Musí byť povolený výrub drevín pred vydaním územného rozhodnutia?

Stavebný úrad vydal územné rozhodnutie na stavbu na pozemku, na ktorom rastú dreviny. Moju námietku, že ku vydaniu územného povolenia nemal stanovisko orgánu ochrany prírody k výrubu drevín, zamietol. Stavebný úrad zamietnutie odôvodnil tak, že ku územnému konanie netreba mať vyjadrenie ku výrubu stromov, že povolenie na výrub stromov stačí doložiť až neskôr v stavebnom konaní, keď sa bude rozhodovať o stavebnom povolení. Postupoval stavebný úrad správne?

09. 01. 2018

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Stavebný úrad nepostupoval správne.

Územné rozhodnutie môže stavebný úrad vydať až potom, ako je vydané rozhodnutie o vydaní súhlasu alebo nesúhlasu na výrub drevín na pozemku zamýšľanej stavby.

Toto rozhodnutie musí byť stavebnému úradu aj doručené.

Opačný názor istý čas používali a ešte aj dnes používajú stavebné úrady na základe metodického usmernenie nadriadeného ministerstva z roku 2006. Tento názor je však už od roku 2010 vyvrátený a vyložený najvyšším súdom.

Čo sa píše v zákone?

Vyplýva to zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý je stavebný úrad povinný rešpektovať, lebo mu to ukladá v povoľovacích konaniach (tzv. "správnych konaniach") § 3 ods. 1 zákona o správnom konaní.

Ide o tieto ustanovenia zákona:

Podľa § 103 ods 6) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

"Orgán štátnej správy, ktorý vedie konanie o veci, ktorou môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, môže o veci rozhodnúť najskôr po tom, ako mu bolo doručené rozhodnutie orgánu ochrany prírody o vydaní alebo nevydaní súhlasu alebo povolení alebo nepovolení výnimky zo zákazu, odborné stanovisko alebo vyjadrenie, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú. Ak orgán ochrany prírody nevydá vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. m) v lehote podľa osobitného predpisu, predpokladá sa, že súhlasí."

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

"Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny, najmä ak ide o
a) schválenie alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie,
b) vydanie územného rozhodnutia,
c) vydanie stavebného povolenia na stavbu alebo zmenu stavby,
d) vydanie povolenia terénnych úprav, prác alebo zariadení, ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie,
e) vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
f) vydanie rozhodnutia o odstránení stavby alebo dodatočnom povolení stavby,
g) vydanie rozhodnutia o určení, zmene – zväčšení plochy a predĺžení doby platnosti prieskumného územia,
h) vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení chráneného ložiskového územia,
i) vydanie rozhodnutia o určení, zmene a zrušení dobývacieho priestoru,
j) vydanie povolenia banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
k) vydanie súhlasu na zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok alebo zmenu jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,
l) vydanie povolenia na výrub drevín podľa osobitných predpisov,
m) schválenie alebo zmenu programu starostlivosti o lesy,
n) schválenie alebo zmenu projektu alebo geologického zámeru geologickej úlohy,
o) schválenie alebo zmenu základného dokumentu podpory regionálneho rozvoja,
p) vydanie rozhodnutia v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na chránených druhoch a chránených biotopoch podľa osobitného predpisu.
r) vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,
s) vydanie rozhodnutia o vyňatí lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov alebo rozhodnutia o obmedzení využívania funkcií lesov na lesných pozemkoch, ak sa na vykonanie činnosti nevyžaduje územné rozhodnutie,
t) schválenie zvernice alebo bažantnice,
u) schválenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav.
"

Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

"Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán uplatňuje záujmy ochrany prírody a krajiny najmä formou vyjadrenia alebo iného stanoviska k činnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „vyjadrenie")."

Čo sa píše v metodickom usmernení ministerstva?

