Obidve stavebné konania sú stále prerušené. Na čo čakajú úradníci?

Obidve stavebné konania, ktorých výsledkom má byť vydanie rozhodnutia o tzv. Nábrežnej komunikácii v Prešove, sú naďalej prerušené.

13. 10. 2002

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Je to druhý pokus Slovenskej správy ciest (SSC) o vydanie stavebného povolenia. V minulom roku sa SSC pokúsila získať stavebné povolenie na 700metrový úsek cesty, avšak vtedy vydané stavebné povolenie bolo ešte pred nadobudnutím právoplatnosti zrušené zo strany ministerstva dopravy pre porušenie 16 ustanovení niekoľkých zákonov.

SSC podala 18. 4. 2002 na odbor dopravy krajského úradu v Prešove žiadosť o vydanie stavebného povolenia na tri stavebné objekty:

 • cestná komunikácia,
 • tzv. skľudnená komunikácia a
 • protihlukové steny.

Na ďalšie stavebné objekty podala SSC žiadosť 22. 4. 2002 na odbor životného prostredia okresného úradu v Prešove. Rozdelenie stavebného konania do pôsobnosti dvoch úradov predpisuje stavebný zákon, podľa vecnej príslušnosti stavebných objektov. Tentoraz ide iba o 390metrový úsek cesty z pôvodného 700metrového úseku. Na zostávajúcom úseku totiž ešte stále stoja štyri rodinné domy a jedna ďalšie budova, ktoré majú byť asanované. V dvoch domoch zatiaľ stále bývajú ich obyvatelia.

Úrady počas stavebného konania zistili, že predložené žiadosti o vydanie stavebného povolenia sú neúplné. Preto úrady prerušili stavebné konanie a vyzvali SSC, aby žiadosti doplnila, inak bude stavebné konanie zastavené a stavebné povolenie nebude vydané.

Krajský úrad

Medzičasom došlo k reorganizácii Krajského úradu v Prešove. Odbor dopravy bol zahrnutý do nového "odboru dopravy, pozemných komunikácií a iných odvetvových vzťahov". Tento odbor vyzval SSC, aby najneskôr do 30 dní:

 1. zosúladila dokumentáciu stavebného objektu č. 302-00 protihlukové steny v km 0,000 - 0,379, ktorá ráta s protihlukovými stenami do výšky 2,4 m, s Hlukovou štúdiou, spracovanou Dopravoprojektom, a. s., Bratislava, stredisko 26 Prešov, kde sa ráta s jej výškou 3,0 m, a zosúladil dokumentáciu tak, aby spĺňala podmienky Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 99/2001, týkajúcich sa ekologických limitov v časti RL 2.3.4 a RL 2.3.1,
 2. zosúladila šírkové parametre chodníka s STN 73 61 10, resp. doložil (ak bol udelený) súhlas s odlišným technickým riešením,
 3. doplnila chýbajúce podpisy autorov materiálu "Posúdenia účinkov dopravy na okolitú zástavbu",
 4. opravila chybné situovanie stavby v prílohe č. 1 Posúdenia účinkov dopravy na okolitú zástavbu,
 5. dokladovala, ako bola splnená podmienka v bode č. 62 územného rozhodnutia č. ŽP ÚP 188/96/98-Tu zo dňa 20. 10. 1998, týkajúca sa poskytnutia náhradného ubytovania,
 6. doložila výsledky posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 127/1994 Z. z. (tzv. EIA)

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania bolo SSC doručené 18. 7. 2002. Verejnosť mala možnosť dozvedieť sa o prerušení konania na úradnej tabuli úradu. Koniec tridsaťdňovej lehoty na odstránenie nedostatkov uplynul 19. 8. 2002.

Okresný úrad

Okresný úrad vyzval SSC, aby najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o prerušení konania doplnila predložený návrh na vydanie stavebného povolenia o stanoviská nasledujúcich subjektov:

 1. Mesto Prešov – v zastúpení primátorom mesta
 2. Slovenské telekomunikácie, a. s., RTVS OZ Masarykova 2, Prešov
 3. Slovenské telekomunikácie, a. s., OS Prenosová technika, Poľská 4, Košice
 4. VEZ, š. p., RZ, Levočská 2, Prešov
 5. SPP, a. s., OZ, Moldavská 12, Košice
 6. Východoslovenské vodárne a kanalizácie OZ, Jarková 31, Prešov
 7. O.S.V.O – Comp, a. s., Priemyselná 7, Košice
 8. Okresné riaditeľstvo – Policajný zbor SR, ODI Prešov
 9. OÚ Prešov, odbor životného prostredia – ochrana prírody
 10. OÚ Prešov, odbor dopravy a cestného hospodárstva
 11. Hasičský a záchranný zbor, OR, Požiarnická 1, Prešov
 12. KÚ Prešov, odbor dopravy a cestného hospodárstva, Nám. mieru 3, Prešov
 13. SSC SaÚ, Jesenná 14, Prešov

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania bolo vydané 18. 7. 2002, ale na poštovej pečiatke je až dátum 20. 8. 2002, čiže o viac ako jeden mesiac neskôr. Z toho sa dá odhadovať, že koniec šesťdesiatdňovej lehoty na odstránenie nedostatkov by mal uplynúť približne na konci októbra 2002.

Na čo čakajú úradníci?

Stavebný zákon je jednoznačný. Paragraf 60, odsek 1, doslova hovorí: "Ak predložená žiadosť o stavebné povolenie, najmä dokumentácia neposkytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby alebo udržiavacích prác na nej alebo ak sa v dokumentácii nedodržia podmienky územného rozhodnutia, vyzve stavebný úrad stavebníka, aby žiadosť v primeranej lehote doplnil, prípadne aby ju uviedol do súladu s podmienkami územného rozhodnutia, a upozorní ho, že inak stavebné konanie zastaví".

Uvedený paragraf uviedli oba úrady ako dôvod, kvôli ktorému prerušili konanie. Na krajskom úrade lehota na nápravu uplynula už pred viac ako mesiacom. Aj vtedy je stavebný zákon jednoznačný. Druhý odsek toho istého paragrafu, pod písmenom c), úradu jednoznačne prikazuje: "Stavebný úrad zastaví stavebné konanie, ak stavebník nedoplnil žiadosť v určenej lehote podľa odseku 1".

Najbližšie týždne by mali priniesť nejaké rozuzlenie.

Zdroj:

 • Rozhodnutie Okresného úradu v Prešove, odbor životného prostredia, č. ŽP SP 1847/2002-Ja/114 zo dňa 18. 7. 2002 - o prerušení stavebného konania
 • Rozhodnutie Krajského úradu v Prešove, odbor dopravy a cestného hospodárstva, č. 2002/OD/00294 zo dňa 12. 7. 2002 - o prerušení stavebného konania
Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.