Novinky v zákoně o vyvlastnění z hlediska stanovení výše náhrady

Ve stínu novely Stavebního zákona došlo k novelizaci zákona o vyvlastnění č. 405/2012.

Mimo jiných úprav a novinek se z hlediska oceňování mění novelou zákona o vyvlastnění stanovení výše náhrady pro vlastníka nemovitosti za tzv. odnětí či omezení práva k pozemku či stavbě. Mimo tuto náhradu přísluší náhrada i případnému nájemci vyvlastňované nemovitosti a lze uplatnit také náhradu za náklady spojené s procesem vyvlastnění (např. stěhování, změna sídla společnosti apod.).

V tomto článku se budeme zabývat pouze náhradou za odnětí či omezení práva k pozemku i stavbě. Dle §10 zákona o vyvlastnění náleží vyvlastňovanému náhrada ve výši ceny obvyklé (dle §2 zákona č. 151/1997 o oceňování majetku) pozemku či stavby (resp. cena práva odpovídající věcnému břemeni). V případě, že by cena obvyklá pozemku či stavby byla nižší než cena zjištěna dle platných cenových předpisů , použije se náhrada ve výši ceny zjištěné.

Nově je v novele zákona o vyvlastnění uvedeno dle odst. 5 § 10, že se cena pozemku či stavby určí dle jejich skutečného stavu a užití ke dni podání žádosti o vyvlastnění a nepřihlédne se k zhodnocení (znehodnocení) nemovitosti vlivem navrhovaného účelu vyvlastnění. Dle výkladu ministerstva pro místní rozvoj je smyslem tohoto odstavce ocenit např. pozemek, pole s plánovanou výstavbou komunikace vyšší třídy, jako ornou půdu (tedy v cenové úrovni řádově nižší než stavební pozemky).

Určitým zádrhelem se může zdát fakt, že k datu podání žádosti o vyvlastnění (tj. datum, ke kterému má být ocenění provedeno) již probíhá velké množství změn a projektů bezprostředně související se samotnou stavbou (v tomto případě) rychlostní komunikace. Územní plán příslušného celku již pravděpodobně dané území zařadil do území určeného pro stavbu veřejného vybavení či přímo komunikací a na daném území probíhá řízení o územním rozhodování, případně jsou plánovány či probíhají další procesy nezbytně nutné pro samotnou budoucí výstavbu dopravní stavby.

Tyto skutečnosti však (samozřejmě vždy dle individuálního posouzení) mohou oceňovaný pozemek zařadit do zcela jiné kategorie než zemědělské pozemky i přes to, že na něm dosud probíhá pouze zemědělská činnost a fakt, že ke zhodnocení pozemku vlastník nepřispěl. Jaká tedy bude výše náhrad za vyvlastnění v těchto sporných případech bude záležet na zpracování znaleckého posudku (v horším případě rozhodnutí soudu).

Otázkou i po novele zůstává jak určit cenu obvyklou stavebního pozemku pro dopravní infrastrukturu, když se tyto pozemky neobchodují na běžném trhu (kupujícím je zpravidla stát či jeho složka). Dle Ing Jaroslava Háby by měla být navrhovaná výše náhrady u pozemku užívaného jako zemědělský a územním (či dokonce regulačním) plánem určeného k zástavbě dopravní stavbou na úrovni 60-100% hodnoty stavebních pozemků umožňujících zástavbu komerční nemovitostí v nejbližší průmyslové zóně od oceňovaného pozemku.

Autor: Jiří Hrabec, Senior Valuation Consultant, T: 420 267 997 750, E: hrabec@apogeo.cz

Zdroj: Zákon č. 405/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb. 

Cenou zjištěnou dle cenových předpisů se myslí ocenění dle zákona o ocenění majetku č. 151/1997Sb. a vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb. a č. 387/2011 Sb. pro ocenění v rozmezí roku 2012. 

JUDr. Vladimíra Sedláčková; zástupce ředitele odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj; Vyvlastňování pozemků a staveb a změny od roku 2013; 13. 12. 2012

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...