K súvislosti medzi výrubovým konaním a územný rozhodnutím sa vyjadrilo aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Vydalo Metodické usmernenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR k postupu stavebného úradu v konaní o umiestňovaní a povoľovaní stavieb z hľadiska záujmov ochrany a prírody podľa osobitného predpisu - ochrana drevín zo dňa 9. júla 2006.

Ministerstvo usmernilo stavebné úrady týmto metodickým usmernením takto:

"Stavebný úrad v územnom konaní nemôže rozhodnúť bez vyjadrenia orgánu ochrany prírody vzhľadom na ustanovenia § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Nemôže vydať územné rozhodnutie predtým ako mu bolo doručené pre územné konanie v ustanovení § 9 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona požadované vyjadrenie orgánu ochrany prírody."

Pravda, dodalo aj to, že orgány ochrany prírody by mali svoje rozhodnutia produkovať v stanovených lehotách:

"Stavebný úrad v územnom konaní nemôže rozhodnúť bez vyjadrenia orgánu ochrany prírody vzhľadom na ustanovenia § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody a krajiny. Nemôže vydať územné rozhodnutie predtým ako mu bolo doručené pre územné konanie v ustanovení § 9 ods. 1 písm. b) uvedeného zákona požadované vyjadrenie orgánu ochrany prírody."

Z metodického usmernenia vyplýva, že tým vyjadrením orgánu ochrany prírody a krajiny však nemusí byť priamo rozhodnutie o výrube. Ministerstvo uvádza, že postačuje, ak je súhlas na výrub drevín predložený najneskôr v stavebnom konaní a táto podmienka sa uvedie do územného rozhodnutia:

"Právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín vydané podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ak sa v konkrétnom prípade vyžaduje, musí byť vždy predložené najneskôr v stavebnom konaní v súlade s ustanovením § 103 ods. 6 uvedeného zákona, pričom žiadosť o stavebné povolenie, vrátane projektovej dokumentácie musí zodpovedať podmienkam z neho vyplývajúcim.
V takomto prípade je potrebné, aby stavebný úrad, na základe vyjadrenia orgánu ochrany v konkrétnom prípade, v podmienkach územného rozhodnutia výslovne určil, že

- vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní je z hľadiska osobitného záujmu na ochrane drevín podmienené vydaním súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 až 49 zákona o ochrane prírody a krajiny a

- stavebník je povinný zabezpečiť súlad predloženej žiadosti o stavebné povolenie vrátane projektovej dokumentácie stavby s podmienkami právoplatného rozhodnutia o súhlase na výrub stromov, resp. dodržanie jeho podmienok, a to v prípade potreby aj na základe zmeny právoplatného územného rozhodnutia podľa § 41 ods. 1 stavebného zákona."

Ako o rozpore medzi zákonom a metodickým usmernením rozhodol súd?

Ministerstvo teda v metodickom usmernení vyjadrilo názor, že k vydaniu územného rozhodnutia ešte nie je potrebné, aby existoval právoplatný súhlas na výrub drevín. A že taký súhlas stačí doložiť až ku stavebnému konaniu.

Keďže existoval aj opačný názor, t. j. že nejaké stanovisko k výrubu drevín musí existovať už pred vydaním územného rozhodnutia a že dokonca bez takého vyjadrenia orgánu ochrany prírody ani nesmie stavebný úrad vydať územné rozhodnutie - došlo k sporu o ktorom právoplatne rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky v rozsudku č. 5Sžp/10/2009 z 12. januára 2010.

Metodické usmernenia ministerstiev totiž nie sú právne záväzné, iba upravujú vnútorné fungovanie stavebných úradov. Navonok musia rozhodnutia stavebných úradov rešpektovať zákony.

Najvyšší súd sa v spore priklonil k názoru a rozhodol, že stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny musí existovať už v čase pred vydaním územného rozhodnutia a stavebný úrad môže vydať územné rozhodnutie až potom, ako je stavebnému úradu doručené stanovisko orgánu ochrany prírody a krajiny.

Anonymizovaná verzia rozsudku:

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...