O právnej úprave vyvlastňovania bude rokovať Legislatívna rada vlády

02. 02. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občianska iniciatíva "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" upozorňuje, že na programe Legislatívnej rady vlády v utorok 4. 2. 2003 budú aj návrhy stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní.

Občianska iniciatíva (OI) upozornila už začiatkom januára počas verejného pripomienkovania, že v predloženom návrhu stavebného zákona sú ustanovenia o vyvlastnení prevzaté bez zmeny zo súčasného stavebného zákona z roku 1976. Právna úprava umožňuje jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu, vyvlastniť majetok občanov alebo obmedziť ich vlastnícke právo bez primeranej náhrady. Prijatie zákona v navrhovanom znení a jeho vykonávanie prinesie najmä neprípustné a neústavné obmedzenie vlastníckych práv občanov a právnických osôb.

Predkladateľ návrhu, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), odmietol vo verejnom pripomienkovaní akceptovať pripomienky občianskej iniciatívy s odôvodnením, že presahujú zámer tejto právnej úpravy a vyžadujú viac času pre odbornú diskusiu.

Vzápätí Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR) predložilo svoj návrh novelizácie stavebného zákona na verejné pripomienkovanie. Predložený návrh je v rozpore s návrhom MŽP. Podľa návrhov v pripomienkovom konaní majú ministerstvá protichodný názor na to, ktorý orgán bude v budúcnosti vydávať rozhodnutia o vyvlastnení súkromného majetku občanov a právnických osôb vo verejnom záujme a pre potreby súkromných investorov.

MŽP presadzuje vo svojom návrhu, aby pôsobnosť v oblasti vyvlastňovania prešla z okresných úradov na obce. Rozhodnutia o vyvlastnení má podpisovať starosta resp. primátor.

Naproti tomu, MVaRR v dôvodovej správe svojho návrhu doslova tvrdí, že "Prechod pôsobnosti v oblasti vyvlastňovacieho konania z   okresných úradov na obce nie je v celospoločenskom záujme, pretože obce, napr. v prípade nevyhnutnosti vyvlastňovať pre akcie presahujúce hranice obce, nedisponujú dostatočnými personálnymi, či inými kapacitami a preto je nevyhnutné aby tieto aktivity zabezpečovali okresné úrady." Občianska iniciatíva má iný názor a navrhuje, aby o vyvlastnení majetku rozhodoval súd.

Občianska iniciatíva varuje, že návrhy zákonov predstavujú nekoncepčný materiál s množstvom nedostatkov. Preto predložila okrem pripomienok k vyvlastňovaniu aj ďalšie pripomienky k problematike územného plánovania a stavebného práva (viď nižšie). Okrem iného upozorňuje aj na to, že predložené návrhy umožnia neobmedzené zasahovanie štátu do pôsobnosti samospráv v oblasti výkonu právomocí stavebných úradov a nie sú zosúladené so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Je veľmi pravdepodobné, že v prípade schválenia predložených návrhov budú už v blízkej budúcnosti nevyhnutné ďalšie novely obidvoch predpisov. Časté zmeny v legislatíve spôsobia opäť mnohé problémy stavebným úradom a v konečnom dôsledku neprispejú dôvere verejnosti k vláde a parlamentu. Preto občianska iniciatíva ponúkla účasť svojich odborníkov a právnikov na príprave kvalitného stavebného zákona.

Legislatívna rada vlády

Legislatívna rada vlády (LRV) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády v oblasti legislatívy. Legislatívna rada okrem iných úloh tiež prerokúva a posudzuje návrhy zákonov a pripravuje pre vládu stanoviská k týmto návrhom. V súčasnosti jej predsedá podpredseda vlády Daniel Lipšic. Program rokovaní, zoznam členov a štatút legislatívnej rady je zverejnený na internetových stránkach vlády www.vlada.sk. Tamtiež sú zverejnené aj komuniké, ktoré legislatívna rada vydáva o svojich rokovaniach.

Návrhy zákonov, ku ktorým občianska iniciatíva vyjadrila pripomienky, bude legislatívna rada prerokúvať na rokovaní dňa 4. 2. 2003 v bodoch programu č. 3, 4 a 5:

3. Návrh zákona o územnom konaní a stavebnom poriadku a o doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)
4. Návrh zákona o územnom plánovaní
5. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých ďalších zákonov

Ak legislatívna rada vyjadrí kladné stanovisko k predloženým návrhom zákonov, bude o nich následne rokovať vláda na svojom zasadnutí.

Pripomienky občianskej iniciatívy

Pripomienky Občianskej iniciatívy "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" (vo formáte RTF):

  • Pripomienky - 1. časť
  • Pripomienky - 2. časť
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...