Môžu energetici postaviť elektrický stožiar na mojom pozemku bez toho aby ma vyvlastnili?

Otázka: Kontaktovala ma energetická firma, že na mojom pozemku sa má stavať elektrické vedenie a ponúkli mi jednorázovú nahradu s tým, že budem súhlasiť s vecným bremenom umiestnenia stožiaru na mojom pozemku a vytvorením ochranného pásma. S tým nesúhlasím a chcem firme ponúknuť pozemok na predaj. Ak nebudem so vznikom vecného bremena suhlasiť (prechodom ťažkych mechanizmov vznikne trvalé poškodenie poľnohospodárskej pôdy), môže nejaký orgán nariadiť, že tam stožiar aj tak postavia bez toho, aby ma vyvlastnili?

14. 03. 2009

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Odpoveď nájdete v zákone o energetike č. 656/2004 Z. z. (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-energetike/).

V zákone si pozorne prečítajte § 10 "Práva a povinnosti držiteľa povolenia" a v ňom najmä odsek 1 písmeno e):

"Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba je oprávnený vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach alebo na plynárenských zariadeniach potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy alebo siete, ktorých výstavba bola povolená podľa osobitného predpisu.7a)"

Odkaz "7a" je odkaz na stavebný zákon (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/stavebny-zakon/).

Znamená to, že ak ide firmu, ktorá podniká v energetike a má na stožiare stavebné povolenie, tak môže postaviť stožiar aj bez vyvlastnenia Vášho pozemku a aj bez zriadenia vecného bremena cez vyvlastňovacie konanie.

V praxi niekedy energetici pre poriadok oslovia vlastníkov kvôli získaniu dobrovoľného súhlasu so zriadením vecného bremena.

Nemuseli by to urobiť, pretože podľa odseku 5:

"Držiteľ povolenia alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba pri výkone oprávnení podľa odseku 1 koná vo verejnom záujme. Oprávnenia podľa odseku 1 sú vecnými bremenami7) spojenými s vlastníctvom dotknutej nehnuteľnosti a sú spôsobilé na zápis do katastra nehnuteľností. Vlastník dotknutej nehnuteľnosti má za zriadenie týchto vecných bremien nárok na poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady. Lehoty na uplatnenie nároku na poskytnutie tejto primeranej jednorazovej náhrady sú rovnaké ako lehoty uvedené v odseku 3."

Z toho vyplýva, že vecné bremeno na Vašom pozemku si možu energetici nechať zapísať na katastri, či s tým súhlasíte alebo nie, a potom vstupovať na Váš pozemok a budovať na ňom stožiare.

Zákon akurát hovorí aj to, že Vy za to máte právo na primeranú jednorazovú náhradu.

Musíte si ju však aktívne uplatniť v lehote podľa odseku 3, ciže do šiestich mesiacov od kedy ste sa o zriadení vecného bremena na Vašom pozemku dozedeli, najneskôr však do 1 roka od kedy sa tak stalo. Ak to nestihnete, Vaše právo na náhradu podľa tohto zákona strácate.

"Vlastníkovi nehnuteľnosti patrí po vykonaní činností na základe výzvy podľa odseku 1 písm. b) náhrada preukázaných nákladov, ktorú uhrádza držiteľ povolenia. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby majetková ujma, má nárok na náhradu škody. Ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na náhradu škody alebo nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorí túto škodu alebo obmedzenie vlastníckych práv spôsobili, do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom poškodený dozvedel, najneskôr však do jedného roka od vzniku škody alebo od vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, inak právo poškodeného na náhradu škody alebo na primeranú jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti zaniká."

Otázku primeranosti jednorázovej náhrady žiaľ zákon nerieši. Opýtajte sa energetikov, akým spôsobom a podľa čoho určili výšku jednorázovej náhrady, ktorú Vám ponúkli.

Ak Vám energetici spôsobia na majetku škodu, máte právo na náhradu škody. Musíte si ju však opäť aktívne uplatniť a stihnúť lehoty podľa citovaného tretieho odseku.

Celú odpoveď teda možno zosumarizovať tak, že energetici Vás "zo slušnosti" oslovili a ponukli Vám iniciatívne akúsi jednorázovú náhradu, na ktorú aj tak do šiestich mesiacov (jedného roka) máte nárok s tým, že im možno dobrovoľne udelíte súhlas s vecným bremenom v ich prospech.

Udelenie dobrovoľného súhlasu z Vašej strany im dáva istotu do budúcnosti, že sa neskôr nedomôžete nejakej inej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva.

Ak dobrovoľný súhlas neudelíte, energetici majú právo zriadiť vecné bremeno vo Váš neprospech aj bez Vášho súhlasu. V tom prípade Vám energetici žiadne peniaze iniciatívne nevyplatia, ale do šiestich mesiacov (presnejšie viď odsek 3) máte právo ich získať, musíte o ne však požiadať.

Môžete tiež na súde namietať neoprávnený zásah do Vášho vlastníckeho práva, prípadne vymáhať inú výšku náhrady alebo pravidelné platenie nájomného, avšak o takomto niečom by vo Váš prospech musel rozhodnúť všeobecný súd a pravdepodobne pri tom by musel ústavný súd konštatovať, že zákon o energetike je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky (http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/ustava-slovenskej-republiky/) keďže umožňuje neoprávnený zásah do vlastníckého práva.

Cieľ tejto spomenutej cesty je však zatiaľ hypotetický a čaká na vlastníka (resp. skupinu takto dotknutých vlastníkov), ktorý bude schopný a ochotný také súdne konanie vyvolať a dotiahnuť do právoplatného konca.

Je nepravdepodobné, že by energetická firma dobrovoľne súhlasila s platbami nad rámec svojich povinností zákona. To platí o to viac v prípade, ak energetická firma je v súkromnom vlastníctve a účelom jej podnikania je dosahovanie zisku pre svojho vlastníka.

K poslednej časti Vašej otázky: Energetickej spoločnosti môžete ponúknuť Váš pozemok na predaj, avšak tak ako Vás nemôže nikto donútiť kúpiť a zaplatiť za niečo, čo nemusíte kúpiť, tak ani energetickú firmu nič nenúti kúpiť Váš pozemok, keďže svoju činnosť na Vašom pozemku môže vykonávať aj proti Vašej vôli a bez Vášho súhlasu, ak si nechá na katastri zapísať na Vašom pozemku vo svoj prospech vecné bremeno alebo to odôvodní cez § 10 ods. 2 zákona o energetike, ktorý žiaľ umožňuje veľmi "gumový" výklad.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...