Občan ťahá stále za kratší koniec

Sťažnosť ani žaloba na súd kvôli prieťahom na katastri ešte nezaručujú úspech. Prieťahy v správnom konaní sú u nás bežné, niekedy sa mesačná lehota na vybavenie predĺži aj o niekoľko mesiacov.

Slovensko je spomedzi európskych krajín najčastejšie kritizované za prieťahy v súdnom či správnom konaní. V nejednom prípade spor končí až pred Európskym súdom pre ľudské práva. V našej krajine je ich počet alarmujúci, rozhodnutia súdu sú väčšinou v prospech sťažovateľov. Slováci to dobre vedia, a preto nechuť a odpor k byrokracii u nás narastá. Podľa štatistík a rôznych prieskumov prieťahy má často na svedomí personálna poddimenzovanosť správnych a súdnych orgánov, nízke platy ich zamestnancov a narastajúci počet úloh.

V posledných rokoch nastal „boom“ najmä v oblastí stavebníctva a obchodu s nehnuteľnosťami. Stúpajú nároky na bývanie a nehnuteľnosti sa stávajú čoraz častejším predmetom dlhodobých investícií.

Bytová situácia je komplikovaná, no postrach pre každého predstavuje najmä katastrálne konanie. Stať sa vlastníkom nehnuteľnosti neznamená iba za ňu zaplatiť, vo väčších mestách je mnohokrát oveľa náročnejšie domôcť sa legalizácie vlastníctva. Na to je nevyhnutná návšteva katastrálneho úradu, čo už samo osebe znamená veľa času stráveného nevyhnutnými vybavovačkami.

Vklad do katastra nehnuteľností má konštitutívny účinok pri vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv. V katastrálnom konaní sa rieši aj záložné právo viažuce sa k nehnuteľnostiam. Správu katastra jednoducho nemožno obísť, ak chcete vyriešiť svoje vlastnícke vzťahy.

Vo väčších mestách sú prieťahy bežné

Podľa katastrálneho zákona má správa katastra 30-dňovú lehotu na vybavenie návrhu na vklad. Zaplatením vyššieho poplatku (osemtisíc korún) sa má doba čakania skrátiť o polovicu. Skutočnosť je v mnohých prípadoch odlišná. Nejeden žiadateľ si bez vlastného zavinenia počká na realizáciu vkladu do katastra aj niekoľko mesiacov.

Podľa štatistík Katastrálneho úradu v Bratislave je doba na vybavenie vkladu v Správe katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu od roku 2005 nezmenená. Vklad trvá zhruba päť mesiacov a počet nevybavených návrhov sa pohybuje okolo dvanásťtisíc. V roku 2006 sa zvýšila aj doba čakania v Správe katastra Senec z dva a pol mesiaca na päť mesiacov.

Podobná situácia je aj v iných veľkých mestách, napriek tomu sa nájdu aj výnimky. Katastrálny úrad v Prešove v roku 2006 evidoval o 6,4 % návrhov viac ako v predošlom roku, ale všetky boli vybavené v zákonnej 30-dňovej lehote. Niektoré katastrálne úrady sa nedokázali prispôsobiť situácii, iné ju zvládajú dobre.

Jednou z možností je podať sťažnosť

Pomalý postup orgánov dokáže oprávnene rozhnevať aj najpokojnejšie povahy. Povinnosťou občana je plniť si svoje povinnosti včas, inak je sankcionovaný. Tak prečo to neplatí aj opačne? Veď štátne orgány si majú plniť svoje povinnosti podľa rovnakých zákonov ako občania. Keď pretečie pohár vašej trpezlivosti, sami môžete podľa právnikov postupovať spôsobom, na ktorý vás oprávňuje zákon.

Podľa slov Petra Raka z prešovskej advokátskej kancelárie PALŠA a PARTNERI je prvou z možností podať sťažnosť kompetentnej správe katastra, ktorá prieťahy v katastrálnom konaní spôsobuje. V sťažnosti sa uvedú jej dôvody (prieťahy v konaní) a oprávnený zároveň požiada kompetentnú správu katastra o ich odstránenie. Ak ani týmto spôsobom nedosiahnete urýchlenie konania, ostáva ešte druhá možnosť – obrátiť sa žalobou na súd.

Súdne konanie môže trvať aj niekoľko mesiacov

Ak chcete podať na súd žalobu pre nečinnosť správy katastra, musí vás na súde zastupovať advokát. Váš právny zástupca vás poučí o podmienkach súdneho konania, vypracuje žalobu a podá ju na príslušný krajský súd. Samotná žaloba musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti, inak ju súd nemôže prerokovať.

Keď sa už rozhodnete obrátiť na súd, musíte sa obrniť trpezlivosťou. Podľa skúsenosti advokátskej kancelárie PALŠA a PARTNERI sú súdne žaloby pre nečinnosť správy katastra zriedkavé najmä z časových dôvodov. „Pokiaľ navrhovateľ podá žalobu na súd, môže trvať aj niekoľko mesiacov, pokiaľ súd návrh prijme, zaeviduje, vyžiada si príslušný spis od správy katastra, prípadne rozhodne,“ tvrdí Rak. Problém spočíva v tom, že v danom čase pravdepodobne správa katastra vydá rozhodnutie vo veci. Súd jej už nemôže túto povinnosť uložiť, a tak sa konanie zastaví. So súdnym konaním sú spojené aj náklady na právneho zástupcu či súdne trovy, práve to mnohých odrádza.

V lepšom prípade súd rozhodne bez pojednávania, žalobe vyhovie a uloží správe katastra primeranú lehotu, v ktorej má konať. Určená lehota nesmie byť dlhšia ako tri mesiace. „Ak správa katastra túto lehotu nedodrží, môže jej súd na opakovaný návrh navrhovateľa uložiť pokutu do stotisíc korún, a to aj opakovane,“ dodáva Rak.

Bezchybné listiny sú podmienkou

Žiadatelia o vklad si často mýlia prieťahy v konaní s vybavovaním formálnych či obsahových nedostatkov návrhov, nedôsledne vypracovaných zmlúv alebo iných potrebných listín. „Pracovník katastra v takomto prípade musí konanie prerušiť a stanoviť lehotu účastníkom na odstránenie nedostatkov,“ upozorňuje Rak z PALŠA a PARTNERI. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné splniť všetky zákonom predpísané náležitosti návrhu, aby zbytočne nedochádzalo ku komplikáciám a sám účastník proces vkladu nespomaľoval.

Súdiť sa môžete aj o náhradu škody

Prieťahy v katastrálnom konaní ľudí neoberajú iba o trpezlivosť a vzácny čas, ale neraz aj o peniaze. Preto môže žaloba obsahovať aj požiadavku na náhradu škody alebo ušlého zisku, ktorý navrhovateľovi vznikol v dôsledku nedodržania lehoty. Navrhovateľ si musí dobre zvážiť, akým spôsobom si bude náhradu škodu uplatňovať. Peter Rak upozorňuje, že nesprávnym uplatnením náhrady škody môže navrhovateľ aj stratiť nárok na náhradu škody. Aj v tomto prípade je dobré obrátiť sa na odborníka.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...