Ministerstvo dopravy si predĺžilo lehotu na rozhodnutie o Nábrežnej komunikácii

01. 03. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ministerstvo dopravy oznámilo verejnou vyhláškou zo 17. 2. 2003, že o odvolaniach občanov proti vydanému stavebnému povoleniu Nábrežnej komunikácie v Prešove nerozhodne v priebehu zákonnej 30-dňovej lehoty, ktorá začala plynúť 20. 1. 2003. Ministerstvo súčasne oznámilo, že rozhodne v predĺženej lehote 60 dní. Dôvodom na predĺženie lehoty je to, že ide o "zvlášť zložitú vec". Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 21. 2. 2003. Vyhlášku podpísala Ing. Gabriela Korbačková, riaditeľka odboru štátnej správy pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

Slovenská správa ciest (SSC) podala v apríli 2002 na Krajský úrad v Prešove žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Krajský úrad neinformoval nikoho z občanov o začatí konania. Začiatok konania oznámil iba verejnou vyhláškou na úradnej tabuli úradu. Súčasne upustil aj od ústneho konania a tak občanom vzal aj túto možnosť zapojiť sa a vyjadrovať v stavebnom konaní. Občania sa aj napriek tomu do konania zapojili podávaním písomných podaní. Dôsledkom bolo, že vybraných občanov krajský úrad vylúčil z konania, najmä tých, ktorí upozorňovali na závažné nedostatky. Ministerstvo však vo februári 2003 dalo za pravdu vylúčeným občanom a konštatovalo, že vylúčením vybraných účastníkov krajský úrad porušil zákon.

Hoci občania upozornili na množstvo nedostatkov, napokon krajský úrad 21. októbra 2002 vydal stavebné povolenie. Občania sa v zákonnej lehote odvolali a tak Odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov odstúpil odvolania na ministerstvo dopravy, aby o nich rozhodlo.

Podľa zákona o správnom poriadku musí tzv. správny orgán rozhodnúť o odvolaniach v tridsaťdňovej lehote. Ak ide o zvlášť zložitý prípad, môže byť táto lehota predĺžená až na 60 dní, v tom prípade je však povinný o tom účastníkov konania upovedomiť spolu s uvedením dôvodov.

Keďže ministerstvo predĺžilo lehotu pre rozhodnutie na 60 dní, koniec predĺženej lehoty by mal byť 21. 3. 2003.

Odpis verejnej vyhlášky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Odbor štátnej správy pozemných komunikácií
Nám. slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15

Č. 61/180-2003-Kon  Bratislava 17. 2. 2003

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o lehote pre rozhodnutie o odvolaní

Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov predložil Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, odbor štátnej cestnej správy pozemných komunikácií (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 57 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) dňa 20. 1. 2003 odvolania proti rozhodnutiu č. 2005/OD/00294, ktorým povoľuje stavbu „I/68 – Nábrežná komunikácia, II. etapa km 0,00 – 1,30, I. úsek km 0,000-0,379“, zo dňa 21. 10. 2002.

Ministerstvo ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušný odvolací orgán podľa ustanovenia § 58 ods. 3 správneho poriadku vám oznamuje v zmysle § 49 ods. 2 správneho poriadku, že nerozhodne vo veci v priebehu tridsaťdňovej lehoty pre vydanie rozhodnutia o odvolaní, ale rozhodne v lehote 60-dní od predloženia odvolania z dôvodu zvlášť zložitej veci.

Ing. Gabriela Korbačková, riaditeľka odboru štátnej správy pozemných komunikácií

Doručuje sa:

  • Krajský úrad v Prešove, odbor dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov
  • Mesto Prešov, Mestský úrad, Hlavná 73, 080 66 Prešov

Vyvesené dňa: 21. II. 2003

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.