Ochranári podali na prokuratúru podnet na protest voči prijatému VZN

Prešov - V súčasnosti má mesto Prešov schválený aktualizovaný Územný plán sídelného útvaru mesta Prešov (ÚPN SÚ) v rozpore so zákonom. Tvrdia to aktivisti, ktorí podali námietky ešte v čase pripomienkovania. Podľa nich mesto porušilo zákon o obecnom zriadení, aj zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon).

Hoci vyše 700 občanov podalo námietky, materiál v podobe všeobecne záväzného nariadenia (VZN) bol narýchlo posunutý na rokovanie mestského zastupiteľstva 26. augusta tohto roku. Poslanci bez väčšieho záujmu o dokumentáciu a problematiku návrh VZN schválili. "Považujeme za neskutočné, že máme takých poslancov, cez ktorých môže prejsť čokoľvek. Že máme radnicu, ktorá neváha porušiť zákon," tvrdí koordinátor Občianskeho združenia ochrancov životného prostredia a ľudských práv Za Matku Zem a mimochodom aj člen mestskej komisie Peter Socháň.

To boli dôvody, pre ktoré ich združenie podalo na Okresnú prokuratúru v Prešove podnet na podanie protestu proti prijatému VZN mesta Prešov. V spomínanom VZN ide o takzvané zosúladenie protihlukových limitov s nariadením Vlády SR. Radnica i predkladateľ, teda Útvar hlavného architekta (ÚHA), tvrdia, že limity znížili a na námietky niet dôvodu.

Socháň argumentoval, že ÚHA zverejnilo 3. 6. 2004 na úradnej tabuli a na internetovej stránke oznam o začatí obstarávania aktualizácie ÚPN SÚ mesta Prešov. V ten istý deň rovnakou cestou zverejnilo oznam o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov ÚPN SÚ. Jeho súčasťou bolo poučenie, že verejnosť sa môže k návrhu vyjadriť do 30 dní. Do konca lehoty pripomienkami reagovalo viac ako 700 fyzických a právnických osôb. Zhodne uviedli, že si neželajú navrhovanú zmenu územného plánu. Mesto však ich pripomienky nezohľadnilo.

"Pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znova neprerokovali, hoci zo zákona vyplýva povinnosť prerokovať námietku s každou osobou. Stavebný zákon v tomto prípade nepozná výnimku a to ani vtedy, keď sú vznesené formou spoločného písomného vyjadrenia viacerých osôb a podpísané každou z nich," konkretizoval obsah podnetu Peter Socháň.

O reakciu sme požiadali aj hlavného architekta mesta Prešov Vladimíra Ligusa. Argumentoval, že podľa jeho vedomia a svedomia zákon ako predkladateľ neporušil. Ani radnica. "Našim nadriadeným orgánom je Krajský stavebný úrad a ten nám k dokumentácii dal stanovisko, v ktorom sa uvádza, že sme zákon dodržali. VZN mesta nemôže byť v rozpore s vyššími právnymi normami štátu a neviem prečo by to malo robiť mesto Prešov," uviedol V. Ligus.

V súvislosti s porušením zákona o obecnom zriadení Socháň uviedol, že mesto nezverejnilo návrh nariadenia o zmene záväznej časti územného plánu. Ani vyvesením na úradnej tabuli, ani na internete. Podľa jeho názoru, radnica tým znemožnila obyvateľom výkon práva zúčastňovať sa na samospráve mesta. "Dôsledkom nepreskúmania zákonnosti pri obstaraní a prerokovaní predloženého materiálu je rozpor so stavebným zákonom a zákonom o obecnom zriadení, preto VZN považujeme za neplatné," vysvetlil Socháň.

Na našu otázkou, čo on osobne vyčíta konečnému návrhu limitov hlučnosti, Socháň zdôraznil, že tu ide o uhol pohľadu na vec. "Podľa mňa je to aktivita mesta, za ktorou niečo stojí. Mala sa otvoriť širšia diskusia."

Hlavný architekt V. Ligus tvrdí, že týmto VZN naopak pre mesto urobili dobrú vec. Najmä v súvislosti s urýchlením výstavby obchvatu cez Prešov. "Každý cestný prieťah doteraz limity prekračoval. My chceme dostať komunikácie von z mesta, a keď nás ochranári obviňujú z dohôd s investormi, tí to naopak budú mať teraz ťažšie."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...