O právnej úprave vyvlastňovania bude rokovať Legislatívna rada vlády

02. 02. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Občianska iniciatíva "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" upozorňuje, že na programe Legislatívnej rady vlády v utorok 4. 2. 2003 budú aj návrhy stavebného zákona a zákona o územnom plánovaní.

Občianska iniciatíva (OI) upozornila už začiatkom januára počas verejného pripomienkovania, že v predloženom návrhu stavebného zákona sú ustanovenia o vyvlastnení prevzaté bez zmeny zo súčasného stavebného zákona z roku 1976. Právna úprava umožňuje jednoduchou procedúrou, bez rozhodnutia súdu, vyvlastniť majetok občanov alebo obmedziť ich vlastnícke právo bez primeranej náhrady. Prijatie zákona v navrhovanom znení a jeho vykonávanie prinesie najmä neprípustné a neústavné obmedzenie vlastníckych práv občanov a právnických osôb.

Predkladateľ návrhu, Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), odmietol vo verejnom pripomienkovaní akceptovať pripomienky občianskej iniciatívy s odôvodnením, že presahujú zámer tejto právnej úpravy a vyžadujú viac času pre odbornú diskusiu.

Vzápätí Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVaRR) predložilo svoj návrh novelizácie stavebného zákona na verejné pripomienkovanie. Predložený návrh je v rozpore s návrhom MŽP. Podľa návrhov v pripomienkovom konaní majú ministerstvá protichodný názor na to, ktorý orgán bude v budúcnosti vydávať rozhodnutia o vyvlastnení súkromného majetku občanov a právnických osôb vo verejnom záujme a pre potreby súkromných investorov.

MŽP presadzuje vo svojom návrhu, aby pôsobnosť v oblasti vyvlastňovania prešla z okresných úradov na obce. Rozhodnutia o vyvlastnení má podpisovať starosta resp. primátor.

Naproti tomu, MVaRR v dôvodovej správe svojho návrhu doslova tvrdí, že "Prechod pôsobnosti v oblasti vyvlastňovacieho konania z   okresných úradov na obce nie je v celospoločenskom záujme, pretože obce, napr. v prípade nevyhnutnosti vyvlastňovať pre akcie presahujúce hranice obce, nedisponujú dostatočnými personálnymi, či inými kapacitami a preto je nevyhnutné aby tieto aktivity zabezpečovali okresné úrady." Občianska iniciatíva má iný názor a navrhuje, aby o vyvlastnení majetku rozhodoval súd.

Občianska iniciatíva varuje, že návrhy zákonov predstavujú nekoncepčný materiál s množstvom nedostatkov. Preto predložila okrem pripomienok k vyvlastňovaniu aj ďalšie pripomienky k problematike územného plánovania a stavebného práva (viď nižšie). Okrem iného upozorňuje aj na to, že predložené návrhy umožnia neobmedzené zasahovanie štátu do pôsobnosti samospráv v oblasti výkonu právomocí stavebných úradov a nie sú zosúladené so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Je veľmi pravdepodobné, že v prípade schválenia predložených návrhov budú už v blízkej budúcnosti nevyhnutné ďalšie novely obidvoch predpisov. Časté zmeny v legislatíve spôsobia opäť mnohé problémy stavebným úradom a v konečnom dôsledku neprispejú dôvere verejnosti k vláde a parlamentu. Preto občianska iniciatíva ponúkla účasť svojich odborníkov a právnikov na príprave kvalitného stavebného zákona.

Legislatívna rada vlády

Legislatívna rada vlády (LRV) je poradným, iniciatívnym a koordinačným orgánom vlády v oblasti legislatívy. Legislatívna rada okrem iných úloh tiež prerokúva a posudzuje návrhy zákonov a pripravuje pre vládu stanoviská k týmto návrhom. V súčasnosti jej predsedá podpredseda vlády Daniel Lipšic. Program rokovaní, zoznam členov a štatút legislatívnej rady je zverejnený na internetových stránkach vlády www.vlada.sk. Tamtiež sú zverejnené aj komuniké, ktoré legislatívna rada vydáva o svojich rokovaniach.

Návrhy zákonov, ku ktorým občianska iniciatíva vyjadrila pripomienky, bude legislatívna rada prerokúvať na rokovaní dňa 4. 2. 2003 v bodoch programu č. 3, 4 a 5:

3. Návrh zákona o územnom konaní a stavebnom poriadku a o doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon)
4. Návrh zákona o územnom plánovaní
5. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých ďalších zákonov

Ak legislatívna rada vyjadrí kladné stanovisko k predloženým návrhom zákonov, bude o nich následne rokovať vláda na svojom zasadnutí.

Pripomienky občianskej iniciatívy

Pripomienky Občianskej iniciatívy "Za spravodlivú zmenu právnej úpravy vyvlastňovania vo verejnom záujme" (vo formáte RTF):

  • Pripomienky - 1. časť
  • Pripomienky - 2. časť
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.