Nechcú ľudia v Prešove diaľnice, alebo je v tom iný háčik?

09. 12. 2003

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Zdalo sa, že stavbám ciest a úsekov diaľnic v okrese Prešov sa v tomto roku bude dariť. Veď ešte na jar Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR deklarovalo, že okres Prešov môže na diaľničné stavby počítať so 400 miliónmi korún a na rekonštrukcie ciest nižších kategórii so 45 miliónmi korún zo štátneho rozpočtu. Z hľadiska dopravnej situácie prioritu mala mať najmä výstavba druhej etapy Nábrežnej komunikácie a diaľnice D1 Fričovce - Prešov - západ, 2 časť. Blíži sa koniec roka, a keďže o problémoch na Nábrežnej komunikácii sme verejnosť už neraz informovali, pozrime sa bližšie na úsek diaľnice D1, kde sa podľa plánu malo tento rok preinvestovať 10 miliónov korún.

Realita je však taká, že investor doteraz nevysporiadal majetkovoprávne vzťahy a teda sa nemohol uchádzať ani o stavebne povolenie. Iste ide o veľký počet účastníkov konania, ale rok je dosť dlhý čas. Pátrali sme teda v čom je háčik, najmä po rétorike niektorých vysokopostavených funkcionárov, že v Prešove ľudia diaľnice ani cesty nechcú. Vraj sa im brania. To je síce fakt, no nebránia sa cestám, ale prinajmenšom zvláštnym postupom štátnych úradníkov.

Háčik totiž existuje. Investor - Slovenská sprava ciest (SSC) Bratislava splnomocnila Vodohospodársku výstavbu (VV), š. p. Bratislava, presnejšie pracovnú skupinu Strediska majetkovoprávneho usporiadania stavieb Košice, aby vysporiadala s vlastníkmi majetok. Tato pracovná skupina v septembri navrhla prešovskému Stavebnému úradu, aby rozhodol o obmedzení vlastníckých práv dotknutých vlastníkov k predmetným pozemkom a stavbám vyvlastnením. Dodávame, že ide o 38 vlastníkov. "Obmedzenie vlastníckych práv bude spočívať v povinnosti vlastníkov strpieť na svojom pozemku výstavbu diaľnice dočasne. V čase od nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia až do konečného majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, ktoré sa navrhovateľ zaväzuje ukončiť do vydania kolaudačného rozhodnutia stavby," uvádza sa v návrhu riaditeľa š. p. Vodohospodárska výstavba Ladislava Gálla.

Zaujímavý prístup. Reakciou Stavebného úradu bolo zvolanie ústneho konania, na ktorom sa zúčastnili všetci vlastníci pozemkov a investor. "Dotknutí vlastníci sa na konaní vyjadrili, že nie sú spokojní s postupom investora, ktorý im nepredložil konkrétne kúpnopredajné zmluvy, ale len zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré neobsahovali základné náležitosti. Deklarovali, že sú ochotní pozemky odpredať," povedal nám v tej súvislosti vedúci Stavebného úradu v Prešove Marián Harčarík (na snímke). Kedže sa tak nestalo, minulý týždeň po dôkladnom zvážení a odbornej konzultácii s okresným prokurátorom vedúci stavebného úradu konanie prerušil a vyzval investora, aby svoj návrh do 60 dní doplnil. V opačnom prípade návrh úrad zamietne. Investor a podnik, ktorý splnomocnil vysporiadaním, tentoraz reagovali rýchlo. Už dnes sa má na stavebnom úrade uskutočniť rokovanie, o ktorom sa predpokladá, že prinesie riešenie.

Faktom totiž je, že návrh Vodohospodárskej výstavby neobsahuje žiadne relevantné argumenty o tom, že dohoda s vlastníkmi bola bezvýsledná. Napokon, tí sa nemienia vzdať bez boja a poverili právneho zástupcu Mariána Macka, aby ich zastupoval. Ten v stanovisku k návrhu zdôraznil, že predložená zmluva o budúcej zmluve nešpecifikovala, kedy dôjde k uzavretiu riadnej kúpnej zmluvy. Prvotný návrh totiž určoval neprimerane dlhý čas 3 roky. To znamená, že v návrhu od vlastníkov de facto požadovali, aby poskytli bezodplatný súhlas k začatiu stavebného konania a stavebných prac. Podľa Macka návrh zmluvy neobsahoval žiadnu špecifikáciu predmetu zmluvy, teda číslo parcely, list vlastníctva, výmeru, druh pôdy, ba ani cenu, čoho následkom by bol absolútne neplatný právny úkon. "Vlastníci prejavujú ochotu dohodnúť sa na uzavretí kúpnej zmluvy. Vodohospodárska výstavba si nesplnila všetky zákonom prípustné prostriedky, ktoré by smerovali k uzavretiu dohody, ktorou by investor nadobudol vlastnícke pravo," uvádza v stanovisku Macko. Mal na mysli predovšetkým to, že k zmluvám nebol priložený geometricky plán, súdnoznalecký posudok o hodnote pozemkov, návrh ceny a pod.

Mimochodom v návrhoch investora ide aj o vecný nesúlad. Na jednej strane sú tu navrhnuté zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré zakladajú záväzok uzavrieť ich v budúcnosti a na druhej obmedzenie vlastníckeho práva, teda obmedzenia užívania pozemkov bezodplatne.

To všetko sa deje v čase, keď sa po dlhých diskusiách na rezortných ministerstvách aj vo verejnosti prepracovali sporné ustanovenia a prijala sa novelizácia stavebného zákona. V týchto dňoch minister spravodlivosti Daniel Lipšic predložil na medzirezortné pripomienkovanie návrh novelizácie vyhlášky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Tato novela má nahradiť toľko kritizovanú vyhlášku ministerstva financií z roku 1991 (ponúkala len zlomkovú hodnotu majetku) a umožniť, aby sa podľa nej mohli od 1. januára 2004 určovať trhové ceny za vyvlastnené nehnuteľnosti.

Pripomíname, že podľa teraz platnej novely nie je vyvlastňovanie prípustné, pokiaľ vlastníkovi investor nepredloží a neprerokuje s ním kúpnopredajnú zmluvu. Možno aj to bolo spúšťacím mechanizmom k návrhu na obmedzenie užívacieho práva k nehnuteľnostiam v prípade spomínanej diaľnice. Možno aj preto, že zákonodarcovia novelizovali zákon, ale v rozpočte chýbajú prostriedky potrebné na vysporiadanie majetku, sa plánovaná výstavba nehýbe z miesta. A potom niekto povie, že ľudia diaľnice nechcú...

Podrobne monitorujeme:

Prešov, diaľničný obchvat, tunel

Prešov

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Prešov, Nábrežná komunikácia

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...