Môže mi úrad doručiť zásielku, ak dlhodobo nie som doma?

Pri doručovaní úradných rozhodnutí v správnom konaní sa často stretávam s takzvanou fikciou doručenia. Úrady považujú zásielku ako keby za doručenú a mnou prečítanú, aj keď som v tom čase dlhodobo nebol doma. Je to v poriadku?

07. 04. 2017

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Doručovanie písomností v správnom konaní je upravené ustanovením § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „správny poriadok"). Uvedené ustanovenia upravujú doručovanie dôležitých písomností, najmä rozhodnutí.

Ak si ako adresát nevyzdvihnete písomnosť do troch dní od jej uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď ste sa o uložení zásielky naozaj nedozvedeli.

Na aplikáciu fikcie doručenia je potrebné, aby boli splnené nasledovné podmienky:

  1. adresát sa v mieste doručenia zdržiava,
  2. neúspešný pokus o doručenie s výzvou o opakované doručenie,
  3. neúspešné opakované doručenie a
  4. uloženie zásielky na pošte.

Ako je to so zdržiavaním sa v mieste doručenia?

Jednou zo štyroch podmienok aplikácie fikcie doručenia je podmienka, že adresát sa v mieste doručenia zdržiava.

Zdržiavanie sa v mieste doručenia znamená, že adresát skutočne v mieste doručenia býva a má teda možnosť osobne si zásielku prevziať.

O zdržiavaní sa v mieste doručovania nemožno hovoriť, ak je adresát napríklad na dovolenke, hospitalizácii v nemocnici a podobne.

Ide o také prekážky, pre ktoré nielenže nemohla byť adresátovi písomnosť osobne doručená, ale ani nemal možnosť sa dozvedieť, že písomnosť je uložená na pošte.

Zdôrazňujeme slová "ani nemal možnosť sa dozvedieť, že písomnosť je uložená na pošte".

K otázke zdržiavania sa v mieste doručovania a preukázania tejto skutočnosti sa vyjadril aj Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze so sp. zn. II. ÚS 278/2011-13 zo dňa 16. júna 2011.

V predmetnom uznesení uviedol, že „dôkazné bremeno preukázať, že adresát sa v čase doručovania v mieste doručovania nezdržiaval, znáša adresát, a nie správny orgán" a uviedol tiež, že „čestné vyhlásenie adresáta, že sa v mieste bydliska nezdržiaval v čase doručovania, však na unesenie dôkazného bremena nepostačuje, lebo ide iba o tvrdenie. Je potrebný aj objektívny dôkaz preukazujúci, že v kritickom čase bol na inom mieste."

Pozor na doručovanie cez úradnú tabuľu!

V mnohých prípadoch úrady doručujú písomnosti len cez úradnú tabuľu. To znamená, že vám ich nezašlú poštou na adresu, ale listina určená pre vás je pripnutá na úradnej tabuli.

Svoje úradné tabule majú obce, mestá a aj mnohé úrady.

Zverejnenie písomnosti na úradnej tabuli je v týchto prípadoch z právneho hľadiska považované za úplne rovnocenné s tým, ako by vám niekto zásielku naozaj dal do rúk.

Nie je vôbec podstatné, či ste pri úradnej tabuli boli a kde ste boli. Pozerá sa na Vás tak, ako by ste si písomnosť na úradnej tabuli prečítali.

Mnohé úradné tabule sú dostupné aj cez internet. Pre úplnosť treba povedať, že nie všetky písomnosti môžu úrady doručovať "náhradným" spôsobom cez úradnú tabuľu, ale musia ich preukázateľne odovzdať na doručenie pošte konkrétnemu adresátovi.

Pre občana však z toho vyplýva, že by každý mal pravidelne sledovať aspoň úradnú tabuľu vo svojej obci. Pokiaľ je to možné, tak stačí aj cez internet.

Ako často?

Vzhľadom na to, že na reakciu na zverejnenú písomnosť väčšina zákonov necháva lehotu 15 dní, odporúčame sledovať úradnú tabuľu vo svojej obci aspoň raz až dvakrát za týždeň.

Len tak môžete mať celkom veľkú istotu, že sa dozviete včas skutočnosť, ktorá sa Vás môže týkať a budete mať ešte dostatok času nejako účinne reagovať.

Prebieha zmena legislatívy

V súčasnosti prebieha v Národnej rade Slovenskej republiky legislatívna zmena. Týka sa predĺženia lehoty začiatku počítania okamihu fiktívneho doručenia zásielky v prípade je uloženia na pošte.

 

Komplexnejšiu informáciu o problematike doručovania rozhodnutí poštou nájdete v odkaze nižšie.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...