Môžu energetici postaviť elektrický stožiar na mojom pozemku bez toho aby ma vyvlastnili?

Otázka: Kontaktovala ma energetická firma, že na mojom pozemku sa má stavať elektrické vedenie a ponúkli mi jednorázovú nahradu s tým, že budem súhlasiť s vecným bremenom umiestnenia stožiaru na mojom pozemku a vytvorením ochranného pásma. S tým nesúhlasím a chcem firme ponúknuť pozemok na predaj. Ak nebudem so vznikom vecného bremena suhlasiť (prechodom ťažkych mechanizmov vznikne trvalé poškodenie poľnohospodárskej pôdy), môže nejaký orgán nariadiť, že tam stožiar aj tak postavia bez toho, aby ma vyvlastnili?

14. 03. 2009

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Odpoveď nájdete v zákone o energetike č. 656/2004 Z. z. (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-energetike/).

V zákone si pozorne prečítajte § 10 "Práva a povinnosti držiteľa povolenia" a v ňom najmä odsek 1 písmeno e):

"Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnený vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa osobitného predpisu.7a)"

Odkaz "7a" je odkaz na stavebný zákon (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/stavebny-zakon/).

Znamená to, že ak ide firmu, ktorá podniká v energetike a má na stožiare stavebné povolenie, tak môže postaviť stožiar aj bez vyvlastnenia Vášho pozemku a aj bez zriadenia vecného bremena cez vyvlastňovacie konanie.

V praxi niekedy energetici pre poriadok oslovia vlastníkov kvôli získaniu dobrovoľného súhlasu so zriadením vecného bremena.

Nemuseli by to urobiť, pretože podľa odseku 5:

"Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba pri výkone oprávnení podľa odseku 1 koná vo verejnom záujme. Oprávnenia podľa odseku 1 sú vecnými bremenami7) spojenými s vlastníctvom dotknutej nehnuteľnosti a sú spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností. Vlastník dotknutej nehnuteľnosti má za zriadenie týchto vecných bremien nárok na poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady. Lehoty na uplatnenie nároku na poskytnutie tejto primeranej jednorazovej náhrady sú rovnaké ako lehoty uvedené v odseku 3."

Z toho vyplýva, že vecné bremeno na Vašom pozemku si možu energetici nechať zapísať na katastri, či s tým súhlasíte alebo nie, a potom vstupovať na Váš pozemok a budovať na ňom stožiare.

Zákon akurát hovorí aj to, že Vy za to máte právo na primeranú jednorazovú náhradu.

Musíte si ju však aktívne uplatniť v lehote podľa odseku 3, ciže do šiestich mesiacov od kedy ste sa o zriadení vecného bremena na Vašom pozemku dozedeli, najneskôr však do 1 roka od kedy sa tak stalo. Ak to nestihnete, Vaše právo na náhradu podľa tohto zákona strácate.

"Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada preukázaných nákladov, ktorú uhrádza držiteľ povolenia. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na náhradu škody alebo nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorí túto škodu alebo obmedzenie vlastníckych práv spôsobili, do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom poškodený dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku škody alebo od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo poškodeného na náhradu škody alebo na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká."

Otázku primeranosti jednorázovej náhrady žiaľ zákon nerieši. Opýtajte sa energetikov, akým spôsobom a podľa čoho určili výšku jednorázovej náhrady, ktorú Vám ponúkli.

Ak Vám energetici spôsobia na majetku škodu, máte právo na náhradu škody. Musíte si ju však opäť aktívne uplatniť a stihnúť lehoty podľa citovaného tretieho odseku.

Celú odpoveď teda možno zosumarizovať tak, že energetici Vás "zo slušnosti" oslovili a ponukli Vám iniciatívne akúsi jednorázovú náhradu, na ktorú aj tak do šiestich mesiacov (jedného roka) máte nárok s tým, že im možno dobrovoľne udelíte súhlas s vecným bremenom v ich prospech.

Udelenie dobrovoľného súhlasu z Vašej strany im dáva istotu do budúcnosti, že sa neskôr nedomôžete nejakej inej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva.

Ak dobrovoľný súhlas neudelíte, energetici majú právo zriadiť vecné bremeno vo Váš neprospech aj bez Vášho súhlasu. V tom prípade Vám energetici žiadne peniaze iniciatívne nevyplatia, ale do šiestich mesiacov (presnejšie viď odsek 3) máte právo ich získať, musíte o ne však požiadať.

Môžete tiež na súde namietať neoprávnený zásah do Vášho vlastníckeho práva, prípadne vymáhať inú výšku náhrady alebo pravidelné platenie nájomného, avšak o takomto niečom by vo Váš prospech musel rozhodnúť všeobecný súd a pravdepodobne pri tom by musel ústavný súd konštatovať, že zákon o energetike je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/) keďže umožňuje neoprávnený zásah do vlastníckého práva.

Cieľ tejto spomenutej cesty je však zatiaľ hypotetický a čaká na vlastníka (resp. skupinu takto dotknutých vlastníkov), ktorý bude schopný a ochotný také súdne konanie vyvolať a dotiahnuť do právoplatného konca.

Je nepravdepodobné, že by energetická firma dobrovoľne súhlasila s platbami nad rámec svojich povinností zákona. To platí o to viac v prípade, ak energetická firma je v súkromnom vlastníctve a účelom jej podnikania je dosahovanie zisku pre svojho vlastníka.

K poslednej časti Vašej otázky: Energetickej spoločnosti môžete ponúknuť Váš pozemok na predaj, avšak tak ako Vás nemôže nikto donútiť kúpiť a zaplatiť za niečo, čo nemusíte kúpiť, tak ani energetickú firmu nič nenúti kúpiť Váš pozemok, keďže svoju činnosť na Vašom pozemku môže vykonávať aj proti Vašej vôli a bez Vášho súhlasu, ak si nechá na katastri zapísať na Vašom pozemku vo svoj prospech vecné bremeno alebo to odôvodní cez § 10 ods. 2 zákona o energetike, ktorý žiaľ umožňuje veľmi "gumový" výklad.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Bugár zarobí vďaka obchvatu vyše 76-tisíc. Tentoraz prenajal pozemky

Šéf vládnej strany Most-Híd Béla Bugár uzavrel s diaľničiarmi dodatok, na prenájme pozemkov zarobí...

Ako ste vnímali vyhlásenie predsedníčky Macejkovej, že s rozhodovaním o vyvlastnení počká do volieb?

Bývalý ústavný sudca Lajos Mészáros hovorí, že ak chcete byť slobodný, musíte byť...

BMW, Zhi Dou alebo Linglong. Východ čaká na megainvestície

Aj bezprostredná poloha oceliarne môže novým hráčom hrať do karát.

V Košiciach sa opäť hovorí o investícii BMW. Minister nechce konkretizovať

V priemyselnom parku pri Haniske pripravujú vyvlastnenie pozemkov.

Scenár sa opakuje. Majiteľ Machnáča už nekomunikuje, aktivisti vyzvali na jeho vyvlastnenie

Vlastník kultúrnej pamiatky nepreberá od pamiatkarov výzvy na jej opravu. Primátor Trenčianskych...

Výstavbu úseku D3 poznačil spor diaľničiarov a bývalých vlastníkov nehnuteľností

Výstavbu úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec poznačil spor Národnej diaľničnej spoločnosti,...

V prípade nutnosti odstránenia environmentálnej záťaže by štát mohol vyvlastňovať

Ministerstvo životného prostredia chce inštitút vyvlastnenia zakotviť do geologického zákona.