Moje odvolanie: Čo mu predchádzalo a ako prebiehalo

Mnohí sa ma v týchto dňoch pýtate na podrobnosti a fakty okolo návrhu primátorky mesta na moje odvolanie z predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s.

Zaujímate sa o to, čo presne sa stalo.

Ako sa to často pri medziľudskej komunikácii stáva, najbližšie pravde asi bude, že ide o dôsledok nedorozumenia, následok vytvárania názorov a prijímania rozhodnutí na základe neúplných alebo dokonca skreslených informácií, možno v časovom strese, ktorý nebol na mieste.

Primatorka mesta 10. 9. 2015 podpísala návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zvolala ho na 21. 9. 2015.

Mestských firiem sa týkal iba bod o zmene ich stanov. V pozvánke nefigurovalo v bodoch programu žiadne odvolávanie.

Predkladateľom bodu o zmene stanov mestských firiem bol v tom čase v pozvánke zamestnanec mesta, nie primátorka mesta. Vidieť to v oficiálnej pozvánke.

To je dôležitý fakt, pretože návrh na odvolanie poslanca z predstavenstva nemôže podať zamestnanec mesta. Znamená to, že v čase podpisovania pozvánky sa neuvažovalo o odvolávaní.

O sedem dní neskôr, vo štvrtok 17. 9. 2015, primátorka mesta podpísala materiál s návrhom na moje odvolanie z predstavenstva Technických služieb mesta Prešov, a. s. Materiál bol dokončený až v tento deň, všetky podpisy majú totiž neštandardne práve tento istý dátum.

V navrhnutom dvojstranovom uznesení je to uvedené v poslednom bode "E)", kde primátorka menovite navrhuje:

"odvolanie zástupcu mesta Prešov z predstavenstva akciovej spoločnosti Technické služby mesta Prešov, a. s., Ing. Richarda Drutarovského".

V predchádzajúcich bodoch uznesenia sa menia stanovy Technických služieb mesta Prešov, a. s., a Dopravného podniku mesta Prešov, a. s. Bod o odvolaní bol doplnený až ako posledný.

Materiál bol v ten istý deň popoludní distribuovaný poslancom a zverejnený na internetovej stránke mesta.

Medzi členmi orgánov mestských firiem a primátorkou bežne podľa potreby prebieha o všeličom komunikácia písomne ale aj osobne.

Od podpísania pozvánky na zasadnutie zastupiteľstva, až po distribúciu návrhu na odvolanie, primátorka ani náznakom nespomenula potrebu navrhnúť moje odvolanie z predstavenstva.

Od okamihu, keď podpísala pozvánku, v ktorej bod o mojom odvolávaní uvedený nebol, až po podpis návrhu na moje odvolanie, sme zhodou okolností neboli ani raz spolu, lebo sme nijako v tej dobe nepotrebovali pracovne a ani inak komunikovať.

Žiadne oficiálne dôvody odvolania neuviedla ani v písomnom návrhu na moje odvolanie, ktoré podpísala. Dôvodová správa tiež žiadne dôvody neobsahuje a ani sa odvolávaniu nijako nevenuje.

Materiály, na základe ktorých poslanci rozhodujú, sa zverejňujú, takže si to môže ktokoľvek overiť.

(Poznámka: V zverejnenom materiáli z internetovej stránky sú kvôli ochrane osobných údajov podpisy vymazávané, rovnopisy materiálov, doručované poslancom podpis primátorky samozrejme obsahujú.)

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 21. 9. 2015, keď materiál osobne uvádzala, primátorka mesta nepovedala o dôvodoch jej návrhu na moje odvolanie tiež vôbec nič.

Keď skončila úvodne slovo, do rozpravy sa prihlásili štyria poslanci, vrátane mňa.

Jeden z poslancov, predseda poslaneckeho klubu "SMER-SD a nezávislí" Juraj Hudáč v diskusii okrem iného povedal:

"Vrcholom všetkého bolo, keď som si preštudoval hospodárske výsledky spoločnosti za prvý polrok, ktorá vyprodukovala stratu 142 tisíc eur."

