Môžem dostať naspäť peniaze za tovar v prípade ak je kazivý? Alebo o zásade Tri krát a dosť! v spotrebiteľskom práve.

Kúpila som si topánky v obchode, následne sa mi poškodili a bola som ich reklamovať. Reklamácia prebehla bez problémov, avšak topánky sa poškodili druhýkrát. Mám nárok na vrátenie peňazí alebo len na ďalšiu reklamáciu?

Dobrý deň,

úvodom stanoviska by som Vás ako i ostatných ctených čitateľov a priaznivcov našej poradne upozornil na Podmienky poskytovania poradenstva, v ktorých sa uvádza: “Predpokladá sa, že niektoré otázky sa vo svojej podstate budú opakovať, preto je vhodné pred zadaním otázky si prečítať aj predchádzajúce Otázky a odpovede. V opačnom prípade je riziko zadania duplicity v merite otázky a takáto nebude zodpovedaná vôbec, prípadne v odpovedi bude občan odkázaný na prečítanie si obdobnej odpovede.“ 
 
Vaša otázka vo svojej podstate už bola zodpovedaná dňa 16.11.2012 v článku "Aké mám práva pri reklamácii výrobku zakúpeného cez internet?", ktorý nájdete medzi odkazmi na konci tohto textu, preto Vás žiadam a zároveň Vás odkazujem si odpoveď podrobnejšie prečítať tam.
 
V ostatnej časti otázky pri uplatňovaní si Vášho spotrebiteľského práva v konaní o odstúpenie od zmluvy, prípadne reklamácii tovaru, zaujímam toto stanovisko.
 
Z otázky je zrejmé, že ste si zakúpili priamo v predajni obuv, ktorá sa Vám následne poškodila.
 
Ďalej uvádzate, že obuv sa od kúpy už jedenkrát poškodila. Pri prvom poškodení ste sa rozhodli pre alternatívu reklamácie, ktorá Vám bola predávajúcim uznaná a vybavená bez problémov.
 
Po istom čase sa však zakúpený tovar opätovne poškodil.
 
Pre spoľahlivú a komplexnú analýzu týkajúcu sa Vášho prípadu a zároveň naplnenia účelu poradne o poučení hmotného (spotrebiteľského a občianskeho) práva občana – viď Podmienky poskytovania poradenstva v druhom odstavci, mi v popisovanej situácii absentuje dátum zaplatenia kúpnej ceny (zakúpenie) danej obuvi. 
 
Práve neuvedený dátum kúpy má výrazný vplyv na plynutie hmotnoprávnej lehoty smerujúcej k tomu,  aby ste mohli celkovo „odpáliť“ platnosť vzniknutej zmluvy, pri ktorej v uvedenej veci došlo k prevodu vlastníctva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia ceny za vybraný tovar, a to odstúpením od nej.
 
Obuv evidentne vykazuje prvky kazivosti, takže sa niet ani čomu čudovať, že ste stratili voči nej dôveru a najradšej by ste ju vrátili a dostali zaplatené peniaze naspäť. Zákonná možnosť nato jestvuje, predsa len to však také jednoduché nebude. Reklamácia, ale aj možnosť anulovania kúpnej zmluvy, podlieha zákonom ustanoveným dikciám. Iskierku nádeje (pri predpoklade zachovania nižšie uvedenej lehoty), ktorú ste si už mohli uplatniť pri prvej reklamácii, tu však vidím.
 
Podľa záväzkového práva poňatého v ôsmej časti zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Obč. zák.“) v § 508 ods. 2: Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.
 
Predávajúci má ex lege (§ 596 Obč. zák.) objektívnu povinnosť, ktorej sa nemôže zbaviť, upozorniť kupujúceho pri vzniku zmluvného vzťahu na vady,  o ktorých vie.
 
V tejto súvislosti citujem právnu vetu judikátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. R 9/2003 (č.k. 5 Cdo 133/2000), publikovaného v zošite č. 1, strana 46, ktorý judikoval takto:
 
Treba súhlasiť s právnym názorom odvolacieho súdu, podľa ktorého zodpovednosť vyplývajúca z citovaného ustanovenia je objektívna (zodpovednosť za výsledok), ktorej sa predávajúci, pokiaľ na vady existujúce v čase uzavretia zmluvy neupozornil, nemôže zbaviť, pričom nie je rozhodujúce, či o vadách vedel alebo nevedel. Odvolací súd však nevenoval pozornosť ďalšiemu predpokladu tejto zodpovednosti, a to okolnosti, že musí ísť o vadu alebo vady, ktoré pre kupujúceho vyšli najavo dodatočne, teda po uzavretí kúpnej zmluvy. Použitá formulácia úvodných slov ustanovenia § 597 ods. 1 Občianskeho zákonníka ("Ak dodatočne vyjde najavo vada...") vylučuje aplikáciu tohto ustanovenia v prípadoch, v ktorých kupujúci o konkrétnych vadách veci vedel a napriek tomu sa slobodne rozhodol kúpnu zmluvu o kúpe veci za dojednanú kúpnu cenu uzavrieť. Ak kupujúci v spore popiera tvrdenie predávajúceho, že o vadách v čase uzavretia zmluvy vedel, je povinnosťou predávajúceho preukázať, že o nich nemohol nevedieť.
 
