Nábrežná komunikácia - budú úradníci vzatí na zodpovednosť?

28. 03. 2004

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ing. Marián Harčarík
Ing. Marián Harčarík
Ing. Jaroslav Greguš
Ing. Jaroslav Greguš

Zákony neporušujú úrady, ale ľudia. Keď Najvyšší súd v právoplatnom rozsudku (č. k. 6 Sž 82/03 zo dňa 29. 10. 2003) zrušil stavebné povolenie pre výstavbu Nábrežnej komunikácie, zároveň tiež rozhodol, že svojim konaním porušili zákon tri konkrétne úrady.

Za každým z týchto protiprávnych konaní stoja konkrétni neanonymní ľudia, ktorí vlastnoručne podpísali inkriminované rozhodnutia a povolenia.

Pozrime sa bližšie na ľudí, ktorí zneužili svoju právomoc kvôli zvýhodneniu investora na úkor práv občanov a zákon porušili tak hrubo, že ich rozhodnutia a postup označil Najvyšší súd v rozsudku za nezákonné.

RSDr. Milan Ambróz

Ako vtedajší vedúci odboru dopravy na krajskom úrade v Prešove podpísal 21. 10. 2002 stavebné povolenie, ktoré bolo neskôr zo strany Najvyššieho súdu právoplatne zrušené pre nezákonnosť. Napriek tomu, že občania ho písomnými podaniami vopred upozorňovali na množstvo nedostatkov, vo svojom rozhodnutí ich označil za neopodstatnené a napísal doslova toto "Uskutočnením stavby ani užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, dokumentácia spĺňa požiadavky stanovené stavebným zákonom. Vzhľadom na to, že stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohoto rozhodnutia."

Súd však zistil, že práva účastníkov boli porušené a že priamo z dokumentácie je zrejmá nezákonnosť stavby a porušenie podmienok stavebného zákona.

Z odboru dopravy koncom roka 2003 odišiel. Od 1. 1. 2004 právomoci odboru dopravy prevzal novo vzniknutý Krajský úrad dopravy. Na jeho čelo nastúpil nový prednosta Ing. Peter Jerge.

Ing. Gabriela Korbačková

Ako riaditeľka odboru štátnej správy pozemných komunikácií ministerstva dopravy podpísala 10. 3. 2003 rozhodnutie, ktoré bolo neskôr zo strany Najvyššieho súdu právoplatne zrušené pre nezákonnosť. Napriek tomu, že občania sa podrobne a fundovane odvolali, všetky ich odvolania označila za neopodstatnené a zamietla ich. Vo svojom rozhodnutí doslova napísala: "Po úplnom zistení skutočného stavu veci dospelo (ministerstvo) k záveru, že napadnuté rozhodnutie nie je potrebné zrušiť alebo zmeniť, nakoľko ministerstvo nezistilo v napadnutom rozhodnutí, ani v konaní, ktoré mu predchádzalo, také nedostatky, pre ktoré by sa rozhodnutie muselo považovať za nesprávne."

Najvyšší súd však situáciu videl úplne opačne a v zrušujúcom rozsudku konštatuje, že k porušeniu zákona došlo, keď ministerstvo "v záujme včasnej realizácie verejnoprospešnej stavby (odvolanie) zamietlo a rozhodnutie potvrdilo, hoci vo veci nebol dostatočne zistený skutkový stav".

Koncom roka 2003 sa už na podobných rozhodnutiach jej podpis neobjavuje. Nahradil ho podpis Ing. Petra Bareka, generálného riaditeľa sekcie cestnej infraštruktúry.

Ing. Marián Harčarík

Ako vtedajší vedúci odboru životného prostredia Okresného úradu v Prešove podpísal 10. 4. 2002 súhlas s vydaním stavebného povolenia pre výstavbu Nábrežnej komunikácie. Najvyšší súd sa k tomu v rozsudku vyjadril tak, že nesúlad stavby s územným rozhodnutím mal byť zrejmý aj Okresnému úradu, odboru životného prostredia pred tým, ako vydal súhlas so stavbou. "Na základe uvedeného Najvyšší súd zistil, že v konaní Okresného úradu v Prešove (...) došlo k porušeniu stavebného zákona, Správneho poriadku, VZN mesta Prešov č. 99/2001...," sumarizuje sa v závere rozsudku.

Ing. Marián Harčarík podpísal aj všetky doterajšie vyvlastňovacie rozhodnutia pozemkov a rodinných domov pre výstavbu Nábrežnej komunikácie. Jedno z hromadných vyvlastňovacích rozhodnutí už bolo medzičasom pre nezákonnosť zrušené, výkon ďalších vyvlastňovacích rozhodnutí pozastavil súd. Žiadne dôsledky však voči nemu dodnes vyvodené neboli. Keď sa jeho nadriadený, vtedajší prednosta Okresného úradu v Prešove Ing. Milan Benč stal primátorom Prešova, vymenoval ho začiatkom roka 2003 za vedúceho spoločného stavebného úradu na mestskom úrade v Prešove, kde naďalej vykonáva povoľovanie stavieb a vyvlastňovanie nehnuteľností.

Ing. Jaroslav Greguš

Ako vtedajší vedúci odboru dopravy podpísal prvé stavebné povolenie pre Nábrežnú komunikáciu, ktoré bolo následne v októbri 2001 zrušené pre porušenie najmenej 16-tich ustanovení zákonov.

Preto v novembri 2001 podalo prednostovi krajského úradu Jozefovi Polačkovi vyše 850 občanov petíciu za odvolanie Ing. Jaroslava Greguša z postu vedúceho odboru. Prednosta Polačko na petíciu v zákonnej lehote nereagoval. Až neskôr konštatoval, že nezistil nič, čo by mohlo byť dôvodom na odvolanie Jaroslava Greguša z postu vedúceho.

V júli 2002 došlo na krajskom úrade k reorganizácii a pôvodný odbor dopravy a cestného hospodárstva bol zahrnutý do nového odboru dopravy, pozemných komunikácii a iných odvetvových vzťahov. Jaroslav Greguš sa stal jeho radovým pracovníkom a na jeho poste ho nahradil RSDr. Milan Ambróz.

Pri reorganizácii orgánov štátnej správy a zániku odboru dopravy ku 1. 1. 2004 prešiel Jaroslav Greguš pracovať do novozriadeného Krajského úradu dopravy v Prešove.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...