Na prešovskej radnici sú informácie o nakladaní s majetkom mesta tajné

05. 02. 2001

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Infozákon má za sebou prvý mesiac v praxi. Ako sa s ním vyrovnala prešovská radnica? O tom, že konanie prešovského mestského úradu vo veci infozákona už skúma aj prokuratúra, azda až na záver. Musia jeho úradníci naozaj skrývať aj to, čo nie je tajné? Podľa infozákona musí aj prešovská radnica viesť evidenciu žiadostí o informácie. Nazrime do tejto evidencie a sledujme osud jednej z mnohých žiadosti.

Dňa 5. januára 2001 dostáva Mestský úrad žiadosť. Žiadateľ žiada okrem iných informácií aj kópiu Štatútu fondu o zabezpečení náhradných bytov. Tento štatút schválilo Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Štatút zaväzuje Mestský úrad, aby prostriedky fondu boli sledované na osobitnom bankovom účte. A tak žiadateľ žiada kópie výpisov z tohto účtu. Podľa štatútu má Mestský úrad z prostriedkov fondu zakúpiť byty od istej súkromnej firmy. Žiadateľ preto žiada sprístupnenie kópií zmlúv medzi firmou a Mestským úradom.

Na prvý pohľad nič zvláštne. Mestský úrad spravuje účelovo viazané prostriedky na zvláštnom účte. Použité môžu byť iba v súlade so schváleným štatútom, na kúpu bytov od vopred určenej súkromnej spoločnosti. Na tom nie je nič tajné a tak by Mestský úrad nemal mať žiadny problém so zverejnením toho, ako bolo naložené s prostriedkami fondu. Ide o 20 miliónový balík peňazí, a tak by nemal ostať mimo kontroly. I keď na druhej strane, je to už balík, z ktorým sa dá "niečo podniknúť".

Dňa 24. januára 2001 vydáva primátor mesta rozhodnutie, ktorým požadované informácie nesprístupňuje. Zdôvodnenie primátora? Zmluva súkromnej firmy je tajná, pretože firma nedala súhlas na jej zverejnenie a jej zverejnenie by ohrozilo ochranu osobnosti a osobných údajov. A čo výpisy z účtu? Podľa rozhodnutia primátora sú výkazy a údaje o zostatkoch a stavoch na peňažných účtoch mesta skutočnosťami tvoriacimi predmet obchodného tajomstva a preto ich podľa desiateho paragrafu infozákona odmieta sprístupniť.

Nuž, tu sa ponúkajú iba dve vysvetlenia. Buď je prešovská radnica príkladom hlbokého nepochopenia zmyslu infozákona, významu demokracie a základu občianskej spoločnosti - alebo ide o zakrývanie nepríjemných skutočností, kvôli ktorým sa oplatí porušiť zákon. Podľa desiateho paragrafu infozákona, porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je najmä sprístupnenie informácie, ktorá sa týka používania verejných financií alebo nakladania s majetkom štátu alebo majetkom obce. Žiadané informácie teda mali byť sprístupnené.

Precíznosť, s akou Mestský úrad utajuje informácie, je obdivuhodná. Primátor vypracoval podrobnú smernicu, ktorá sa zaoberá definovaním utajovaných informácií. Má údajne vyše osemdesiat bodov a jej "kvalitu" už preveruje prokuratúra.

Neveríte? Môžete sa presvedčiť. Osobne v úradných hodinách na Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73, 1. poschodie, č. dverí 35, kontaktnou osobou je pán Mario Papp, odborný pracovník pre styk s verejnosťou. Písomne v kancelárii primátora. Telefonicky na čísle 091 772 25 94, faxom na čísle 091 773 36 65. Ak máte e-mail, tak píšte na adresu informacie@presov.sk. Napokon, to všetko by ste mali nájsť aj na internetovej adrese www.presov.sk. A upozornenie na záver: Ak máte novinársky preukaz, tak vedzte, že informáciu dostanete. Ak si o ňu zažiadate. Niekedy až o desať dní. Ale len ak nie je tajná...

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Pôvodné články na vyvlastnenie.sk

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.