Môžem ísť pre exekúciu do väzenia?

Ja mám jedného priateľa, má 30 rokov, ktorý má pôžičku od roku 2006, suma bola 100.000 korún. Teraz má na to exekúciu a suma je už 6.500 EUR. Ešte nezaplatil nič. On poberá iba sociálnu dávku 180 EUR. Je absolútne nemajetný občan. Nemá ani rodinný dom, osobné auto, nemá nič. Čo vie urobiť exekútor? Možno preto trest odňatia slobody? Ďakujem vopred a prosím napíšte keď je to pravda (zodpovedané otázky v bezplatnej poradni).

Dobrý deň,
 
na Vašu otázku ohľadom vecí patriacich do exekučného konania a či je nemajetnosť občana v exekučnom konaní trestným činom zaujímam nasledovné stanovisko.

Na konanie v časti pred súdnym exekútorom vo veci exekúcie Vášho priateľa je aplikovateľný zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (EP) a v časti potenciálneho trestného konania zákon NR SR č. 300/2005 Z. z Trestného zákona (TZ).
 
Teší ma a zároveň sa mi páči, že pristupujete k životu zodpovedne a preto máte iba jedného priateľa. Keby ste ich totiž mali dvoch, mohlo by Vám hroziť, že by ste mali o ďalší problém, ktorý sa netýka priamo Vás, naviac. A to naisto nepotrebujete, veď máte ich aj vlastných kopu tak, ako skoro každý občan.
 
Neviem do akej miery plánujete s Vaším priateľom budúcnosť, ale v prípade ak sa s ním rozhodnete niekedy v budúcnosti pre manželský zväzok, jeho exekúcia môže Váš rodinný život a rozpočet celkom slušne narušiť a to nehovoriac o tom, že keď nadobudnete niečo spolu s ním do masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov, táto vec sa stane exekvovateľnou.
 
Úvodom by som Vás ako i ostatných ctených čitateľov a priaznivcov našej poradne upozornil na Podmienky poskytovania poradenstva, v ktorých sa uvádza: “Predpokladá sa, že niektoré otázky sa vo svojej podstate budú opakovať, preto je vhodné pred zadaním otázky si prečítať aj predchádzajúce Otázky a odpovede. V opačnom prípade je riziko zadania duplicity v merite otázky a takáto nebude zodpovedaná vôbec, prípadne v odpovedi bude občan odkázaný na prečítanie si obdobnej odpovede.“ 
 
Vaša otázka vo svojej podstate už bola zodpovedaná dňa 21.10.2012 v tomto článku "Je možné exekvovať veci, ktoré nepatria povinnému?", ktorý nájdete medzi odkazmi na konci tohto textu, preto Vás žiadam a zároveň Vás odkazujem si odpoveď podrobnejšie prečítať tam.
 
V krátkosti však pre prehľadnosť odpovede zhrniem oprávnenie exekútora a príkladný výpočet exekúcie, ktorú odborne nazývame núteným výkonom rozhodnutia.
 
V prípade Vášho priateľa, spôsob vykonania exekúcie určuje exekútor (§64 EP) a môže sa rozhodnúť pre ľubovoľnú kombináciu (§65 EP) medzi zrážkami zo mzdy a iných príjmov, prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľnosti a predajom podniku.
 
Vo svojej otázke píšete, vo všeobecnosti, že je nemajetný a má príjem iba 180 € zo sociálnej dávky. Na základe toho, vylučujem možnosť vykonať exekúciu prikázaním pohľadávky, predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí a takisto aj predajom podniku či cenných papierov. Ostáva tu však možnosť pre exekúciu zrážkami zo mzdy a iných príjmov.
 
Exekútor je oprávnený exekvovať aj uvedenú sociálnu dávku zrážkami z nej ako z iného príjmu než zo závislej činnosti a to podľa §89 ods. 1 EP s poukazom na §68 a nasl. EP.

§ 71 ods. 1 EP pojednáva: z čistej mzdy (aj dávky), ktorá zostáva po odpočítaní základnej sumy a ktorá sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma, možno zraziť na vymoženie pohľadávky oprávneného len jednu tretinu. Na prednostné pohľadávky uvedené v odseku 2 sa zrážajú dve tretiny. Prednostné pohľadávky sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na ich úhradu nestačí, uspokojujú sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

V tomto prípade platí subsidiárne nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia, ktoré zakazuje zraziť tzv. základnú sumu.  Túto sumu stanovuje §1 ods. 1 citovaného nariadenia na sumu 60%  zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platnou v mesiaci, v ktorom sa daná zrážka vykonáva.

Životné minimum stanovuje zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nováciou tohto zákona s účinnosťou od 1.7. 2012 bolo životné minimum na plnoletú fyzickú osobu určené na sumu 194,58 €.