§ 597 ods. 2 Obč. zák. hovorí: Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.
 
Vyskytnutím sa vady na obuvi v lehote do šietich mesiacov od jej prevzatia,  uvedená objektívna zodpovednosť je uplatniteľná voči spoločnosti, ktorá Vám daný tovar predala. Máte teda právo od kúpnej zmluvy na tovar s ňou odstúpiť.
 
Práve pre uvedenú lehotu je pre merito odpovede dôležitý dátum zakúpenia obuvi. V prípade, ak ešte nie je umárnená šesťmesačná lehota, pokojne prejavom vôle od zmluvy odstúpte.
 
Podľa § 48 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Obč. zák.“): Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.
 
Po zániku zmluvy je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal (§ 457 Obč. Zák.). Aplikáciou na Váš prípad to v praxi znamená, že ste povinná zakúpený tovar vrátiť a predávajúci je povinný vrátiť zaplatenú kúpnu cenu.
 
Uvedené nemusí prebehnúť naraz. Primárne odporúčam opätovne navštíviť danú predajňu a obuv im navrátiť z dôvodu, že zmluva bola zrušená a ako jej účastník ste povinný jej plnenie vrátiť.
 
Pokiaľ pracovník oprávňujúci vybavovať reklamácie v mene spoločnosti odmietne daný tovar prevziať, alebo ho prevziať chcieť bude, ale odmietne spísať potvrdenie o jeho prevzatí, alebo nebude chcieť na mieste vrátiť kúpnu cenu a ani vo vydanom potvrdení prehlásiť lehotu na jej vrátenie, je nutné, aby ste tovar doručili predajni (spoločnosti prevádzkujúcej predajňu) prostredníctvom poštového podniku alebo kuriérom.
 
V tomto prípade priložte sprievodný list s vôľou odstúpenia od zmluvy a ustanovte spoločnosti lehotu, v ktorej Vám má takisto finančné plnenie navrátiť.
 
Aby bolo doručenie platné a účinné, odporúčam ho zaslať na adresu sídla spoločnosti (ak nie je totožná aj s adresou prevádzky), ktorá by mala byť uvedená na doklade z registračnej pokladne. Túto adresu si viete zistiť aj v Obchodnom registri Slovenskej republiky na internetovej stránke.
 
Ak vykonávate doručenie prostredníctvom poštového podniku, vec zašlite doporučene, najlepšie aj s doručenkou, ktorá sa Vám vráti s informáciami, kedy a kým bola zásielka prevzatá.

Počnúc dňom prevzatia zásielky adresátom, sa táto považuje za platne a účinne doručenú a týmto dňom začína spoločnosti plynúť hmotnoprávna lehota, ktorú ste mu určili v sprievodnom liste
 
V prípade ak už šesť mesačná lehota uplynula, je potrebné zahájiť klasický reklamačný proces. Jeho podrobnosťami sa zaoberá práve článok, na ktorý Vás vyššie odkazujem.

Pre doplnenie ešte uvádzam.

§ 623 ods. 1 veta druhá Obč. zák. za podmienky, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, taktiež dáva kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy.

Pojem „...opätovné vyskytnutie sa vady po oprave...“ môže v občanovi vzbudiť pocit, že toto právo nadobudne už po prvej reklamácii, pretože pri druhej sa táto vada vyskytla opätovne.

V tejto súvislosti preto považujem za potrebné zdôrazniť, že v súlade s ustálenou a uplatňovanou judikatúrou o opätovnom vyskytnutí sa vady po oprave možno hovoriť, keď sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe najmenej 2x odstraňovaná vyskytne opätovne (môžeme hovoriť aj o zásade tri krát a dosť!).

Neuvádzate, či vada, ktorá sa vyskytla na výrobku po vybavení prvej reklamácie je totožná s vadou, ktorá bola odstraňovaná pri prvej reklamácii. Ak by tomu aj tak bolo, nárok na odstúpenie od zmluvy Vám ešte síce nevznikol, ale predávajúci ma povinnosť opätovne neodkladne vadu odstrániť.

Pokiaľ aj po druhom odstránení tejto istej vady v záručnej lehote sa táto vyskytne opätovne (už tretí krát), vzniká Vám zákonné právo od zmluvy odstúpiť a nárok na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

Záverom považujem za dôležité pripomenúť, že do záručnej doby sa nezapočítava doba, po ktorú bol tovar v opravovni za účelom odstránenia závady.
 
S úctou
 
Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.