V diskusii som sa prihlásil a reagoval na písomný návrh na moje odvolanie diskusným príspevkom, kde som povedal:

"Ďakujem za slovo pani primátorka.

Ozývam sa preto, aby to nevyzeralo tak, že kto mlčí, ten svedčí.

Tento Vami podpísaný návrh na moje odvolanie z funkcie člena predstavenstva technických služieb, podľa okolností, ktoré mu predchádzali, nie je ničím iným, než návrhom na potrestanie poslanca za iný názor.

Dostal som dôveru obyvateľov nášho mesta už druhý krát a preto môžem porovnávať.

Pamätáte si, vážená pani primátorka, keď sme spolu sedeli v týchto laviciach, Vy ešte ako poslankyňa, že sme obidvaja mohli povedať svoj názor.

Aj sme ho povedali, keď sme mali pocit, že veci v tomto našom meste vieme robiť lepšie alebo inak.

Predchádzajúci primátor Pavel Hagyari, nech bol aký bol, a my dvaja, ale aj mnohí ďalší, sme mu toho vytýkali veľa, nikdy nepodpísal, ani nenavrhol odvolanie žiadneho poslanca za jeho názor.

Pamätáte si, keď ste boli predsedníčka poslaneckého klubu v období, keď tento klub podporoval Pavla Hagyariho, lebo aj také bolo, že o našich názoroch s nami rokoval, diskutoval o nich, hoci s nimi väčšinou nesúhlasil.

Trestať kohokoľvek za názor navrhovaním odvolania bolo pre predchadzajúceho primátora a aj pre mestské zastupiteľstvo tabu, niečo neprípustné, niečo, čo do kultúrnej politiky nepatrí.

Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci.

Stojíme pred vážnym rozhodovaním. Niekto, kto stojí mimo nás, mimo kolektív tohto zastupiteľstva, niekto, koho by sme mali vo veciach prospešných pre naše mesto podporovať, ale kto má plniť naše rozhodnutia a koho sme v mene voličov povinní aj kontrolovať, teraz ukázal na jedného z nás a povedal - potrestajte ho za názor a zbavte sa ho.

Keď o chvíľu pripustíme, že toto má byť normálne, že za názor sa trestá, tak dnes som to ja a nabudúce ďalší z nás.

Namiesto vecnej diskusie o názorových rozdieloch, ktorá jediná môže posúvať naše mesto dopredu, sa budeme báť mať vlastný názor.

Budeme sa navzájom odvolávať podľa toho, kto bude mať práve väčšinu.

V takejto atmosfére dovedieme naše mesto k prehlbeniu jeho úpadku."

Diskusia o údajnej strate

Keďže rokovanie zastupiteľstva a jeho priebeh má svoj rokovací poriadok a nemožno hovoriť kedykoľvek, reagoval som na tvrdenia poslanca Juraja Hudáča a následné otázky poslanca Rudolfa Dupkalu až neskôr počas diskusie v takzvanom bode "Rôzne".

Obidvaja hovorili o tom, že už videli v hospodárskych výsledkoch technických služieb stratu, hoci hospodársky výsledok obchodnej spoločnosti sa vyčísľuje až ku 31. 12. 2015.

Okrem iného som povedal:

"Čo sa týka informácií o údajnej strate za prvý polrok pri hospodárení technických služieb:

Žiadna strata nebola dosiahnutá, stačí doniesť výkazy a pochopiť čísla.

Myslím, že všetci, ktorí sú v predstavenstve, aj menovaný pán Komanický, ktorý bol menovaný pri vystúpení pána Benka, tie čísla dobre pozná.

Poďme na fakty. Predchádzajúce predstavenstvo bolo odvolané k 31. marcu 2015. Ak hovoríme o hodnotení práce za prvý polrok 2015, tak treba povedať, že prvú polovicu tohto obdobia firmu riadilo predchádzajúce predstavenstvo, ktoré bolo rozhodnutím tohoto zastupiteľstva odvolané.

