Mimoriadne opatrenia pri výstavbe diaľnic a ciest - stručný úvod

Pri mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý umožňuje (okrem iného), ide o zabezpečenie práv k pozemkom, na ktorých majú byť budované diaľnice a cesty pre motorové vozidlá.

Úseky, na ktoré sa mimoriadne opatrenia vzťahujú

Uvedená právna úprava sa vzťahuje len na vybrané úseky diaľnic a ciest. Ide o úseky:

 • D1 Bratislava /Petržalka-križovatka s D2 – Trnava – Trenčín – Žilina – Prešov – Košice – štátna hranica SR/Ukrajina,
 • D2 št. hranica ČR/SR – Kúty – Malacky – Bratislava – št. hranica SR/MR,
 • D3 Žilina – Kysucké Nové Mesto – Čadca – Skalité št. hranica SR/PR,
 • D4 št. hranica Rakúsko/SR – Bratislava – križovatka D2 Jarovce – križovatka Rovinka – križovatka s D1 Ivanka pri Dunaji-sever – križovatka s cestou II/502 – križovatka s cestou I/2 – križovatka s D2 Stupava juh – štátna hranica SR/Rakúsko,
 • R1 Trnava – Nitra – Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok,
 • R2 Trenčín križovatka D1 – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice,
 • R3 št. hranica MR/SR Šahy – Zvolen – Žiar nad Hronom – Turčianske Teplice – Martin – Kraľovany – Dolný Kubín – Trstená – št. hranica SR/PR,
 • R4 št. hranica MR/SR-Milhosť – Košice – Prešov – Giraltovce – Svidník – št. hranica SR/PR,
 • R5 št. hranica ČR/SR Svrčinovec – križovatka s D3,
 • R6 št. hranica ČR/SR Lysá pod Makytou – Púchov,
 • R7 Bratislava – Dunajská Streda – Nové Zámky – Veľký Krtíš – Lučenec,
 • R8 Nitra – Topoľčany – Partizánske – R2.

Stavebné povolenie a kolaudačné konanie

Stavebník v žiadosti o stavebné povolenie okrem všeobecných náležitostí podania podľa správneho poriadku a náležitosti podľa stavebných predpisov uvedie

 • zoznam pozemkov, na ktorých sa má uskutočniť stavba diaľnice, s uvedením parcelného čísla a druhu pozemku a údaj o tom, či ku dňu začatia stavebného konania bolo získané vlastnícke právo alebo iné právo k nim, alebo či bol urobený úkon na jeho získanie,
 • zoznam stavieb na pozemkoch podľa predchádzajúceho bodu s uvedením druhu stavby a súpisného čísla.

Prílohou žiadosti o stavebné povolenie sú

 • doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo stavebníka k jednotlivým pozemkom, inak doklady
  • o prísľube získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku, najmä kópie uzavretých kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, darovacích zmlúv alebo zmlúv o budúcej zmluve,
  • o nemožnosti získať vlastnícke právo alebo iné právo k pozemku zmluvou, najmä doklady o prebiehajúcich dedičských konaniach alebo o iných konaniach pred súdmi alebo správnymi orgánmi,
 • doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo stavebníka k stavbám, ktoré majú byť asanované,
 • predbežné geometrické plány na nové parcely.

Prílohou návrhu na začatie kolaudačného konania sú okrem všeobecných náležitostí podania a náležitostí podľa stavebných predpisov aj

 • doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo iné právo k tým pozemkom, ku ktorým nebolo preukázané v stavebnom konaní,
 • údaje o zmene technických predpisov a technických noriem, ku ktorým došlo od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia,
 • statické posúdenie dokončenej stavby diaľnice z hľadiska mechanickej odolnosti a stability nosnej konštrukcie a bezpečnosti pri užívaní.

Ak nie sú splnené podmienky na skolaudovanie stavby diaľnice z dôvodu, ktorý nebráni bezpečnej skúšobnej prevádzke diaľnice, ani bezpečnej a plynulej premávke na nej, stavebný úrad môže rozhodnúť o predčasnom užívaní diaľnice a určiť podmienky jej užívania a prevádzky na nej.

Lehoty na rozhodnutie v územnom konaní a v stavebnom konaní sú 30 dní. Lehota na odvolanie, na podanie rozkladu a na postúpenie spisového materiálu odvolaciemu orgánu je 7 dní. Na oznamovanie a výzvy verejnou vyhláškou je lehota sedem pracovných dní.

