Ministerstvá sa nezhodli, kto bude mať právomoc vyvlastňovať

12. 01. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Návrh novelizácie stavebného zákona z dielne Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR) je v rozpore s návrhom nového stavebného zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Ministerstvá majú rozdielny názor na to, ktorý orgán má v budúcnosti vydávať rozhodnutia o vyvlastnení súkromného majetku občanov a právnických osôb vo verejnom záujme a pre potreby súkromných investorov.

MŽP presadzuje vo svojom návrhu, aby pôsobnosť v oblasti vyvlastňovania prešla z okresných úradov na obce. Rozhodnutia o vyvlastnení má podpisovať starosta resp. primátor.

Naproti tomu, MVRR v dôvodovej správe svojho návrhu doslova tvrdí, že "Prechod pôsobnosti v oblasti vyvlastňovacieho konania z okresných úradov na obce nie je v celospoločenskom záujme, pretože obce, napr. v prípade nevyhnutnosti vyvlastňovať pre akcie presahujúce hranice obce, nedisponujú dostatočnými personálnymi, či inými kapacitami a preto je nevyhnutné aby tieto aktivity zabezpečovali okresné úrady."

MVRR zverejnilo svoj návrh novelizácie stavebného zákona na medzirezortné pripomienkovanie  na internetových stránkach vlády v piatok 10. 1. 2003 pod č. 20/M-2003. Lehota na pripomienkovanie končí v pondelok 13. 1. 2003, čo je mimochodom hneď na ďalší pracovný deň po zverejnení.

MŽP zverejnilo svoj návrh nového stavebného zákona 23. 12. 2002 pod č. 1660/2002-3 a lehota na pripomienkovanie sa skončila 8. 1. 2003.

Je pozoruhodné, že obidve ministerstvá uvádzajú rovnaký dôvod na zmenu súčasného stavebného zákona. V dôvodových správach ministerstiev sa doslova rovnako tvrdí, že "Dôvodom vypracovania návrhu je plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 1287 zo 4. decembra 2002." Výsledkom sú protichodné materiály.

K návrhu z dielne MŽP sa počas pripomienkového konania vyjadrila aj Občianska iniciatíva „Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme“, ktorú doposiaľ podporilo viac ako 250 občanov. Jednou z požiadaviek občianskej iniciatívy je, aby pôsobnosť vyvlastňovacieho konania prešla na súdy a nie na obce. Hlavnou požiadavkou však je, aby bolo zaručené, že občania pri vyvlastnení dostanú za vyvlastnený majetok primeranú náhradu. Dnes to tak nie je, a vyvlastňuje sa za zlomok trhových cien. Ako však už MŽP v piatok 10. 1. 2003 oznámilo dvom splnomocnencom občianskej iniciatívy - Richardovi D r u t a r o v s k é m u a Eve K o v á č e c h o v e j - ministerstvo nebude pripomienky a návrhy občanov akceptovať.

Podľa občianskej iniciatívy svedčia uvedené fakty o tom, že vláda nemá ujasnenú koncepciu v oblasti stavebného práva. Návrh MVRR predpokladá ponechanie pôsobnosti v oblasti vyvlastňovania na okresných úradoch, ktoré však majú byť zrušené. Oveľa nebezpečnejší je však zámer MŽP presunúť vyvlastňovanie na obce. Vyvlastnenie je totiž najzávažnejším zásahom do ústavou chráneného vlastníckeho práva občana a preto je prirodzené, že o vyvlastnení by mal rozhodovať súd. Vzhľadom na dôležitosť stavebného zákona, Občianska iniciatíva „Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme“ vyzýva vládu na širokú verejnú a odbornú diskusiu o koncepcii stavebného zákona a ponúka do tejto diskusie aj odborníkov a právnikov zo svojich radov. V súčasnej situácii by sa unáhlené prijatie stavebného zákona rovnalo prijatiu zlého zákona, najmä keď sa pod zámienkou zmeny z dôvodu prechodu kompetencii dostalo do návrhu MŽP aj ustanovenie, ktoré s prechodom kompetencií nesúvisí a v konečnom dôsledku sa ním má oproti súčasnosti obmedziť účasť verejnosti pri povoľovaní stavieb.

Je mimoriadne znepokojujúce, že ani jedno ministerstvo sa vo svojich návrhoch nezaoberá zmenou súčasnej zákonnej úpravy vyvlastňovania z roku 1976, ktorá dodnes umožňuje nedôstojne vyvlastňovanie majetku občanov bez primeranej náhrady. Je to znepokojujúce o to viac, že už v roku 1998 údajne vláda prerokovala návrh stavebného zákona, ktorý zásadným spôsobom riešil vyvlastnenie a presúval kompetencie v oblasti vyvlastnenia na súdy.

Ďalšie informácie

Archivovaná kópia návrhu je na webovej stránke:
http://vyvlastnenie.szm.sk/pk/navrh20030110

V súčasnosti už nemusí byť dostupný, preto nasledujú archivované kópie dokumentov:

  • Návrh uznesenia
  • Predkladacia správa
  • Znenie návrhu zákona
  • Dôvodová správa
  • Návrh komuniké

Aktuálne pripomienkové konania sú zverejnené na webovej stránke vlády:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/PripomienkoveKonanie?OpenView

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...