Od začiatku apríla nastúpilo nové predstavenstvo.

Číslo, ktoré tu zaznelo, vyplýva zo sklzu tržieb za ťažbu dreva v mestských lesoch. To je položka, ktorá spôsobila to, čo tu niekto nesprávne nazval "strata".

Čo sa stalo?

Ešte za predchádzajúceho predstavenstva vydala pani primátorka dňa 4. 2. 2015 zákaz ťažby a predaja dreva z mestských lesov.

Od tohto dňa sa ťažiť nemohlo. Bolo to správne a náležité rozhodnutie od pani primátorky, pretože v technických službách mesta Prešov sa diali veci kriminálneho charakteru, ktoré dodnes vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.

Bolo potrebné aj zo strany primátorky konať veľmi rýchlo, aby sa drevo nepredávalo pod cenu.

Niekoľko mesiacov sa preto neťažilo. V podstate išlo o celé obdobie prvého polroka. Ťažba sa obnovila tesne pred letom.

V súčasnosti je situácia taká, že ten sklz, ktorý v ťažbe dreva vznikol v tom prvom polroku, sa darí v tomto druhom polroku dobiehať.

Je predpoklad, ak sa nepokazí počasie, že do konca roka sa podarí vyťažiť celý objem dreva, ktorý bol naplánovaný na celý rok 2015.

To, že existuje nejaký sklz v ťažbe dreva, je pri takejto činnosti, akou je ťažba dreva - úplne normálne.

Ťažba dreva záleží od poveternostných podmienok a hodnotiť splnenie celoročného plánu ťažby dreva ku 30. 6., keď sa ťaží najmä v tých mesiacoch, keď je zima alebo sucho, je metodicky nesprávne.

Hovoriť, že vznikla nejaká strata ku 30. 6. je mylné a vyplýva z nepochopenia toho, ako prebieha ťažba dreva a speňažovanie dreva.

Toľko na vysvetlenie. Neexistuje žiadna strata a nedeje sa nič tragické. To, ako hospodárili technické služby mesta Prešov v tejto sezónnej činnosti, to je zodpovedné vyhodnotiť potom ku 31. 12.

Technické služby riadi celé predstavenstvo a po výkonnej stránke pán riaditeľ. Myslím si, že robí svedomito všetko preto, aby sa ten výpadok v tržbách do 31. 12. stiahol až na nulu a bol splnený plán starostlivosti o les.

Toľko k nepravdivým obvineniam, ktoré tu zaznievali. Vyplývajú naozaj z hlbokého nepochopenia problematiky.

Doteraz bolo aké-také pomerné zastúpenie poslancov v predstavenstvách kvôli tomu, aby tí, ktorí sú tam, šírili informácie, o ktorých sa na zasadnutiach predstavenstva rokuje, medzi svojich kolegov v poslaneckých kluboch.

Mám pocit, že v klube, ktorý je tu napravo (pozn.: "SMER-SD a nezávislí"), ten prenos informácií nefunguje správne.

Vždy sa dá pozrieť do čísel a môžeme sa o nich konkrétne rozprávať."

K čomu vedie neznalosť

Vidíte, k akým dôsledkom až môže viesť séria nedorozumení a neznalosť súvislostí, keď sa na ich základe začnú poslanci vážne rozhodovať.

Otvorená a pred verejnosťou nezodpovedaná tak zatiaľ ostáva otázka, aké boli skutočné a aké oficiálne dôvody môjho odvolania.

Primátorka pred verejnosťou na zasadnutí zastupiteľstva žiadne dôvody neuviedla a poslanci žiadne relevantné dôvody, týkajúce sa mojej funkcie v technických službách, nemali.