Pre prehľadnosť situácie si urobme matematický výpočet sumy, ktorú by mohol exekútor z uvedeného príjmu zraziť:

  • základnú sumu vypočítame ako 60% zo sumy 194,58 € a činí 116,75 €,
  • od sumy dávky musíme odčítať základnú sumu (180 € - 116,75 €) a týmto rozdielom dostaneme sumu 63,25 €,
  • podľa §71 ods. 1 EP musíme sumu zaokrúhliť na eurocenty smerom nadol tak, aby suma bola deliteľná troma, takže dostaneme sumu 63,00 €,
  • nakoľko pohľadávka zo spotrebiteľského úveru nie je prednostnou pohľadávkou podľa §71 ods. 2 EP, zo sumy 63,00 € je exekútor oprávnený zraziť z dávky iba jednu tretinu a teda sumu 21,00 €.

Vo Vašej otázke mi absentuje informácia, či v spotrebiteľskej úverovej zmluve je/bola zakotvená klauzula o sankčných úrokoch z omeškania v prípade neplnenia splátok a/alebo vyhlásenia zosplatnenia pohľadávky a ak áno tak v akej výške. Ustálená judikatúra sa prikláňa k jedno až dvojnásobku diskontnej sadzby, ktorú udáva Národná banka Slovenskej republiky. Zo skúsenosti viem, že bankové inštitúcie v snahe dostať späť hlavne istinu úveru a nezdierať dlžníkov sa prikláňajú k jednonásobku (okolo 9% ročne, t.j. približne 0,025% denne) a serióznejšie nebankové inštitúcie k dvojnásobku (okolo 18% ročne, t.j. približne 0,05% denne). Strop, aby nedochádzalo ku kolízii s TZ za trestný čin úžery je 99% ročne.

Pôžička je z roku 2006 a bola poskytnutá pôvodne v sume 3 319,39 € (100 000 SKK), ako píšete za šesť rokov vzrástla aj s príslušenstvom na 6 500 €. Rozdiel medzi terajšou a pôvodnou sumou vo výške 3 180,61 € obsahuje sankčné úroky a náklady exekučného konania, tzn. poplatok za vydanie platobného rozkazu súdu (exekučný titul), poplatok za poverenie exekútora súdom, náklady a odmenu právneho zastúpenia veriteľa v exekučnom konaní a v nekonečnom rade aj odmenu,  hotové výdavky a náhradu za stratu času exekútora.

Preto si treba uvedomiť základný fakt, že čím neskôr sa exekúcia zaplatí, priamoúmerne tomu viac povinný zaplatí (preplatí) na úrokoch z omeškania ako i hotových výdavkoch a náhrade za stratu času exekútora, ktorý musí vo veci urobiť viac úkonov na zabezpečenie hmotného práva oprávneného.

Potenciálne mesačne zrážaná suma zo sociálnej dávky vo výške 21,00 € nebude automaticky poukazovaná na istinu. Exekútor si z nej zoberie istú pomernú časť na krytie jeho trov a až ten zvyšok poukáže na úhradu istiny. Vášmu priateľovi teda vždy z aktuálnej sumy istiny sa budú naďalej kumulovať úroky z omeškania až do úplného zaplatenia celej istiny.

Priamo z EP ani TZ nevyplýva žiadne ustanovenie, ktoré by mohlo iniciovať začatie trestného stíhania pre nemajetnosť a nemožnosť plniť si povinnosti z titulu exekúcie.

Ja tu však vidím dva nepriame aspekty, ktoré by mohli predsa len v prípade naplnenia ich skutkovej podstaty započať trestné stíhanie pre:

  • úverový podvod podľa §222 TZ
  • poškodzovanie veriteľa podľa §239 TZ

Úverového podvodu podľa §222 TZ by sa Váš priateľ dopustil v prípade ak by vylákal od úverovej spoločnosti úver tým, že by ju uviedol do omylu v otázke splnenia podmienok na poskytnutie úveru alebo na splácanie úveru. V praxi to znamená, že predloží banke nepravé potvrdenie o príjme, kde je príjem uvedený vyšší, nepravé potvrdenie o zamestnávateľovi, prípadne iné dodatočné dokumenty, ktoré si banka vyžiada, pretože sú pre ňu podstatné na posúdenie bonity klienta a zodpovedanie otázky, či úver poskytnutý byť má. V tomto prípade hrozí po dokázaní viny páchateľovi trest odňatia slobody v rozmedzí od 1 až 5 rokov.

Nakoľko by sa jednalo o prečin, ktorého horná hranica je najmenej tri roky odňatia slobody, podľa §87 ods. 1 písm.d) TZ je preklúzna (premlčacia) doba päť rokov. Píšete, že úverový vzťah vznikol pred šiestimi rokmi, mám teda zato, že aj v prípade spáchania tohto činu, tento je už preklúzny.

Trestného činu poškodzovania veriteľa by sa Váš priateľ dopustil v prípade, ak by mu bolo doručené Upovedomenie o začatí exekúcie zákonným spôsobom (bez aplikácie tzv. “fikcie doručenia”, ktorá sa v civilnom procesnom práve často používa) a porušil by zákaz exekútora nakladať so svojím majetkom, ktorý podlieha exekúcii v týchto prípadoch:

a) zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku,
b) zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme,
c) predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený, alebo
d) predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik,

Za tento prečin by Vášmu priateľovi hrozil trest odňatia slobody až do dvoch rokov.
 
S úctou

Erik Múcska

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...