Ministerstvo dopravy si predĺžilo lehotu na rozhodnutie o Nábrežnej komunikácii

01. 03. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ministerstvo dopravy oznámilo verejnou vyhláškou zo 17. 2. 2003, že o odvolaniach občanov proti vydanému stavebnému povoleniu Nábrežnej komunikácie v Prešove nerozhodne v priebehu zákonnej 30-dňovej lehoty, ktorá začala plynúť 20. 1. 2003. Ministerstvo súčasne oznámilo, že rozhodne v predĺženej lehote 60 dní. Dôvodom na predĺženie lehoty je to, že ide o "zvlášť zložitú vec". Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 21. 2. 2003. Vyhlášku podpísala Ing. Gabriela Korbačková, riaditeľka odboru štátnej správy pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Slovenská správa ciest (SSC) podala v apríli 2002 na Krajský úrad v Prešove žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Krajský úrad neinformoval nikoho z občanov o začatí konania. Začiatok konania oznámil iba verejnou vyhláškou na úradnej tabuli úradu. Súčasne upustil aj od ústneho konania a tak občanom vzal aj túto možnosť zapojiť sa a vyjadrovať v stavebnom konaní. Občania sa aj napriek tomu do konania zapojili podávaním písomných podaní. Dôsledkom bolo, že vybraných občanov krajský úrad vylúčil z konania, najmä tých, ktorí upozorňovali na závažné nedostatky. Ministerstvo však vo februári 2003 dalo za pravdu vylúčeným občanom a konštatovalo, že vylúčením vybraných účastníkov krajský úrad porušil zákon.

Hoci občania upozornili na množstvo nedostatkov, napokon krajský úrad 21. októbra 2002 vydal stavebné povolenie. Občania sa v zákonnej lehote odvolali a tak Odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov odstúpil odvolania na ministerstvo dopravy, aby o nich rozhodlo.

Podľa zákona o správnom poriadku musí tzv. správny orgán rozhodnúť o odvolaniach v tridsaťdňovej lehote. Ak ide o zvlášť zložitý prípad, môže byť táto lehota predĺžená až na 60 dní, v tom prípade je však povinný o tom účastníkov konania upovedomiť spolu s uvedením dôvodov.

Keďže ministerstvo predĺžilo lehotu pre rozhodnutie na 60 dní, koniec predĺženej lehoty by mal byť 21. 3. 2003.

Odpis verejnej vyhlášky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Odbor štátnej správy pozemných komunikácií
Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

Č. 61/180-2003-Kon  Bratislava 17. 2. 2003

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o lehote pre rozhodnutie o odvolaní

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov predložil Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, odbor štátnej cestnej správy pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) dňa 20. 1. 2003 odvolania proti rozhodnutiu č. 2005/OD/00294, ktorým povoľuje stavbu „I/68 – Nábrežná komunikácia, II. etapa km 0,00 – 1,30, I. úsek km 0,000-0,379“, zo dňa 21. 10. 2002.

Ministerstvo ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušný odvolací orgán podľa ustanovenia § 58 ods. 3 správneho poriadku vám oznamuje v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku, že nerozhodne vo veci v priebehu tridsaťdňovej lehoty pre vydanie rozhodnutia o odvolaní, ale rozhodne v lehote 60-dní od predloženia odvolania z dôvodu zvlášť zložitej veci.

Ing. Gabriela Korbačková, riaditeľka odboru štátnej správy pozemných komunikácií

Doručuje sa:

  • Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
  • Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 66 Prešov

Vyvesené dňa: 21. II. 2003

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...