Okrem jedného poslanca, to však 23-om prítomným poslancom nijako neprekážalo a hlasovali ZA:

 1. doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH
 2. PhDr. Marcela Antolová
 3. RNDr. Zuzana Bednárová
 4. PaedDr. Miroslav Benko, MBA
 5. MUDr. Peter Cvengroš
 6. Valéria Drobňáková
 7. PhDr. Rudolf Dupkala, PhD.
 8. Ing. Renáta Fedorčíková
 9. Mgr. Stanislav Ferenc
 10. Štefan Hermanovský
 11. Ing. Juraj Hudáč
 12. Ing. Stanislav Kahanec
 13. Ing. Marta Kollárová, PhD.
 14. PhDr. Mikuláš Komanický
 15. Mgr. Jaroslava Kutajová
 16. Ing. Štefan Kužma
 17. Mgr. Janette Langová
 18. Ing. Ľudovít Malaga
 19. Mgr. Martin Matejka, MBA
 20. Ing. Rastislav Mochnacký
 21. JUDr. René Pucher
 22. Ing. Štefan Szidor
 23. Zuzana Tkáčová

Zdržali sa:

 1. Ing. Richard Drutarovský
 2. PhDr. Martin Lipka, PhD.

Nepritomní na hlasovaní:

 1. MUDr. Ján Ahlers, MPH
 2. JUDr. Katarína Ďurčanská 
 3. PhDr. Martin Ďurišin, PhD. 
 4. MUDr. Vasiľ Janko
 5. Mgr. Peter Krajňák
 6. MUDr. Daniela Mrouahová

Podrobne monitorujeme:

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Priamo súvisiace články

Primátorka predlžila dobu výstavby tzv. školy bezpečnej jazdy, hoci obyvatelia školu šmykov viackrát odmietli 

Výkonný riaditeľ mal byť predsedom predstavenstva. Nakoniec je všetko inak 

Štvorročnú zmluvu na kosenie mesta podpísal primátor po prehratých voľbách 

Krok zlým smerom: Prešov začne mazať nahrávky z rokovaní mestskej rady 

Rekonštrukcia Ekoparku v Kolmanke je vnímaná kontroverzne, pozrime sa na súvislosti 

Dodatok k zmluve o odpade bol pod tlakom verejnej mienky napokon stiahnutý 

Vyzval som primátora, aby zastavil predĺženie zmluvy o odpade na ďalších 18 rokov a mesto vyhlásilo súťaž 

Poslancovi odmietli dať zmluvy o odpade v Prešove. Pomohol až infozákon. Chystá sa nevýhodný dodatok na 18 rokov 

Poukázal som na plytvanie mestskými financiami a už sa mi opäť vyhrážajú 

Hrozí technickým službám a dopravnému podniku privatizácia? 

Mestská firma chce žalovať mestského poslanca za výroky v zastupiteľstve. Dala mu ultimátum a chce od neho vysúdiť peniaze 

Nájomné za hroby bolo vyberané bez schválenia poslancami. Dočkajú sa Prešovčania nápravy? 

Rodí sa zámer, ktorý na desaťročia ovplyvní výšku poplatkov za odpad. Prešovčania ho môžu pripomienkovať 

Radnica nevie doložiť, ako boli vypočítané sadzby poplatkov za odpad 

Prešovčanka poslala primátorovi a poslancom otvorený list, hlboko im vstupuje do svedomia 

Informácie o hrobových miestach prešovských cintorínov nájdete na webe 

Prešovská radnica zverejňuje rozhodnutia valných zhromaždení mestských firiem 

Zmluva s technickými službami o zbere a likvidácii odpadov 

Krok k tomu, aby ťažba v mestských lesoch menej poškodzovala naše ulice 

Zastupiteľstvo zvolilo nominantov do orgánov mestských firiem (správy zo zastupiteľstva) 

Protizosuvové opatrenia pri ťažbe dreva nad Horárskou ulicou 

Priebeh stretnutia s riaditeľkou Technických služieb mesta Prešov 

Ďalšie odkazy

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...