Náhrady za výkup alebo vyvlastnenie

Náhrada za výkup pozemku alebo stavby je 1,2 násobok náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie.

Umožňuje sa poskytnúť náhradu za výkup alebo vyvlastnenie stavby na bývanie aj vo forme obstarania bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou. Obstaraný byt alebo rodinný dom musí svojou veľkosťou, vybavením, úžitkovou hodnotou a umiestnením byť primeranou náhradou za vykúpený alebo vyvlastnený byt alebo rodinný dom; takáto náhrada nesmie byť vo finančnom vyjadrení nižšia ako náhrada v peniazoch za ich vyvlastnenie (viac informácií o výške náhrady pri vyvlastnení nájdete v agende Vyvlastnenie a obmedzenie vlastníckeho práva).

Náhrada v peniazoch sa poskytne aj vtedy, ak sa osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu, ktorej patrí náhrada, zabezpečí umiestnenie a starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo sprostredkuje bývanie v nájme alebo podnájme.

Ak je náhradou obstaranie bytu alebo rodinného domu kúpou alebo výstavbou, nadobúdateľ vykúpenej nehnuteľnosti uhrádza osobe z asanovaného bytu alebo rodinného domu nájomné alebo podnájomné za dočasné bývanie až do presťahovania do obstaraného bytu alebo rodinného domu, najdlhšie však 18 mesiacov.

Účelne vynaložené náklady na výkup alebo vyvlastnenie pozemkov a stavieb na nich znáša nadobúdateľ týchto pozemkov a stavieb. Za účelne vynaložené náklady sa okrem nákladov na presťahovanie považujú aj náklady znaleckého posudku, správne poplatky a notárske poplatky.

Ak stavebník diaľnice nezískal diaľničný stavebný pozemok a stavbu na ňom dohodou alebo iným spôsobom, vyvlastní sa na jeho návrh.

Správny orgán v konaní o vyvlastnenie diaľničného stavebného pozemku zisťuje, či je preukázaný verejný záujem na vyvlastnení a či sú splnené podmienky vyvlastnenia, a rozhoduje o náhrade za vyvlastňované pozemky, ktoré tvoria diaľničný stavebný pozemok, vrátane stavieb na nich.

Ak v konaní nedôjde medzi účastníkmi k dohode o náhrade za vyvlastnenie, správny orgán v rozhodnutí o vyvlastnení určí náhradu za vyvlastnenie v sume zodpovedajúcej trhovej cene určenej znaleckým posudkom. S požiadavkou na vyššiu náhradu za vyvlastnenie odkáže vyvlastneného bez prerušenia konania na súd. Stavebník diaľnice je povinný určenú náhradu za vyvlastnenie vyplatiť vyvlastnenému do 21 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení stavebníkovi.
 
Stavebník diaľnice vyplatí náhradu za vyvlastnenie spôsobom dohodnutým s vyvlastneným.

Predkupné právo

Na pozemok, na ktorom sa má uskutočniť stavba diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá, vzniká zo zákona predkupné právo štátu dňom právoplatnosti územného rozhodnutia. Predkupné právo štátu sa zapíše do katastra nehnuteľností na návrh právnickej osoby zriadenej štátom, ktorého prílohou je autorizačne a úradne overený geometrický plán.

Niektoré ďalšie dôležité skutočnosti

Stavebný úrad nariadi ústne konanie alebo miestne zisťovanie iba vtedy, ak sa vyskytne prekážka v konaní, ktorú nemožno odstrániť bez ústneho konania alebo miestneho zisťovania.

Účastníkom konania o odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely, ak ide o pozemok, ktorý je podľa územného rozhodnutia o umiestnení stavby diaľnice potrebný na jej výstavbu (ďalej len "diaľničný stavebný pozemok"), je len žiadateľ.

Účastníkom konania o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ak ide o diaľničný stavebný pozemok, je navrhovateľ. Na vyňatie a obmedzenie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa nie je potrebný súhlas vlastníka alebo správcu lesného pozemku so zámerom,  ak ide o diaľničný stavebný pozemok. Orgán štátnej správy lesného hospodárstva v rozhodnutí o vyňatí alebo obmedzení využívania určí navrhovateľovi primeranú lehotu na uzavretie dohody o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv.

Ak ide o uskutočnenie stavby diaľnice a cesty pre motorové vozidlá, vykonáva pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania krajský stavebný úrad. Krajský stavebný úrad prihliadne len na požiadavky účastníkov územného konania, ktoré súvisia s výstavbou diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.