Má poisťovňa právo odpočítať amortizáciu pri plnení poisťovne za škodu? Je oprávnené krátenie plnenia poisťovne pri PZP?

Aj Vám poisťovňa krátila poistné plnenie z dôvodu „amortizácie“? Bráňte sa!

Túto situáciu pozná mnoho vodičov, alebo aj nevodičov, ktorí sa po škodovej udalosti obrátili na poisťovňu so žiadosťou o poskytnutie náhrady škody. Ak bola škoda spôsobená dopravnou nehodou servis Vám po oprave vystavil faktúru na nemalú čiastku. Faktúry ste predložili či už poisťovni, v ktorej mal uzatvorené povinné zmluvné poistenie vinník dopravnej nehody alebo ak ste si za nehodu zodpovedali sami, poisťovni, v ktorej máte uzatvorené havarijné poistenie.

Následne ste dostali od poisťovne odpoveď, že faktúry Vám síce uhradí, ale nie v plnej výške. Dožadovali ste sa vysvetlenia, a tak ste požiadali poisťovňu o opätovné prešetrenie poistnej udalosti. V ďalšej odpovedi sa dozviete, že z poistného plnenia Vám poisťovňa odpočítala tzv. „amortizáciu“. Zjednodušene povedané a vysvetlené, opravou Vášho vozidla a použitím nových súčiastok sa Vaše vozidlo zhodnotilo. Ak by Vám poisťovňa preplatila náklady opravy v plnej výške, podľa jej slov by ste sa v dôsledku opravy za použitia nových súčiastok bezdôvodne obohatili, pretože takto opravené vozidlo má v konečnom dôsledku vyššiu hodnotu.

Zdá sa Vám to nelogické a predovšetkým nespravodlivé? Veď takéto takpovediac „zhodnotenie“ Vášho vozidla bolo z Vašej strany nedobrovoľné. Zároveň z praktického hľadiska je pre Vás ťažko uveriteľné, že Vaše vozidlo po odstránení škody spôsobenej nehodou stúplo na hodnote. S obdobnou situáciou a postojom poisťovne sa môžete stretnúť aj v prípade poistenia nehnuteľnosti, či domácnosti.

Povinnosť poisťovne plniť z PZP

Okresný súd Bratislava II rozsudkom zvrátil doterajšiu prax poisťovní uplatňovať pri plnení z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla tzv. amortizáciu („technické zhodnotenie“).

Každý prevádzkovateľ motorového vozidla je povinný podľa zákona uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP). Táto povinnosť existuje veľa rokov. Zmena nastala v roku 2001, keď dovtedajšie zákonné poistenie nahradilo povinné zmluvné poistenie (zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

PZP chráni na jednej strane vodiča (prípadne iného „škodcu“), ktorý nezavinene spôsobí škodu a na druhej strane poškodeného. V prípade škodovej udalosti má poisťovňa, s ktorou má prevádzkovateľ motorového vozidla uzatvorené PZP nahradiť škodu poškodenému.

Problémom je rozsah povinnosti poisťovne. Dlhé roky sa uplatňuje prax, že ak vznikne škoda na staršom motorovom vozidle a pritom nejde o tzv. totálnu škodu, poisťovňa nahradí škodu poškodenému len rozsahu po odpočítaní tzv. amortizácie, nazývanej aj technické zhodnotenie. Poisťovne majú za to, že opravou staršieho vozidla novými súčiastkami sa vozidlo zhodnotilo. Pojem náhrady škody podľa § 442 ods. 1 0bčianskeho zákonníka si interpretujú tak, že to, čo sa do vozidla namontovalo ako nové súčiastky, predstavuje „obohatenie“ vlastníka vozidla (pretože staré súčiastky boli nahradené novými). Súdna prax dosiaľ dávala poisťovniam za pravdu.

Okresný súd Bratislava II však rozsudkom z 25. 9. 2013 (sp. zn. 8C/320/2007-175) odal inú interpretáciu pojmu náhrady škody v súvislosti s povinnosťou poisťovne plniť z PZP. V konaní súd vyhovel žalobe, v ktorej sa žalobca domáhal plnenia od poisťovne vo výške zodpovedajúcej nákladom na opravu (novými súčiastkami), teda nezníženej o amortizáciu (technické zhodnotenie). Okresný súd Bratislava II sa v argumentácii oprel o nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. II.ÚS 2221/07 z 19. 3. 2008.

Okresný súd Bratislava II v odôvodnení uvádza: „Pokiaľ... žalobca... uviedol vozidlo len opäť do stavu zodpovedajúcemu účelu a príslušným normám, zodpovedajú náklady opravy majetkovej ujme, ktorá spočíva v zmenšení majetku poškodeného. Rovnako, ako v českom prostredí, aj na Slovensku je notoricky známe, že havarované auto po oprave nahradením poškodených dielov novými nezhodnocuje svoju cenu na trhu, naopak...“

Poisťovňa sa proti rozsudku neodvolala, rozsudok už nadobudol právoplatnosť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.