavný súd SR v minulom roku.

Vyslovene nebezpečný je návrh rozšíriť uvedený model odňatia kompetencií obciam a súdom a koncentrovať moc do vládnych štruktúr aj pre iné konania, ako len konania o vyvlastnení pre tzv. významné investície.

OI „Za spravodlivé vyvlastňovanie“ považuje schválený zámer novelizácie za silno účelový. Je dôsledkom dlhodobého nezodpovedného prístupu vlády ku „konkrétnym problémom konkrétneho projektu“ Hyundai/KIA. Snaha riešiť ich zmenou legislatívy je nesystémová a v skutočnosti problém nerieši, iba ho presúva do budúcnosti. Účelovosť kvôli projektu Hyundai/KIA potvrdzuje aj snaha o presadenie spätnej účinnosti novely na konania, ktoré už začali. Je tragikomické, že prvotnou príčinou problémov bola ľahkomyseľná snaha využiť príchod zahraničného investora na politické ciele. Je nebezpečné, ak účelové zmeny legislatívy predkladá práve minister spravodlivosti. Je čudné, že navrhuje oklieštiť právomoci súdov pre prípad, ktorý ešte ani nenastal, keďže žiadna žaloba proti vyvlastneniu v kauze Hyundai/KIA podaná nebola.

Do začatého legislatívneho procesu sa žiaľ verejnosť už zapojiť nemôže, keďže vláda pre tento prípad účasť verejnosti na príprave zákona zrušila, a to dokonca v rozpore s Legislatívnymi pravidlami vlády. Ďalší osud novely je tak už len v rukách legislatívnej rady vlády pod vedením ministra spravodlivosti, potom prípadne vlády, parlamentu a prezidenta. Je pravdepodobné, že využitie takejto účelovej novely v praxi môže mať dohru na ústavnom súde a v konečnom dôsledku môže Slovensku spôsobiť medzinárodnú blamáž. Nehovoriac o tom, že navrhovaná novela ešte viac zhoršuje stále nespravodlivú vyvlastňovaciu legislatívu, ktorá okrem toho spôsobuje aj deformácie trhu z nehnuteľnosťami.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...