Občania Prešova žiadajú odvolanie úradníka Krajského úradu

Občanom Prešova nie je ľahostajné porušovanie zákona zo strany štátnych úradníkov vo veci kontroverznej tzv. Nábrežnej komunikácie. Aj preto 854 z nich podporilo petíciu za odvolanie vedúceho odboru dopravy na Krajskom úrade v Prešove.

V petícii žiadajú prednostu Krajského úradu v Prešove, aby odvolal vedúceho odboru dopravy a cestného hospodárstva pre hrubé porušenie povinností zodpovedného pracovníka orgánu štátnej správy, pre porušenie zákona, neodbornosť a vyvodil voči nemu sankcie. Žiadajú, aby prednostavysvetlil, ako mohlo dôjsť k vydaniu stavebného povolenia s množstvom závažných nedostatkov. Občania chcú tiež poznať kritériá na základe ktorých bol Ing. Greguš vymenovaný za vedúceho odboru a očakávajú prijatie opatrení, ktoré by vylúčili vydávaniu neodborných a nezákonných rozhodnutí na Krajskom úrade v Prešove.

Vedúci odboru dopravy Ing. Jaroslav Greguš podpísal 29. 6. 2001 rozhodnutie o povolení stavby „I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia". Toto stavebné povolenie bolo 16. 10. 2001 zrušené ministerstvom dopravy pre porušenie trinástich ustanovení stavebného zákona, správneho poriadku a aj pre ďalšie závažné nedostatky. Prednosta Krajského úradu v Prešove prisľúbil 29. októbra 2001 na tlačovej besede, že do dvoch týždňov prešetrí postup svojho podriadeného a s výsledkom oboznámi verejnosť prostredníctvom médií. Svoj sľub nedodržal a tak sa občania rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť podaním petície.

Ministerstvo dopravy v rozhodnutí o zrušení stavebného povolenia uvádza jednoznačné dôvody. Vedúci odboru dopravy porušil pri vydávaní povolenia zákon napríklad tým, že povolil výstavbu prakticky na cudzích pozemkoch, bez predloženia podkladov o ich vlastníctve investorom. Nepreveril dodržanie podmienok územného rozhodnutia a vydal stavebné povolenie na objekty, pri ktorých nie je vecne príslušný na konanie. Nemal súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy a použil neplatné povolenie na výrub 1 589 ks stromov. Došlo aj k viacerým procesným chybám, ktoré poškodzovali účastníkov konania. Na ústnom konaní nebola spísaná zápisnica s námietkami a pripomienkami účastníkov a nebolo im tiež doručené oznámenie o začiatku stavebného konania, rozhodnutie o prerušení konania i rozhodnutie vo veci samej.

Po tom, ako Ministerstvo zrušilo stavebné povolenie, Krajský úrad v Prešove stavebné konanie zastavil. Je paradoxné, že občania upozorňovali na väčšinu nedostatkov ešte v máji 2001 a žiadali zastavenie konania už vtedy, keďže boli na to splnené zákonom ustanovené podmienky. Vedúci odboru dopravy ich vtedy prehlásil za neopodstatnené. Napriek hrubému porušeniu zákona zostáva Ing. Jaroslav Greguš naďalej vo funkcii vedúceho odboru dopravy. A občania sa pýtajú, či ide skutočne len o neodbornosť alebo aj o korupciu či zneužívanie právomoci.

Podľa posudku štátneho hygienika nebudú rodinné domy po sprevádzkovaní Nábrežnej komunikácie spôsobilé na bývanie, najmä kvôli hluku. Územné rozhodnutie preto ukladá investorovi povinnosť poskytnúť obyvateľom primerané náhradné bývanie v inom prostredí a ochrániť zostávajúce domy pred otrasmi a vibráciami. Tieto podmienky však vedúci odboru dopravy ignoroval a povolil stavbu štvorprúdovej komunikácie v tesnej blízkosti rodinných domov. Tie by mal od diaľnice oddeľovať iba štyri metre široký koridor, ktorý má byť súčasne jediným prístupom pre obyvateľov.

"Je to lacné riešenie, v rozpore s normami a zákonmi. Seriózne ochranné opatrenia obyvateľstva by možno navýšili celkové náklady na dvojnásobok. Ide o nemalý peniaz a možno práve to bol motív ústretovosti Ing. Greguša aj za hranicou zákona voči Slovenskej správe ciest," hovorí Richard D r u t a r o v s k ý, jeden z postihnutých obyvateľov.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Prešov

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...