Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou doručenia. Úrady považujú zásielku ako keby za doručenú a mnou prečítanú, aj keď som v tom čase dlhodobo nebol doma. Je to v poriadku?

07. 04. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Doručovanie písomností v správnom konaní je upravené ustanovením § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok"). Uvedené ustanovenia upravujú doručovanie dôležitých písomností, najmä rozhodnutí.

Ak si ako adresát nevyzdvihnete písomnosť do troch dní od jej uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď ste sa o uložení zásielky naozaj nedozvedeli.

Na aplikáciu fikcie doručenia je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky:

  1. adresát sa v mieste doručenia zdržiava,
  2. neúspešný pokus o doručenie s výzvou o opakované doručenie,
  3. neúspešné opakované doručenie a
  4. uloženie zásielky na pošte.

Ako je to so zdržiavaním sa v mieste doručenia?

Jednou zo štyroch podmienok aplikácie fikcie doručenia je podmienka, že adresát sa v mieste doručenia zdržiava.

Zdržiavanie sa v mieste doručenia znamená, že adresát skutočne v mieste doručenia býva a má teda možnosť osobne si zásielku prevziať.

O zdržiavaní sa v mieste doručovania nemožno hovoriť, ak je adresát napríklad na dovolenke, hospitalizácii v nemocnici a podobne.

Ide o také prekážky, pre ktoré nielenže nemohla byť adresátovi písomnosť osobne doručená, ale ani nemal možnosť sa dozvedieť, že písomnosť je uložená na pošte.

Zdôrazňujeme slová "ani nemal možnosť sa dozvedieť, že písomnosť je uložená na pošte".

K otázke zdržiavania sa v mieste doručovania a preukázania tejto skutočnosti sa vyjadril aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze so sp. zn. II. ÚS 278/2011-13 zo dňa 16. júna 2011.

V predmetnom uznesení uviedol, že „dôkazné bremeno preukázať, že adresát sa v čase doručovania v mieste doručovania nezdržiaval, znáša adresát, a nie správny orgán" a uviedol tiež, že „čestné vyhlásenie adresáta, že sa v mieste bydliska nezdržiaval v čase doručovania, však na unesenie dôkazného bremena nepostačuje, lebo ide iba o tvrdenie. Je potrebný aj objektívny dôkaz preukazujúci, že v kritickom čase bol na inom mieste."

Pozor na doručovanie cez úradnú tabuľu!

V mnohých prípadoch úrady doručujú písomnosti len cez úradnú tabuľu. To znamená, že vám ich nezašlú poštou na adresu, ale listina určená pre vás je pripnutá na úradnej tabuli.

Svoje úradné tabule majú obce, mestá a aj mnohé úrady.

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli je v týchto prípadoch z právneho hľadiska považované za úplne rovnocenné s tým, ako by vám niekto zásielku naozaj dal do rúk.

Nie je vôbec podstatné, či ste pri úradnej tabuli boli a kde ste boli. Pozerá sa na Vás tak, ako by ste si písomnosť na úradnej tabuli prečítali.

Mnohé úradné tabule sú dostupné aj cez internet. Pre úplnosť treba povedať, že nie všetky písomnosti môžu úrady doručovať "náhradným" spôsobom cez úradnú tabuľu, ale musia ich preukázateľne odovzdať na doručenie pošte konkrétnemu adresátovi.

Pre občana však z toho vyplýva, že by každý mal pravidelne sledovať aspoň úradnú tabuľu vo svojej obci. Pokiaľ je to možné, tak stačí aj cez internet.

Ako často?

Vzhľadom na to, že na reakciu na zverejnenú písomnosť väčšina zákonov necháva lehotu 15 dní, odporúčame sledovať úradnú tabuľu vo svojej obci aspoň raz až dvakrát za týždeň.

Len tak môžete mať celkom veľkú istotu, že sa dozviete včas skutočnosť, ktorá sa Vás môže týkať a budete mať ešte dostatok času nejako účinne reagovať.

Prebieha zmena legislatívy

V súčasnosti prebieha v Národnej rade Slovenskej republiky legislatívna zmena. Týka sa predĺženia lehoty začiatku počítania okamihu fiktívneho doručenia zásielky v prípade je uloženia na pošte.

 

Komplexnejšiu informáciu o problematike doručovania rozhodnutí poštou nájdete v odkaze nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.