Navrhol som zvolanie zhromaždenia obyvateľov ku škole šmykov pri mestskej hale

Na januárovom zasadnutí zastupiteľstva som navrhol, aby sa ku zámeru vytvorenia školy šmykov pri mestskej hale uskutočnilo zhromaždenie obyvateľov mesta. Zastupiteľstvo o tom hlasovalo a verejné zhromaždenie zvolalo.

Už začiatkom januára som informoval, že na zasadnutie výboru v mestskej časti prišli zástupcovia spoločnosti SuperDrive, s. r. o., informovať o zámere vybudovať školu šmykov na parkovisku pri mestskej hale, celý jej areál oplotiť a uzavrieť pred verejnosťou.

Podrobnosti o tomto zámere a plánik nájdete v článku na konci tohto textu.

Zámer následne vzbudil nevôľu, keďže v bezprostrednej blízkosti mestskej haly sú domy (Športová ulica) a mestská hala je situovaná dosť blízko obývanej oblasti.

Obyvatelia susedných ulíc majú dlhodobo zlé skúsenosti s hlukom z motoristických činností na parkovisku, ktoré prebiehajú organizovane, ale neraz aj živelne, hocikedy aj vo večerných či nočných hodinách.

Navrhovateľ zámeru má názor, že jeho aktivity pri škole šmykov sú minimálne hlučné, uzatvorenie a oplotenie celého areálu má zasa zabezpečiť, že divokým jazdám po parkovisku bude koniec.

Po komunikácii s nositeľmi tohto zámeru, prejavili záujem prerokovať svoj zámer, vysvetliť a obhájiť si ho pred obyvateľmi mesta.

Dohodli sme sa na vhodnej forme, ktorou je tzv. zhromaždenie obyvateľov obce, spôsob, akým sa podľa ústavy a aj zákona o obecnom zriadení môžu prerokovávať mestské záležitosti.

Považujem túto formu za primeranú z viacerých dôvodov, na ktoré ma upozornili aj niektorí Prešovčania:

  • Vzhľadom na negatívne skúsenosti obyvateľov okolia mestskej haly s motoristickými aktivitami, obťažovaním hlukom a obmedzeniami, je vhodné, ak sa o veci dozvedia "z prvej ruky" a budú sa môcť k veci vyjadriť.
  • Verejný priestor okolo mestskej haly je v Prešove unikátny. Hoci je tento mestský majetok prenajatý, jeho verejná prístupnosť je výhodou, ktorú si môžu Prešovčania užívať. Tento benefit by sa oplotením mestskej haly pre Prešovčanov stratil.
  • Oplotenie takéhoto dosť veľkého územia pretne doterajšie väzby v území, oplotený priestor bude potrebné obchádzať, niektoré pešie trasy jednoducho zaniknú.
  • Na druhej strane oplotenie areálu a riadený vstup dnu znemožní tzv. divoké aktivity pri mestskej hale, otvorí možnosti pre také aktivity (aj komerčné), ktoré doposiaľ pri otvorenom priestore neboli možné.
  • Prešovčania predbežne prídu o možnosť zaparkovať s autom pri mestskej hale pri svojich cestách za relaxáciou na brehy rieky Torysy.
  • Areál školy šmykov s jeho celoročným komerčným využitím priláka do mesta návštevníkov zo širokého okolia, ktorí v meste strávia určitý čas a využijú tu služby. Pri prezentácii zámeru vo výbore v mestskej časti sa spomínala približne jedna celodenná akcia týždenne, pričom by návštevníci využili služby zrekonštruovaného hotela a reštaurácie v mestskej hale.

Prečo zhromaždenie obyvateľov "obce"?

Vskutku, okolnosti nie sú jednoznačné, aby sa dalo povedať, čo je jednoznačne správne a čo nesprávne, preto je dôležitý názor obyvateľov, ktorých sa zámer nejako dotkne.

Som zastáncom myšlienky, že Prešovčania by mali mať vopred dostatok informácií o vážnych zámeroch a zmenách v meste, ale aj mať možnosť sa k nim vopred vyjadriť.

To by malo následne podnietiť záujem tých aktívnejších a prispieť k tomu, aby sa zmeny v Prešove diali smerom k čo najlepšiemu zvyšovaniu kvality a úrovne života v meste.

S týmto vedomím som v stredu 25. 1. 2012 vec vysvetlil kolegom poslancom a navrhol, aby sme zvolali zhromaždenie obyvateľov mesta, čo je výlučná právomoc mestského zastupiteľstva.

V hlasovaní poslanci návrh schválili, za hlasovalo 15 poslancov zo 16 prezentovaných a prijaté bolo takéto uznesenie:

Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo v Prešove

zvoláva

verejné zhromaždenie obyvateľov mesta podľa § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

vo veci prerokovania zámeru tzv. Školy šmykov v areáli športovej haly na ulici Jána Pavla II.,

ktorý sa dotýka najmä obyvateľov lokalít na uliciach: Športová, Matky Terezy, Bulharská, Pod Kamennou baňou, 17. novembra, Zimný potok, Škultétyho, Štúrova, Maybaumova, Francisciho, Pod Kalváriou, Slávičia a Pražská,

a

žiada primátora mesta

a) zabezpečiť organizáciu zhromaždenia obyvateľov mesta v termíne a mieste určenom po prerokovaní s poslancami za výbory v mestských častiach č. 2 a č. 4, najneskôr do 25 dní od schválenia tohto uznesenia,

b) zverejniť uznesenie o zvolaní zhromaždenia obyvateľov obce na úradnej tabuli mesta spolu s informáciou o dátume, čase a mieste konania zhromaždenia, mena a priezviska poslanca mestského zastupiteľstva alebo zamestnanca mesta alebo inej osoby, ktorá bude poverená moderovaním zhromaždenia, najneskôr 15 dní pred jeho konaním,

c) zabezpečiť včas ďalšiu primeranú propagáciu zhromaždenia, najmä na internetovej stránke mesta, v médiách a v uvedených lokalitách.

Poznámky:

§ 11b zákona o obecnom zriadení: „Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.“

§ 11 ods. 4 písm. f): zákona o obecnom zriadení „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,“

§ 3 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení: „Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.“

Čl. 67 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky: „Územná samospráva sa uskutočňuje na zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území vyššieho územného celku, orgánmi obce alebo orgánmi vyššieho územného celku. Spôsob vykonania miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku ustanoví zákon.“

Aby bolo uznesenie platné, musí ho podpísať primátor mesta.

Čo je to "verejné zhromaždenie obyvateľov mesta"?

Viac informácií o tomto prostriedku priamej demokracie si môžete prečítať v článku cez odkaz na konci tohto textu.

Hoci je tento spôsob prekovávania obecných vecí uzákonený už vyše 21 rokov, Prešov na rozdiel od mnohých iných miest zatiaľ nemá o organizácii zhromaždenia obyvateľov obce prijaté všeobecne záväzné nariadenie.

Pokus napraviť to som uskutočnil na decembrovom zasadnutí mestskej rady, keď bol v navrhovanom materiáli o pláne práce orgánov mesta na 1. polrok 2012 naplánovaný návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Termínom predloženia návrhu bol v pláne stanovený na 16. mája 2012 do mestskej rady a na 27. júna 2012 do mestského zastupiteľstva.

Navrhol som doplniť, aby sa v tomto dokumente zároveň upravili aj podmienky organizácie verejného zhromaždenia obyvateľov obce.

Žiaľ, v návrhu plánov práce, ktorý bol predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva 14. 12. 2011 sa táto téma neobjavila.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...