Občanom v Šenkviciach hrozí opäť vyvlastnenie. Vláda znemožnila poskytnutie trhových cien za ich pozemky.

03. 05. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Šenkvice - Ministerstvo financií odmietlo udeliť výnimku z oceňovacej vyhlášky v prospech občanov Šenkvíc, ktorých pozemky boli v marci minulého roku vyvlastnené za zlomok trhových cien v prospech Železníc SR. Dôvodom sa stala modernizácia železničnej trate Bratislava – Trnava. Občania sa vtedy obrátili na súd a ten im právoplatným rozsudkom zo 17. 10. 2002 dal za pravdu. Napriek rozhodnutiu súdu dnes čelia hrozbe, že ich pozemky budú opäť vyvlastnené za menej ako desatinu trhovej ceny.

Podľa uvedenej vyhlášky ministerstva financií č. 465 z roku 1991 občania nemôžu za svoje nehnuteľnosti dostať viac, ako cenu určenú podľa tejto vyhlášky, ak je úhrada vykonávaná z prostriedkov štátu. Tak je to aj v prípade Železníc SR (ŽSR). Vyhláška však pochádza ešte z roku 1991 a ceny v nej sú určené statickými tabuľkami. Je poplatná sklonku centralizovaného plánovaného hospodárstva a ocenenie podľa nej predstavuje iba zlomok súčasných cien na trhu z nehnuteľnosťami. Ak občania odmietnu dobrovoľne odpredať svoj majetok za takto určenú cenu, je proti ich vôli aj tak vyvlastnený za vyhláškovú cenu.

Vyhláška síce umožňuje, aby nadobúdateľ požiadal ministerstvo financií o výnimku z vyhlášky - s udelením výnimky však musí súhlasiť zriaďovateľ.  Zriaďovateľom ŽSR je ministerstvo dopravy a na udelenie výnimky nie je právny nárok.

Súd v rozsudku konštatoval, že "s ohľadom na námietky žalobcov k výške finančnej náhrady zistenej podľa predpisu nezmeneného od roku 1991 a teda nevyvažujúceho ujmu, vznikajúcu vyvlastnením", mal Okresný úrad v Pezinku, ako tzv. správny orgán, "trvať na preukázaní, či bola splnená možnosť výnimky ako podmienky pre začatie vyvlastňovacieho konania". Práve pre odmietavý postoj ŽSR požiadať o povolenie výnimky bolo v právomoci správneho orgánu uložiť Železniciam túto povinnosť - uvádza sa ďalej v rozsudku Krajského súdu v Bratislave.

Rozsudok nadobudol právoplatnosť 28. 1. 2003. Železnice dostali trojmesačnú lehotu na to, aby dokladovali pokus o získanie výnimky od ministerstva financií. Ministerstvo dopravy však odmietlo vydať súhlasné stanovisko s udelením výnimky. Následne aj ministerstvo financií zamietlo žiadosť ŽSR o povolenie výnimky. "Ani jedno ministerstvo nás neinformovalo o dôvodoch zamietnutia žiadosti o výnimku z vyhlášky. Nikto nás ani nezavolal na rokovanie," sťažuje sa JUDr. Silvia J a k u b c o v á, právna zástupkyňa dotknutých občanov.

Železnice tak nemôžu občanom ani teraz ponúknuť za pozemky viac, ako 70 korún za štvorcový meter, čo je vyhlášková cena pre obce s počtom obyvateľov nad 2000. Dotknutí občania sa podľa všetkého neuspokoja s vyhláškovou cenou v lokalite, kde sa pohybuje hodnota pozemkov od 600 do 1100 korún za štvorcový meter. Pravdepodobne bude ich majetok aj druhýkrát vyvlastnený za vyhláškovú cenu a zúčastnené strany asi neminie ďalší súdny spor. Ten prvý, prehraný, stál daňových poplatníkov vyše 53 tisíc korún na súdnych trovách a takmer ročné zdržanie pri modernizácii železničnej trate Bratislava – Trnava. Rozpočet tejto stavby je okolo 8 miliárd korún, náklady na vykúpenie pozemkov tvoria zlomok z celkového rozpočtu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...