Možno podať podanie alebo odvolanie proti rozhodnutiu vo forme videa?

Môžem podať odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu vo forme videa (obrazového záznamu) alebo zvukového záznamu?

21. 09. 2021

Teoreticky je možné, aby ste obsah svojho podania nahrali pomocou kamery a mikrofónu a v elektronickej forme doručili správnemu orgánu vo forme obrazového záznamu.

V obrazovom zázname sa tak môžete vyjadriť rýchlejšie, presnejšie a názornejšie, ako by ste sa vyjadrili písomne.

Prípadne môžete obrazový záznam vytvoriť na mieste, ktorého sa konanie týka a tak vytvoriť argumenty, ktoré budú prístupnejšie na vnímanie správnemu orgánu a ďalším účastníkom konania.

To všetko sú argumenty, prečo môže byť pre vás vhodnejšie podať podanie vo forme videa.

Pri akejkoľvek forme podania alebo odvolania však musíte dodržať ustanovenia zákona o správnom konaní (správneho poriadku):

§ 19 Podanie

(1) Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.

(2) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

(3) Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.

(4) Podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 5 až 7).

(5) Na žiadosť účastníka konania musí sa prijatie podania potvrdiť.

Pripomíname, že aj pre odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu platia rovnaké zásady, ako pre podanie, pretože odvolanie je len jednou z foriem podania.

Aj odvolanie proti rozhodnutiu správneho orgánu je preto vo všeobecnosti možné podať vo forme video odvolania.

Ako doručiť video podanie?

Domnievame sa, že formou, ktorej by sa nedalo v súčasnosti nič vyčítať, je doručenie "papiera" správnemu orgánu, v ktorom účastník uvedie napríklad tieto nevyhnutné náležitosti podania:

  1. kto podanie podáva, teda meno a priezvisko alebo názov právnickej osoby,
  2. podpis účastníka konania,
  3. odvolávka, že v prílohe je dátový nosič (CD, DVD a pod.) s obrazovým záznamom osoby, ktorá prednáša odvolanie a pokyn, ako môže správny orgán spustiť prezentáciu obrazového záznamu vo forme vnímateľnej ľudskými zmyslami.

Samozrejme, priložený musí byť dátový nosič. Na ňom môžu byť pochopiteľne pripojené v prípade potreby aj ďalšie elektronické dokumenty.

Domnievame sa, že zaslať správnemu orgánu len odkaz na video s podaním na internete by nemuselo postačovať z praktického dôvodu, že súčasťou tzv. administratívneho spisu by bol iba odkaz na video a nie samotný video záznam.

Výhradne elektronické podanie

Možné je aj nahratie podania do portálu verejnej správy, ktorý slúži na úradnú komunikáciu a jeho podpísanie "kvalifikovaným elektronickým podpisom". Praktickým obmedzením môže byť obmedzenie veľkosti takto podávaných dokumentov.

Domnievame sa, že prípustné sú aj všetky ďalšie možné formy doručovania podania, ak splnia všetky zákonné podmienky. Trebárs aj podanie vo forme DVD, kde označenie správneho orgánu, označenie veci, označenie účastníka a vlastnoručný podpis účastníka fixkou bude priamo na etikete DVD nosiča.

Samozrejme, úradné procesy na Slovensku sú ešte stále nastavené na "papiere" a tak je rozumné pri výhradne elektronickej ale aj kombinovanej forme doručovania podania myslieť napríklad na detaily, ako je miesto na rýchle potvrdenie prijatia podania v podateľni správneho orgánu, ak sa nevyužije poštová preprava.

Je vhodné urobiť aj opatrenia proti prípadnej zámene nosiča za iný, napríklad uvedením kontrolného súčtu a pod.

Oblasť podávania video podaní je zatiaľ v pionierskej etape. Vývoj a prax isto ukáže ďalšie detaily, ktoré bude potrebné zohľadniť pri tejto inovatívnej forme komunikácie účastníkov konania s orgánmi verejnej moci.

K obsahu podania

Čo by malo byť obsahom podania, je pochopiteľne nad rámec tohto článku.

Z podania však musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

Keďže obsahom podania zrejme bude aj ústny prejav nejakej osoby, je vždy potrebné dbať na to, aby buď táto osoba bola sama účastníkom konania, ktorá podáva podanie - alebo osoba vo videu bola účastníkom konania písomne splnomocnená na prednesenie podania v mene účastníka konania.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.