Občania Prešova žiadajú odvolanie úradníka Krajského úradu

Občanom Prešova nie je ľahostajné porušovanie zákona zo strany štátnych úradníkov vo veci kontroverznej tzv. Nábrežnej komunikácie. Aj preto 854 z nich podporilo petíciu za odvolanie vedúceho odboru dopravy na Krajskom úrade v Prešove.

V petícii žiadajú prednostu Krajského úradu v Prešove, aby odvolal vedúceho odboru dopravy a cestného hospodárstva pre hrubé porušenie povinností zodpovedného pracovníka orgánu štátnej správy, pre porušenie zákona, neodbornosť a vyvodil voči nemu sankcie. Žiadajú, aby prednostavysvetlil, ako mohlo dôjsť k vydaniu stavebného povolenia s množstvom závažných nedostatkov. Občania chcú tiež poznať kritériá na základe ktorých bol Ing. Greguš vymenovaný za vedúceho odboru a očakávajú prijatie opatrení, ktoré by vylúčili vydávaniu neodborných a nezákonných rozhodnutí na Krajskom úrade v Prešove.

Vedúci odboru dopravy Ing. Jaroslav Greguš podpísal 29. 6. 2001 rozhodnutie o povolení stavby „I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia". Toto stavebné povolenie bolo 16. 10. 2001 zrušené ministerstvom dopravy pre porušenie trinástich ustanovení stavebného zákona, správneho poriadku a aj pre ďalšie závažné nedostatky. Prednosta Krajského úradu v Prešove prisľúbil 29. októbra 2001 na tlačovej besede, že do dvoch týždňov prešetrí postup svojho podriadeného a s výsledkom oboznámi verejnosť prostredníctvom médií. Svoj sľub nedodržal a tak sa občania rozhodli vyjadriť svoju nespokojnosť podaním petície.

Ministerstvo dopravy v rozhodnutí o zrušení stavebného povolenia uvádza jednoznačné dôvody. Vedúci odboru dopravy porušil pri vydávaní povolenia zákon napríklad tým, že povolil výstavbu prakticky na cudzích pozemkoch, bez predloženia podkladov o ich vlastníctve investorom. Nepreveril dodržanie podmienok územného rozhodnutia a vydal stavebné povolenie na objekty, pri ktorých nie je vecne príslušný na konanie. Nemal súhlas na použitie poľnohospodárskej pôdy a použil neplatné povolenie na výrub 1 589 ks stromov. Došlo aj k viacerým procesným chybám, ktoré poškodzovali účastníkov konania. Na ústnom konaní nebola spísaná zápisnica s námietkami a pripomienkami účastníkov a nebolo im tiež doručené oznámenie o začiatku stavebného konania, rozhodnutie o prerušení konania i rozhodnutie vo veci samej.

Po tom, ako Ministerstvo zrušilo stavebné povolenie, Krajský úrad v Prešove stavebné konanie zastavil. Je paradoxné, že občania upozorňovali na väčšinu nedostatkov ešte v máji 2001 a žiadali zastavenie konania už vtedy, keďže boli na to splnené zákonom ustanovené podmienky. Vedúci odboru dopravy ich vtedy prehlásil za neopodstatnené. Napriek hrubému porušeniu zákona zostáva Ing. Jaroslav Greguš naďalej vo funkcii vedúceho odboru dopravy. A občania sa pýtajú, či ide skutočne len o neodbornosť alebo aj o korupciu či zneužívanie právomoci.

Podľa posudku štátneho hygienika nebudú rodinné domy po sprevádzkovaní Nábrežnej komunikácie spôsobilé na bývanie, najmä kvôli hluku. Územné rozhodnutie preto ukladá investorovi povinnosť poskytnúť obyvateľom primerané náhradné bývanie v inom prostredí a ochrániť zostávajúce domy pred otrasmi a vibráciami. Tieto podmienky však vedúci odboru dopravy ignoroval a povolil stavbu štvorprúdovej komunikácie v tesnej blízkosti rodinných domov. Tie by mal od diaľnice oddeľovať iba štyri metre široký koridor, ktorý má byť súčasne jediným prístupom pre obyvateľov.

"Je to lacné riešenie, v rozpore s normami a zákonmi. Seriózne ochranné opatrenia obyvateľstva by možno navýšili celkové náklady na dvojnásobok. Ide o nemalý peniaz a možno práve to bol motív ústretovosti Ing. Greguša aj za hranicou zákona voči Slovenskej správe ciest," hovorí Richard D r u t a r o v s k ý, jeden z postihnutých obyvateľov.

Podrobne monitorujeme:

Prešov, Nábrežná komunikácia

Prešov

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...