Má policajt právo vykonať osobnú prehliadku ?

Sedíte so známymi v bare, popíjate svoj obľúbený drink v tom za Vami prídu príslušníci policajného zboru, poprosia Vás, aby ste išli s nimi von a následne Vás vyzvú, aby ste z vreciek, vaku, z tašiek vyložili celý ich obsah. Niečo podobné sa Vám môže stať aj na ulici, v rámci tvz. preventívnych akcií polície, ale aj počas jazdy motorovým vozidlom. Má však policajt na takýto postup oprávnenie ? Postupuje v zmysle zákona?

Keďže riešenie tejto otázky je pomerne obšírne a vzťahuje sa naň niekoľko zákonov, ustanovení zákonov a aj judikatúry pokúsim sa tento môj príspevok napísať čo najvýstižnejšie. Tí z Vás, ktorí budete mať záujem o verziu s paragrafmi a s odkazom na odborné články a judikatúru súdov túto verziu nájdete na stránke www.najpravo.sk.

Osobná prehliadka

Celkom na začiatok je potrebné vysvetliť, že existujú dva druhy osobnej prehliadky, aj keď v druhom prípade, ide len o akúsi obdobu osobnej prehliadky. Osobnú prehliadku upravuje Trestný poriadok. O osobnej prehliadke podľa trestného poriadku je dôležité vedieť, že ju je oprávnený nariadiť predseda senátu, pred začatím trestného stíhania alebo v prípravnom konaní prokurátor a s jeho súhlasom policajt.

Druhou formou osobnej prehliadky je osobná prehliadka vykonávaná príslušníkmi policajného zboru podľa zákona o Policajnom zbore. Osobne by som túto prehliadku nenazýval osobnou prehliadkou, aj odborná literatúra a judikatúra túto prehliadku nazýva ako tvz. "dôvod vykonať bezpečnostná prehliadku".

Podstatou tejto prehliadky je, že policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri sebe zbraň (pričom za zbraň sa považuje čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším napr. strelná zbraň, palice, tyče, pod.) a ak ju má, odňať ju.

Ako je zrejmé z definície tvz. bezpečnostnej previerky, policajt je môže vykonať len za účelom presvedčenia sa, či osoba u ktorej vykonáva služobný zákrok má pri sebe zbraň.

Toto "presvedčanie sa" nemôže prebiehať napr. tak, že Vás policajt vyzve, aby ste obsah svojich vreciek vyložili na kapotu auta. Platí totiž zásada, že nikoho nemožno nútiť, resp. inak navádzať na také konanie, ktorým by sa sám usvedčil zo spáchania trestného činu (napríklad osoba má pri sebe zakázané latky a ich vyložením by sa usvedčila spáchaním trestného činu).

Bezpečnostná previerka v zmysle zákona o policajnom zbore môže byť vykonaná len „ohmataním“ za účelom zistenia, či osoba nemá pri sebe zbraň.

Preto vý­zva po­li­caj­tov, aby si oso­ba, vo­či kto­rej sa ne­vy­ko­ná­va žiad­ny slu­žob­ný zá­krok (neboli splnené zákonné podmienky, viď nižšie) vy­lo­ži­la všet­ky ve­ci je nep­ri­ja­teľ­ná a je v roz­po­re so zá­ko­nom. Uve­de­ný pos­tup po­li­caj­tov je ne­zá­kon­ný, na­koľ­ko op­ráv­ne­nie po­li­caj­ta vy­zvať oso­bu na vy­lo­že­nie ve­cí, kto­ré má u se­ba, tak­tiež neexis­tu­je, t. j. nie je up­ra­ve­né v zá­ko­ne o po­li­caj­nom zbo­re a ako som spomenul vyššie osobu nie je možné nútiť, resp. navádzať ju, aby vykonala niečo, čo jej môže privodiť trestné stíhanie.

Ako by mal policajt postupovať?

Prvou a základnou podmienkou je dôvodnosť služobného zákroku (keďže sa ním zasahuje do práv a slobôd garantovaných ústavou), čiže policajt je v zmysle zákona povinný v medziach zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania. Je tomu tak z dôvodu, lebo služobným zákrokom sa zasahuje do ústavou garantovaných práv a slobôd.

Z uvedeného vyplýva, že zákon neumožňuje policajtovi svojvoľne sa rozhodnúť, u koho bezpečnostnú prehliadku vykoná (môže len ak je spáchaný trestný čin, priestupok alebo dôvodné podozrenie z ich spáchania). Nemôže ju vykonať napr. u osoby, ktorá sa správa podozrivo, je nervózna alebo má vedomosť, že táto osoba bola v minulosti za trestný čin odsúdená. A to o to viac ju nemôže vykonať z dôvodu tvz. "preventívnej prehliadky". Slovné spojenie „dôvodné podozrenie“ v žiadnom prípade sa nesmie vykladať extenzívne, preto dôvodným podozrením nebude určite nápadité oblečenie, účes, prípadné vykrikovanie na ulici.

Predtým ako policajt pristúpi k samotnej bezpečnostnej prehliadke je povinný poučiť osobu, u ktorej sa bude vykonávať služobný zákrok (bezpečnostná prehliadka) o jej právach zmysle zákona, najmä o práve nevypovedať, nemožnosť privodiť si trestné stíhanie atď. Ak osoba odmietne uposlúchnuť výzvu policajta, policajt by mal takúto osobu predviesť na policajné oddelenie a postupovať v zmysle Trestného poriadku, teda vyžiadať si súhlas prokuratúra na osobnú prehliadku osoby.

Na záver si dovolím poukázať na skutočnosť, že ak policajt vykonaním bezpečnostnej prehliadky, či už tým, že Vás prehľadá osobne a veci Vám odníme on, alebo Vás vyzve na vyloženie vecí, ktoré sa u Vás nachádzajú nepostupuje v zmysle zákona a všetky veci, ktoré takto získal sú ako dôkazy pred súdom absolútne neplatné.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...